กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ป.5 ประจำเดือน ธันวาคม 2563-มีนาคม 2564 (27 มี.ค. 2564)
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม (27 มี.ค. 2564)
STEM: กิจกรรม MATH & SCIENCE DAY CAMP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 (24 มี.ค. 2564)
ภาพบรรยากาศการจับสลากกิจกรรมคริสต์มาสให้โชค 2020 (10 ก.พ. 2564)
กิจกรรม Big cleaning day (28 ม.ค. 2564)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (12 ต.ค. 2563)
โครงการนวัตกรรมพลังงาน และสิ่งแวดล้อม (29 ม.ค. 2563)
งานบริหารสำนักฯ : ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 17/2563 (8 เม.ย. 2564)
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทำความดี เดือนมีนาคม ประจำปีการศึกษา 2563 (7 เม.ย. 2564)
พิธีมอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ASMO และ TEDET (7 เม.ย. 2564)
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรงานส่งเสริมระเบียบวินัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่2/2563 (5 เม.ย. 2564)
การจัดสอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัย Cambridge ระดับ First Certificate in English (for school) (3 เม.ย. 2564)
งานประกันคุณภาพ : การอบรมปรับระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานหน่วยงานต้นสังกัด ปี 2564 (3 เม.ย. 2564)
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำเดือน ธันวาคม-มีนาคม (30 มี.ค. 2564)
ถัดไป