รหัสประจำตัว : 20200

ชื่อ-สกุล : มิสพิมพ์ปภัสสร มาเยื้อง

ฉายา :

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ , งานบุคคล , งานวิเทศสัมพันธ์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...