รหัสประจำตัว : 20145

ชื่อ-สกุล : มิสณัฐชานันท์ เหลือทรัพย์

ฉายา : ตุ๊กติ๊ก

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่ , งานอาคารสถานที่ , งานสิ่งแวดล้อม , งานซ่อมบำรุง , งานสาธารณูปโภค , งานจราจร และ รปภ. , งานศิลป์ , งานหอพัก , งานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมฯ , งานอาคารจอดรถ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...