ชื่อ-สกุล : ภ.อรุณ เมธเศรษฐ

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต ( Indiana State University USA )

more...