ชื่อ-สกุล : ภราดาดร.ศักดา สกนธวัฒน์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มวิทยาศาสตร์ , กลุ่มคณิตศาสตร์ , กลุ่มภาษาต่างประเทศ , กลุ่มวิชาศิลปะ , กลุ่มภาษาไทย , กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา , งานวัดผลและวิจัย , งานห้องสมุดทวีปัญญา , งานแนะแนว , งาน English Program , งานการเรียนการสอน ภาษาจีน/ภาษาญีปุ่น , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3 , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4 , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5 , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6 , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 , งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน , งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย , งานลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนจิตอาสา , งานกิจกรรมนักเรียน , งานศูนย์ดนตรี , งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ , งานศูนย์ฟิตเนส , งานสระว่ายน้ำ , งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน , งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ , งานทะเบียนนักเรียน , งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ , งานรับ-จ่ายเงิน , งานบัญชีและงบประมาณ , งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์ , งานสารบรรณ , งานบริหารแผนกการเงิน , งานบริหารแผนกธุรการ , งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน , งานโภชนาการ , งานร้านค้า , งานนักกีฬาโครงการพิเศษ , งานอนามัยโรงเรียน , งาน Stationery , งานอัฒจันทร์และสนามฟุตบอล , งานอาคารสถานที่ , กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่ , งานอภิบาลโรงเรียน , งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ , งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ , งานนโยบายและแผน , งานบุคคล , งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์ , งานวิเทศสัมพันธ์ , งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม , งานการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ & AI , งาน ACT Learning Space , งานเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร , งานบริหารฝ่ายปกครอง , งานระดับชั้น , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1 , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2 , งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่ , งานสิ่งแวดล้อม , งานซ่อมบำรุง , งานสาธารณูปโภค , งานจราจร และ รปภ. , งานหอพัก , งานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมฯ , งานอาคารจอดรถ , งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป , งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ , งานการเรียนการสอน IEP , งานนิเทศการสอน , งานบริหารฝ่ายกิจกรรม , งานสัมพันธ์ชุมชน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

more...