Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: หน้าที่หลัก ของ งานอภิบาลโรงเรียน ปีการศึกษา 2564
6-801 งาน บริหารสำนักงานอภิบาลโรงเรียน
6-802 งาน ภาวนาศุกร์ต้นเดือน
6-803 งาน มิสซาเปิด – ปิด ปีการศึกษา
6-804 งาน สร้างเสริมศรัทธาและจิตตารมย์นักบุญหลุยส์ มารีฯ
6-805 งาน เปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ
6-807 งาน ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก
6-808 งาน ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 23 ( 6 วัน 5 คืน )
6-809 งาน เตรียมนักเรียนคาทอลิกรับศีลศักดิ์สิทธิ์
6-810 งาน ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก
6-811 งาน กลุ่มเพื่อนนักบุญหลุยส์ มารีฯ