ชื่อ-สกุล : ภราดาดร.ชำนาญ เหล่ารักผล

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี , งานประกันคุณภาพ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

more...