Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: หน้าที่หลัก ของ งานบริหารฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2564
5-105 งานพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ
5-107 งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
5-108 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5-103 งานพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี
5-222 กิจกรรม พัฒนาครูสู่มืออาชีพ
5-223 กิจกรรม พัฒนาระบบนิเทศการสอน
5-102 งาน ACT Extreme Eduction 2021
5-109 งานทุนเรียนดี ราฟาแอล และยอห์แมรี่
5-109 งานทุนเรียนดี ราฟาแอล และยอห์นแมรี่
5-101 งานบริหารสำนักงานวิชาการ
5-104 งานพัฒนาบุคลากรเเละสัมมนาฝ่ายวิชาการ
5-201-212 กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
5-106 งานห้องเรียนอนาคต\r\n