รหัสประจำตัว : 20184

ชื่อ-สกุล : ม.ไกร ศรีธงไชย

ฉายา : นิว

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปกครอง , งานระดับชั้น , งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน , งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย , งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...