ชื่อ-สกุล : มิสณภัชชา กลิ่นทอง

สังกัดหน่วยงาน : งานบุคคล , งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา )

more...