ชื่อ-สกุล : ภ.ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี , งานหลักสูตร , งานประกันคุณภาพ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

more...