Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: หน้าที่หลัก ของ งานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมฯ ปีการศึกษา 2564
งานศูนย์การเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อม
8-701 งานจัดซื้อ ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ในศูนย์การเรียนรู้
8-702 งานจัดซื้อพันธุ์พืชผักสวนครัวภายในศูนย์การเรียนรู้
8-703 งานตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในบ่อบำบัดน้ำหลังโรงเรียน