Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: หน้าที่หลัก ของ งานบุคคล ปีการศึกษา 2564
6-310 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
6-311 พัฒนาระบบซอฟต์โปรเจค
6-312 สรรหาบุคลากรใหม่
6-313 งาน รับนักศึกษาฝึกสอน
6-314 อาหารกลางวันบุคลากร
(6-315) (6-317) ทัศนศึกษาครู และเจ้าหน้าที่ / งานทัศนศึกษาพนักงาน
6-318 เยี่ยมบุคลากรเจ็บป่วย
6-319 งานไว้อาลัยครอบครัวบุคลากร
6-320 งาน วันครู
6-321 งานส่งเสริมวิทยฐานะบุคลากรคุณภาพ
6-322 งาน กตเวทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุ
6-323 งาน สังสรรค์ครอบครัว ครู เจ้าหน้าที่ และพนักงาน
6-324อวยพรวันเกิดคณะภราดา
6-325งาน สร้างสัมพันธ์บุคลากรใหม่
6-326 งาน แข่งขันกีฬาสัมพันธ์พนักงาน
6-327 งาน ทุนการศึกษาสำหรับบุตรบุคลากร
6-401 งาน ทุนการศึกษาต่อในประเทศสำหรับบุคลากร
6-402 งาน สัมมนาเปิดปีการศึกษา
6-403งาน อบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร (พุทธ)
6-404 งาน สัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหาร
6-405 งาน ส่งเสริมบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ