Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: หน้าที่หลัก ของ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2564
งานบริหารสำนักงานฝ่ายอาคารสถานที่
งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
งานศิลป์
งานหอพัก
งานอาคารจอดรถ
8-101 งานบริหารสำนักงานฝ่ายอาคารสถานที่
8-102 งานจัดทำสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ครู ผู้ปกครอง
8-103 งานจัดซื้อ ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งในงานพิธีการต่างๆ
8-104 งานค่าน้ำมันเครื่องยนต์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องตัดหญ้า
8-105 งานซ่อมบำรุงรักษารถเก็บขยะ รถขนย้ายอุปกรณ์ในการให้บริการ
8-107 งานเสียภาษีที่ดินและภาษีโรงเรือน
8-108 งานค่าล่วงเวลาพนักงาน
8-109 งานค่าตำแหน่งหัวหน้าตามสายงาน
8-110 งานจัดซื้อและซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์งานศิลป์
8-111 งานซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ภายในหอพัก
8-112 งานจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้รับรองแขกผู้เข้าพักอาศัย
8-113 งานให้บริการอาคารสถานที่
8-131 สัญญาบริการกำจัดปลวก แมลง
8-132 สัญญาบริการติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อ ขจัดกลิ่น
8-133 สัญญาบริการทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารประกอบ
8-134 สัญญาบริการดูแลบำรุงรักษาสวนและต้นไม้
8-135 สัญญาบริการรักษาความปลอดภัย
8-136 สัญญาบริการ เคเบิ้ล และ ดาวเทียม
8-137 สัญญาบริการดูแลระบบลิฟต์มิตซูบิชิ , ลิฟต์ฮิตาชิ
8-138 สัญญาบริการดูแลบำรุงรักษา Air Cooled Chiller
8-139 สัญญาบริการบำรุงรักษา Air Split Type
8-140 สัญญาบริการดูแลบำรุงรักษา Air ระบบ VRV / VRF
8-141 สัญญากรมธรรม์ประกันภัยโครงสร้างและทรัพย์สินบุคคลภายนอก
8-121 งานอบรมพัฒนา ศึกษาดูงาน และ พัฒนาวิชาชีพ
8-122 งานอบรมฝีมือแรงงานฝ่ายอาคารสถานที่
8-110 จัดซื้อและซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์งานศิลป์