รหัสประจำตัว : 20151

ชื่อ-สกุล : มิสกัญญารัตน์ สิริวัฒนพรกุล

ฉายา : บุ๋ม

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ , งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก ( มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา )

more...