พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (12 ต.ค. 2563)
โครงการนวัตกรรมพลังงาน และสิ่งแวดล้อม (29 ม.ค. 2563)
งานวัดผลและวิจัย:การอบรมให้ความรู้การจัดทำเอกสารไฟล์ ปพ.5 คุณครูใหม่ปีการศึกษา 2564 (9 มิ.ย. 2564)
ภาพกิจกรรมการอบรม "ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทันสื่อ" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (9 มิ.ย. 2564)
กิจกรรมส่งเสริมการฝึกปฏิบัติการทำความเคารพออนไลน์ ในหัวข้อ วัยใส ไหว้สวย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (8 มิ.ย. 2564)
กิจกรรมให้ความรู้วันงดสูบบุหรี่โลก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (8 มิ.ย. 2564)
ภาพการเตรียมความพร้อมห้องเรียนและห้องพักครูระดับชั้น ม.1 เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 (7 มิ.ย. 2564)
งานระดับชั้น : กิจกรรมให้ความรู้เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก (World Tobacco Day) ประจำปีการศึกษา 2564 (7 มิ.ย. 2564)
กิจกรรมการให้ความรู้คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนออนไลน์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (5 มิ.ย. 2564)
กิจกรรมอบรมให้ความรู้วันงดสูบบุหรี่โลกออนไลน์ (5 มิ.ย. 2564)
ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของมารดา น.ส.เนตรนภา วันทองสุข (25 พ.ค. 2564)
การประชุมมงฟอร์ตศึกษา ณ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (9 มิ.ย. 2564)
ประชุมเตรียมความพร้อมการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 และ ส่งใบรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 - 3 (22 พ.ค. 2564)
รายงานความก้าวหน้า ACT Learning space อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 2 - 4 (15 มิ.ย. 2564)
ถัดไป