รหัสประจำตัว : 20177

ชื่อ-สกุล : ม.ณัฐวุฒิ ดอกกฐิน

ฉายา : ตั้ม

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายกิจกรรม , งานกิจกรรมนักเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยมหิดล )

more...