ชื่อ-สกุล : ม.ธีรภัทร ศรีวิชัยรัตน์

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : นิเทศศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยกรุงเทพ )

more...