Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: หน้าที่หลัก ของ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2564
งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
7-902 งานทุนการศึกษานักกีฬาโครงการพิเศษ
7-903 ค่าสมัครทีมแข่งขันนักกีฬาโครงการพิเศษ
7-904 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักกีฬาโครงการพิเศษ
7-905 บริหารบ้านพักกีฬาโครงการพิเศษ
7-906 ค่าเช่าสนามคลองทวีวัฒนา
7-907 ส่งเสริมวินัยนักกีฬาโครงการพิเศษ
7-908 สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ฝึกสอนและนักกีฬาโครงการพิเศษ
7-910 ประชุมผู้ปกครองนักกีฬาโครงการพิเศษ
7-911 ค่ารักษาพยาบาลนักกีฬาโครงการพิเศษกรณีเจ็บป่วย
7-914 โครงการสอนเสริมพิเศษนักกีฬา