พิธีมิสซาเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (29 พ.ย. 2565)
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี อาณาจักรแห่งการเรียนรู้ (27 มิ.ย. 2565)
ACT AI LAB: พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศระดับเอเชีย โครงการ The 2nd Kibo Robot Programming Challenge (8 มี.ค. 2565)
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศมอบของที่ระลึกให้แก่นักศึกษาสังเกตการสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2565 (1 ธ.ค. 2565)
กิจกรรมมอบเกียรติบัตร ยกย่องนักเรียนเรียนดีมีวินัยและเด็กดีมีน้ำใจ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (1 ธ.ค. 2565)
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (1 ธ.ค. 2565)
พิจารณานักเรียนขอรับทุน " ทุนเพชรในชัยพฤกษ์ " มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2566 (2 ธ.ค. 2565)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้เนื่องในวันวิชาการ ACT 60th DIAMOND JUBILEE ACADEMIC DAY 2022 (2 ธ.ค. 2565)
ถัดไป