ชื่อ-สกุล : มิสรัตนา แพรทรายสงค์

สังกัดหน่วยงาน : งานนโยบายและแผน , งานประกันคุณภาพ , งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยรามคำแหง )

more...