รหัสประจำตัว : 20149

ชื่อ-สกุล : มิสณภัชชา กลิ่นทอง

ฉายา : Maew

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ , งานบุคคล

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา )

more...