ชื่อ-สกุล : ม.พาสุข ลื่นสัน

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปกครอง , งานระดับชั้น , งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน , งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย , งานลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนจิตอาสา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) ( มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

more...