Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: หน้าที่หลัก ของ กลุ่มวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
งานพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ (ม.ต้น)
งานพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
สู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ม.6
อบรมทักษะการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
งานจัดซื้ออุปกรณ์ สารเคมีและซ่อมบำรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์