Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน่วยงาน :
โครงการ :

หลักการและเหตุผล :
    

วัตถุประสงค์ :

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. rtr
   2. ฟหกดฟหกดฟหกด
   3. sdfsdfsdfsd
   4. sdfsdfsdfsd
   5. บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนและการทำงานได้
   6. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง
   7. นักเรียน ป.1-ม.6 ได้รับการสำรวจข้อมูลด้านครอบครัว การศึกษา ประวัติสุขภาพของตนเอง เพื่อเป็นข้อมูล และแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป
   8. คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความร่วมมือกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดี
   9. นักเรียนและผู้ปกครอง ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง ตามระเบียบของโรงเรียน
   10. นักเรียนระดับชั้น ป.3 , ป.6 , ม.3 และ ม.6 มีคะแนนผลการสอบสูงกว่าเกณฑ์
   11. นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานตามความสนใจโดยใช้ทักษะครบทั้งสามสาระฯ
   12. นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ และหลักการสุขาภิบาลเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง
   13. ห้องพยาบาลมียาและเวชภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
   14. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
   15. รถโรงเรียนสามารถใช้งานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ
   16. นักเรียนประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมสามารถปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาได้ถูกต้อง
   17. สามารถรองรับการใช้งานโปรแกรมต่างๆในการนำเสนอ
   18. นักเรียนจำนวน 430 คน
   19. งบการเงินประจำเดือน
   20. นักเรียนมีความสามารถในการฟัง พูดสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
   21. สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว
   22. มีระเบียบและแนวปฏิบัติครบทั้งกระบวนการงานบุคคล
   23. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ประจำตามสำนักงานต่าง ๆ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   24. นักเรียน English Program ได้มีโอกาศแสดงออกซึ่งทักษะและพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของตนเอง
   25. บุคลากรสังกัดฝ่ายบริการ มีเทคนิค หรือวิธีการจัด หรือปรับปรุงสถานที่ทำงาน หรือสภาพการทำงาน ให้เกิดความสะดวก ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย เพื่ออื้ออำนวยให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และคุณภาพของงาน อันเป็นพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิต จนเป็นสุขลักษณะ นิสัย
   26. มีการพัฒนาระบบที่รองรับกับเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
   27. เพื่องานพัสดุได้มีการเคลื่อนย้ายพัสดุได้สะดวก รวดเร็ว
   28. คณะครูที่สังกัดงานฝ่ายวิชาการ 8 งาน ได้รับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการจัดโครงการ
   29. คอยดูแลควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ให้กับพนักงาน
   30. หน่วยงานมีวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยอย่างพอเพียงและเหมาะสมกับพื้นที่ของโรงเรียน
   31. ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ตรงและครอบคลุมตามที่โรงเรียนกำหนด
   32. การบันทึกภาพกิจกรรมและการดำเนินงานต่างๆ ภายในโรงเรียนมีประสิทธิภาพและคุณภาพเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการของโรงเรียน
   33. จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ที่มีคุณภาพตามที่ผู้ขอสั่งซื้อต้องการ และราคาที่เหมาะสม
   34. สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ สืบค้นได้สะดวกรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ
   35. ตรวจสอบ/เปรียบเทียบราคาและมีการจัดซ้อจัดจ้างตามขั้นตอน
   36. ตรวจสอบ เปรียบราคา
   37. เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการดำเนินงาน อย่างพอเพียง
   38. นักเรียนร้อยละ 90 จะมีสุขภาพที่แข็งแรง ได้รับประทานอาหารที่ถูกหลัก
   39. นักเรียนเกิดความสามัคคี สนับสนุนการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนได้มีศักยภาพทางดนตรี
   40. นักเรียนที่ร่วมโครงการเรียนรู้การเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา
   41. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคนสามารถนำหลักการประพฤติและฏิบัติหน้าที่ที่ดี ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข
   42. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ประจำตามสำนักงานต่าง ๆ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   43. บุคลากรผู้สอนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อสามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ของตนเองได้
   44. จัดซือวัสดุ
   45. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับความรู้และประสบการณ์อันเกิดจากการอยู่ค่ายพักแรม สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้
   46. ส่งเสริมความสามารถ ความถนัดและความสนใจของนักเรียนทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ
   47. นักเรียนระดับชั้น ป.6 มีจิตสำนึกที่จะทำความดีในโรงเรียนและสังคม
   48. นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้พัฒนาทักษะภาษาไทยและได้รับรางวัล
   49. นักเรียนได้ทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจ
   50. ผู้ปกครองและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 480 คนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสานสายใยสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนและชุมชน
   51. สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว
   52. นักเรียนมีการพัฒนาทักษะกีฬา และมีผลงานการแข่งขันที่ดี
   53. นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น
   54. บุคลากรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 80 มีความรู้ความสามารถและ นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
   55. นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและปรับตัวเข้าบุคคลอื่น ๆ ได้
   56. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 343 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม
   57. 1. ครูทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและมีความสามารถ
   58. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม
   59. บุคลากร เข้าใจจิตตารมณ์ของพระเยซูเจ้า
   60. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
   61. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น
   62. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีมาตรฐานความรู้ความสามารถในวิชาชีพสูงขึ้น
   63. มาเร็ว ทันใจ ฉับไว ตรงเวลานักเรียน 97 % มีคุณภาพประพฤติปฏิบัติตนได้ตามระเบียบวินัย ที่กำหนดและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
   64. ป. 3 ได้เรียนรู้ และสัมผัสชีวิตของผู้ที่ยากลำบากกว่าตน และใช้ชีวิตของตนเอง ให้เป็น ประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมต่อไป รู้จักช่วยเหลือผู้ยากลำบากกว่า
   65. สามารถตรวจสอบประวัติและจำนวนนักเรียนทั้งโรงเรียนได้
   66. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
   67. นักเรียนทุกคนสามารถแสดงผลงานและทักษะของตนเองได้เป็นอย่างดีเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
   68. นักเรียนที่ได้รับการติดตามความประพฤติ มีความประพฤติที่พัฒนาดีขึ้นมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
   69. 1. เพื่อวัดความสามารถทางวิชาชีพ และความถนัดตามทักษะเฉพาะสาขาของผู้สอน
   70. เพื่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
   71. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
   72. มีการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการชัดเจน สะดวก รวดเร็ว ติดต่อบริษัทได้โดยตรง
   73. นักเรียน ครู บุคลากร และบุคคลภายนอกที่มาติดต่องานกับทางโรงเรียน
   74. การบันทึกภาพกิจกรรม และการดำเนินงานต่างๆ ภายในโรงเรียนมีประสิทธิภาพและคุณภาพเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการของโรงเรียน
   75. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้เป็น
   76. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 300 คน
   77. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีมาตรฐานความรู้ความสามารถในวิชาชีพสูงขึ้น
   78. งานกิจกรรมพิเศษมีการทำงานที่เป็นระบบ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
   79. นักเรียนชั้น ป.1 - ม.6 ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและประเมินตนเองได้
   80. อุปกรณ์ระบบต่างๆ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
   81. นักเรียนชั้น ม.3 - ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้รับรู้ประสบการณ์ ทราบถึงความรู้ความสามารถทางวิชาการของตนเองและแก้ไขพัฒนาตนเองในแนวทางที่เหมาะสม
   82. เครื่องมือ อุปกรณ์ระบบลิฟท์ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
   83. บุคลากร ครูและนักเรียน สามารถจัดกิจกรรมเพื่อเสริมการเรียนการสอนได้ตามวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้กำหนดไว้
   84. การใช้งานระบบเสียงภาคสนามมีประสิทธิภาพและไม่เกิดข้อบกพร่อง
   85. เครื่องมือ อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
   86. เครื่องมือ อุปกรณ์ ตู้ควบคุมไฟฟ้า (MDB) อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
   87. บุคลากรครูแนะแนวมีการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาและการให้คำปรึกษาและมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนางานแนะแนวให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
   88. เครื่องมือ อุปกรณ์ระบบปรับอากาศ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
   89. บุคลากรครูแนะแนวมีทักษะทางวิชาชีพอย่างครูมืออาชีพ
   90. โรงเรียนสามารถแก้ปัญหาด้านสวัสดิภาพความปลอดภัยของโรงเรียนได้สะดวกรวดเร็วและมีข้อมูลสามารถตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   91. เครื่องมือ อุปกรณ์ระบบน้ำดื่ม อยู่ในสภาพที่สะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
   92. ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ มีคุณภาพ สามารถนำมาจัดเก็บได้อย่างมีระบบสืบค้นหาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการรองรับงานต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
   93. บุคลากรแผนกการเงินสามารถดำเนินงานได้ตามแผนพัฒนาฝ่าย โรงเรียน และของมูลนิธิฯ
   94. บุคลากรแผนกธุรการ มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน
   95. งบการเงินประจำเดือน
   96. ผุ้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับ "ดี"
   97. เชิงคุณภาพ -เพื่อให้บุคลากรมีทุกอย่างพร้อมต่อการใช้งาน และพร้อมต่อการ
   98. ผู้เรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนพร้อมต่อการศึกษาและพัฒนาความรู้อย่างเพียงพอ
   99. การดำเนินงานของฝ่ายธุรการ-การเงินมีประสิทธิภาพ
   100. เพื่อช่วยให้ทราบจุดเด่น จุดด้อย ระดับขีดความสามารถ และศักยภาพของบุคลากรภายในแผนกการเงิน
   101. รายชื่อนักเรียนได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากงานรถรับส่ง และงานการเงิน
   102. เพื่อให้ผลการสรุปงานงบประมาณและการใช้จ่ายสาธารณูปโภคได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ใช้หรือผู้เกี่ยวข้องอย่างจิงจัง
   103. บุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน มีบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ
   104. ระบบเครือข่ายสามารถให้บริการและตอบสนองการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
   105. ลดภาระงานของงานจ่ายเงิน
   106. บุคลากรรู้จักหน้าที่ของตนเองและมีความรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้มีเงินได้
   107. ชำระภาษีตรงเวลา
   108. บุคลากรและนักเรียนได้รับการบริการด้านประกันอุบัติเหตุอย่างครบถ้วน
   109. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนและโรงเรียนในเครือฯ ให้บุคคลภายนอกรับทราบได้มากขึ้น
   110. คณะกรรมการอำนวนการโรงเรียนทุกคนให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี
   111. คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน คณะภราดาโรงเรียนในเครือ ตลอดจนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรมสัมมนา ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนทุกคนได้รับความพึงพอใจในการรับรองของโรงเรียนเป็นอย่างดี
   112. เอกสารทางงานบัญชีถูกต้องตามหลักการบัญชี ที่รับรองโดยทั่วไป
   113. แผนกการเงินใช้วัสดุอุปกรณ์ประหยัด และคุ้มค่า อย่างมีประสิทธิภาพ
   114. เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ สำหรับค้นคว้า อ้างอิง และประชาสัมพันธ์โรงเรียน
   115. เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แมคอินทอชสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   116. งานจ่ายเงินสามารถชำระเงินให้ร้านค้าผ่านระบบออนไลน์
   117. สามารถบริการผู้ปกครอง,ครูและนักเรียนได้ถูกต้องและรวดเร็ว
   118. สมาคมผู้ปกครองฯ ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน
   119. ชำระภาษีได้อย่างถูกต้อง
   120. ตรวจสอบได้ว่าใบพัสดุมาเมื่อไร
   121. ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบจำนวนนักเรียนที่มีอยู่ปัจจุบันของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
   122. บุคคลทั้งหลายภายในและภายนอกโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า ได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียนและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียน
   123. นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา มีความภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าของทุนที่ได้รับ
   124. โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากร ชุมชน ตลอดจนโรงเรียนในเครือฯ
   125. ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนตลอคปีการศึกษา
   126. เอกสารของแผนกการเงิน เอื้ออำนวยต่อการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   127. โรงเรียนสามารถคัดนักเรียนที่มีความพร้อมเข้าเรียน
   128. สาระสำคัญการประชุม
   129. จัดทำครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน และสามารถติดตามผลได้อย่างแม่นยำ ร้อยละ 95
   130. ร้อยละ 95 ของครุภัณฑ์ของโรงเรียนได้รับการลงทะเบียนอย่างถูกต้อง
   131. คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน คณะภราดาโรงเรียนในเครือ ตลอดจนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรมสัมมนา ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนทุกคนได้รับความพึงพอใจในการรับรองของโรงเรียนเป็นอย่างดี
   132. ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ เข้าใจการดำเนินงานของสมาคมผู้ปกครองฯ
   133. มีผลงานเข้าร่วมแสดง ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อื่นอย่างมีความคิดสร้างสรรค์
   134. วัสดุสำนักงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน
   135. ครูและนักเรียนใช้วัสดุและเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้อย่างประหยัดและเห็นคุณค่า
   136. ครูมีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสภาพการเรียนการสอนที่เอื้ออำนวยในการจัดการเรียนรู้ให้ กับนักเรียน อย่างเพียงพอ
   137. มีครูชาวต่างชาติใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   138. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีศักยภาพทางดนตรีเพิ่มขึ้น
   139. มีครูชาวต่างชาติใช้ภาษาจีนเป็นสื่อในรายวิชาภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   140. ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพ
   141. นักเรียนที่ร่วมโครงการเรียนรู้การเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา
   142. สื่อ หรือ อุปการณ์ในการจัดการเรียนรู้ และการทำงานในองค์กรมีคุณภาพ ทันสมัย และทันต่อ เหตุการณ์
   143. นักเรียน ผู้ปกครองและครู ได้รับบริการที่ครอบคลุมด้านการศึกษา อาชีพ และบุคลิกภาพ โดยมีความรู้ ความเข้าใจที่มากขึ้น และสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง มีทักษะชีวิต สามารถพัฒนา ตนเองได้เต็มศักยภาพ
   144. นักเรียน ได้รับรางวัลต่าง ๆ จากการเข้าร่วมการแข่งขันทั้งภายใน/ภายนอกในระดับต่างๆ
   145. นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับการสำรวจข้อมูลด้านครอบครัว การศึกษา ประวัติสุขภาพของตนเอง
   146. บริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ภายในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   147. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีมาตรฐานความรู้ความสามารถในวิชาชีพสูงขึ้น
   148. นักเรียนร้อยละ 100 ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   149. นักเรียนร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
   150. บุคลากรในกลุ่มสาระฯทุกคนมีประสิทธิภาพในการทำงาน
   151. เอกสารสำเนามีคุณภาพตามจำนวนที่ต้องการ
   152. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันวิชาการตามศักยภาพของตน
   153. นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้พัฒนาทักษะภาษาไทย เข้าร่วมแข่งขันกับองค์กรภายใน- ภายนอกและได้รับรางวัลตามศักยภาพ
   154. บุคลากรกรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีความสามารถในวิชาที่สอน
   155. ศูนย์วิทยาการมีวารสารและหนังสือพิมพ์สำหรับประกอบการศึกษาค้นคว้าและตอบสนองความ
   156. วารสารและหนังสือพิมพ์ของศูนย์วิทยาการมีเนื้อหาสอดคล้องกับสภาพการจัดการเรียนการสอน
   157. บุคลากรในหน่วยงานทุกคนใช้วัสดุสิ้นเปลืองเป็นไปอย่างประหยัดและปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
   158. ครูผู้สอนทุกคนมีความรู้และมีประสิทธิภาพในการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
   159. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยผู้สอนได้รับการอบรม พัฒนา ศึกษา ดูงานในเรื่องหลักสูตรและประเมินการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
   160. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 25 คน
   161. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง
   162. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง
   163. ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพ
   164. - ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
   165. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร้อยละ 80 ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางด้านเกี่ยวกับเทคนิค การสอน
   166. ครูแนะแนวใช้วัสดุและเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้อย่างประหยัดและเห็นคุณค่า
   167. ครู, บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่สามารถใช้งานระบบ SWIS ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
   168. บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงานและการเรียนการสอน
   169. บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีบัญชีอินเตอร์เน็ตเพื่อการใช้งาน
   170. ระบบฐานข้อมูลโรงเรียน (SoftProject) สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   171. ชุมชน ผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอกได้ใหข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   172. จัดหลักสูตรพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์แก่ชุมชน ปีการศึกษาละ 1 หลักสูตร
   173. วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือสำนักงานใช้ในหน่วยงานอย่างเพียงพอ
   174. บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีทั้งหมด
   175. บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีบัญชีอินเตอร์เน็ต
   176. บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงานและการเรียนการสอน
   177. ครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
   178. ระบบเครือข่ายของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   179. อุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตลอดเวลา
   180. ห้องปฏิบัติงานของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์
   181. คอมพิวเตอร์ตามสำนักงานจำนวน 200 ชุด
   182. ระบบฐานข้อมูลโรงเรียน (SoftProject) สามารถทำงานได้
   183. เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แมคอินทอชสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   184. บุคลากรในหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์มีทักษะทางคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น และนำความรู้ที่ได้มาใช้ในหน่วยงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพของตนเอง
   185. ระบบเครือข่ายสามารถให้บริการและตอบสนองการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
   186. ระบบเครือข่ายของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   187. ระบบฐานข้อมูลคลังข้อสอบโรงเรียนทั้งหมด
   188. โรงเรียนสามารถคัดเลือกนักเรียนที่มีความพร้อมเข้าเรียน
   189. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
   190. แผนกการธุรการสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   191. นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา มีความภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าของทุนทีได้รับ
   192. แขกและผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียนได้รับการรับรองอย่างดี
   193. โรงเรียนได้ช่วยเหลือด้านการกุลได้ครอบคลุมทุกภาคส่วนที่โรงเรียนเกี่ยวข้อง
   194. โรงเรียนได้ช่วยเหลือทุกโรงเรียนที่ขอความช่วยเหลือมา
   195. มีเอกสารสำคัญทางราชการไว้คอยบริการสำหรับนักเรียน และผู้ปกครอง และสามารถดำเนินการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดปีการศึกษา
   196. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองชุมชน ศิษย์เก่า ผู้อ่าน หรือผู้บริโภคข้อมูล ตลอดจนเป็นแหล่งค้นคว้า อ้างอิง และประชาสัมพันธ์โรงเรียนได้เป็นอย่างมีและมีประสิทธิภาพ
   197. เอกสารสำคัญของโรงเรียนได้รับการดำเนินการไปยังผู้เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
   198. ผู้บริหารและหน่วยงานในโรงเรียนทุกหน่วยงานมีการนำสารสนเทศไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
   199. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองชุมชน ศิษย์เก่า ตลอดจนเป็นแหล่งค้นคว้า อ้างอิงและประชาสัมพันธ์โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   200. นักเรียน บุคลากร สามารถใช้บัตรเพื่อขอรับบริการต่าง ๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   201. ครูมีรายรับเพิ่มมากขึ้นจากเดิม ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนขวัญและกำลังใจของครูดีขึ้น
   202. - สมาคมผู้ปกครองฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ และโรงเรียน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน- สมาคมผู้ปกครองฯ และสมาคมศิษย์เก่าฯ ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในทุกกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น
   203. เอกสารของแผนกการเงิน มีความชัดเจน เอื้ออำนวยต่อการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   204. ชำระภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
   205. งานจ่ายเงินสามารถดำเนินงานได้รวดเร็ว ประหยัดเวลา และแม่นยำ ตรวจสอบได้
   206. เอกสารทางงานบัญชีถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
   207. 1.โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีแผนและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
   208. 2.โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้กับผู้เรียนและท้องถิ่น
   209. 1.โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีผู้เรียนที่มีความประพฤติที่ดีเหมาะกับสถาบัน
   210. 2.นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นที่ยอมรับของผู้อื่นทั้งในและนอกสถาบัน
   211. xx
   212. test
   213. ครู, บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่สามารถใช้งานระบบ SWIS ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
   214. มีเอกสารสำคัญทางราชการไว้คอยบริการสำหรับนักเรียน และผู้ปกครอง และสามารถดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพตลอดปีการศึกษา
   215. test
   216. มีหนังสือและสื่อผสมตอบสนองความต้องการของนักเรียน ครู และผู้ปกครองที่เข้าใช้บริการ
   217. บุคลากรในหน่วยงานทุกคนใช้วัสดุสิ้นเปลืองเป็นไปอย่างประหยัดและปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
   218. บุคลากรสังกัดฝ่ายบริหารทั่วไปมีสิ่งอำนวยความ
   219. งานสารบรรณดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเวลาที่กำหนด
   220. นักเรียนได้พัฒนาความคิดและมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
   221. 1. มีโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่มี ประสิทธิภาพ เพื่อใช้ข้อมูลในการดูแล ช่วยเหลือ 2.นักเรียนที่ตรงตามความต้องการอย่างเหมาะสม
   222. นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ
   223. นักเรียนและบุคลากรทุกคนได้รับการส่งเสริมสุขภาพดีตามเกณฑ์อย่างถูกวิธี
   224. มีคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และมีการดำเนินงานกิจกรรมร่วมกันตลอดปี คณะกรรมการมีความพึงพอใจในการดำเนินงานในระดับดี ถึงดีมาก สูงกว่าร้อยละ 80
   225. โรงเรียนสามารถคัดเลือกนักเรียนที่มีความพร้อมเข้าเรียน
   226. ผู้ปกครอง   ครู และชุมชนมีความสัมพันธ์อันดี มีความร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
   227. มีเอกสารสำคัญทางราชการไว้คอยบริการสำหรับนักเรียน และผู้ปกครองและสามารถดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดปีการศึกษา
   228. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลกิจกรรมของโรงเรียน
   229. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ สื่อต่าง ๆ รอบตัว
   230. จัดทำได้อย่างถูกต้อง
   231. 1. นักเรียนทุกคนได้รับเกรดเฉลี่ยในการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.5 2. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามกฏระเบียบที่โรงเรียนกำหนด 3. นักเรียนได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพตามความสามารถของตนเอง
   232. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองชุมชน ศิษย์เก่า ผู้อ่าน หรือผู้บริโภคข้อมูล ตลอดจนเป็นแหล่งค้นคว้า อ้างอิง และประชาสัมพันธ์โรงเรียนได้เป็นอย่างมีและมีประสิทธิภาพ
   233. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และมีส่วนร่วม ในการบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
   234. อุปกรณ์เคมีภัณฑ์มีคุณภาพพอเพียงต่อการใช้งาน
   235. นักเรียนทุกคนที่เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาได้รับความรู้ มีการปรับพฤติกรรมสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
   236. นักเรียนได้เรียนรู้ และสัมผัสชีวิตของผู้ที่ยากลำบากกว่าตน และใช้ชีวิตของตนเองให้เป็นประโยชน์
   237. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
   238. มีวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ เครื่องพิมพ์ ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   239. 1. ผู้ปกครองทุกคนเข้าใจและรับทราบแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล 2. การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอย่งมีประสิทธิภาพสามารถส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจตามผล 3. มีอุปกรณ์พร้อมใช้ในสำนักงานและห้องพักครูเพื่อปฏิบัติงานได้อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
   240. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ สื่อต่าง ๆ รอบตัว
   241. เอกสารของแผนกการเงิน มีความชัดเจน เอื้ออำนวยต่อการตรวจสอบได้อย่ามีประสิทธิภาพ
   242. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอกที่มาติดต่องาน มีความพึงพอใจในการให้บริการ และได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
   243. มีวัสดุ วารสาร สิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมิเดียที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการเรียนการสอน
   244. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด และรู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
   245. คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน จำนวน 25 คน มีความรู้ วิธีการและแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีพฤติกรรมที่ดีและมีความรู้ นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่งานได้เป็นอย่างดี
   246. แหล่งรวบรวมข้อมูลทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
   247. นักเรียน ครู บุคลากรและบุคคลภายนอกที่มาติดต่องานกับทางโรงเรียนเกิดความพึงพอใจในการให้บริการ และได้รับความสะดวกรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
   248. นักเรียนผู้ปกครองและครู ได้รับบริการที่ครอบคลุมด้านการศึกษา อาชีพ และบุคลิกภาพโดยมีความรู้ ความเข้าใจที่มากขึ้นและสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองมีทักษะชีวิตสามารถพัฒนา ตนเองได้เต็มศักยภาพ
   249. บุคลากรในหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์มีทักษะทางคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น และนำความรู้ที่ได้มาใช้ในหน่วยงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพของตนเอง
   250. เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แมคอินทอชสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   251. ซอฟต์แวร์มีคุณภาพสามารถใช้บริหารจัดการและได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคจากผู้ผลิต
   252. บริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ภายในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   253. บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีบัญชีอินเตอร์เน็ตเพื่อการใช้งาน
   254. ระบบฐานข้อมูลคลังข้อสอบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   255. ระบบเครือข่ายสามารถให้บริการและตอบสนองการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
   256. ระบบเครือข่ายของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   257. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานทั้งหมดสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   258. อุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตลอดเวลา
   259. ระบบฐานข้อมูลโรงเรียน (Soft Project) สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   260. เครื่อง Projector ในห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 เครื่องอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีและมีประสิทธิภาพ
   261. นักเรียนที่มีพฤติกรรมกระทำความผิดเกี่ยวกับระเบียบวินัยสามารถปรับพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น
   262. การปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นไปอย่างสะดวก
   263. ลูกเสือ-เนตรนารี กองร้อยพิเศษสามารถนำความรู้ที่ได้อบรมมาใช้ในชีวิตประจำวันและช่วยเหลือสังคมได้
   264. นักเรียนภายในโรงเรียนทุกคน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถรู้ถึงวิธีป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
   265. นักเรียนที่ได้รับการเยี่ยมบ้านจะมีพฤติกรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีขึ้นมีการพัฒนาพฤติกรรมสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
   266. ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีนำวิชาความรู้จากการฝึกอบรมมาถ่ายทอดให้กับลูกเสือ - เนตรนารีได้ถูกต้อง เหมาะสม
   267. โรงเรียนได้ชำระค่าบำรุงกองลูกเสือ - เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา
   268. บริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ภายในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   269. บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีบัญชี อินเทอร์เน็ตเพื่อการใช้งาน
   270. เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียนต่างๆ ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 ถึง ม.6 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ต่างๆ สามารถ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   271. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานทั้งหมดสามารถทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
   272. อุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   273. อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ทั้งหมดทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน
   274. กล้องวงจรปิดทั้งหมดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   275. ระบบเครือข่ายสามารถให้บริการและตอบสนองการ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างครอบคลุมและ มีประสิทธิภาพ
   276. ระบบฐานข้อมูลโรงเรียน (SoftProject) สามารถทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   277. ระบบเครือข่ายของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีสามารถ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   278. ระบบฐานข้อมูลคลังข้อสอบสามารถทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
   279. บุคลากรในหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์มีทักษะทาง คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นและสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ใน ในการทำงานได้อย่างเต็มที่ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
   280. ครู, บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่สามารถใช้งาน ระบบ SWIS ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
   281. บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ทางคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงานและการเรียนการสอน
   282. การบริหารจัดการการทำงานของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
   283. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องานมีความพึงพอใจในการให้บริการ และได้รับความสะดวก รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
   284. การบริหารจัดการการทำงานของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
   285. บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนใช้งานเครือข่ายครอบคลุม ตามสิทธิ์ที่ตนได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ
   286. บุคลากรของโรงเรียนประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และข้อมูล สารสนเทศในการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนอย่างมีคุณภาพ
   287. บุคลากรในชุมชนสามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ ในการประกอบอาชีพและพัฒนางานของตน
   288. ซอฟท์แวร์มีคุณภาพ ถูกกฎหมาย ใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
   289. เครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์ เครือข่าย ทำงานตอบสนองต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   290. ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 ห้อง มีอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนที่ทันสมัย
   291. มีเครื่องฉายโปรเจคเตอร์อย่างเพียงพอในการสนับสนุนการจัด กิจกรรมและการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   292. นักเรียน ผู้ปกครอง และครู ใช้งานระบบเครือข่ายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ไม่เป็นอุปสรรคการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ
   293. เครือข่ายของโรงเรียนให้บริการและตอบสนองต่อการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   294. ระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนทำงานและตอบสนองต่อ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ
   295. 1.ผู้เรียนสามารถทำงานเป็นทีมและสามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีมีคุณภาพ
   296. 2.ผู้เรียนมีวินัยและมีความรับผิดชอบช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอย่างเต็มความสามารถ
   297. 2.ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ
   298. 1.ครูสามารใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนำบริบท และภูมิปัญญาของท้องถิ่น มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
   299. 2. ครูได้มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
   300. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
   301. 2.ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
   302. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ ตามจินตนาการ
   303. ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
   304. ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ ตามจินตนาการ
   305. 3.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และสอดคล้องกับท้องถิ่น
   306. 4. สถานศึกษามีผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย
   307. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี
   308. 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และสอดคล้องกับท้องถิ่น
   309. 3.สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
   310. 4.สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
   311. 5.สถานศึกษาจัดทำการนิเทศภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุงการเรียนการสอน
   312. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา และนันทนาการ
   313. 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และสอดคล้องกับท้องถิ่น
   314. 3.สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
   315. 4.สถานศึกษาจัดทำการนิเทศภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุงการเรียนการสอน
   316. 5.สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
   317. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
   318. การบริหารจัดการการทำงานของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
   319. บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนใช้งานเครือข่ายครอบคลุม ตามสิทธิ์ที่ตนได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ
   320. บุคลากรของโรงเรียนประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และข้อมูล สารสนเทศในการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนอย่างมีคุณภาพ
   321. บุคลากรในหน่วยงานทุกคนใช้วัสดุสิ้นเปลืองอย่างประหยัดและปฎิบัติงานได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
   322. ครูชาวต่างชาติมีความพึงพอใจที่ได้รับค่าตอบแทนตรงเวลา
   323. ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ
   324. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โปรแกรมการเรียน ฺำสส ที่สำเร็จการศึกษา
   325. ทักษะทางภาษาของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาชั้นปีสุดท้ายโปรแกรมการเรียน Bell ได้มาตรฐาน
   326. นักเรียนมีความสามารถในการฟัง พูด สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆได้
   327. ครูชาวต่างชาติมีความพึงพอใจที่ได้รับค่าตอบแทนตรงเวลา
   328. ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ
   329. บุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงินมีความรู้ ความสามารถความสามารถตามวิชาชีพ
   330. 1. ฝ่ายธุรการ-การเงิน ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   331. 2. ฝ่ายธุรการ-การเงินดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผล
   332. 3. บุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงินมีความรู้ ความสามารถตามวิชาชีพ
   333. 4. ฝ่ายธุรการ-การเงิน มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
   334. 5. ฝ่ายธุรการ-การเงิน มีการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
   335. 6. ฝ่ายธุรการ-การเงิน มีระบบเทคโนโลยี่และสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการใช้งาน
   336. 7. ฝ่ายธุรการ-การเงิน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรภายในและภายนอก
   337. 8. ฝ่ายธุรการ-การเงิน ดำเนินงานสำนักงานอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   338. 9. คณะกรรมการสถานศึกษาดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   339. 10. คณะกรรมการสถานศึกษา มีการกำกับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษา บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
   340. 11. บุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมหรือสรุปงานประจำปี
   341. เครือข่ายของโรงเรียนให้บริการและตอบสนองต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   342. ระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนทำงานและตอบสนองต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
   343. บุคลากรของโรงเรียนสามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามสถานะงานที่ตนสังกัด
   344. การบริหารจัดการการทำงานของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
   345. บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนใช้งานเครือข่ายครอบคลุม ตามสิทธิ์ที่ตนได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ
   346. บุคลากรของโรงเรียนประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และข้อมูล สารสนเทศในการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนอย่างมีคุณภาพ
   347. บุคลากรในชุมชนสามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ ในการประกอบอาชีพและพัฒนางานของตน
   348. เครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์ เครือข่าย ทำงานตอบสนองต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   349. เครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์ เครือข่าย ทำงานตอบสนองต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   350. เครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์ เครือข่าย ทำงานตอบสนองต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   351. เครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์ เครือข่าย ทำงานตอบสนองต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   352. บุคลากรและนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนมีระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภาย ในและภายนอกโรงเรียน
   353. เครือข่ายของโรงเรียนให้บริการและตอบสนองต่อการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   354. เครือข่ายของโรงเรียนให้บริการและตอบสนองต่อการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   355. เครือข่ายของโรงเรียนให้บริการและตอบสนองต่อการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   356. ระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนทำงานและตอบสนองต่อ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ
   357. บุคลากรของโรงเรียนสามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามสถานะงาน ที่ตนสังกัด
   358. ซอฟท์แวร์มีคุณภาพ ถูกกฎหมาย ใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
   359. ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 ห้อง มีอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนที่ทันสมัย
   360. การบริการสารสนเทศและการบริหารจัดการระบบ SWIS เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
   361. การบริหารจัดการการทำงานของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
   362. บุคลากรของโรงเรียนประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และข้อมูล สารสนเทศในการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนอย่างมีคุณภาพ
   363. บุคลากรในชุมชนสามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ ในการประกอบอาชีพและพัฒนางานของตน
   364. บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนใช้งานเครือข่ายครอบคลุม ตามสิทธิ์ที่ตนได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ
   365. เครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์ เครือข่าย ทำงานตอบสนองต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   366. เครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์ เครือข่าย ทำงานตอบสนองต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   367. เครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์ เครือข่าย ทำงานตอบสนองต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   368. เครือข่ายของโรงเรียนให้บริการและตอบสนองต่อการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   369. เครือข่ายของโรงเรียนให้บริการและตอบสนองต่อการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   370. บุคลากรของโรงเรียนสามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามสถานะงาน ที่ตนสังกัด
   371. เครือข่ายของโรงเรียนให้บริการและตอบสนองต่อการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   372. เครือข่ายของโรงเรียนให้บริการและตอบสนองต่อการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   373. บุคลากรของโรงเรียนสามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามสถานะงาน ที่ตนสังกัด
   374. เครือข่ายของโรงเรียนให้บริการและตอบสนองต่อการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   375. ระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนทำงานและตอบสนองต่อ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ
   376. บุคลากรของโรงเรียนสามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามสถานะงาน ที่ตนสังกัด
   377. ซอฟท์แวร์มีคุณภาพ ถูกกฎหมาย ใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
   378. ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 8 ห้อง และ EP ระดับชั้น ป4-ป6 จำนวน 6 ห้อง มีอุปกรณ์และ เครื่องมือสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัย
   379. การบริการข้อมูลด้านสารสนเทศและการบริหารจัดการระบบ SWIS มีข้อมูลที่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการดำเนิน กิจกรรมต่างของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   380. ทักษะทางภาษาของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาชั้นปีสุดท้ายโปรแกรมเรียน Bell ได้มาตรฐานสากล
   381. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 โปรแกรมการเรียน Bell มีความภาคภูมิใจในศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell และ นักเรียนที่ได้รับรางวัลมีกำลังใจ ตั้งใจเรียน มีความวิริยะอุตสาหะยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้เพื่อนนักเรียนนำไปปฏิบัติตาม
   382. ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ
   383. ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ
   384. ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ
   385. ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-bell ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ
   386. บุคลากรในหน่วยงานทุกคนใช้วัสดุสิ้นเปลืองอย่างประหยัดและปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
   387. บุคลากรในหน่วยงานทุกคนใช้วัสดุสิ้นเปลืองอย่างประหยัและปฏิบัติงานได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
   388. ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ
   389. ศูนย์ภาษาอังกฤษ Act-Bell ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
   390. ศูนย์ภาษาอังกฤษACT - Bell ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ
   391. ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT -Bell ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ
   392. ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ
   393. ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ
   394. ครูชาวต่างชาติมีความพึงพอใจที่ได้รับค่าตอบแทนตรงเวลา
   395. ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bellดำเนินการอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ
   396. ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ
   397. ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ
   398. ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ
   399. ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ
   400. เครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์ เครือข่าย ทำงานตอบสนองต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   401. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 85 สามารถสอบผ่านและมีทักษะภาษาอยู่ในระดับมาตรฐาน
   402. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 85 สามารถสอบผ่านและมีทักษะทางภาษาอยู่ในระดับมาตรฐาน
   403. นักเรีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 85 สามารถสอบผ่านและมีทักษะทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาตรฐาน
   404. เครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์ เครือข่าย ทำงานตอบสนองต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   405. เครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์ เครือข่าย ทำงานตอบสนองต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   406. การบริหารจัดการการทำงานของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
   407. บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนใช้งานเครือข่ายครอบคลุม ตามสิทธิ์ที่ตนได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ
   408. บุคลากรของโรงเรียนประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และข้อมูล สารสนเทศในการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนอย่างมีคุณภาพ
   409. บุคลากรในชุมชนสามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ ในการประกอบอาชีพและพัฒนางานของตน
   410. เครือข่ายของโรงเรียนให้บริการและตอบสนองต่อการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   411. เครือข่ายของโรงเรียนให้บริการและตอบสนองต่อการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   412. บุคลากรของโรงเรียนสามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามสถานะงาน ที่ตนสังกัด
   413. เครือข่ายของโรงเรียนให้บริการและตอบสนองต่อการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   414. เครือข่ายของโรงเรียนให้บริการและตอบสนองต่อการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   415. บุคลากรของโรงเรียนสามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามสถานะงาน ที่ตนสังกัด
   416. เครือข่ายของโรงเรียนให้บริการและตอบสนองต่อการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   417. ระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนทำงานและตอบสนองต่อ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ
   418. บุคลากรของโรงเรียนสามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามสถานะงาน ที่ตนสังกัด
   419. อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 21 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ ระบบโทรทัศน์ อุปกรณ์สำนักงานให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ
   420. การจ้างบริการจัดเก็บจากหน่วยงานภายนอก ให้เข้ามาบริการจัดเก็บขนมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ส่งผลให้สภาพบรรยากาศภายในโรงเรียน มีบรรยากาศที่ดี ถูกสุขลักษณะและหมดปัญหาเรื่องกลิ่นขยะ และมลพิษทางอากาศ
   421. อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 21 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมบำรุงระบบปั๊มน้ำประปา ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ
   422. อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 21 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการตรวจสอบและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำประปา น้ำเสียในอาคารเรียนอาคารประกอบ ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ
   423. พืชพันธุ์ไม้ภายในโรงเรียนได้รับการดูแลบำรุงรักษา มีความสวยงามร่มรื่น ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศ
   424. อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 21 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ
   425. โรงเรียนมีสภาพบรรยากาศที่ดี มีความสวยงาม ร่มรื่น สามารถเป็นที่พักผ่อนสำหรับครู นักเรียน ผู้ปกครองได้เป็นอย่างดีและส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
   426. วัสดุอุปกรณ์ประจำศูนย์การเรียนรู้ได้รับการดูแลซ่อมบำรุง และปรับปรุงพัฒนาให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน
   427. อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 21 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมบำรุงระบบเครื่องเสียง ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ
   428. อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 21 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมบำรุงระบบลิฟต์ ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ
   429. อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 21 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมบำรุงระบบตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้า ระบบ MDB ตู้ไฟฟ้าทั้งหมด ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ
   430. อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 21 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมบำรุงระบบน้ำประปา ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ
   431. อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 21 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมบำรุงงานดูแลระบบตู้คอนโทรลระบบน้ำประปา ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ
   432. อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 21 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ และคุณภาพน้ำเสีย ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ
   433. อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 21 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศ ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ
   434. อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 21 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ
   435. อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 21 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมบำรุงระบบโทรทัศน์ ระบบ MATV /TV/นาฬิกา ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ
   436. อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 21 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมบำรุงระบบโทรทัศน์ ระบบ CCTV ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ
   437. ผู้มาติดต่อหรือผู้ปกครอง สามารถมองเห็นป้ายหรือเครื่องหมายได้อย่างชัดเจน และปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้อง
   438. ป้ายจราจร-อุปกรณ์ประกอบการจัดทำเครื่องหมายจราจรเป็นเครื่องมือเสริมช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
   439. 1.ครูสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการ นำบริบท และภูมิปัญญาของท้องถิ่น มาบูรณาการในการจัด การเรียนรู้ 2.ครูได้มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 3.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ4.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และสอดคล้อง กับท้องถิ่น 5.สถานศึกษามีผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย
   440. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ
   441. 1.ครูสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนำบริบท และภูมิปัญญาของท้องถิ่น มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 2.ครูได้มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 3.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และสอดคล้องกับท้องถิ่น 5.สถานศึกษามีผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย
   442. 1.ครูสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนำบริบท และภูมิปัญญาของท้องถิ่น มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 2.ครูได้มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 3.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และสอดคล้องกับท้องถิ่น 5.สถานศึกษามีผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย
   443. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 2. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้าน กีฬาตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 3. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา
   444. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
   445. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 2. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้าน กีฬาตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 3. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา
   446. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 2. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้าน กีฬาตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 3. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา
   447. 1.ครูสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนำบริบท และภูมิปัญญาของท้องถิ่น มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 2.ครูได้มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 3.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และสอดคล้องกับท้องถิ่น 5.สถานศึกษามีผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย
   448. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
   449. ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ
   450. ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ
   451. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
   452. ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ
   453. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
   454. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
   455. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 7. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้าน กีฬาตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 8. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา
   456. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 7. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้าน กีฬาตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 8. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา
   457. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 7. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้าน กีฬาตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 8. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา
   458. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 7. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้าน กีฬาตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 8. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา
   459. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
   460. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
   461. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 7. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้าน กีฬาตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 8. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา
   462. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 7. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้าน กีฬาตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 8. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา
   463. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 7. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้าน กีฬาตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 8. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา
   464. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 7. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้าน กีฬาตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 8. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา
   465. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู 50 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง
   466. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 7. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้าน กีฬาตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 8. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา
   467. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
   468. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 7. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้าน กีฬาตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 8. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา
   469. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 7. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้าน กีฬาตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 8. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา
   470. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 7. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้าน กีฬาตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 8. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา
   471. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 7. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้าน กีฬาตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 8. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา
   472. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 7. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้าน กีฬาตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 8. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา
   473. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 7. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้าน กีฬาตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 8. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา
   474. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 7. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้าน กีฬาตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 8. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา
   475. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 7. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้าน กีฬาตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 8. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา
   476. 1.ครูสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนำบริบท และภูมิปัญญาของท้องถิ่น มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 2.ครูได้มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 3.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และสอดคล้องกับท้องถิ่น 5.สถานศึกษามีผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย
   477. 1.ครูสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนำบริบท และภูมิปัญญาของท้องถิ่น มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 2.ครูได้มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 3.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และสอดคล้องกับท้องถิ่น 5.สถานศึกษามีผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย
   478. 1.ครูสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนำบริบท และภูมิปัญญาของท้องถิ่น มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 2.ครูได้มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 3.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และสอดคล้องกับท้องถิ่น 5.สถานศึกษามีผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย
   479. การบริหารงานปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   480. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
   481. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
   482. การบริหารงานปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   483. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
   484. การบริหารงานปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   485. การบริหารงานปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   486. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
   487. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
   488. การบริหารงานปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   489. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
   490. การบริหารงานปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   491. การบริหารงานปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   492. การบริหารงานปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   493. การบริหารงานปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   494. การบริหารงานปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   495. ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
   496. ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
   497. ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
   498. ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการตามจินตนาการ
   499. ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
   500. สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
   501. สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
   502. ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการตามจินตนาการ
   503. ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
   504. สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
   505. สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
   506. ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการตามจินตนาการ
   507. ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
   508. สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
   509. สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
   510. ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการตามจินตนาการ
   511. ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
   512. สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
   513. สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
   514. ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการตามจินตนาการ
   515. ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
   516. สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
   517. สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
   518. ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการตามจินตนาการ
   519. ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
   520. สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
   521. สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
   522. ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการตามจินตนาการ
   523. ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
   524. สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
   525. สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
   526. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องานมีความพึงพอใจในการให้บริการและได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
   527. บุคลากรมีการติดต่อสื่อสาร และประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   528. นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงได้รับการคัดกรองให้ห่างไกลจากยาเสพติด อย่างมีประสิทธิภาพ
   529. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทักษะในการป้องกันตนเอเงให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติด
   530. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อในโรงเรียนมีความปลอดภัย
   531. 1.นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
   532. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน
   533. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน
   534. บุคลากรในฝ่ายปกครองมีเครื่องวิทยุสื่อสาร ใช้ในการติดต่อสื่อสารอย่างเพียงพอ
   535. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมรักษาความสะอาด
   536. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการทำความเคารพ
   537. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการแต่งเครื่องแบบนักเรียนได้อย่างถูกต้อง
   538. นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความตรงต่อเวลา
   539. ดำเนินการติดต่อ สำรวจและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆตลอดปีการศึกษา
   540. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน มีความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองให้รู้ถึงโทษภัยของโรคเอดส์เพศศึกษา
   541. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทักษะในการป้องกันและช่วยเหลือตนเองได้ เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้
   542. นักเรียน คณะครู บุคลากร และทุกคนได้รับการอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   543. ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมประชุมประจำปี
   544. ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมประชุมประจำปี
   545. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้
   546. มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
   547. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของโรงเรียน
   548. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและปฎิบัติตนในเรื่องเกี่ยวกับยุติธรรมและสันติ
   549. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนและชุมชน
   550. 1. งาน โครงการ และกิจกรรมมุ่งส่งเสริมพัฒนาการ ทางด้าน ร่างกาย จิตใจ และมีบุคลิกภาพที่ดี มีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ที่มีคุณภาพ 2. ผู้เรียนสามารถทำงานเป็นทีม และสามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีมีคุณภาพ 3. ผู้เรียนมีวินัยและมีความรับผิดชอบช่วยเหลือในกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียนอย่างเต็มความสามารถ
   551. นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีงามตามหลักทางศาสนา
   552. นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีงามตามหลักทางศาสนา
   553. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 - มัธยมศึกษาปีที่6
   554. นักเรียนทุกคนประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน
   555. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
   556. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ และประดับเข็มวิทยฐานะ
   557. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีึความรักความสามัคคีในหมู่คณะและรักในสถาบัน
   558. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
   559. นักเรียนมีระเบียบวินัยในการใช้เครื่องมือสื่อสารในโรงเรียนมากยิ่งขึ้น
   560. นักเรียนมีสมาธิและตั้งใจเรียนในชั่วโมงมากยิ่งขึ้น
   561. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
   562. นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ และมีบุคลิกภาพที่ดี มีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์
   563. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
   564. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
   565. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
   566. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
   567. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
   568. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
   569. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
   570. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา
   571. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
   572. เครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์ เครือข่าย ทำงานตอบสนองต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   573. บุคลากรของโรงเรียนประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และ ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
   574. เครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์ เครือข่าย ทำงานตอบสนองต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   575. เครื่องคอมพิวเตอร์มีมาตรฐานพร้อมใช้งาน
   576. เครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และ อุปกรณ์ เครือข่าย ทำงานตอบสนองต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   577. 1.การบริหารจัดการของฝ่ายธุรการ-การเงินเป็นไปตามเป้าหมาย มีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
   578. 2. โรงเรียนมีการให้ความช่วยเหลือและให้ความสนุนหน่วยงานที่เป็นคาทอลิกและหน่วยงานภายนอกเป็นประจำทุกปีอย่างเหมาะสม ตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต
   579. 3. โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างถูกต้อง มีการกำกับติดตามดูและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนให้บรรลุสำเร็จตามเป้าหมาย
   580. 4. บุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน ได้รับการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   581. 5. นักเรียนและบุคลากรทุกคนมีหลักประกันอุบัติเหตุตามวงเงินที่ได้รับการคุ้มครองจากบริษัทประกัน อย่างเหมาะสม
   582. 6. โรงเรียนให้การช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสม
   583. 7. การดำเนินการรับ-จ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล เงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเรียนฟรี (ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ ค่าหนังสือเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) และค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนที่มีสิทธิตามที่หน่วยงานต้นสังกัด กำหนดเป็นไปอย่างถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้
   584. 8. บัญชีกองทุนต่าง ๆ ของโรงเรียน ดำเนินการได้ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกองทุน
   585. 9. คณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของแต่ละงาน และร่วมกันแสดงความคิดเห็น
   586. 10. ข้อมูลวิเคราะห์ทางการเงินของฝ่ายธุรการ-การเงิน ได้นำไปใช้อ้างอิงในสารสนเทศของโรงเรียน
   587. บุคลากรทุกคนมีคุณภาพมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามที่กำหนด
   588. บุคลากรครูชาวต่างชาติ ได้รับค่าตอบแทนต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่โรงเรียนกำหนด
   589. 1. การบริหารจัดการของแผนกธุรการมีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 2. โรงเรียนมีของขวัญเพื่อมอบให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในโอกาสสำคัญอย่างเพียงพอและเหมาะสม และ เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร 3. โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนใหม่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้น มัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 4 ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับชั้น 4. การให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
   590. 1.สมาคมผู้ปกครองฯ และสมาคมศิษย์เก่าฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียนเป็นอย่างดี
   591. 2.ศิษย์เก่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
   592. 1.จัดเก็บเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 2.รับเงินและจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย 3.มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 4.ติดตามการค้างชำระและทวงหนี้อย่างมีประสิทธิผล 5.จ่ายค่าตอบแทนอย่างมีประสิทธิภาพ 6.สารสนเทศงานบัญชีและรับเงินฝ่ายกิจกรรมมีประสิทธิภาพ 7.ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจอย่างมีประสิทธิภาพ
   593. ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ กิจกรรม, ความโดดเด่นและผลงานต่าง ๆ ของโรงเรียนมีการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนได้รับทราบอย่างแพร่หลาย
   594. 1.หนังสือเข้า-หนังสือออก ประกาศและคำสั่งของโรงเรียนมีการดำเนินการอย่างถูกต้องทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา และกำหนดเวลา
   595. 2.ประกาศ, คำสั่งของโรงเรียน และของมูลนิธิฯทุกฉบับมีการเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้ ทราบและตรวจสอบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   596. 1. จัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
   597. 2. ครุภัณฑ์มีการติดตามข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
   598. 1. บุคลากรในหน่วยงานมีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอและพร้อมต่อการทำงานตลอดปีการศึกษา
   599. 3. งานสำรวจครุภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ประจำปี ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   600. 4. สุ่มตรวจครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพ
   601. 2. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างและระบบพัสดุ-ครุภัณฑ์ของโรงเรียนมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ
   602. 5.เพื่อมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานอื่นๆ
   603. 3. จัดซื้อพัสดุเข้าสต๊อกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้มีประสิทธิภาพ
   604. 4. นักเรียนมีหนังสือแบบเรียนทุกรายวิชาอย่างมีคุณภาพและตรงตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
   605. 5.นักเรียนระดับชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้นใหม่ทุกคนมีอุปกรณ์การเรียนที่มีคุณภาพ
   606. 1. งานจัดซื้อมีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ
   607. 1. งานพัสดุมีการดำเนินงาน การรับเข้าพัสดุของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
   608. 1. งานประชาสัมพันธ์ พัฒนาเว็บไซต์ทำเนียบคนเก่งอย่างมีประสิทธิภาพ 2. งานประชาสัมพันธ์ จัดทำแผนปฏิทินโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 3. งานประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 4. งานประชาสัมพันธ์ TV Sinet อย่างมีประสิทธิภาพ 5. งานประชาสัมพันธ์ ส่ง SMS อย่างมีประสิทธิภาพ 6.งานประชาสัมพันธ์ จัดของที่ระลึกโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 7.งานประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลบุคคลภายในและภายนอกหน้าเคาน์เตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
   609. 3. งานจัดซื้อตั้งเจ้าหนี้และเบิกจ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
   610. 2. งานพัสดุมีการดำเนินงาน การจ่ายออกพัสดุของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
   611. 3. งานพัสดุมีการดำเนินงาน การตรวจนับพัสดุของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
   612. 6.นักเรียนระดับชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้นใหม่ทุกคนมีเครื่องแบบนักเรียนใหม่ที่มีคุณภาพและถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
   613. 4. งานพัสดุได้มีการสุ่มตรวจความถูกต้องของพัสดุของ โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
   614. 5. งานพัสดุดำเนินงานการเบิกพัสดุครบถ้วนไม่มีพัสดุ ตกค้าง
   615. 6. งานพัสดุดำเนินงานอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   616. 7.นักเรียนระดับชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้นใหม่ทุกคนมีรองเท้านักเรียนและรองเท้าพละที่มีคุณภาพและถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
   617. หน่วยงานรับเงินมีการทำงานอย่างเป็นระบบ มีความน่าเชื่อถือ ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้
   618. 1. งานจัดซื้อดำเนินงานจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ
   619. 2. งานจัดซื้อจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
   620. 3.ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป
   621. 4.ปฏิบัติงานอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
   622. 4. งานจัดซื้อดำเนินงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   623. 3. โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอย่าง ถูกต้อง มีการกำกับติดตามดูและขับเคลื่อนการดำเนินงาน ของโรงเรียนให้บรรลุสำเร็จตามเป้าหมาย
   624. 4. บุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน ได้รับการพัฒนาตนเองตาม มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ใน การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   625. 5. นักเรียนและบุคลากรทุกคนมีหลักประกันอุบัติเหตุ ตามวงเงินที่ได้รับการคุ้มครองจากบริษัทประกัน อย่าง เหมาะสม
   626. 6. โรงเรียนให้การช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน ประสบ ปัญหาทางเศรษฐกิจ ได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสม
   627. 7. การดำเนินการรับ-จ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเรียนฟรี (ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ ค่า หนังสือเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) และค่าอาหาร เสริม (นม) ให้กับนักเรียนที่มีสิทธิตามที่หน่วยงานต้นสังกัด กำหนดเป็นไปอย่างถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้
   628. 8. บัญชีกองทุนต่าง ๆ ของโรงเรียน ดำเนินการได้ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกองทุน
   629. 9. คณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน มีการประชุมเพื่อ รับทราบผลการดำเนินงานของแต่ละงาน และร่วมกัน แสดงความคิดเห็น
   630. 10. ข้อมูลวิเคราะห์ทางการเงินของฝ่ายธุรการ-การเงิน ได้นำไปใช้อ้างอิงในสารสนเทศของโรงเรียน
   631. 1.การบริหารจัดการของฝ่ายธุรการ-การเงินเป็น ไปตามเป้าหมาย มีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
   632. 2. โรงเรียนมีการให้ความช่วยเหลือและให้ความสนุนหน่วย งานที่เป็นคาทอลิกและหน่วยงานภายนอกเป็นประจำทุกปี อย่างเหมาะสม ตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาตาม ทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต
   633. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ และการประสานงานติดต่อในการให้ข้อมูลด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนมีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรอย่างเหมาะสม
   634. 1. แผนกการเงินมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
   635. 2. แผนกการเงินจัดทำร่างงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   636. 3. แผนกการเงินมีการรวบรวมข้อมูลการให้ทุนการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
   637. 4. แผนกการเงินมีการดูแล ติดตามค่าธรรมเนียมค้างชำระอย่างมีประสิทธิภาพ
   638. 5. บุคลากรแผนกการเงินได้รับการติดตามผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   639. 6. เพื่อประสิทธิภาพในการรวบรวมสารสนเทศของแผนก
   640. 7. เพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการงานสำนักงานอื่น ๆ
   641. 1.หน่วยงานรับเงินและจ่ายเงินมีการทำงานอย่างเป็นระบบ มีความน่าเชื่อถื่อ ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้
   642. 2.การจัดทำบัญชีรับเงินของโรงเรียนมีการดำเนินการอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้เป็นปัจจุบันและเป็นไปตมกฏหมายที่กำหนดอย่างครบถ้วน
   643. 3.การจัดทำบัญชีและงบการเงินของโรงเรียนมีการดำเนินการอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน
   644. 4.การจัดทำสรุปงบประมาณประจำปีของโรงเรียนมีการดำเนินการอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใสสามารถนำข้อมุลไปใช้วิเคราะห์และวางแผนงบประมาณในการศึกษาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   645. 1.หน่วยงานรับเงินและจ่ายเงินมีการทำงานอย่างเป็นระบบ มีความน่าเชื่อถือ ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้
   646. 2. การจัดทำบัญชีรับเงินของโรงเรียนมีการดำเนินการอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใส สามารถตรวจสสอบได้เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามกฏหมายที่กำหนดอย่างครบถ้วน
   647. 3.การจัดทำบัญชีแและงบการเงินของโรงเรียนมีการดำเนินการอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเป็นไปตามมาตราฐานการบัญชีและตามกฏมหมายกำหนดอย่างครบถ้วน
   648. 4.การจัดทำสรุปงบประมาณประจำปีของโรงเรียนมีการดำเนินการอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใส สามารถนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์และวางแผนงบประมาณในการศึกษาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   649. 1.ห้องพยาบาล มียา และเวชภัณฑ์ครบตามบัญชียาและเวชภัณฑ์เพียงพอต่อความต้องการ และได้มาตรฐาน
   650. 2.งานอนามัยมีการดำเนินงานด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
   651. 3.งานอนามัยมีการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการรักษาสุขภาพสำหรับนักเรียนและบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
   652. 4.นักเรียน ป.1 และ ป.6 ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
   653. 5.โรงเรียนมีการจัดสวัสดิการด้านการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บุคลากรอย่างเหมาะสม
   654. 6.นักเรียนระดับ ป.1-ป.6 ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นไปตามสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
   655. 7.งานอนามัยมีการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการรักษาสุขภาพสำหรับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
   656. 8.นักเรียนและบุคลากรได้รับความรู้ และรู้จักการป้องกันตนเองจากโรคระบาดได้อย่างมีคุณภาพ
   657. 9.งานอนามัยมีการดำเนินงานด้านการป้องกันโรคระบาดสำหรับนักเรียนและบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
   658. 10.นักเรียนที่ตอบรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้รับวัคซีนตามที่กำหนดอย่างครบถ้วน
   659. 11.งานอนามัยมีการดำเนินงานด้านการป้องกันโรคเกี่ยวกับช่องปาก/ฟันสำหรับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
   660. 2. . งานจัดซื้อตรวจสอบเอกสารและเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
   661. 1. การบริหารจัดการของแผนกธุรการมีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
   662. 2. โรงเรียนมีของขวัญเพื่อมอบให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในโอกาสสำคัญอย่างเพียงพอและเหมาะสม และ เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
   663. 3. โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนใหม่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 4 ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับชั้น
   664. 4. การให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
   665. 5. หนังสือเข้า-หนังสือออก ประกาศและคำสั่งของโรงเรียนมีการดำเนินการอย่างถูกต้องทั้งในด้าน รูปแบบ เนื้อหา และกำหนดเวลา
   666. 6. ประกาศ, คำสั่งของโรงเรียน และของมูลนิธิฯทุกฉบับมีการเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้ ทราบและตรวจสอบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   667. 1.สมาคมผู้ปกครองฯ และสมาคมศิษย์เก่าฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียนเป็นอย่างดี
   668. 2.ศิษย์เก่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
   669. 1. งานประชาสัมพันธ์ พัฒนาเว็บไซต์ทำเนียบคนเก่ง อย่างมีประสิทธิภาพ 2. งานประชาสัมพันธ์ จัดทำแผนปฏิทินโรงเรียนอย่าง มีประสิทธิภาพ 3. งานประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ 4. งานประชาสัมพันธ์ TV Sinet อย่างมีประสิทธิภาพ 5. งานประชาสัมพันธ์ ส่ง SMS อย่างมีประสิทธิภาพ 6.งานประชาสัมพันธ์ จัดของที่ระลึกโรงเรียนอย่างมี ประสิทธิภาพ 7.งานประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลบุคคลภายในและภายนอก หน้าเคาน์เตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
   670. 1.หน่วยงานทะเบียนนักเรียน มีการจัดทำเอกสารงานทะเบียนอย่างถูกต้อง มีฐานข้อมูลนักเรียนที่เป็นปัจจุบันสำหรับการบริหารจัดการของโรงเรียนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
   671. 2.นักเรียน,บุคลากรและสมาชิกศูนย์ต่าง ๆ ทุกคนมีบัตรประจำตัวเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนการเป็นนักเรียน/บุคลากร/สมาชิกศูนย์ต่าง ๆ ของโรงเรียน
เชิงปริมาณ
   1. sadfdsfหกดเหกดเกหดเหกดเหกดเหกดเหกดเกหดเ
   2. เดกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
   3. sdfsdfsdfsd
   4. บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มีจำนวน 360 คน ที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานและการจัดการเรียนการสอนได้
   5. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
   6. คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน ให้ความร่วมมือกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดี
   7. จำนวนนักเรียนใหม่ ป.1, ม.1, ม.4 และนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 2553 จำนวน 800 คน
   8. นักเรียน ป.1-ม.6
   9. นักเรียนระดับชั้น ป.3 , ป.6 , ม.3 และ ม.6 ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET
   10. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 25 คน
   11. นักเรียนระดับชั้น ป.1- ม.6 จำนวน 200 คน
   12. นักเรียนร้อยละ 90 % มีสุขภาพที่แข็งแรง ได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
   13. ห้องพยาบาลมียาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ครบตามบัญชียา และเวชภัณฑ์ที่กำหนดไว้
   14. 1. บุคลากรฝ่ายบริการมีผู้เข้าร่วมโครงการ 100%
   15. รถโรงเรียน 15 คัน
   16. เอกสาร หลักฐานทางบัญชี
   17. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 - 6 จำนวน 60 คน
   18. จำนวนนักเรียน 4,288 คน
   19. กรวยยางจำนวน50 ชุด
   20. สรรหา คัดเลือกบุคลากรให้ได้ครบตามอัตรากำลังประจำปี
   21. ถ่านวิทยุสื่อสารจำนวน 10ก้อน
   22. ประกาศใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง
   23. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำสำนักงานจำนวน 337 เครื่อง
   24. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
   25. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำสำนักงานจำนวน 337 เครื่อง
   26. กิจกรรม และการดำเนินงานต่างๆ ภายในโรงเรียนทั้งหมด
   27. เพื่อพัสดุทุกชิ้น มีการจัดวางเรียงที่เป็นหมวดหมู่ และเป็นระเบียบมากขึ้น
   28. นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 - 4 ทุกคน
   29. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 319 คน
   30. วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ
   31. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 90 คน
   32. เครื่องคอมพิวเตอร์ Laptop จำนวน 2 เครื่อง
   33. นักเรียนแผนการเรียน English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 4
   34. นักเรียนร้อยละ 90 จะมีสุขภาพแข็งแรง ได้รับอาหารที่ถูกหลัก
   35. ครูผู้สอน จำนวน 250 คน
   36. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 343 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม
   37. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 457 คน
   38. ซื้อหนังสือแบบเรียน ให้ครบตามจำนวนนักเรียน 300 คน
   39. บุคลากรผู้สอนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อร้อยละ 70 สามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ของตนเองได้
   40. ผู้ปกครองและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 480 คนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสานสายใยสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนและชุมชน
   41. รายการใช้น้ำมันเบนซิน 91 ก.ย. 52
   42. นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
   43. บุคลากรของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 24 คนสร้างสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   44. - จัดหาหรือจัดซ้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนหรือสินค้าต่างๆเพื่อมาจำหน่ายให้เพียงพอกับความต้องการและทันเวลา
   45. นักเรียนระดับชั้น ป.6 จำนวนประมาณ 430 คนได้เข้าร่วมกิจกรรม
   46. วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ
   47. แฟลชไดรว์ 4 GB จำนวน 1 ตัว
   48. บุคลากรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
   49. 1.นักเรียนเเต่ละทีมมีนักกีฬาไม่ต่ำกว่า 15 คน
   50. คณะครูที่สังกัดงานฝ่ายวิชาการ 8 งาน
   51. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
   52. - จัดซือวัสดได้ความต้องการ90%
   53. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 จำนวน 440 คน
   54. บุคลากรทุกคนในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีทุกคน
   55. - ครูผู้สอนทั้งหมดในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
   56. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สนใจวิทยาศาสตร์จำนวน100 คน
   57. เพื่อให้งานจัดซื้อและพัสดุครุภัณฑ์ ได้มีวัสดุครุภัณฑ์ใช้ภายในหน่วยงาน อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
   58. ผู้ปกครอง ครูและนักเรียนระดับชั้น ป.3
   59. นักเรียนจำนวน 300 คน
   60. ประวัติและจำนวนนักเรียนถูกต้อง 100%
   61. นักเรียนที่ควรได้รับการดูแลความประพฤติกรรม จำนวน 100 คน
   62. ฮาร์ดดิสค์ภายนอก จำนวน 1 ตัว
   63. นักเรียน 450 คน
   64. นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลการเรียนสูงขึ้น
   65. จ่ายค่าสินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์ร้อยละ 50%
   66. นักเรียน ครู บุคลากร และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องานทุกคน
   67. กิจกรรม และการดำเนินงานต่างๆ ของโรงเรียนทั้งหมด
   68. เบิกจ่ายถุงดำ ก.ย.52
   69. 2. คะแนนการตรวจประเมินของทุกหน่วยงานที่สังกัดฝ่ายบริการไม่น้อยกว่า 90%
   70. 3.ช่วงเริ่มต้นของการดำเนินงาน 5ส (6เดือนแรก) แสดงให้เห็นแนวโน้มคะแนนการตรวจประเมินที่ดีขึ้น
   71. คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
   72. 4. ผลจากการตรวยประเมิน พื้นที่ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 5ส ต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและเป็นไปตามมาตรฐาน 5ส ภายใน 1 เดือน หลังจากทราบผลการตรวจประเมิน
   73. งานกิจกรรมพิเศษทุกกิจกรรมร้อยละ 90 บรรลุตามวัตุประสงค์ที่กำหนด
   74. นักเรียนชั้น ป.1 - ม.6
   75. อุปกรณ์เครื่องมืองานระบบต่างๆ ภายในโรงเรียนทั้งหมด
   76. นักเรียนชั้น ม.3 - ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
   77. อุปกรณ์ เครื่องมือระบบลิฟท์
   78. จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่ปรับปรุงอุปกรณ์ของเดิมที่หมดสภาพหรือชำรุด
   79. ระบบเสียงภาคสนาม จำนวน 1 ระบบ
   80. อุปกรณ์ เครื่องระบบไฟฟ้า
   81. อุปกรณ์ เครื่องมือตู้ควบคุมไฟฟ้า (MDB)
   82. บุคลากรครูแนะแนว
   83. เครื่องมือ อุปกรณ์ระบบปรับอากาศ
   84. บุคลากรครูแนะแนว
   85. 1. กล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึก ส่วนงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 ชุด
   86. 2. กล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึก จุดเสริมต่างๆ จำนวน 1 ชุด
   87. 3. กล้องวงจรปิดและเตรื่องบันทึก บริเวณประตู 6 จำนวน 1 ชุด
   88. อุปกรณ์ เครื่องมือระบบน้ำดื่ม
   89. 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ Laptop จำนวน 2 เครื่อง
   90. 2. แฟลชไดรว์ 4 GB จำนวน 1 ตัว
   91. 3. ฮาร์ดดิสค์ ภายนอก จำนวน 1 ชุด
   92. บุคลากรแผนกการเงินร้อยละ 98 ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามแผนพัฒนาฝ่าย โรงเรียน และมูลนิธิฯ
   93. บุคลากรในแผนกธุรการ ร้อยละ 90 มีคูณภาพและมีความพร้อมในการให้บริการ
   94. เอกสาร หลักฐานทางบัญชี
   95. จำนวนนักเรียน 4,950 คน
   96. เชิงปริมาณ เพื่อให้ทันต่อความต้องการของบุคลากรและผู้เรียนทั้งหมดจำนวน 5,500
   97. คณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงินทุกคนเข้าร่วมประชุมเพื่อการดำเนินงานของฝ่ายได้รับการประสานงานอย่างดี
   98. เพื่อให้บุคลากรแผนกการเงินทุกคนได้รับการปรับปรุงแก้ไขจุดด้อยและพัฒนาจุดเด่นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
   99. เจ้าของรถรับส่งนักเรียนทุกคนได้รับเงินค่ารถจากนักเรียนครบทุกคน
   100. ข้อมูลการสรุปงานงบประมาณและค่าสาธารณูปโภคสามารถตรวจสอบและใช้งานได้100%
   101. บุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงินทุกคน เข้ารับการอบรม
   102. นักเรียนและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ทั้งหมดมีระบบเครือข่ายอินเตอร์สำหรับใช้งานในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
   103. บุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีทุกคนสามารถยื่นภาษีด้วยตนเอง
   104. ชำระภาษีตามกฏหมาย
   105. บุคลากรและนักเรียนประมาณ 5,000 คน
   106. ผู้ปกครองนักเรียน และครูทุกคนได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนในเครือฯ
   107. คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนเข้าประชุมทั้งสิ้น 22 คน
   108. คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน คณะภราดา โรงเรียนในเคริอ ตลอดจนบุคลากรที่เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีนทุกคน มีความสัมพันธ์ที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
   109. แผนกการเงินทุกคนมีวัสดุอุปกรณ์ใช้ การดำเนินงาน อย่างเพียงพอ
   110. เก็บค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ได้ครบถ้วน
   111. คอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการสอน จำนวน 114 ชุด
   112. เอกสารทางงานบัญชีทุกรายการ ถูกตรวจสอบได้ครบทุกเดือน
   113. งานจ่ายเงินสามารถดำเนินงานได้รวดเร็ว ประหยัดวเลาและแม่นยำ ตรวจสอบได้
   114. นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอก รับทราบข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนตลอดปีการศึดษา
   115. 1.ผู้รับบริการร้อยละ 95 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ "ดี"
   116. ชำระภาษีโรงเรียนครบถ้วนตามกฏหมาย
   117. ใบเบิกพัสดุ 100% ได้บันทึกลงทะเบียนแล้ว
   118. ให้ความช่วยเหลือบุคลากรในโรงเรียน โรงเรียนในเครือฯและชุมชนตลอดปี
   119. นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีปีการศึกษา 2553 มี 5,500 คน
   120. นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับทุนการศึกษาแต่ละประเภท
   121. ตลอดปีการศึกษา
   122. แผนกการเงิน มีเอกสารสำคัญทางการเงินใช้อย่างเพียงพอตลอดปีการศึกษา
   123. สมาคมผู้ปกครองฯ 95 % เข้าใจการดำเนินงานของโรงเรียนและพร้อมให้ความร่วมมือ
   124. จำนวนนักเรียนครบในทุกระดับชั้น
   125. จำนวนครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าประชุมแต่ละสัปดาห์
   126. ร้อยละ 95 ของงานครุภัณฑ์ผ่าน PDCA ผ่านระบบ Swis
   127. คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน คณะภราดาโรงเรียนในเครือ ตลอดจนบุคลากรที่เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนทุกคน มีความสัมพันธ์ที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
   128. ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น จำนวน 1200 คน
   129. นักเรียนระดับชั้น ป.1- ม.6
   130. มีวัสดุสำนักงานอย่างเพียงพอ
   131. ทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์วิทยาการมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างสอดคล้องกับสภาพการจัดการ
   132. ศูนย์วิทยาการมรทรัพยากรสารสนเทศสำหรับประกอบการศึกษาค้นคว้าและตอบสนองความ
   133. ครูและนักเรียนทุกคนมีวัสดุและเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้
   134. ครูผู้สอนทุกคนในระดับ ป.1-ม.6
   135. มีครูชาวต่างชาติ ในรายวิชาภาษาจีน รายวิชาละ 2 คาบต่อสัปดาห์
   136. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
   137. มีครูชาวต่างชาติ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รายวิชาละ 2 คาบต่อสัปดาห์
   138. นักเรียนช่วงชั้นที่ 1-4 นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมการแข่งขันภายนอก
   139. ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
   140. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
   141. นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6
   142. งานที่สังกัดฝ่ายวิชาการ 8 งาน มีสื่อ หรือ อุปการณ์ในการจัดการเรียนรู้ และการทำงานในองค์กร
   143. นักเรียน ผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
   144. วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือสำนักงานใช้ในหน่วยงานอย่างเพียงพอ
   145. นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปี่ 6
   146. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกคน
   147. ครูผู้สอนมาขอรับบริการ
   148. บุคลากรในกลุ่มสาระฯ ร้อยละ 80 ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   149. นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
   150. นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
   151. บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกคน
   152. บุคลากรทุกคนในหน่วยงานมีวัสดุสิ้นเปลืองใช้อย่างเพียงพอกับความต้องการตลอดปีการศึกษา
   153. ครูผู้สอนทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
   154. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
   155. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรม
   156. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกคน
   157. ครูแนะแนวโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 4 คน
   158. ครู, บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
   159. บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มีจำนวน 360 คน ที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน
   160. บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
   161. ระบบฐานข้อมูลโรงเรียน (SoftProject) ทั้งหมด 8 ระบบ
   162. คณะกรรมการอำนวยการทุกคนเข้าร่วมประชุมทุกคน
   163. ผู้อบรมนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนางานในหน่วยงานของตนเอง
   164. บริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ภายในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   165. บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีบัญชีอินเตอร์เน็ตเพื่อการใช้งาน
   166. บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีทั้งหมดเพื่อการใช้งาน
   167. บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีจำนวน 330 คนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานจัดการเรียนการสอนได้
   168. ครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่สามารถใช้งานระบบ SWIS ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
   169. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจำนวน 1 คน
   170. อุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
   171. ห้องปฏิบัติงานของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์มีการปรับปรุงให้สามารถรองรับต่อการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ
   172. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานทั้งหมดสามารถทำงานได้
   173. ระบบฐานข้อมูลโรงเรียน (SoftProject) ทั้งหมด 8 ระบบ
   174. คอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการสอน จำนวน 92 ชุด
   175. บุคลากรในหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ทุกคนมีการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์
   176. นักเรียนและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีทั้งหมดมีระบบเครือข่ายอินเตอร์สำหรับใช้งานในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
   177. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจำนวน 1 คน
   178. ระบบฐานข้อมูลคลังข้อสอบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   179. จำนวนนักเรียนครบในทุกระดับชั้น
   180. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
   181. แผนกการธุรการมีวัสดุอุปกรณ์ใช้การดำเนินงาน อย่างเพียงพอ
   182. นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับทุนการศึกษาแต่ละประเภท
   183. แขกและผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียนทุกคน
   184. องค์กรคาทอลิก โรงเรียนในเครือฯ และหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับทางโรงเรียนได้รับการช่วยเหลือในโอกาสสำคัญ
   185. โรงเรียนต่าง ๆ ที่ขอความอนุเคราะห์และขอความช่วยเหลือมา
   186. มีเอกสารทางราชการไว้คอยบริการเมื่อนักเรียนจบช่วงชั้น หรือเมื่อนักเรียนลาออกก่อนจบช่วงชั้น
   187. นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรทุกคนได้รับทราบข่าว-สารและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา
   188. เอกสารสำคัญ สื่อ สิ่งพิมพ์ที่หน่วยงานรับเข้า-ออกทุกประเภท ได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วทันเวลา
   189. ทุกหน่วยงานของโรงเรียน มีการรวบรวม สถิติ ข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทำสารสนเทศของโรงเรียนและนำไปใช้ในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
   190. นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรทุกคนได้รับทราบข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
   191. นักเรียน บุคลากร ทุกคน ได้รับการจัดทำบัตรประจำตัว
   192. ครูไทยโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 290 คน
   193. กรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ จำนวน 25 คน กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ จำนวน 35 คน
   194. แผนกการเงิน มีเอกสารสำคัญทางการเงินใช้อย่างเพียงพอตลอดปีการศึกษา
   195. ชำระภาษีโรงเรียนครบถ้วนตามกฎหมายทุกประเภท
   196. งานจ่ายเงินสามารถชำระเงินให้ร้านค้าผ่านระบบออนไลน์
   197. เอกสารงานบัญชีทุกรายการถูกตรวจสอบได้ครบทุกเดือน
   198. 1.นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีทุกคนมีหนังสือ แบบเรียนที่เหมาะสมกับวัยและสอดคล้องกับการศึกษาของชาติ
   199. 2.นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีทุกคนได้รับการศึกษาตาม เกณฑ์ FSG
   200. 1.นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีทุกคนมีเครื่องแบบที่เหมาะสมถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน
   201. 2.นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีทุกคนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
   202. xxxx
   203. test
   204. ครู, บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
   205. มีเอกสารทางราชการไว้คอยบริการเมื่อนักเรียนจบช่วงชั้น หรือเมื่อนักเรียนลาออกก่อนจบช่วงชั้น
   206. t
   207. บุคลากรทุกคนในหน่วยงานมีวัสดุสิ้นเปลืองใช้อย่างเพียงพอกับความต้องการตลอดปีการศึกษา
   208. มีหนังสือและสื่อผสมเพียงพอกับนักเรียน ครู และผู้ปกครองที่เข้าใช้บริการ
   209. นักเรียนร้อยละ 98 มีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ
   210. มีอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ประจำสระว่ายน้ำ 3 ประเภท
   211. นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6
   212. นักเรียนทุกคนเข้าเรียนและร่วมกิจกรรมของห้องเรียนสีเขียว
   213. ตัวแทนผู้ปกครองแต่ละระดับชั้นจำนวน 120 คน
   214. นักเรียนและบุคลากรทุกคนได้รับการส่งเสริมสุขภาพดีตามเกณฑ์
   215. งานสารบรรณสามารถดำเนินการออกเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ปีการศึกษาละ 1,000 ฉบับ
   216. บุคลากรสังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป
   217. จำนวนนักเรียนครบในทุกระดับชั้น
   218. ผู้ปกครองและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 451 คน มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการสานสายใยสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนและชุมชน
   219. มีเอกสารทางราชการไว้คอยบริการเมื่อนักเรียนจบช่วงชั้น หรือเมื่อนักเรียนลาออกก่อนจบช่วงชั้น
   220. บุคคลภายนอกรู้จักโรงเรียนมากขึ้น
   221. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 463 คน
   222. นักเรียนชั้น ม.1/5 100 เปอร์เซนต์
   223. นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรทุกคนได้รับทราบข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนตลอดปีการศึกษาเป้าหมายเชิงคุณภาพ
   224. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และมีส่วนร่วม ในการบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
   225. นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 800 คน
   226. นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ควรพัฒนาจำนวน 60 คน
   227. มีวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ เครื่องพิมพ์ ใช้ในสำนักงานอย่างเพียงพอตลอดปีการศึกษา
   228. พัฒนานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 450 คน
   229. 1. ผู้ปกครองนักเรียนฝ่าย EP G.1-12 เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่า 250 คน 2. นักเรียน EP จำนวน 690คน คนมีวัสดุอุปกรณ์การเรียนเพียงพอ 3. บุคลากรในสำนักงานจำนวน 8 คน และครูในฝ่าย EP จำนวน 50 คนให้มีวัสดุอุปกร์ใช้ีอย่างเพียงพอ
   230. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ สื่อต่าง ๆ รอบตัว
   231. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 463 คน
   232. แผนกการเงิน มีเอกสารสำคัญทางการเงิน ใช้อย่างเพียงพอตลอดปีการศึกษา
   233. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องาน
   234. มีวัสดุ วารสาร สิ่งพิมพ์ และสื่อมัล ติมิเดียเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้
   235. นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่1 – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
   236. คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน จำนวน 25 คน
   237. นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคน
   238. นักเรียน ครู บุคลากร และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องาน
   239. นักเรียนผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
   240. บุคลากรในหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ทุกคนมีการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์
   241. คอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการสอน จำนวน 92 ชุด
   242. ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์สำหรับการใช้งานพื้นฐาน 250 ชุด
   243. วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือสำนักงานใช้ในหน่วยงานอย่างเพียงพอ
   244. บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีทั้งหมด
   245. ระบบฐานข้อมูลคลังข้อสอบโรงเรียนทั้งหมด
   246. นักเรียนและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ทั้งหมดมีระบบเครือข่ายอินเตอร์สำหรับใช้งานในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
   247. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจำนวน 1 คน
   248. คอมพิวเตอร์ตามสำนักงานจำนวน 200 ชุด
   249. อุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
   250. ระบบฐานข้อมูลโรงเรียน (Soft Project) ทั้งหมด 8 ระบบ
   251. เครื่อง Projector ในห้องคอมพิวเตอร์จำนวน 7 เครื่อง
   252. นักเรียนที่มีพฤติกรรมผิดระเบียบวินัยบ่อยครั้งและต้องปรับพฤติกรรมจำนวนประมาณ 100 คน
   253. เอกสาร อุปกรณ์ และเครื่องมือสำนักงานใช้ใน
   254. ลูกเสือ-เนตรนารีกองร้อยพิเศษโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีทุกคน
   255. นักเรียนระดับชั้น ป.1 –ม.6
   256. นักเรียนที่ควรได้รับการเยี่ยมบ้านจำนวน 600 คน
   257. ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารี ที่ได้ส่งเข้ารับการฝึกอบรม มีคุณวุฒิสูงขึ้นเพื่อบรรจุเป็นผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารี
   258. ลูกเสือ - เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - เนตรนารีระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
   259. วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือสำนักงานใช้ในหน่วยงานอย่างเพียงพอ
   260. บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีทั้งหมด
   261. คอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการสอนจำนวน 620 ชุด
   262. คอมพิวเตอร์ตามสำนักงานต่างๆ จำนวน 240 ชุด
   263. อุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
   264. อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ทั้งหมดของโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
   265. กล้องวงจรปิดทั้งหมดของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
   266. นักเรียนและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีทั้งหมดมีระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้งานในการดำเนินกิจกรรม ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
   267. ระบบฐานข้อมูลโรงเรียน (SoftProject) ทั้งหมด 8 ระบบ
   268. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 1 คน
   269. ระบบฐานข้อมูลคลังข้อสอบโรงเรียนทั้งหมด
   270. บุคลากรในหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ทุกคนมีการ พัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์
   271. ครู, บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
   272. บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีจำนวน 340 คน สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานและจัดการเรียน การสอนได้
   273. วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ มีใช้ในหน่วยงานอย่างพอเพียง
   274. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องาน
   275. วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ มีเพียงพอต่อการใช้งานใน หน่วยงาน
   276. บุคลากรและนักเรียนมีบัญชีการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตทุกคน
   277. บุคลากรและนักเรียนทั้งหมดใช้ระบบเครือข่ายในการดำเนิน กิจกรรมด้านต่างๆ ของโรงเรียน
   278. บุคลากรของโรงเรียนประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และข้อมูล สารสนเทศในการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนอย่างมีคุณภาพ
   279. บุคลากรในชุมชนนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการ ประกอบอาชีพและพัฒนางานของตนเอง
   280. ซอฟท์แวร์ที่ใช้กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนทั้งหมดมีคุณภาพ ถูกกฎหมาย และใช้ในการบริหารจัดการด้านทำงานต่างๆ ของโรงเรียน
   281. 1. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 –มัธยมศึกษาปีที่ 6
   282. 2.ชุมชน
   283. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานตามสำนักงานมีจำนวนเพียงพอ
   284. อุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดของโรงเรียน
   285. ระบบฐานข้อมูลทั้งหมดของโรงเรียน
   286. ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีอุปกรณ์และเครื่องมือ สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัย
   287. ระบบเครือข่ายเพิ่มพื้นที่ครอบคลุมการให้บริการภายใน อัฒจันทร์สนามฟุตบอล
   288. บุคลากรและนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนมีระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภาย ในและภายนอกโรงเรียน
   289. Domain Name ทั้งหมดของโรงเรียน
   290. IP Number 4 Class (203.62.152.0 - 203.62.155.255) ของโรงเรียน
   291. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียนจำนวน 1 คน
   292. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (SoftProject) ของโรงเรียนจำนวน 1 คน
   293. บุคลากรของโรงเรียนสามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามสถานะงาน ที่ตนสังกัด
   294. 1.ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่6
   295. นักเรียนจำนวน 5,483 คน
   296. บุคลากรฝ่ายกิจกรรม
   297. นักเรียนจำนวน 5,483คน
   298. นักเรียนจำนวน 5,483คน
   299. ผู้แทนครู 6 คน /ศิษย์เก่า 2 คน /ผู้ปกครอง 1 คน /ชุมชม 10 คน /ทั้งหมด 19 ตน
   300. 1.นักเรียนจำนวน 5,483 คน
   301. 2.บุคลากรจำนวน...........คน
   302. 3.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง
   303. 4.รางวัลระดับชาติ 10 รางวัล
   304. 1.นักเรียนจำนวน 5,483 คน
   305. 2.บุคลากรจำนวน............คน
   306. 3.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง
   307. 4.รางวัลระดับชาติ 10 รางวัล
   308. วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ มีเพียงพอต่อการใช้งานใน หน่วยงาน
   309. บุคลากรและนักเรียนมีบัญชีการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตทุกค
   310. บุคลากรและนักเรียนทั้งหมดใช้ระบบเครือข่ายในการดำเนิน กิจกรรมด้านต่างๆ ของโรงเรียน
   311. บุคลากรในศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell
   312. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3
   313. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โปรแกรมการเรียน Bell มีความภาคภูมิใจในศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell
   314. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีทีี 3ของโปรแกรมการเรียน Bell จำนวนร้อยละ 85 ที่เข้าร่วมโครงการสอบผ่าน
   315. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 90 คน
   316. บุคลากรในศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell
   317. บุคลากรในศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell
   318. บุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน จำนวน 23 คน
   319. คณะกรรมการสถานศึกษา
   320. บุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน จำนวน 23 คน
   321. ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรที่ใช้บริการ
   322. 4. สมาคมผู้ปกครองและครูฯ/สมาคมศิษย์เก่าฯ/หน่วยงานภายนอก
   323. บุคลากรและนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
   324. Domain Name ทั้งหมดของโรงเรียน
   325. IP Number 4 Class (203.62.152.0 - 203.62.155.255) ของโรงเรียน
   326. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียนจำนวน 1 คน
   327. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (SoftProject) ของโรงเรียนจำนวน 1 คน
   328. วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ มีเพียงพอต่อการใช้งานใน หน่วยงาน
   329. บุคลากรและนักเรียนมีบัญชีการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตทุกคน
   330. บุคลากรของโรงเรียนประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และข้อมูล สารสนเทศในการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนอย่างมีคุณภาพ
   331. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานตามสำนักงานมีจำนวนเพียงพอ
   332. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานตามสำนักงานมีจำนวนเพียงพอ
   333. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานตามสำนักงานมีจำนวนเพียงพอ
   334. อุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดของโรงเรียน
   335. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานตามสำนักงานมีจำนวนเพียงพอ
   336. บุคลากรและนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนมีระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภาย ในและภายนอกโรงเรียน
   337. Domain Name ทั้งหมดของโรงเรียน
   338. IP Number 4 Class (203.62.152.0 - 203.62.155.255) ของโรงเรียน
   339. บุคลากรและนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนมีระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภาย ในและภายนอกโรงเรียน
   340. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียนจำนวน 1 คน
   341. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (SoftProject) ของโรงเรียนจำนวน 1 คน
   342. ซอฟท์แวร์ที่ใช้กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนทั้งหมดมีคุณภาพ ถูกกฎหมาย และใช้ในการบริหารจัดการด้านทำงานต่างๆ ของโรงเรียน
   343. ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีอุปกรณ์และเครื่องมือ สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัยครบ 8 ห้อง
   344. เครื่องแม่ข่ายสำหรับสำหรับการบริหารจัดการระบบ SWIS 1 เครื่อง
   345. วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ มีเพียงพอต่อการใช้งานใน หน่วยงาน
   346. บุคลากรของโรงเรียนประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และข้อมูล สารสนเทศในการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนอย่างมีคุณภาพ
   347. บุคลากรในชุมชนนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการ ประกอบอาชีพและพัฒนางานของตนเอง
   348. บุคลากรและนักเรียนมีบัญชีการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตทุกคน
   349. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานตามสำนักงานมีจำนวนเพียงพอ
   350. อุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดของโรงเรียน
   351. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานตามสำนักงานมีจำนวนเพียงพอ
   352. อุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดของโรงเรียน
   353. บุคลากรและนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนมีระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภาย ในและภายนอกโรงเรียน
   354. Domain Name ทั้งหมดของโรงเรียน
   355. IP Number 4 Class (203.62.152.0 - 203.62.155.255) ของโรงเรียน
   356. บุคลากรและนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนมีระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภาย ในและภายนอกโรงเรียน
   357. บุคลากรและนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนมีระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภาย ในและภายนอกโรงเรียน
   358. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียนจำนวน 1 คน
   359. บุคลากรและนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนมีระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภาย ในและภายนอกโรงเรียน
   360. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (SoftProject) ของโรงเรียนจำนวน 1 คน
   361. ซอฟท์แวร์ที่ใช้กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนทั้งหมดมีคุณภาพ ถูกกฎหมาย และใช้ในการบริหารจัดการด้านทำงานต่างๆ ของโรงเรียน
   362. ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 8 ห้อง และ EP ระดับชั้น ป4-ป6 จำนวน 6 ห้อง มีอุปกรณ์และเครื่องมือ สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัย
   363. บุคลากรมีความรู้ด้านข้อมูลสารสนเทศอย่างแท้จริง
   364. โรงเรียนมีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
   365. เพิ่มพื้นที่การให้บริการเครือข่ายครอบคลุมอาคาร Alexis Music Building
   366. นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาปีสุดท้ายของโปรแกรมการเรียน Bellจำนวนร้อยละ 85 ที่เข้าโครงการสอบผ่าน
   367. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โปรแกรมการเรียน Bell ที่สำเร็จการศึกษา
   368. จำนวนบุคลากรชาวต่างชาติมีเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนโปรแกรม Bell
   369. บุคลากรในศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell
   370. บุคลากรในศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell
   371. บุคลากรในศูนย์ภาษาอังกฤษACT - Bell
   372. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3
   373. บุคลากรในศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell
   374. บุคลากรในศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell
   375. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
   376. บุคลากรในศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell
   377. บุคลากรในศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell
   378. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
   379. บุคลากรในศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell
   380. บุคลากรในศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell
   381. บุคลากรในศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell
   382. บุคลากรในศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell
   383. บุคลการในศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell
   384. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานตามสำนักงานมีจำนวนเพียงพอ
   385. นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 85 ได้เข้าสอบ
   386. นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 85 ได้เข้าสอบ
   387. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 85 ได้เข้าสอบ
   388. อุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดของโรงเรียน
   389. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานตามสำนักงานมีจำนวนเพียงพอ
   390. อุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดของโรงเรียน
   391. วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ มีเพียงพอต่อการใช้งานใน หน่วยงาน
   392. บุคลากรและนักเรียนมีบัญชีการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตทุกคน
   393. บุคลากรของโรงเรียนประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และข้อมูล สารสนเทศในการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนอย่างมีคุณภาพ
   394. บุคลากรในชุมชนนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการ ประกอบอาชีพและพัฒนางานของตนเอง
   395. บุคลากรและนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนมีระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภาย ในและภายนอกโรงเรียน
   396. Domain Name ทั้งหมดของโรงเรียน
   397. IP Number 4 Class (203.62.152.0 - 203.62.155.255) ของโรงเรียน
   398. บุคลากรและนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนมีระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภาย ในและภายนอกโรงเรียน
   399. บุคลากรและนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนมีระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภาย ในและภายนอกโรงเรียน
   400. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียนจำนวน 1 คน
   401. บุคลากรและนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนมีระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภาย ในและภายนอกโรงเรียน
   402. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (SoftProject) ของโรงเรียนจำนวน 1 คน
   403. อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 21 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ ระบบโทรทัศน์ ระบบ MATV และระบบ CCTV ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ
   404. มีการจ้างบริการจัดเก็บจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาบริการเก็บขนมูลฝอยภายในโรงเรียน วันจันทร์-วันเสาร์
   405. อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 21 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมบำรุงระบบปั้มน้ำประปา ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ
   406. อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 21 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการตรวจสอบและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำประปา น้ำเสียในอาคารเรียนอาคารประกอบ ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ
   407. พื้นที่สีเขียวประมาณ 20,000 ตารางเมตร ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน โดยจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
   408. วัสดุอุปกรณ์ประจำศูนย์การเรียนรู้ได้รับการดูแลซ่อมบำรุง และปรับปรุงพัฒนาให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน
   409. อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 21 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ
   410. เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์งานสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน
   411. อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 23 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมบำรุงระบบเครื่องเสียง ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ
   412. อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 23 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมบำรุงระบบลิฟต์ ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ
   413. อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 23 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมบำรุงระบบตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้า ระบบ MDB ตู้ไฟฟ้าทั้งหมด ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ
   414. อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 23 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมบำรุงระบบน้ำประปา ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ
   415. อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 23 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมบำรุงงานดูแลระบบตู้คอนโทรลระบบน้ำประปา ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ
   416. อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 23 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ และคุณภาพน้ำเสีย ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ
   417. อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 23 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศ ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ
   418. อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 23 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ
   419. อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 23 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมบำรุงระบบโทรทัศน์ ระบบ MATV /TV/นาฬิกา ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ
   420. อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 23 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมบำรุงระบบโทรทัศน์ ระบบ CCTV ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ
   421. มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องหมายการจราจร สำหรับติดตั้งและวางตามจุดพื้นที่ต่างๆ ของโรงเรียน
   422. มีจำนวนป้ายจราจรและเหล็กกั้น พร้อมด้วยอุปกรณ์สีต่างๆ ที่ใช้ประกอบการทำเครื่องหมายการจราจร
   423. ครูจำนวน 382 คน บุคลากรทุกคน
   424. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา
   425. ครูจำนวน 382 คน บุคลากรทุกคน
   426. ครูจำนวน 382 คน บุคลากรทุกคน
   427. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู 50 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง
   428. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา
   429. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู 50 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง
   430. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู 50 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง
   431. ครูจำนวน 382 คน บุคลากรทุกคน
   432. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา
   433. นักเรียนจำนวน 2,400 คน
   434. ผู้ปกครองจำนวน 100 คน
   435. บุคลากรจำนวน 200 คน
   436. การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง
   437. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน
   438. 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม
   439. 3.จำนวนครู 50 คน
   440. 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง
   441. 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 7. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้าน กีฬาตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 8. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา
   442. นักเรียนจำนวน 2,400 คน
   443. ผู้ปกครองจำนวน 100 คน
   444. บุคลากรจำนวน 200 คน
   445. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา
   446. นักเรียนจำนวน 2,400 คน
   447. ผู้ปกครองจำนวน 100 คน
   448. บุคลากรจำนวน 200 คน
   449. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา
   450. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา
   451. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู 50 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง
   452. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู 50 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง
   453. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู 50 คน
   454. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู 50 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง
   455. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา
   456. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา
   457. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู 50 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง
   458. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู 50 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง
   459. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู 50 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง
   460. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู 50 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง
   461. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู 50 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง
   462. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู 50 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง
   463. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา
   464. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู 50 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง
   465. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู 50 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง
   466. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู 50 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง
   467. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู 50 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง
   468. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู 50 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง
   469. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู 50 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง
   470. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู 50 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง
   471. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู 50 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง
   472. ครูจำนวน 382 คน บุคลากรทุกคน
   473. ครูจำนวน 382 คน บุคลากรทุกคน
   474. ครูจำนวน 382 คน บุคลากรทุกคน
   475. หน่วยงานสระว่ายน้ำ
   476. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา
   477. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา
   478. หน่วยงานสระว่ายน้ำ
   479. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา
   480. หน่วยงานสระว่ายน้ำ
   481. หน่วยงานสระว่ายน้ำ
   482. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา
   483. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา
   484. หน่วยงานสระว่ายน้ำ
   485. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา
   486. หน่วยงานสระว่ายน้ำ
   487. หน่วยงานสระว่ายน้ำ
   488. หน่วยงานสระว่ายน้ำ
   489. หน่วยงานสระว่ายน้ำ
   490. หน่วยงานสระว่ายน้ำ
   491. บุคลากรจำนวน 444.คน
   492. ผู้ปกครอง
   493. บุคลากรจำนวน 444.คน
   494. ผู้ปกครอง
   495. บุคลากรจำนวน 444.คน
   496. ผู้ปกครอง
   497. นักเรียนจำนวน 5,280 คน (ขึ้นอยู่กับแต่ละกิจกรรม)
   498. บุคลากรจำนวน 444 คน
   499. บุคลากรจำนวน 444.คน
   500. นักเรียนจำนวน 5,280 คน (ขึ้นอยู่กับแต่ละกิจกรรม)
   501. บุคลากรจำนวน 444.คน
   502. นักเรียนจำนวน 5,280 คน (ขึ้นอยู่กับแต่ละกิจกรรม)
   503. บุคลากรจำนวน 444.คน
   504. นักเรียนจำนวน 5,280 คน (ขึ้นอยู่กับแต่ละกิจกรรม)
   505. บุคลากรจำนวน 444.คน
   506. นักเรียนจำนวน 5,280 คน (ขึ้นอยู่กับแต่ละกิจกรรม)
   507. บุคลากรจำนวน 444.คน
   508. นักเรียนจำนวน 5,280 คน (ขึ้นอยู่กับแต่ละกิจกรรม)
   509. บุคลากรจำนวน 444.คน
   510. นักเรียนจำนวน 5,280 คน (ขึ้นอยู่กับแต่ละกิจกรรม)
   511. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องานได้รับความสะดวกรวดเร็ว
   512. จำนวนของวิทยุสื่อสารเพียงพอต่อความต้องการ
   513. มีชุดตรวจหาสารเสพติดจากปัสสาวะ เพียงพอต่อความต้องการ
   514. นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
   515. นักเรียน ครู ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องานทุกคนมีความปลอดภัย
   516. 1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่6
   517. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่ 6
   518. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่ 6
   519. บุคลากรในฝ่ายปกครอง มีเครื่องมือวิทยุสื่อสารใช้ในการติดต่อสื่อสารทุกคน
   520. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่ 6
   521. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่ 6
   522. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่ 6
   523. นักเรียนร้อยละ 90 ของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความตรงต่อเวลา
   524. ดำเนินการติดต่อ สำรวจและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆตลอดปีการศึกษา
   525. นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
   526. นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
   527. นักเรียน คณะครู บุคลากร และทุกคนที่เข้ามาติดต่องานกับทางโรงเรียน
   528. ผู้ปกครองนักเรียนร้อยบละ 85 เข้าร่วมกิจกรรมประขุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปี
   529. ผู้ปกครองนักเรียนร้อยบละ 85 เข้าร่วมกิจกรรมประขุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปี
   530. นักเรียนทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้
   531. นักเรียนทุกคนได้รับการคัดกรอง จากครูประจำชั้นและครูคู่ชั้น
   532. นักเรียนร้อยละ 95 ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของโรงเรียน
   533. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 - มัธยมศึกษาปีที่6
   534. นักเรียน ครู และผู้ปกครองทุกระดับชั้นได้ร่วมสร้างความสัมพันธ์ และส่งเสริมความเข้าใจอันดี
   535. 1. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 –มัธยมศึกษาปีที่ 6
   536. 1. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 –มัธยมศึกษาปีที่ 6
   537. 1. งาน โครงการ และกิจกรรมมุ่งส่งเสริมพัฒนาการ ทางด้าน ร่างกาย จิตใจ และมีบุคลิกภาพที่ดี มีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ที่มีคุณภาพ 2. ผู้เรียนสามารถทำงานเป็นทีม และสามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีมีคุณภาพ 3. ผู้เรียนมีวินัยและมีความรับผิดชอบช่วยเหลือในกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียนอย่างเต็มความสามารถ
   538. นักเรียนชั้นประถามศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่6
   539. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 - มัธยมศึกษาปีที่6
   540. นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีงามตามหลักทางศาสนา
   541. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่ 6
   542. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
   543. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ และประดับเข็มวิทยฐานะ
   544. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะและรักในสถาบัน
   545. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา
   546. นักเรียนร้อยละ 95 ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบการใช้เครื่องมือสื่อสารในโรงเรียน
   547. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีตู้เก็บโทรศัพท์ในห้องเรียน จำนวน 82 ตู้
   548. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน
   549. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา
   550. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา
   551. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา
   552. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา
   553. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา
   554. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา
   555. 1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา
   556. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานตามสำนักงานมีจำนวนเพียงพอ
   557. บุคลากรของโรงเรียนประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และ ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานและการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
   558. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานตามสำนักงานมีจำนวนเพียงพอ
   559. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องพักครู Bell - EP จำนวน 7 เครื่อง
   560. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานตามสำนักงานมีจำนวนเพียงพอ
   561. อุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดของโรงเรียน
   562. 1. การบริหารตามแผนงานของฝ่ายธุรการ-การเงิน จำนวน 10 แผนงาน
   563. 2. การให้ความช่วยเหลือและให้ความสนับสนุนหน่วยงานที่ เป็นคาทอลิกและหน่วยงานภายนอก อย่างน้อย ปีการศึกษา ละ 5 หน่วยงานขึ้นไป
   564. 3.โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
   565. 4. บุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน จำนวน 19 คน
   566. 5. นักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.6 ทุกคนและบุคลากรประจำการทุกคน
   567. 6. นักเรียนที่ขาดแคลน หรือประสบปัญหาทางเศรษฐกิจในแต่ละปีการศึกษา จำนวน 5 ทุน
   568. 7. นักเรียน ในระดับชั้น ป.1-ม.6 ที่มาสิทธิรับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ ค่าหนังสือเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 4,885 คน และนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 2,360 คน
   569. 8. บัญชีกองทุนต่าง ๆ ของโรงเรียนจำนวน 8 กองทุน และ บัญชีสวัสดิการโดยครู เจ้าหน้าที่ และพนักงาน จำนวน 2กองทุน
   570. 9. คณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
   571. 10. ข้อมูล ของฝ่ายธุรการ-การเงินและของหน่วยงานต่าง ๆ มีการนำไปรวบรวม และวิเคราะห์ทุกปีการศึกษา
   572. บุคลากรในฝ่ายจำนวน 107 คน
   573. บุคลากรครูชาวต่างชาติ จำนวน 31 คน
   574. 1.งานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯและสมาคมศิษย์เก่าฯ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
   575. 1. หน่วยงานที่สังกัดแผนกธุรการ จำนวน 5 หน่วยงาน มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 2. โรงเรียนมีการจัดเตรียมของขวัญสำหรับให้หน่วยงาน จำนวน 7 ฝ่าย เพื่อมอบให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในโอกาสสำคัญ 3. โรงเรียนมีนักเรียนระดับชั้น ป.1 จำนวน 460 คน ระดับชั้น ม.1 จำนวน 460 คน และระดับชั้น ม.4 จำนวน 460 คน ครบตามจำนวน 4. โรงเรียนให้การต้อนรับคณะผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 5. ผู้ปกครองและบุคคลภายนอก 6. คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า
   576. 2.ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน..คน ได้ร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน
   577. 1.นักเรียน 2.ผู้ปกครอง 3.บุคลากร
   578. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงาน กิจกรรม, ความโดดเด่นและผลงานต่าง ๆ ให้สาธารณชมได้รับทราบผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างน้อย 3 สื่อ
   579. 1.หนังสือเข้า, หนังสือออกของโรงเรียนทุกฉบับมีการดำเนินการส่ง-รับภายในกำหนดเวลาและ ตรวจสอบได้
   580. 2.ประกาศ, คำสั่งของโรงเรียน และของมูลนิธิฯทุกฉบับมีการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบและตรวจสอบข้อมูลได้
   581. 1. บุคลากรภายในโรงเรียน
   582. 2. ผู้ปกครองนักเรียน
   583. 3. นักเรียน
   584. 1. บุคลากรแต่ละหน่วยงานภายในโรงเรียน
   585. 2. บริษัท ห้างร้านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน
   586. 3.นักเรียน
   587. 4.ผู้ปกครอง
   588. 4. บริษัท ห้างร้านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน
   589. 1. นักเรียน 2. ผู้ปกครอง 3. บุคลากร 4. บุคคลภายนอก
   590. 1. บุคลากรในหน่วยงานจัดซื้อ จำนวน 5 คน
   591. 2. บุคลากรภายในโรงเรียน
   592. 3. นักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.6
   593. 4. นักเรียนระดับชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และนักเรียนแทรกชั้นที่เข้าใหม่ทุกคน
   594. 5. บริษัท ห้างร้านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน
   595. 1. บุคลากรภายในโรงเรียน
   596. 3. นักเรียน
   597. 4. บริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน
   598. หน่วยงานรับเงินศูนย์ดนตรีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 1 หน่วยงาน มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
   599. 1. บุคลากรภายในโรงเรียน
   600. 2. ร้านค้าภายนอก
   601. 3. นักเรียน
   602. 4. ผู้ปกครอง
   603. 1. การบริหารตามแผนงานของฝ่ายธุรการ-การเงิน จำนวน 10 แผนงาน
   604. 2. การให้ความช่วยเหลือและให้ความสนับสนุนหน่วยงานที่ เป็นคาทอลิกและหน่วยงานภายนอก อย่างน้อย ปีการศึกษา ละ 5 หน่วยงานขึ้นไป
   605. 3.โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
   606. 4. บุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน จำนวน 20 คน
   607. 5. นักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.6 ทุกคนและบุคลากรประจำการ ทุกคน
   608. 6. นักเรียนที่ขาดแคลน หรือประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ในแต่ละปีการศึกษา จำนวน 5 ทุน
   609. 7. นักเรียน ในระดับชั้น ป.1-ม.6 ที่มาสิทธิรับเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ ค่าหนังสือเรียน และค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 4,885 คน และนักเรียนระดับ ชั้น ป.1-ป.6 ที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 2,360 คน
   610. 8. บัญชีกองทุนต่าง ๆ ของโรงเรียนจำนวน 8 กองทุน และ บัญชีสวัสดิการโดยครู เจ้าหน้าที่ และพนักงาน จำนวน 2 กองทุน
   611. 9. คณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน มีการประชุมอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง
   612. 10. ข้อมูล ของฝ่ายธุรการ-การเงินและของหน่วยงานต่าง ๆ มีการนำไปรวบรวม และวิเคราะห์ทุกปีการศึกษา
   613. ผู้ติดต่อกับทางโรงเรียนทางโทรศัพท์ทุกคนได้รับข้อมูลประชาสัมพันธ์และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
   614. 1. บุคลากรแผนกการเงิน
   615. 2. ผู้ปกครอง
   616. 3. นักเรียน
   617. 4. บุคลากรภายในโรงเรียน
   618. 5. บุคลากรภายนอกโรงเรียน
   619. 1.หน่วยงานรับเงินและจ่ายเงินของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
   620. 2.บัญชีรับเงินของโรงเรียนทุกบัญชีมีการจัดทำและตรวจสอบทุกครั้ง
   621. 3.บัญชีของโรงเรียนจำนวน 4 ประเภทและงบการเงินของโรงเรียนได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้อง
   622. 4. รายงานสรุปงบประมาณประจำปีของฝ่ายต่างๆ ของโรงเรียนจำนวน 7 ฝ่าย
   623. 1.งานรับเงินและงานจ่ายเงินของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
   624. 2. บัญชีรับเงินของโรงเรียนทุกบัญชีมีการจัดทำและตรวจสอบทุกครั้ง
   625. 3.บัญชีของโรงเรียนจำนวน 4 ประเภทและงบการเงินของโรงเรียนได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้อง
   626. 4.รายงานสรุปงบประมาณประจำปีของฝ่ายต่างๆของโรงเรียนจำนวน 7 ฝ่าย
   627. 3.ห้องพยาบาลมียา และเวชภัณฑ์ครบตามบัญชียาและเวชภัณฑ์ที่กำหนดไว้ 101 รายการ
   628. 1.นักเรียนและบุคลากรทุกคน
   629. 2.บุคลากรทุกคน
   630. 4.งานอนามัยมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับส่งเสริมการรักษาสุขภาพให้แก่นักเรียนและบุคลากร อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
   631. 5.นักเรียน ป.1 และ ป.6 ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
   632. 6.นักเรียนและบุคลากรทุกคนได้รับความรู้ และรู้จักการป้องกันตนเองจากโรคระบาดได้อย่างมีคุณภาพ
   633. 7.จัดหาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับนักเรียน ป.1-ม.6 ที่สนใจเข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน 1,000 คน
   634. 8.จัดตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ สำหรับนักเรียนระดับ ป.1-ป.6 ที่สนใจ จำนวน 100 คน
   635. 2. ผู้ปกครอง
   636. 1. หน่วยงานที่สังกัดแผนกธุรการ จำนวน 5 หน่วยงาน มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
   637. 2. โรงเรียนมีการจัดเตรียมของขวัญสำหรับให้หน่วยงาน จำนวน 7 ฝ่าย เพื่อมอบให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในโอกาสสำคัญ
   638. 3. โรงเรียนมีนักเรียนระดับชั้น ป.1 จำนวน 460 คน ระดับชั้น ม.1 จำนวน 460 คน และระดับชั้น ม.4 จำนวน 460 คน ครบตามจำนวน
   639. 4. โรงเรียนให้การต้อนรับคณะผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียนตลอดปีการศึกษา
   640. 5. ผู้ปกครองและบุคคลภายนอก
   641. 6. คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า
   642. 7. หนังสือเข้า, หนังสือออกของโรงเรียนทุกฉบับมีการดำเนินการส่ง-รับภายในกำหนดเวลาและ ตรวจสอบได้
   643. 8. ประกาศ, คำสั่งของโรงเรียน และของมูลนิธิฯ ทุกฉบับมีการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบและตรวจสอบข้อมูลได้
   644. 1.งานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯและสมาคมศิษย์เก่าฯ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
   645. 2.ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน..คน ได้ร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน
   646. 1. นักเรียน 2. ผู้ปกครอง 3. บุคลากร 4. บุคคลภายนอก
   647. 1.หน่วยงานทะเบียนนักเรียน จำนวน 1 หน่วยงานมีการดำเนินงานที่เป็นระบบและครบถ้วน
   648. 2.นักเรียนระดับ ป.1 ป.4 ม.1 ม.4 และนักเรียนแทรกชั้นทุกคน บุคลากร และสมาชิกศูนย์ต่าง ๆ ทุกคน

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 ฝ่ายวิชาการ 00 543  1. ออกแบบประเมิน
 เสนอกิจกรรมอนุมัติโครงการ 02 ต.ค. 2551  1. จัดทำเอกสารใบอนุมัติโครงการ
 ประชุมวางแผน 24 มี.ค. 2552  1. วางแผนการดำเนินงาน
 ประสานงานจัดซื้อ 31 มี.ค. 2552  1. ประสานงานจัดซื้อ
 นำเสนอโครงการอนุมัติ 01 เม.ย. 2552  1. ประธานโครงการ
 2. ผู้ประสานงาน
 ประกาศรับสมัครบุคลากรที่ขาด 01 เม.ย. 2552  1. ผู้ประสานงาน
 นำเสนอพิจารณาโครงการ 01 เม.ย. 2552  1. ประธานโครงการ
 2. ประสานงาน
 คัดเลือกตามขั้นตอน 15 เม.ย. 2552  1. คัดเลือกบุคลากร
 เสนอขออนุมัติโครงการ 20 เม.ย. 2552  1. ประสานงาน
 เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ 25 เม.ย. 2552  1. ผู้ประสานงาน
 2. ประธานงาน
 เสนอพิจารณาอนุมัติงาน 01 พ.ค. 2552  1. เสนอพิจารณาอนุมัติงาน
  เสนอขออนุมัติโครงการ 01 พ.ค. 2552  1. เสนอขออนุมัติโครงการ
 2. ประธานกรรมการ
 ดำเนินการการจ่ายเงิน 01 พ.ค. 2552  1. จ่ายเช็คค่าสินค้าและบริการ
 2. จ่ายเงินสด / เช็ค
 เสนอพิจารณาอนุมัติงาน 01 พ.ค. 2552  1. เสนอพิจารณาอนุมัติงาน
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 01 พ.ค. 2552  1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
 เสนอพิจารณาอนุมัติงาน 01 พ.ค. 2552  1. เสนอพิจารณาอนุมัติงาน
 เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ 04 พ.ค. 2552  1. เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ 04 พ.ค. 2552  1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ
 เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ 04 พ.ค. 2552  1. เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 04 พ.ค. 2552  1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 04 พ.ค. 2552  1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 04 พ.ค. 2552  1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
 ประชุมคณะกรรมการ/นำเสนอราคา 04 พ.ค. 2552  1. ประชุมคณะกรรมการ/นำเสนอราคา
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 11 พ.ค. 2552  1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
 เสนอพิจารณาอนุมัติ 11 พ.ค. 2552  1. เสนอพิจารณาอนุมัติงาน
 เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ 11 พ.ค. 2552  1. เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ
 เสนอพิจารณาอนุมัติงาน 11 พ.ค. 2552  1. เสนอพิจารณาอนุมัติงาน
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 11 พ.ค. 2552  1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 11 พ.ค. 2552  1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
 เสนอพิจารณาอนุมัติงาน 11 พ.ค. 2552  1. เสนอพิจารณาอนุมัติงาน
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 11 พ.ค. 2552  1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
 เสนอพิจารณาอนุมัติงาน 11 พ.ค. 2552  1. เสนอพิจารณาอนุมัติงาน
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 11 พ.ค. 2552  1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
 เสนอพิจารณาอนุมัติงาน 11 พ.ค. 2552  1. เสนอพิจารณาอนุมัติงาน
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 11 พ.ค. 2552  1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 11 พ.ค. 2552  1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
 การดำเนินงาน 11 พ.ค. 2552  1. ติดตั้งและใช้งาน
 2. ทดสอบระบบ/ปรับปรุง/แก้ไข
 3. สรุปผลการดำเนินงาน
 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ 12 พ.ค. 2552  1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ
 อนุมัติ 13 พ.ค. 2552  1. ขออนุมัติงาน
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 13 พ.ค. 2552  1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
 การดำเนินงาน 15 พ.ค. 2552  1. สำรวจความเป็นไปได้ของงาน
 2. เสนอเพื่อพิจารณา
 3. พิจารณาอนุมัติ
 4. ดำเนินงาน
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 15 พ.ค. 2552  1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิงาน
 เสนอพิจารณาอนุมัติ 15 พ.ค. 2552  1. นำเสนองาน
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 15 พ.ค. 2552  1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 18 พ.ค. 2552  1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
 7.สรุปงาน 18 พ.ค. 2552  1. สรุปงาน
 6.การส่งเอกสารเข้าร่วมโครงการ การส่งใบสมัครสอบ 18 พ.ค. 2552  1. ส่งเอกสารและใบสมัครสอบเข้าร่วมโครงการ
 5.การส่งข้อมูลข่าวสารผ่านระบบSMS 18 พ.ค. 2552  1. ส่งข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ SMS
 4.การจัดป้ายนิเทศและการนำเสนอข่าวสารข้อมูลทางเว็บไซต์ของโรงเรียน ข้อมูลด้านการศึกษาต่อ อาชีพ การเข้าค่าย โครงการพัฒนาศักยภาพต่างๆ 18 พ.ค. 2552  1. นำเสนอข้อมูลข่าวสาร
 3.ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการต่างของสถาบันการศึกษา 18 พ.ค. 2552  1. ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
 2.การเชิญวิทยากรจากสถาบันการศึกษามาบรรยายพิเศษให้ความรู้กับนักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรภายในโรงเรียน 18 พ.ค. 2552  1. เชิญวิทยากร
 1.ประสานงานกับสถาบันภายนอก จัดทดสอบความรู้ทางวิชาการ การสอบตรง การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 18 พ.ค. 2552  1. ประสานงานกับสถาบันภายนอก
  สำรวจ จัดหา จัดทำรายการวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ 18 พ.ค. 2552  1. สำรวจ จัดหา จัดทำรายการวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ
 พิจารณาจัดตั้งชมรมที่ส่งเสริมกลุ่มสาระฯ 18 พ.ค. 2552  1. พิจารณาจัดตั้งชมรม
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 18 พ.ค. 2552  1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
 สรุปผล/ดำเนินการจัดซื้อ 18 พ.ค. 2552  1. สรุปผล/ดำเนินการจัดซื้อ
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 19 พ.ค. 2552  1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
 ดำเนินการ 19 พ.ค. 2552  1. ประสานงานระดับชั้น
 เสนอขออนุมัติดำเนินงาน 19 พ.ค. 2552  1. เสนอขออนุมัติ
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
 3. ดำเนินการ/กำหนดวิธี
 4. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน
 5. สรุปงบประมาณโครงการฯและจัดพร้อมนำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
 เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ 19 พ.ค. 2552  1. การดำเนินงาน
 เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ 19 พ.ค. 2552  1. การดำเนินงาน
 2. ผู้ประสานงาน
 3. ผู้ประสานงาน
 4. ประธานงาน
 5. ประธาน
 เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ 19 พ.ค. 2552  1. การดำเนินการ
 2. ผ้ประสานงาน
 3. ประสานงานโครงการ
 เสนอพิจารณาอนุมัติ 20 พ.ค. 2552  1. เสนอขออนุมัติโครงการ
 อนุมัติการดำเนินการ 20 พ.ค. 2552  1. ประสานงาน
 2. นิเทศ
 3. รวบรวมข้อมูลและสรุปการดำเนินงาน
 ประชุมคณะครูห้องสมุด เพื่อวางแผน เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียน 22 พ.ค. 2552  1. ประชุม
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 22 พ.ค. 2552  1. แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการจัดทำบัตรนักเรียน
 แต่งตั้งคณะกรรมการ 23 พ.ค. 2552  1. การจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระฯ
 เสนออนุมัติดำเนินเพื่อดำเนินการ 25 พ.ค. 2552  1. ประธานโครงการ
 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 25 พ.ค. 2552  1. ประธานโครงการ
 ขออนุมัติดำเนินการ 25 พ.ค. 2552  1. ผู้ประสานงาน
 2. ประธานงาน
 เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ 25 พ.ค. 2552  1. ประธานโครงการ
 2. ที่ปรึกษา
 ประสานหน่วยงาน กลุ่มสาระ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการจัดกิจกรรม ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียน เพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ 26 พ.ค. 2552  1. ประสานงาน
 งานจัดซื้อ LAPTOP เพื่อการนำเสนอ 2 ชุด 26 พ.ค. 2552  1. กรรมการพิจารณา
 2. จัดซื้อ
 3. ประเมินผลการใช้งาน
 4. จัดหาข้อมูลระบบของเครื่อง เพื่อการนำเสนอในการจัดซี้อ
 5. ติดต่อจัดทำใบเสนอราคา
 6. 1
 ขออนุมัติโครงการ 29 พ.ค. 2552  1. สรุปการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 การดำเนินงาน 01 มิ.ย. 2552  1. สำรวจความเป็นไปได้ของงาน
 จัดลงทะเบียนหลักสูตรการอบรมรายวิชาต่าง ๆ และวันที่เปิดสอน 01 มิ.ย. 2552  1. คณะกรรมการ
 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ 01 มิ.ย. 2552  1. ประชาสัมพันธ์
 นิทรรศการวันสำคัญและกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 01 มิ.ย. 2552  1. นิทรรศการวันสำคัญ
 การดำเนินงาน 01 มิ.ย. 2552  1. การดำเนินงาน
 ส่งบุคลากรครูแนะแนวเข้ารับการอบรมสัมมนาในหัวข้อที่ตรงกับงาน 01 มิ.ย. 2552  1. ส่งบุคลากรครูเข้าอบรมสัมมนา
 การศึกษาดูงาน 01 มิ.ย. 2552  1. การศึกษาดูงาน
 ครูแนะแนวนำผลที่ได้รับการอบรม สัมมนามาประยุกต์ใช้กับงานประจำ 01 มิ.ย. 2552  1. สรุปผลการอบรมสัมมนา
 การดำเนินงาน 02 มิ.ย. 2552  1. วิธีดำเนินการ / กิจกรรมที่จัด
 2. 1. ขออนุมัติโครงการ
 3. 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
 ตอบปัญหาจากสารนุกรมไทยสำหรับเยาวชน 02 มิ.ย. 2552  1. แข่งขันตอบปัญหา
 มาเร็วทันใจฉับไวตรงเวลา 02 มิ.ย. 2552  1. คุณครูประจำชั้นและคุณครูคู่ชั้นตรวจเช็คนักเรียนประจำวันในแต่ละเดือน เพื่อทราบว่านักเรียนคนไหนมาเรียนแต่เช้าอย่างสม่ำเสมอ
 เสนอพิจารณาอนุมัติ 03 มิ.ย. 2552  1. ผู้ประสานงาน
 2. ประธาน
 แต่งตั้งคณะกรรมการ 04 มิ.ย. 2552  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
 การดำเนินงาน 04 มิ.ย. 2552  1. เสนอขอสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
 2. สำรวจจำนวนยา และเวชภัณฑ์คงเหลือ
 3. ตรวจรับของและจัดเก็บตามมาตรฐานที่ตั้งไว้
 4. สำรวจจำนวนยา และเวชภัณฑ์คงเหลือ
 5. เสนอขอสั่งซื้อยา และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
 6. ตรวจรับของและจัดเก็บตามมาตรฐานที่ตั้งไว้
 7. ผู้ดำเนินการ
 ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศครั้งที่ 1/53 04 มิ.ย. 2552  1. คณะกรรมการ
 จัดพิมพ์รายชื่อนักเรียนที่เข้าเรียน ป.1ปีการศึกษา 2552 ออกจากโปรแกรม ACTStudent เป็นไฟล์ Excel แยกเฉพาะนักเรียนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตบางแค 05 มิ.ย. 2552  1. จัดพิมพ์รายชื่อนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2552 ส่งสำนักงานเขตบางแค
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2552 06 มิ.ย. 2552  1. จัดทำจดหมายเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม
 2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
 3. ประสานงานภายในโรงเรียน
 4. จัดทำรายงานการประชุม
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อและสรุปผล 08 มิ.ย. 2552  1. ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อและสรุปผล
 การดำเนินงาน 08 มิ.ย. 2552  1. สำรวจความเป็นไปได้ของงาน
 2. เสนอเพื่อพิจารณา
 3. พิจารณาอนุมัติ
 4. ดำเนินงาน
 ดำเนินการจัดซื้อ 10 มิ.ย. 2552  1. ดำเนินการจัดซื้อ
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 15 มิ.ย. 2552  1. คณะกรรมการ
 ทดสอบอุปกรณ์และสรุปผล 15 มิ.ย. 2552  1. ทดสอบอุปกรณ์และสรุปผล
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อและสรุปผล 15 มิ.ย. 2552  1. ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อและสรุปผล
 ทดสอบอุปกรณ์และสรุปผล 15 มิ.ย. 2552  1. ทดสอบอุปกรณ์และสรุปผล
 ดำเนินการจัดซื้อ 15 มิ.ย. 2552  1. ดำเนินการจัดซื้อ
 การดำเนินงาน 15 มิ.ย. 2552  1. สำรวจความเป็นไปได้ของงาน
 2. เสนอเพื่อพิจารณา
 3. พิจารณาอนุมัติ
 4. ดำเนินงาน
 การดำเนินงาน 15 มิ.ย. 2552  1. สำรวจความเป็นไปได้ของงาน
 2. เสนอเพื่อพิจารณา
 3. พิจารณาอนุมัติ
 4. ดำเนินงาน
 การดำเนินงาน 15 มิ.ย. 2552  1. สำรวจความเป็นไปได้ของงาน
 2. เสนอเพื่อพิจารณา
 3. พิจารณาอนุมัติ
 4. ดำเนินงาน
 การดำเนินงานจัดซื้อ/ติดตั้ง/ทดลองใช้ 15 มิ.ย. 2552  1. การดำเนินงานจัดซื้อ/ติดตั้ง/ทดลองใช้งาน
 1. เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ 25 มิ.ย. 2552  1. รับผิดชอบดูแลงบประมาณ
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 30 มิ.ย. 2552  1. มอบหมายบทบาทหน้าที่คณะกรรมการในระดับ
 ยอดนักอ่านประจำเดือน 30 มิ.ย. 2552  1. ยอดนักอ่าน
 3. ประชุมคณะกรรมการ 01 ก.ค. 2552  1. ชี้แจงความพร้อมและสอบถามข้อมูล
 แข่งขันเปิดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 01 ก.ค. 2552  1. แข่งขันเปิดพจนานุกรม
 การดำเนินงาน 01 ก.ค. 2552  1. ประชุมคณะกรรมการงานพัฒนาบุคลากร
 2. การกำหนดหัวข้อในการอบรม/สัมมนาภายใน
 3. จัดหาวิทยากร
 สรุปประเมินผล 06 ก.ค. 2552  1. สรุปประเมินผลการดำเนินงาน
 4. การดำเนินงาน 08 ก.ค. 2552  1. จัดเตรียมอุปกรณ์สถานที่ นัดหมายนักเรียนทุกห้อง
 สรุปประเมินผล 13 ก.ค. 2552  1. สรุปประเมินผล
 สรุปประเมินผลโครงการ 27 ก.ค. 2552  1. สรุปประเมินผลโครงการ
 งานจัดทำคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง 02 ส.ค. 2552  1. รวบรวมข้อมูลเนื้อหาของทุกหน่วยงานในโรงเรียน
 2. จัดทำรูปเล่มคู่มือนักเรียน
 3. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งโรงพิมพ์
 4.ดำเนินงาน 10 ส.ค. 2552  1. ดำเนินงาน
 3.ประชุมคณะกรรมการ 10 ส.ค. 2552  1. ประชุมคณะกรรมการ
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 10 ส.ค. 2552  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
 1.เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ 10 ส.ค. 2552  1. เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ
 สรุปประเมินผลโครงการ 10 ส.ค. 2552  1. สรุปประเมินผลโครงการ
 bbn 17 ส.ค. 2552  1. v
 2. sdfaf
 พิจารณาร่างเอกสาร 17 ส.ค. 2552  1. นิติกร
 ประสานงานพิธีมอบรางวัลครูดีเเด่นสมาพันธ์สมาคมฯ 17 ส.ค. 2552  1. กรรมการต้อนรับแขก และแจกสูจิบัตร
 2. กรรมการพิธีกร
 3. กรรมการจัดครูเข้ารับรางวัล
 4. กรรมการจัดทำสูจิบัตร / ถ่ายภาพและรวบรวมภาพ
 5. กรรมการถ่ายวีดีทัศน์ และรวบรวมวีดีโอครูที่ได้รับรางวัล
 6. กรรมการฝ่ายเครื่องเสียง/แสง/สี และฉายวีดีทัศน์
 7. กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
 8. กรรมการจัดผู้ร่วมงานเลี้ยงเข้าโต๊ะ
 9. กรรมการจัดเตรียมสถานที่/โต๊ะ/บอร์ด แสดงผลงานครู
 10. กรรมการฝ่ายประเมินผล และสรุปผล
 11. กรรมการติดตัวอักษรและตกแต่งเวที
 12. กรรมการจัดเตรียมนักร้อง/นักดนตรี และขบวนแห่
 bbn 19 ส.ค. 2552  1. x
 เสนออนุมัติโครงการ 01 ก.ย. 2552  1. เสนออนุมัติโครงการ
 ดำเนินงาน 01 ก.ย. 2552  1. ดำเนินงาน
 ขอเยี่ยมชมสถานที่จากอนุบาลเด่นหล้า 04 ก.ย. 2552  1. เข้าแถวรวมทั้งหมด
 2. แบ่งกลุ่มชมโรงเรียน
 3. ขึ้นรถชมรอบๆโรงเรียน
 อินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน 05 ก.ย. 2552  1. ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ประธานเข้าสู่พิธี
 2. ประธานโครงการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์
 3. - ประธานกล่าวให้โอวาทและเปิดการอบรม
 4. - ตัวแทนชุมชน กล่าวขอบคุณ
 5. - ถ่ายภาพ
 6. การใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้นและการสืบค้นข้อมูล
 7. พัก 20 นาที (อาหารว่าง)
 8. การสื่อสารข้อมูล (E-mail)
 9. ประเมินผล/มอบวุฒิบัตร/ปิดการอบรม
 ประชุมคณะกรรมการสัมพันธ์ชุมชน 05 ก.ย. 2552  1. ประชุมคณะกรรมการสัมพันธ์ชุมชน
 แต่งตั้งคณะกรรมการ 07 ก.ย. 2552  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตราสารจัดตั้งโรงเรียน ครั้งที่ 1 09 ก.ย. 2552  1. ประชุมกำหนดขอบเขตคณะกรรมการพิจารณาตราสารจัดตั้งโรงเรียน และกำหนดหน้าที่กรรมการ
 ฝ่ายกิจการนักเรียน 09 ก.ย. 2552  1. . เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ
 2. 1 ทำหนังสือแจ้งผู้ปกครอง
 รับสมัครและประเมินผลนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 (English Program) 12 ก.ย. 2552  1. คุณครูผู้ปฏิบัติงานลงชื่อปฏิบัติงาน
 2. รับสมัคร และประเมินความพร้อม
 การแข่งขัน ACT Bowling การกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 12 ก.ย. 2552  1. - ลงทะเบียน (เฉพาะทีมนักเรียน)
 2. - เริ่มการแข่งขัน (เฉพาะทีมนักเรียน)
 3. - ลงทะเบียนแข่งขัน (ทีมกิตติมศักดิ์, ทีมทั่วไปและทีมครอบครัว)
 4. - พิธีเปิด
 5. - ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติเข้าสู่พิธี
 6. - ประธานดำเนินการจัดการแข่งขันกล่าวรายงาน
 7. - ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขัน
 8. - ประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศให้แก่ทีมกิตติมศักดิ์
 9. - ประกาศผล และมอบถ้วยรางวัล ทีมนักเรียน
 10. - เริ่มการแข่งขัน (ทีมกิตติมศักดิ์, ทีมทั่วไป และทีมครอบครัว)
 11. - ประกาศผล
 12. - ประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลพร้อมทั้งกล่าวปิดการแข่งขัน
 1.เสนอโครงการ 15 ก.ย. 2552  1. ผู้ประสานงาน
 โรงเรียนอนุรักษ์พลังงานสัญร 16 ก.ย. 2552  1. พิธีเปิด โดยท่านผู้อำนวยการ
 2. กิจกรรมรอบที่ 2 (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
 3. รับประทานอาหารกลางวัน
 4. กิจกรรมรอบที่ 3 (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)
 2.ประกาศนโยบาย 5ส 16 ก.ย. 2552  1. ผู้อำนวยการ
 รับการตรวจติดตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 17 ก.ย. 2552  1. คณะกรรมการ ศึกษาเอกสาร สังเกตสภาพจริง และประชุมสรุปผลการประเมิน ฯ
 2. คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน คณะกรรมการงานมาตรฐาน ประชุมรับฟังการรายงานผลการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
 อบรมการใช้งานระบบปฏิบัติการเครื่องแมคอินทอช 19 ก.ย. 2552  1. ผู้ประสานงาน
 5. สรุปประเมินผล 22 ก.ย. 2552  1. จัดทำแบบประเมินผล
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตราสารจัดตั้งโรงเรียน ครั้งที่ 2 23 ก.ย. 2552  1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตราสารจัดตั้งโรงเรียนเพื่อพิจารณาความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 5.สรุปประเมินผลโครงการ 30 ก.ย. 2552  1. สรุปโครงการ
 ประเมินผล 30 ก.ย. 2552  1. ประเมินผล
 เบิกจ่ายถุงดำ ก.ย.52 30 ก.ย. 2552  1. เบิกจ่ายถุงดำ
 6. ส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน 30 ก.ย. 2552  1. จัดเอกสารส่งฝ่าย
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงินครั้งที่ 15 30 ก.ย. 2552  1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
 2. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 14/2552
 3. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา
 4. รายงานผลการดำเนินงานของแผนกธุรการ
 5. รายงานแผลการดำเนินงานของแผนกการเงิน
 6. งานที่จะต้องเตรียมในภาคเรียนที่ 2/2552
 7. เตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมผู้ปกครอง ป.6-ม.3 เพื่อรับทราบแนวทางการเรียนต่อปีการศึกษาหน้า
 8. เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา (แผนการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2552 และแนวปฏิบัติ
 9. ประธานการประชุม
 เซ็นสัญญา 01 ต.ค. 2552  1. ผประสานงาน
 ทำสัญญา 01 ต.ค. 2552  1. ประธานงาน
 test 01 ต.ค. 2552  1. sdfsdaf
 2. sdfsda
 3. sdfsd
 4. sdfsdf
 ประชุมคณะกรรมการ 01 ต.ค. 2552  1. ประชุมคณะกรรมการ
 fffffffff 02 ต.ค. 2552  1. ผู้ประสานงาน
 อบรม SWIS 02 ต.ค. 2552  1. ลงทะเบียน
 2. ผู้ประสานงาน
 sdfsdfsdfsdfsd 03 ต.ค. 2552  1. dddd
 สำรวจสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์ปัญหาแต่ละเครื่อง 05 ต.ค. 2552  1. ออกแบบสำรวจ
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตราสารจัดตั้งโรงเรียน ครั้งที่ 3 07 ต.ค. 2552  1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตราสารจัดตั้งโรงเรียนเพื่อพิจารณาความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งที่ 2
 ขออนุมัติโครงการ 07 ต.ค. 2552  1. เขียนโครงการ
 2. ขออนุมัติโครงการ
 นำเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 07 ต.ค. 2552  1. ประธานโครงการ
 รับใบขอสั่งซื้อ ตรวจสอบ สรรหาแหล่งที่ซื้อ ขอใบเสนอราคา ขออนุมัติ 08 ต.ค. 2552  1. หาแหล่งที่ซื้อ
 2. ผู้ประสานงาน
 แต่งตั้งคณะกรรมการอนุมัติ 09 ต.ค. 2552  1. คณะกรรมการดำเนินโครงการ
 ขออนุมัติโครงการ 12 ต.ค. 2552  1. นำเสนอโครงการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 13 ต.ค. 2552  1. ตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
 ดำเนินการซ่อมบำรุง 17 ต.ค. 2552  1. ตรวจสภาพ CPU
 2. เปลี่ยนToner
 จัดหาแบบทดสอบพร้อมจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม 19 ต.ค. 2552  1. จัดหาแบบทดสอบ
 ประชุมวางแผนดำเนินงาน 20 ต.ค. 2552  1. ประชุมวางแผนดำเนินงาน
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตราสารจัดตั้งโรงเรียน ครั้งที่ 4 28 ต.ค. 2552  1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตราสารจัดตั้งโรงเรียนเพื่อพิจารณาความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งที่ 3
 เบิกจ่ายนำมัน 20 ลิตร 30 ต.ค. 2552  1. เขียนใบสั้งซื้อน้ำมัน
 ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 5 31 ต.ค. 2552  1. วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
 คณะผู้บริหารและครู ร่วมงานถวายตัวตลอดชีวิตของ ภราดามานิต สกนธวัฒน์ และภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี 01 พ.ย. 2552  1. จัดเตรียมของที่ระลึก และช่อดอกไม้
 2. ผู้ร่วมแสดงความยินดี
 3. ประสานงานรถรับส่ง
 ประกวดคำขวัญเพื่อการอ่าน 02 พ.ย. 2552  1. ประกวดคำขวัญห้องสมุด
 อภิบาล 02 พ.ย. 2552  1. ประสานงานหัวหน้าระดับชั้น
 2. ฝึกซ้อมนักเรียนแสดงละครศักดิ์สิทธิ์
 สรุปและประเมินผลโครงการ 03 พ.ย. 2552  1. จัดทำแบบประเมิน
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงินครั้งที่ 16 03 พ.ย. 2552  1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน
 2. วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
 3. วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 15/2552
 4. วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 15/2552
 5. วาระที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานแต่ละแผนก
 6. รายงานผลการดำเนินงานแผนกการเงิน
 7. รายงานผลการดำเนินงานแผนกธุรการ
 8. วาระที่ 5 งานที่ต้องเตรียมและเรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา
 9. วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
 .ส่งนักกีฬาแข่งขันภายนอก 08 พ.ย. 2552  1. .ส่งนักกีฬาแข่งขันภายนอก
 2. คัดเลือกนักกีฬา
 แต่งตั้งคณะกรรมการ 09 พ.ย. 2552  1. รายชื่อคณะกรรมการ
 รับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 53 (รอบภายใน) 09 พ.ย. 2552  1. ออกเลขที่สอบและจัดทำบัตรสอบ
 2. จัดเก็บใบสมัคร
 3. บันทึกรายชื่อนักเรียนที่ยื่นใบสมัครสอบ
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตราสารจัดตั้งโรงเรียน ครั้งที่ 5 11 พ.ย. 2552  1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตราสารจัดตั้งโรงเรียนเพื่อพิจารณาความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งที่ 4
 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน 12 พ.ย. 2552  1. ระเบียบวาระที่ 1เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 2. ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1-2552
 3. ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง - การก่อสร้างและปรับปรุงอาคารต่าง ๆ ของโรงเรียน
 4. ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ - รายงานผลการดำเนินกิจการโรงเรียนภาคเรียนที่ 1-2552
 5. ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อให้ความเห็นชอบ - สรุปผลการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2552 -แผนการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2552 - แผนงาน-โครงการ ประจำปีการศึกษา 2553
 6. ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
 เตรียมเอกสารงานมอบรางวัลครูดีเด่น 19 พ.ย. 2552  1. ทำป้ายสามเหลี่ยมตั้งโต๊ะ
 2. ทำป้ายชื่อครูดีเด่นติดที่โต๊ะ
 หอของขวัญเพื่อแจกให้กับหน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนติดต่อ 19 พ.ย. 2552  1. นำปากกามาห่อไว้เป็นของขวัญปีใหม่
 ติดตามเอกสารหลักฐานการศึกษานักเรียนแทรกชั้น ภาคเรียนที่ 2/2552 20 พ.ย. 2552  1. โทรติดต่อผู้ปกครองเพื่อตามเอกสารจากโรงเรียนเดิม
 พิธ๊มอบรางวัลครูดีเด่น ของสมาพันธ์สมาคมฯ ปี 2552 21 พ.ย. 2552  1. กรรมการรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานและสรุปค่าใช้จ่าย
 จัดเตรียมรายชื่อครูและบุคลากรจับฉลากรางวัลพิเศษงานวันเกิด ภ.หลุยส์และผังโต๊ะ สามเหลี่ยมตั้งโต๊ะ 24 พ.ย. 2552  1. เตรียมรายชื่อครูและบุคลากรจับฉลาก ทำผังโต๊ะและป้ายสามเหลี่ยมวางที่โต๊ะ
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตราสารจัดตั้งโรงเรียน ครั้งที่ 6 25 พ.ย. 2552  1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตราสารจัดตั้งโรงเรียนเพื่อพิจารณาความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งที่ 5
 ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 6 28 พ.ย. 2552  1.
 สัปดาห์หนังสือ 08 ธ.ค. 2552  1. Booo Fair
 สรุปประเมินผล 15 ธ.ค. 2552  1. ผู้ประสานงาน
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตราสารจัดตั้งโรงเรียนครั้งที่ 7 16 ธ.ค. 2552  1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตราสารจัดตั้งโรงเรียนครั้งที่ 6 เพื่อสรุปการดำเนินการ
 เสนอพิจารณาอนุมัติ โครงการฯ 01 ม.ค. 2553  1. ผู้ประสานงาน
 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 01 ม.ค. 2553  1. บุคลากรแผนกการเงิน
 ค่ายรักการอ่าน 02 ม.ค. 2553  1. ส่งเสริมรักการอ่าน
 จัดพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 04 ม.ค. 2553  1. มิสพัณณ์ชิตา ฉ่ำจิตร
 สร้างคู่มือการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 12 ม.ค. 2553  1. มิสพัณณ์ชิตา ฉ่ำจิตร
 เสนออนุมัติงานตรวจสอบบัญชีจากหน่วยงานภายนอก 15 ม.ค. 2553  1. หัวหน้างานบัญชี
 การดำเนินงาน 18 ม.ค. 2553  1. ครูชาวต่างชาติ
 แต่งตั้งคณะกรรมการ 29 ม.ค. 2553  1. ที่ปรึกษา
 2. ประธานดำเนินการ
 3. กรรมการ
 4. กรรมการและเลขานุการ
 เสนอพิจารณาขออนุมัติโครงการ 01 ก.พ. 2553  1. จัดทำเอกสารโครงการ
 สรุปประเมินผล 01 ก.พ. 2553  1. ประเมินผลการดำเนินโครงการคุณธรรมนำชีวิต
 จัดทำสรุปรูปเล่มผลงาน จัดป้ายนิเทศและการนำเสนอข่าวสารข้อมูลทางเว็บไซต์ของโรงเรียนและวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์ 01 ก.พ. 2553  1. สรุปโครงการ
 สรุปและประเมินโครงการ 01 ก.พ. 2553  1. สรุปโครงการ
 ยื่นภาษีเงินได้ (ภ.ง.ด.91)ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 01 ก.พ. 2553  1. มิสพัณณ์ชิตา ฉ่ำจิตร
 ประเมินผลงาน 18 ก.พ. 2553  1. สรุปประเมิน
 2. จัดทำแบบประเมินโครงการ
 เสนอขออนุมัติการจ่ายภาษีโรงเรียนและนิติบุคคล 20 ก.พ. 2553  1. หัวหน้างานจัดซื้อ
 สรุปและประเมินผล 22 ก.พ. 2553  1. ผู้สรุปและประเมินผล
 สรุปปละประเมินผล 26 ก.พ. 2553  1. ประเมินผล
 สรุปและประเมินผล 01 มี.ค. 2553  1. ประธานโครงการ
 สรุปประเมินผล 01 มี.ค. 2553  1. ผู้ดูแล ติดตามนักเรียนในการทำกิจกรรม และสรุปประเมินผลการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน
 สรุปประเมินผลการดำเนินงาน 08 มี.ค. 2553  1. สรุปประเมินผล
 เสนออนุมัติโครงการ 17 มี.ค. 2553  1. ประสานครูในกลุ่มสาระฯ
 สรุปประเมินผล 18 มี.ค. 2553  1. สรุปประเมินผล
 dfdfddd 18 มี.ค. 2553  1. ประสานงาน
 สรุปประเมินผล 22 มี.ค. 2553  1. สรุปประเมินงาน
 สรุปประเมินผล 22 มี.ค. 2553  1. สรุปประเมินผล
 สรุปประเมินผล 22 มี.ค. 2553  1. สรุปประเมินผล
 สรุปประเมินผล 29 มี.ค. 2553  1. สรุปประเมินผล
 ประสานงานจัดซื้อ (สั่งซื้อระเบียนสะสม ปพ.8) 30 มี.ค. 2553  1. ประสานงานจัดซื้อ (สั่งซื้อระเบียนสะสม ปพ.8)
 จัดทำปฏิทินแผนงาน 01 เม.ย. 2553  1. วางแผนการปฏิบัติงาน
 เสนออนุมัติดำเนินการ 19 เม.ย. 2553  1. ประธานโครงการ
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนกับโปรแกรมรับเงิน 26 เม.ย. 2553  1. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนขึ้นรถทั้งหมด
 2. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนขึ้นรถรับส่งกับระบบโปรแกรมรับเงิน
 3. สรุปและเบิกคืนเงินค่ารถรับส่งนักเรียน
 เสนออนุมัติงานจ่ายเงินค่าธรรมเนียมเช็คและโอนเงินออนไลน์ 01 พ.ค. 2553  1. หัวหน้างานแผนกการเงิน
 ดำเนินการซื้อเช็คและจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 01 พ.ค. 2553  1. มิสปรียนันท์ จันทร์พงษ์
 ดำเนินการ 01 พ.ค. 2553  1. ผู้ประสานงาน
 ดำเนินการ 01 พ.ค. 2553  1. ผู้ประสานงาน
 เสนอพิจารณาอนุมัติงาน/แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมคณะกรรมการ 01 พ.ค. 2553  1. จัดการงานทั่วไป
 เสนอขออนุมัติการจ่ายทุนการศึกษา 03 พ.ค. 2553  1. ผู้ประสานงาน
 เสนออนุมัติโครงการ 03 พ.ค. 2553  1. ประสานงาน
 ประสานงาน รวบรวมจัดเก็บข้อมูล 10 พ.ค. 2553  1. ประชาสัมพันธ์
 เสนอขออนุมัติดำเนินงาน 10 พ.ค. 2553  1. ขออนุมัติดำเนินงาน
 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 11 พ.ค. 2553  1. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงาน
 ดำเนินงานและติดต่อผู้ตรวจสอบเข้าตรวจสอบบัญชี ภาคเรียนที่ 1 15 พ.ค. 2553  1. ผู้ประสานงาน
 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา 15 พ.ค. 2553  1. หัวหน้าฝ่ายการเงิน
 แต่งตั้งคณะกรรมการ 15 พ.ค. 2553  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 15 พ.ค. 2553  1. วางแผนการดำเนินงาน
 2. สรุปผลการดำเนินงาน
 ดำเนินงานตามแผน 15 พ.ค. 2553  1. วางแผนการทำงานร่วมกัน
 งานรับค่าธรรมเนียมการเรียน 16 พ.ค. 2553  1. มิสศรุดา ปัญญานิมิต
 เสนออนุมัติงานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 17 พ.ค. 2553  1. หัวหน้าแผนก
 ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์คงเหลือพร้อมสั่งซื้อ 17 พ.ค. 2553  1. หัวหน้าแผนกการเงิน
 เสนอพิจารณาอนุมัติดำเนินการ 17 พ.ค. 2553  1. หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์
 เสนอพิจารณาอนุมัติงาน 17 พ.ค. 2553  1. ผู้ประสานงาน
 ดำเนินการ 17 พ.ค. 2553  1. ผู้ประสานงานสมาคมฯ
 2. ประสานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
 แต่งตั้งคณะกรรมการ 17 พ.ค. 2553  1. หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์
 เสนออนุมัติโครงการ 17 พ.ค. 2553  1. เขียนโครงการเพื่อขอพิจารณาอนุมัตติ
 เสนอขออนุมัติงาน/โครงการ 17 พ.ค. 2553  1. เสนอขออนุมัติงาน/โครงการ
 ขออนุมัติดำเนินการ 17 พ.ค. 2553  1. ผู้ประสานงาน
 นำเสนออนุมัติการดำเนินงาน 17 พ.ค. 2553  1. ประสานงาน
 ขออนุมัติดำเนินการ 17 พ.ค. 2553  1. ผู้ประสานงานศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำรวจความสนใจของผู้เรียนในรายวิชาต่าง ๆ และช่วงเวลาในการเรียน 17 พ.ค. 2553  1. สำรวจข้อมูลจากนักเรียน
 ดำเนินการ 17 พ.ค. 2553  1. ดำเนินการตามที่กำหนด
 2.
 รับชำระค่าเรียนพิเศษเย็น เสาร์สร้างสรรค์ 18 พ.ค. 2553  1. มิสศรุดา ปัญญานิมิต
 เสนอพิจารณาอนุมัติงาน 18 พ.ค. 2553  1. เสนอพิจารณาอนุมัติงาน
 ขออนุมัติดำเนินการ 18 พ.ค. 2553  1. ขออนุมัติดำเนินงาน
 เสนอขออนุมัติงาน/โครงการ 18 พ.ค. 2553  1. เสนอขออนุมัติงาน/โครงการ
 เสนออนุมัติดำเนินงาน 20 พ.ค. 2553  1. ดำเนินการเสนออนุมัติดำเนินงาน
 แต่งตั้งคณะกรรมการและดำเนินการประชุม 20 พ.ค. 2553  1. ประธานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
 ประชุมคณะกรรมการ 20 พ.ค. 2553  1. ประชุม
 สำรวจความถนัดและความสนใจของนักเรียนและครู 21 พ.ค. 2553  1. สำรวจความถนัดและความสนใจของนักเรีนยและครู
 แต่งตั้งคณะกรรมการ 24 พ.ค. 2553  1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
 ขั้นตอนการดำเนินงาน 24 พ.ค. 2553  1. การกำกับติดตามการดำเนินงาน
 แต่งตั้งคณะทำงาน 24 พ.ค. 2553  1. แต่งตั้งคณะทำงาน
 แต่งตั้งคณะดำเนินการ 24 พ.ค. 2553  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
 เสนอขออนุมัติงาน/โครงการ 24 พ.ค. 2553  1.
 งานรับชำระค่าชุดลูกเสือ-เนตรนารี 25 พ.ค. 2553  1. มิสศรุดา ปัญญานิมิต
 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 25 พ.ค. 2553  1. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
 แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 พ.ค. 2553  1.
 เสนอพิจารณาอนุมัติงาน 27 พ.ค. 2553  1.
 เตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับการแข่งขันภายนอก 28 พ.ค. 2553  1. เตรียมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
 ประชุมวางแผน 28 พ.ค. 2553  1. ประชุมวางแผน
 นักเรียนเลือกกิจกรรมชมรม 28 พ.ค. 2553  1. รับสมัครนักเรียนเข้ากิจกรรมชมรม
 ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 29 พ.ค. 2553  1.
 เสนออนุมัติงานจัดพิมพิ์แกสารทางการเงิน 01 มิ.ย. 2553  1. หัวหน้างาน
 ประชุมวางแผน 01 มิ.ย. 2553  1.
 เสนออนุมัติดำเนินงาน 01 มิ.ย. 2553  1. เสนออนุมัติการดำเนินงาน
 ดำเนินการ 01 มิ.ย. 2553  1. เขียนใบเบิกหรือใบสั่งซื้อสิ่งที่ต้องการ
 ดำเนินการ 01 มิ.ย. 2553  1. เขียนใบเบิกสิ่งที่ต้องการ
 2. เขียนใบแจ้งการผลิตเอกสาร
 3. รวบรวมรายการที่ใช้
 ดำเนินการ 01 มิ.ย. 2553  1. สนเทศ (ป้ายนิเทศ ลงข้อมูลระบบ SWIS)
 2. การให้คำปรึกษา
 3. จัดวางตัวบุคคล (จัดบรรยาย อบรม นิทรรศการโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ)
 4. ติดตามและประเมินผล (นักเรียนจบการศึกษา ป.6, ม.3 ,ม.6)
 5. พัฒนาบุคลากรแนะแนว
 แต่งตั้งคณะกรรมการ 01 มิ.ย. 2553  1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
 แต่งตั้งคณะกรรมการ 02 มิ.ย. 2553  1. ผู้ประสานงาน
 วิธีดำเนินการ 02 มิ.ย. 2553  1.
 ประชุมคณะกรรมการ 03 มิ.ย. 2553  1. เชิญประชุมคณะกรรมการ
 เขียนใบเบิกสิ่งที่ต้องการ 03 มิ.ย. 2553  1.
 เขียนใบแจ้งการผลิตเอกสาร 03 มิ.ย. 2553  1.
 ดำเนินกิจกรรมชมรม 04 มิ.ย. 2553  1. ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม)
 เตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับการแข่งขันภายนอก 11 มิ.ย. 2553  1. เตรียมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
 ส่งเข้าร่วมการแข่งขันภายนอก 12 มิ.ย. 2553  1. จัดนักเรียนส่งเข้าร่วมการแข่งขัน
 เสนอนุมัติโครงการ 15 มิ.ย. 2553  1. ผู้ประสานงาน
 แต่งตั้งคณะทำงาน 25 มิ.ย. 2553  1. แต่งตั้งคณะทำงาน
 2. แต่งตั้งคณะทำงาน
 ประชุมวางแผน 29 มิ.ย. 2553  1. ประชุมวางแผน
 ประสานงานครูที่ปรึกษาให้นักเรียนกรอกข้อมูลส่วนตัวในระเบียนสะสม 01 ก.ค. 2553  1. ประสานงานครูที่ปรึกษาให้นักเรียนกรอกข้อมูลส่วนตัวในระเบียนสะสม
 ประชุมคณะกรรมการ 01 ก.ค. 2553  1. ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระ
 จำหน่ายใบสมัคร ป.1 03 ก.ค. 2553  1. มิสศรุดา ปัญญานิมิต
 จัดซื้อรถเข็นของ 04 ส.ค. 2553  1. หาข้อมูลราคารถเข็นของ
 ดำเนินงาน 01 ก.ย. 2553  1. ลงทะเบียนและต้อนรับวิทยากร
 2. พิธีดำเนินงาน
 สรุปและประเมินงาน 30 ก.ย. 2553  1. สรุปงาน
 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2553 06 พ.ย. 2553  1. ลงทะเบียน
 2. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
 3. วาระที่ 1 เรื่องที่นายกสมาคมแจ้งให้ทราบ
 4. วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
 5. วาระที่ 3 คณะกรรมการสมาคมฯ แถลงผลงาน
 6. วาระที่ 4 พิจารณารับรองงบดุล
 7. วาระที่ 5 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำ
 8. วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
 ประเมินผลการทำงาน 04 ม.ค. 2554  1. ประเมินผลการทำงาน
 รวบรวมรายการที่ใช้ 18 ก.พ. 2554  1.
 สรุปผลการดำเนินงาน 25 ก.พ. 2554  1. สรุปผลการดำเนินงาน
 สรุปประเมินผลและส่งสรุปการดำเนินงาน 01 มี.ค. 2554  1. สรุปผลการดำเนินงาน
 สรุปประเมินผลและส่งสรุปการดำเนินงาน 02 มี.ค. 2554  1.
 สรุปผลการดำเนินงาน 04 มี.ค. 2554  1. สรุปผลการดำเนินงาน
 ประเมินผล 25 มี.ค. 2554  1.
 ประเมินผล 28 มี.ค. 2554  1. สรุปประเมินผล
 สรุปและปรเมินผล 01 เม.ย. 2554  1. หัวหน้างาน
 สรุปและประเมินผล 18 เม.ย. 2554  1. ดำเนินการสรุปและประเมินผล
 สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน 30 เม.ย. 2554  1. มิสพัณณ์ชิตา ฉ่ำจิตร
 แต่งตั้งคณะกรรมการ 09 พ.ค. 2554  1. ที่ปรึกษา
 2. ประธานกรรมการ
 3. กรรมการ
 4. กรรมการและเลขานุการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 17 พ.ค. 2554  1. ที่ปรึกษาโครงการ
 2. ประธานดำเนินการ
 3. กรรมการ
 4. กรรมการและเลขานุการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 20 พ.ค. 2554  1. ที่ปรึกษา
 2. ประธานกรรมการ
 3. กรรมการ
 เสนอพิจารณาโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการ 01 มิ.ย. 2554  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 02 มิ.ย. 2554  1. ที่ปรึกษา
 2. ประธานดำเนินการ
 3. กรรมการ
 4. กรรมการและเลขา
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 02 มิ.ย. 2554  1. ที่ปรึกษา
 2. ประธานดำเนินการ
 3. รองประธาน
 4. กรรมการฝ่ายวิชาการ
 5. กรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน
 6. กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
 7. กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
 8. กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
 9. สำนักผู้อำนวยการ
 10. กรรมการและเลขานุการ
 จัดทำหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ 01 พ.ย. 2554  1. จัดทำหลักสูตรในการอบรม
 ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 01 พ.ย. 2554  1. ออกแบบใบสมัครและประชาสัมพันธ์
 ดำเนินการอบรมคอมพิวเตอร์ 21 ม.ค. 2555  1. วิทยากร
 2. ผู้ช่วยวิทยากร
 3. ติดต่อเรื่องอาหารว่างเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน
 4. ประสานงานทั่วไปและถ่ายภาพ
 ACT Music Festival 12-14 พ.ย.2014 12 พ.ย. 2557  1. ACT Music Festival 12-14 พ.ย.2014

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1     ทดสอบ 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

 ผลการประเมินงานในระบบ
หัวข้อ%
TEST95.00

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
trgtsargsfdgfd
จากการสังเกต ซักถาม และสัมภาษณ์ ผู้เข้าร่วมประชุม
ประเมินผลจากผลงาน รางวัล เกียรติบัตร และการตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถาม
วิธีการประเมินผล ของโครงการสร้างคุณธรรมนำชีวิต โดยสุ่มนักเรียนทำแบบสอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ความเหมาะสมของการประกวด เวลา สถานที่ หรือความเหมาะสมของของรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 2 และ 3
สามารถรองรับการใช้งานได้ทุกโปรแกรม
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถจัดเก็บข้อมูลและเรียกข้อมูลมาใช้ได้อย่างสะดวก
การเบิกจ่ายน้ำมันเบนซิน91
ถุงดำ
สร้างแบบประเมินผล KPI บทพรรณนางาน พัสดุครุภัณฑ์
ผู้รับบริการแจ้งติดตามการรับเข้าครุภัณฑ์ใหม่ ได้รับบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความแม่นยำ
สามารถ ติดตาม การเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์จากสติกเกอร์ที่ติดตามตัวเครื่อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.การประชุม
2. แบบสอบถาม
โทรศัพท์ติดตาม
ออกหนังสือถึงผู้ปกครองเพื่อขอติดตามเอกสาร
( * ) สังเกต ( ) แบบสอบถาม ( ) สัมภาษณ์ ( ) อื่นๆ โปรดระบุ
eeee
สังเกต และพูดคุยซักถาม
สรุปรายการจ่ายสินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์
แบบสอบถาม
สังเกต
แบบสอบถามและการสังเกต
การสัมภาษณ์
สังเกตุ
แบบสอบถามและการสังเกต
แบบสอบถามและการสังเกต
สังเกตุ และประชุมคณะกรรมการ
1.ตามรายการประเมิน จากสรรพากรเขตพื้นที่
สัมภาษณ์
แบบสอบถามโดยการสังเกต
ทำแบบสอบถามและสังเกตุ
เก็บสถิติข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ
iii
( ) สังเกต (* ) แบบสอบถาม ( ) สัมภาษณ์ ( *) ใบเบิก , ใบแจ้ง
( ) สังเกต (*) แบบสอบถาม ( ) สัมภาษณ์ ( * ) ใบเบิก , ใบแจ้ง
รูปภาพ ผลการแข่งขัน
( * ) สังเกต ( ) แบบสอบถาม ( ) สัมภาษณ์ ( ) อื่นๆ โปรดระบุ
( * ) สังเกต ( ) แบบสอบถาม ( ) สัมภาษณ์ ( ) อื่นๆ โปรดระบุ ……………………….
แบบสอบถาม
( ) สังเกต ( * ) แบบสอบถาม (* ) สัมภาษณ์ ( ) อื่นๆ โปรดระบุ
( * ) สังเกต ( ) แบบสอบถาม ( ) สัมภาษณ์ ( ) อื่นๆ โปรดระบุ ……………………….
( / ) สังเกต ( ) แบบสอบถาม ( ) สัมภาษณ์ ( ) อื่นๆ โปรด
( * ) สังเกต ( * ) แบบสอบถาม ( * ) สัมภาษณ์ ( ) อื่นๆ โปรดระบุ ……………………
สรุปผลการแข่งขันแต่ละรายการเมื่อสิ้นภาคเรียน
( ) สังเกต (/) แบบสอบถาม ( ) สัมภาษณ์ (/) อื่นๆ โปรดระบุ แบบประเมินประสิทธิภาพการทำงานการนิเทศ
( ) สังเกต ( * ) แบบสอบถาม ( ) สัมภาษณ์ ( * ) อื่นๆ รูปภาพ เอกสารสรุปการอบรม/สัมมนา
( ) สังเกต ( ) แบบสอบถาม ( ) สัมภาษณ์ ( ) อื่นๆ โปรดระบุ ………………
( ) แบบสอบถาม ( ) สัมภาษณ์ ( ) อื่นๆ รูปภาพ
( ) สังเกต ( * ) แบบสอบถาม ( ) สัมภาษณ์ ( *) อื่นๆ โปรดระบุ ผลงานครู
( ) สังเกต ( ) แบบสอบถาม ( ) สัมภาษณ์ (*) การให้ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบันของระเบียนสะสม
แบบสอบถาม
สถิติบันทึกการเข้ารับการอบรม - แบบสอบถาม
สรุปจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน และสรุปจำนวนนักเรียนใหม่ในแต่ละระดับชั้น
แบบสอบถาม
แบบฝึกทักษะ
แบบสอบถามการใช้งานระบบเครือข่าย
สรุปผลการดำเนินงาน
แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์สำนักงาน
แบบสรุปผลการดำเนินงาน
แบบสอบถามการใช้งานระบบเครือข่าย
สรุปผลการดำเนินงาน
สถิติบันทึกการเข้ารับการอบรม
แบบสอบถาม
สถิติบันทึกการแก้ไขระบบเครือข่าย
แบบสรุปผลการดำเนินงาน
แบบสอบถามสภาพการใช้งาน
สถิติการซ่อมบำรุง
การประเมินจากหน่วยงานอาคารสถานที่ในโครงการ 5 ส
แบบประเมินการเข้าใช้บริการ
รายงานการปฏิบัติงานรายเดือน
แบบสรุปผลการดำเนินงาน
แบบสอบถามสภาพการใช้งาน
สถิติการซ่อมบำรุง
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
แบบสรุปผลการดำเนินงาน
ใบตรวจสอบการใช้งานระบบประจำเดือน
สถิติการใช้งาน
แบบสรุปผลการดำเนินงาน
สถิติบันทึกการแก้ไขระบบเครือข่าย
แบบสรุปผลการดำเนินงาน
รายงานการปฏิบัติงานรายเดือน
แบบสรุปผลการดำเนินงาน
สรุปจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การ ประเมินของโรงเรียน และสรุปจำนวนนักเรียน ใหม่แต่ละระดับชั้น
บันทึกรายงานการประชุม
สังเกต ทำแบบสอบถาม และสรุปผลการใช้ประจำเดือน
เอกสารการรับทุนการศึกษา
สังเกต
เก็บสถิติข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ
เก็บสถิติข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ
สังเกต
สังเกต และประชุมคณะกรรมการ
ด้วยการสังเกต และ แบบสอบถาม
ประมคณะกรรมการ ติดตาม และจัดเก็บ
ด้วยการสังเกต และ ประชุมคณะกรรมการ
จากการสังเกต และการสัมภาษณ์
จากการสังเกต และพูดคุยซักถาม
จากการสังเกต และพูดคุยซักถาม
การสังเกต
ตามรายการประเมิน จากสรรพากรพื้นที่
เอกสารสรุปรายการจ่ายค่าสินค้าและบริการโดยระบบเงิน โอนออนไลน์
สังเกตจากรายงานการตรวจสอบบัญชี และสรุปงานประจำเดือน
ด้วยการสังเกต
ด้วยการสังเกต
สถิติบันทึกการเข้ารับการอบรม
แบบสอบถาม
สังเกต
1. จากการประชุมติดตามงานประจำเดือน . จากแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงาน
จากการสังเกต
- สังเกต
เครื่องมือการติดตามและประเมินผล       แบบสอบถาม
แบบสรุปผลการดำเนินงาน
การแจ้งข้อมูล
แบบสอบถามประเมินผลโครงการ P.2 One sentence a day
แบบสอบถาม
บันทึกการเข้าใช้ห้องเรียนสีเขียว
สังเกต ประชุมคณะกรรมการ
- บันทึกรายงานการประชุม
สังเกต
สังเกต สัมภาษณ์
แฟ้มงาน
ทะเบียนอุปกรณ์เคมีภัณฑ์
สังเกต
แบบสอบถาม
1. บันทึกการเบิกจ่ายอุปกรณ์การเรียนการสอน 2. แบบสอบถามความพึงพอใจ
การสังเกตุ
แบบสอบถามประเมินผลโครงการ P.2 One sentence a day
แบบสอบถามประเมินผลโครงการ P.2 One sentence a day
1.สถิติการยืม 2.สถิติการเข้าใช้
- การสังเกต - แบบสอบถาม - ใบงานของนักเรียน
สรุปรายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
- สถิติการใช้งาน - แบบสอบถามความพึงพอใจ
รายงานการประชุม
- แบบสอบถาม - รายงานการจัดกิจกรรม
ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนในระบบคอมพิวเตอร์ที่ครบถ้วน เป็นปัจจุบันของระเบียนสะสม
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี - แบบสรุปผลการดำเนินงาน
- แบบสอบถามสภาพการใช้งาน - สถิติการซ่อมบำรุง
แบบประเมินการใช้โปรแกรม
- แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์สำนักงาน - แบบสรุปผลการดำเนินงาน
- แบบสอบถามการใช้งานระบบเครือข่าย - สรุปผลการดำเนินงาน
- รายงานการปฏิบัติงานรายเดือน - แบบสรุปผลการดำเนินงาน
- ใบตรวจสอบการใช้งานระบบประจำเดือน - สถิติการใช้งาน - แบบสรุปผลการดำเนินงาน
- สถิติบันทึกการแก้ไขระบบเครือข่าย - แบบสรุปผลการดำเนินงาน
- แบบสอบถามสภาพการใช้งาน - สถิติการซ่อมบำรุง
- แบบสอบถามสภาพการใช้งาน - สถิติการซ่อมบำรุง
- รายงานการปฏิบัติงานรายเดือน - แบบสรุปผลการดำเนินงาน
แบบสอบถามความพึงพอใจ
รายงานการประชุม และแบบสอบถาม
สังเกต และแบบสอบถาม
แบบสอบถาม และบันทึกรายงานการประชุม
รายงานประชุมและบันทึกการเยี่ยมบ้าน
สัมภาษณ์ และ แบบสรุปการอบรม
สัมภาษณ์ และใบเสร็จรับเงินจากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์สำนักงาน
แบบสรุปผลการดำเนินงาน
แบบตอบรับการใช้งานระบบเครือข่าย
แบบสอบถามสภาพการใช้งาน
แบบสอบถามสภาพการใช้งาน
สถิติการซ่อมบำรุง
สถิติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
แบบบันทึกการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ประจำเดือน
ใบตรวจสอบการใช้งานระบบประจำเดือน
สถิติการใช้งาน
รายงานการปฏิบัติงานรายเดือน
แบบสรุปผลการดำเนินงาน
สถิติบันทึกการแก้ไขระบบเครือข่าย
แบบสรุปผลการดำเนินงาน
รายงานการปฏิบัติงานรายเดือน
แบบสรุปผลการดำเนินงาน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
แบบสรุปผลการอบรมสัมมนาต่างๆ
สถิติการเข้าใช้งานระบบ
แบบสอบถาม
แบบทดสอบวัดความรู้ในแต่ละหลักสูตร
แบบสรุปผลการดำเนินงาน
สถิติการซ่อมบำรุง
สถิติการซ่อมบำรุง
แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์สำนักงาน
รายงานการประชุม
แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์สำนักงาน
แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน
รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์ คอมพิวเตอร์
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา
แบบสรุปผลการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาต่างๆ
แบบสอบถามการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาต่างๆ ของบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกในแต่ละหลักสูตร
รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์ คอมพิวเตอร์
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา
แบบประเมินการตรวจรับงานโครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอน
แบบประเมินการตรวจรับงานโครงการจัดซื้อเครื่อง Projector ห้องเรียน
แบบประเมินการตรวจรับงานโครงการขยายเครือข่ายใยแก้ว อัฒจันทร์สนามกีฬา
ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน
1.แบบสรุปงานนิเทศครู 2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 3.แบบสรุปผลสัมฤทธิ์โครงการ/งาน 4.แบบสรุปความพึงพอใจบุคลากรต่อการดำเนินงานสุนทรียภาพ
สังเกต/สัมภาษณ์
สังเกต/สัมภาษณ์
สังเกต/สัมภาษณ์
สังเกต/สัมภาษณ์
1. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีความร่วมมือกับชุมชน
2. แบบประเมินการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากร
1.แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
2.แบบสรุปผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1.แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
2.แบบสรุปผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แบบสรุปผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1.แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 3.แบบสรุปการนิเทศครู 4.รายงานการได้รับรางวัล/การยกย่องจากชุมชน/สังคม 5.รายงานการมาศึกษาดูงานจากภายนอก 6.รายงานการเป็นต้นแบบสู่สถานศึกษาอื่น
1.แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 3.แบบสรุปการนิเทศครู 4.รายงานการได้รับรางวัลการยกย่องจากชุมชน/สังคม 5.รายงานการมาศึกษาดูงานจากภายนอก 6.รายงานการเป็นต้นแบบสู่สถานศึกษาอื่น
1. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีความร่วมมือกับชุมชน
2. แบบประเมินการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากร
แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์สำนักงาน
แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน
สังเกต/สัมภาษณ์
แบบสอบถาม
ผลสอบ
การสังเกต/แบบสอบถาม/ชิ้นงาน
ประชุม/รายงานประจำเดือน/สรุปรายเดือน
ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน
แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์สำนักงาน
ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน
แบบสอบถามการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาต่างๆ ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกในแต่ละหลักสูตร
แบบสรุปผลการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาต่างๆ
แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา
รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา
แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน
รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์
แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์สำนักงาน
แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา
ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา
แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา
แบบประเมินการตรวจรับงานโครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอนระดับ ป.3
แบบประเมินการโครงการจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายสำหรับระบบ SWIS
แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา
แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์สำนักงาน
แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา
แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา
แบบสรุปผลการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาต่างๆ
แบบสอบถามการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาต่างๆ ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกในแต่ละหลักสูตร
แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา
แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์
ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน
แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา
แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน
รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา
แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา
แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
แบบประเมินการตรวจรับงานโครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอนระดับ ป.4 และ EP ระดับชั้น ป4-ป.6
แบบประเมินการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ
แบบรายงานการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
แบบบันทึกการติดตั้ง และดำเนินโครงการขยายระบบเครือข่ายอาคาร Alexis Music Building
แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา
แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา
แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์
แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์สำนักงาน
แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา
แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา
แบบสรุปผลการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาต่างๆ
แบบสอบถามการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาต่างๆ ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกในแต่ละหลักสูตร
ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน
แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา
แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน
รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา
แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา
1. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน 2. แบบสรุปสถิติ 3. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 4. รูปภาพประกอบการดำเนินงาน
1. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน 2. แบบสรุปสถิติ 3. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 4. รูปภาพประกอบการดำเนินงาน
1. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน 2. แบบสรุปสถิติ 3. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 4. รูปภาพประกอบการดำเนินงาน
1. แบบสรุปสถิติการปฏิบัติหน้าที่งาน 2. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน 3. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 4. รูปภาพประกอบ
1. แบบสรุปสถิติการปฏิบัติหน้าที่งาน 2. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน 3. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 4. รูปภาพประกอบ
1.แบบสรุปงานนิเทศครู 2.แบบสรุปความพึงพอใจบุคลากร 3.แบบสรุปผลสัมฤทธิ์โครงการ
1.แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 3.แบบสรุปการนิเทศครู 4.รายงานการได้รับรางวัล/การยกย่องจากชุมชนสังคม 5.แบบสรุปความพึงพอใจของบุคลากร 6.รายงานการมาศึกษาดูงานจากภายนอก 7.รายงานการเป็นต้นแบบสู่สถานศึกษาอื่น
1.แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 3.แบบสรุปการนิเทศครู 4.รายงานการได้รับรางวัล/การยกย่องจากชุมชนสังคม 5.แบบสรุปความพึงพอใจของบุคลากร 6.รายงานการมาศึกษาดูงานจากภายนอก 7.รายงานการเป็นต้นแบบสู่สถานศึกษาอื่น
แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แบบประเมินความพึงพอใจบุคลากรที่มีต่อความร่วมมือกับชุมชน
แบบประเมินการมีส่วนร่วมของผู้เรียน บุคลากร
รายงานการมาศึกษาดูงานจากภายนอก
แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แบบประเมินความพึงพอใจบุคลากรที่มีต่อความร่วมมือกับชุมชน
แบบประเมินการมีส่วนร่วมของผู้เรียน บุคลากร
รายงานการมาศึกษาดูงานจากภายนอก
แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แบบประเมินความพึงพอใจบุคลากรที่มีต่อความร่วมมือกับชุมชน
แบบประเมินการมีส่วนร่วมของผู้เรียน บุคลากร
รายงานการมาศึกษาดูงานจากภายนอก
1.แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 3.แบบสรุปการนิเทศครู 4.รายงานการได้รับรางวัล/การยกย่องจากชุมชนสังคม 5.แบบสรุปความพึงพอใจของบุคลากร 6.รายงานการมาศึกษาดูงานจากภายนอก 7.รายงานการเป็นต้นแบบสู่สถานศึกษาอื่น
1.แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 3.แบบสรุปการนิเทศครู 4.รายงานการได้รับรางวัล/การยกย่องจากชุมชนสังคม 5.แบบสรุปความพึงพอใจของบุคลากร 6.รายงานการมาศึกษาดูงานจากภายนอก 7.รายงานการเป็นต้นแบบสู่สถานศึกษาอื่น
รายงานการประชุม และแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
สรุปผลการดำเนินงานตรวจคัดกรองนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
การออกตรวจ กำกับ ติดตาม
แบบสอบถามความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม
แบบสอบถามความพึงพอใจ
สรุปผลรายงานการประสานหน่วยงานภายนอก
1.แบบสอบถามความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม 2.แฟ้มสรุปกิจกรรม
1.แบบสอบถามความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม 2.แฟ้มสรุปกิจกรรม
1.แบบสอบถามความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม 2.แฟ้มสรุปกิจกรรม
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ และใบลงชื่อเข้าร่วมประชุม
กำกับ ติดตาม และประเมินผลเป็นระยะ
ติดตามประเมินผลเป็นระยะ
1.แบบสอบถามความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม
2.แฟ้มสรุปกิจกรรม
แบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
1.แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 3.แบบสรุปการนิเทศครู 4.รายงานการได้รับรางวัล/การยกย่องจากชุมชนสังคม 5.แบบสรุปความพึงพอใจของบุคลากร 6.รายงานการมาศึกษาดูงานจากภายนอก 7.รายงานการเป็นต้นแบบสู่สถานศึกษาอื่น
แฟ้มสรุปผลงาน
1.แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 3.แบบสรุปการนิเทศครู 4.รายงานการได้รับรางวัล/การยกย่องจากชุมชนสังคม 5.แบบสรุปความพึงพอใจของบุคลากร 6.รายงานการมาศึกษาดูงานจากภายนอก 7.รายงานการเป็นต้นแบบสู่สถานศึกษาอื่น
แบบประเมินความพึงพอใจ
1.แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 3.แบบสรุปการนิเทศครู 4.รายงานการได้รับรางวัล/การยกย่องจากชุมชนสังคม 5.แบบสรุปความพึงพอใจของบุคลากร 6.รายงานการมาศึกษาดูงานจากภายนอก 7.รายงานการเป็นต้นแบบสู่สถานศึกษาอื่น
1.แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 3.แบบสรุปการนิเทศครู 4.รายงานการได้รับรางวัล/การยกย่องจากชุมชนสังคม 5.แบบสรุปความพึงพอใจของบุคลากร 6.รายงานการมาศึกษาดูงานจากภายนอก 7.รายงานการเป็นต้นแบบสู่สถานศึกษาอื่น
1.แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 3.แบบสรุปการนิเทศครู 4.รายงานการได้รับรางวัล/การยกย่องจากชุมชนสังคม 5.แบบสรุปความพึงพอใจของบุคลากร 6.รายงานการมาศึกษาดูงานจากภายนอก 7.รายงานการเป็นต้นแบบสู่สถานศึกษาอื่น
แบบสรุปผลการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาต่างๆ
แบบสอบถามการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาต่างๆ ของ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกในแต่ละหลักสูตร
แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์สำนักงาน
ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน
รายงานการปฏิบัติงานของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์
1. รายงานผลลัพธ์การดำเนินงานหน่วยงานในสังกัด 2. แบบประเมินความพึงพอใจ
สรุปรายงานค่าใช้จ่าย
1. แบบสรุปการประเมินแผนงานแผนกธุรการ 2. แบบสรุปข้อมูลการส่งรายงานประจำเดือนของบุคลากรในแผนกธุรการ 3. สรุปรายชื่อคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานในแผนกธุรการ 4. แบบสำรวจวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในสำนักงานของแผนกธุรการ 5. แบบประเมินความพึงพอใจแผนกธุรการ 6. สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนแผนกธุรการ
1.แบบตรวจสอบรายการข้อมูลรับเงิน 2.สรุปผลการชำระเงิน รายงานการชำระเงินค่าเรียนดนตรีและกีฬา 3.รายงานการส่งเงินห้องการเงิน 4.สรุปผลการชำระเงินและค้างชำระ 5.แบบบันทึกการนำส่งข้อมูลเงินเดือน 6.สรุปงานประจำเดือน 7.แบบสอบถาม
1. แบบสรุปข้อมูลหนังสือเข้า-หนังสือออก
2.สรุปข้อมูลหนังสือออก ประกาศและคำสั่งของโรงเรียน
3.แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานของงานสารบรรณ
1.แบบสรุปอัพเดทเว็บไซต์ทำเนียบคนเก่ง 2.แบบสรุปอัพเดทปฏิทินโรงเรียน 3.แบบสรุปโปสเตอร์ 4.แบบสรุป TV Signage 5.แบบสรุป SMS 6.แบบสรุปของที่ระลึก 7.แบบสรุปเอกสารประชาสัมพันธ์ 8.แบบสรุปการปฏิบัติรายปี / ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ / ศึกษาดูงานประจำปี / MOU
1. แบบสรุปประวัติครุภัณฑ์รับเข้าใหม่ปีการศึกษา 2564
2. บันทึกการติดตามข้อมูลครุภัณฑ์ ปีการศึกษา 2564
3.สรุปครุภัณฑ์ที่จำหน่ายออก ประจำปีการศึกษา 2564
4.แบบบันทึกการสุ่มตรวจครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2563
5. แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการงานจัดซื้อและพัสดุครุภัณฑ์
1. แบบฟอร์มรับเข้าของพัสดุ
2. แบบฟอร์มจ่ายออกของพัสดุ
3. แบบฟอร์มรายงานการตรวจนับพัสดุแต่ละเดือน
4. รายงานการสุ่มตรวจพัสดุประจำปี
5. แบบสรุปการดำเนินงานใบเบิกพัสดุ
6. แบบสำรวจความพึงพอใจของใช้บริการ
1.แบบสรุปการดำเนินงานใบขอสั่งซื้อ
1. แบบสรุปการดำเนินงานใบขอสั่งซื้อ
2. แบบสรุปการดำเนินงานใบวางบิล
1. แบบบันทึกการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์โรงเรียน 2. แบบบันทึกการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 3. สรุปงานประจำเดือน 4. แบบสอบถามความพึงพอใจ 5. แบบบันทึกการเผยแพร่ความโดดเด่นของโรงเรียน 6. แบบบันทึกสถิติยอดติดตาม Social Media โรงเรียน 7. แบบบันทึกช่องทางในการประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ โรงเรียน 8. สถิติการโพสต์ข้อมูลข่าวสารและความโดดเด่นของ โรงเรียน 9. สถิติการตอบ Chat ผ่าน Line 10. แบบรวบรวมคำถามผ่านช่องทาง Line
3. แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการ
4. สรุปการจัดทำงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. แบบสำรวจความพึงพอใจของการใช้บริการ
4. สรุปรายงานการปฏิบัติงานอื่น
2. แบบสรุปการตั้งเจ้าหนี้/ทำใบเบิก
1. แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2. แบบรวบรวม แนวปฏิบัติ คู่มือในการดำเนินงานต่าง ๆ ของฝ่ายธุรการ-การเงิน
3. แบบสรุปผลความพึงพอใจผู้ใช้บริการหน่วยงาน ใน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
4. สรุปข้อมูลการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วย งานต่าง ๆ
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา
6. ใบลงทะเบียนการสัมมนา /แบบสรุปการอบรม สัมมนา
7. แบบสรุปจำนวนนักเรียน และบุคลากรที่ยื่นเข้าบริษัท ประกัน และสรุปรายงานการยื่นเคลมประกัน
8. สรุปรายรับ รายจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล
9. สรุปรายรับ รายจ่ายเงินอุดหนุนเรียนฟรี (ค่าอุปกรณ์การ เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10. สรุปการจัดอาหารเสริม (นม)
11. สรุปบัญชีเงินกองทุน
12. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน และรายงานการ ประชุมคณะกรรมการกองทุนต่าง ๆ
13. รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุน
14. รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ตลอดปีการศึกษา
15. สรุปข้อมูลในสารสนเทศโรงเรียน
1.ข้อมูลใยเสร็จรับเงิน
2.สรุปงานประจำเดือน
3.สรุปรายงานรับเงินประจำวัน
4.สรุปข้อมุลจำนวนนักเรียนค้างชำระ
5.สรุปรายงานรับเงินประจำวัน
6.สรุปข้อมูลการจ่ายเงินเดือน
7.สรุปสถิติงานปนะจำเดือน
8.แบบประเมินความพึงพอใจ
สรุปข้อมูล สถิติการให้บริการทางโทรศัพท์ สายเข้า-ออก Q&Aคำถามพบบ่อย และเรื่องร้องเรียน เสนอแนะ
1. แบบสรุปผลการดำเนินงานของบุคลากรแผนกการเงิน
2. แบบสรุปผลการติดตามข้อมูลงบประมาณจาก ฝ่ายต่าง ๆ
3. แบบสรุปข้อมูลการให้ทุนการศึกษานักเรียน
4. แบบสรุปข้อมูลการติดตามค่าธรรมเนียมค้างชำระ
5. แบบสรุปผลการดำเนินงานของบุคลากรแผนการเงิน
6. แบบสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน รายปีของแผนกการเงิน
7. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
1. แบบบันทึกข้อมูลการใช้วัสดุ อุปกรณ์ของบุคลากรงานจัดซื้อ
2. การลงทะเบียนใบขอสั่งซื้อ
3.รายงานสรุปการตรวจนับสินค้าเหลือประจำเดือน
4. รายงานสรุปใบเบิกพัสดุประจำเดือน
5.โปรแกรมระบบงานพัสดุและการ์ดประจำตัวสินค้า
6.รายการตรวจเช็คพัสดุในสต๊อกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. บัญชีการจัดซื้อครุภัณฑ์
8.ทะเบียนครุภัณฑ์ประจำปี
9.รายงานการตรวจเช็คครุภัณฑ์
10.แบบประเมินความพึงพอใจ
11.หลักฐานการลงชื่อรับหนังสือแบบเรียน
12.รายการหนังสือประจำปี
13.หลักฐานการลงชื่อรับอุปกรณ์ เครื่องแบบรองเท้านักเรียนใหม่ทุกคน
1. สรุปรายรับประจำวัน
2.ทะเบียนโอนเงินออนไลน์และทะเบียนเช็ค
3.ใบสำคัญรับเงินประจำวันและทะเบียนคุมลูกหนี้และเจ้าหนี้
4.รายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีอนุญาต
5.บันทึกการแจ้งส่งสรุปงบประมาณผ่านทางระบบ E-Office รายเดือนและแบบตรวจสอบข้อมูลจากใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย
6.แผนปฏิบัติการประจำปี
7.แบบประเมินความพึงพอใจ
1.สรุปรายรับประจำวัน
2.ทะเบียนคุมเช็คและทะเบียนโอนเงินออนไลน์
3.ใบสำคัญรับเงินประจำวัน ใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญรายการขั้นต้นและใบสำคัญเจ้าหนี้การค้า
4.ทะเบียนคุมลูกหนี้และเจ้าหนี้
5.รายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีอนุญาต
6.บันทึกการแจ้งส่งสรุปงบประมาณผ่านทางระบบ E-Office รายเดือนและแบบตรวจสอบข้อมุลจากใบสำคัญรับ ใบรายการเจ้าหนี้การค้าและใบรายการขั้นต้น
7.แผนปฏิบัติการประจำปี
8.แบบประเมินความพึงพอใจ
9.รายงานสถิติผู้ใช้บริการรายเดือน
3. ข้อมูลสถิติการใช้บริการห้องพยาบาลแยกตามอาการ
1.สรุปรายงานตรวจสอบจากสต็อคยาและเวชภัณฑ์
2.เอกสารสรุปการตรวจรับสินค้า
4.สรุปข้อมูลการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมการรักษาสุขภาพ
5.ข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการอบรมการส่งเสริมการรักษาสุขภาพ
6.สรุปข้อมูลน้ำหนัก-ส่วนสูงของนักเรียน
7.สรุปรายชื่อนักเรียนที่เข้ารับการรับวัคซีน/ตรวจสุขภาพช่องปาก/เคลือบฟลูออไรด์
8.สรุปผลการตรวจสุขภาพบุคลากร
9.แบบประเมินความพึงพอใจ
10.สรุปข้อมูลการร่วมมือ/กิจกรรมร่วมกับโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลต่างๆ
11.บันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (สศ.3)
12.ข้อมูลสารสนเทศด้านผลการตรวจสุขภาพนักเรียน
13.สรุปข้อมูลนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสุขภาพและการส่งต่อส่งมูล
14.สรุปรายงานข้อมูลการประสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ
15.ประกาศเรื่องมาตรการ/แนวปฏิบัติในกรณีที่เกิดโรคระบาด
1. แบบสรุปการประเมินแผนงานแผนกธุรการ
2. แบบสรุปข้อมูลการส่งรายงานประจำเดือนของบุคลากรในแผนกธุรการ
3. สรุปรายชื่อคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานในแผนกธุรการ
4. แบบสำรวจวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในสำนักงานของแผนกธุรการ
5. แบบประเมินความพึงพอใจแผนกธุรการ
6. สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนแผนกธุรการ
7. แบบสรุปข้อมูลหนังสือเข้า-หนังสือออก
8. สรุปข้อมูลหนังสือออก ประกาศ และคำสั่งของโรงเรียน
9. แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานของงานสารบรรณ
งานประชาสัมพันธ์ /บอร์ด/SMS/เว็บไซต์/อื่น ๆ 1.แบบสรุปอัพเดทเว็บไซต์ทำเนียบคนเก่ง 2.แบบสรุปอัพเดทปฏิทินโรงเรียน 3.แบบสรุปโปสเตอร์ 4.แบบสรุป TV Signage 5.แบบสรุป SMS 6.แบบสรุปของที่ระลึก 7.แบบสรุปเอกสารประชาสัมพันธ์ 8.แบบสรุปการปฏิบัติรายปี / ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ / ศึกษาดูงานประจำปี / MOU
1. ประวัตินักเรียนมีครบทุกคน
2. ข้อมูลนักเรียนในระบบ Swiss Plus
3. รายชื่อนักเรียนส่งเข้าเกณฑ์
4. แบบบันทึกการออกเอกสาร
5. แบบบันทึกการออกบัตรในแต่ละเดือน
6. สารสนเทศงานทะเบียน
7. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานทะเบียน

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:
testtt
afsagsagsadgsdg


???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 5/2551 ?.?.????????? ?????????? ???????????? ??.1 ??.4 ?????.6??? ????? ??.1 ????????????????????????????? (? 25 ?? 52)

very good
?????? 95 ??????????????????? ?????????????
Oh mygod
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ??????????????
2. 0ibdlllllldllllllllll
??????????????????


เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0.00 บาท รายรับจริง 0.00 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0.00 บาท รายจ่ายจริง 1,000.00 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง สูงกว่า ประมาณการรายจ่าย 1,000.00 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 1,000.00 บาท


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ