รหัสประจำตัว : 20153

ชื่อ-สกุล : มิสทรรศนีย์ กลิ่นสุคนธ์

ฉายา : กุ้ง

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ , งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( สถาบันราชภัฏเพชรบุรี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...