ชื่อ-สกุล : ม.กฤษณะ มณีสอดแสง

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มภาษาต่างประเทศ , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศศ.ม. (ญี่ปุ่นศึกษา) ( มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )

more...