ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม
ภราดา (จำนวน 3 คน)
ภราดาดร.ศักดา สกนธวัฒน์
รหัสประจำตัว 31016
0 ปี 7 เดือน 5 วัน
ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย
รหัสประจำตัว 31005
12 ปี 7 เดือน 5 วัน
ภราดาครรชิต สีสาวรรณ
รหัสประจำตัว 31017
0 ปี 7 เดือน 5 วัน
บุคลากรครู (จำนวน 245 คน)
มิสฐิติรัตน์ อยู่สวัสดิ์
รหัสประจำตัว 10051
38 ปี 6 เดือน 1 วัน
ม.สาธิต วิโรจนะ
รหัสประจำตัว 10059
38 ปี 3 เดือน 6 วัน
มิสบุญสืบ แสงทอง
รหัสประจำตัว 10071
35 ปี 5 เดือน 18 วัน
มิสปานทิพย์ ดอนอ่วมไพร
รหัสประจำตัว 10073
35 ปี 5 เดือน 18 วัน
มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์
รหัสประจำตัว 10075
34 ปี 10 เดือน 16 วัน
มิสจิราพร คุณาบุตร
รหัสประจำตัว 10076
34 ปี 10 เดือน 0 วัน
ม.ณชพล สมณา
รหัสประจำตัว 10078
34 ปี 6 เดือน 13 วัน
ม.นิมิตร อยู่สวัสดิ์
รหัสประจำตัว 10091
32 ปี 9 เดือน 0 วัน
มิสจารุวรรณ หนูเทศ
รหัสประจำตัว 10092
32 ปี 9 เดือน 6 วัน
ม.ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์ เหลืองประสิทธิ์
รหัสประจำตัว 10097
31 ปี 11 เดือน 23 วัน
มิสรื่นจิต ใจมั่น
รหัสประจำตัว 10098
31 ปี 11 เดือน 23 วัน
มิสนิภาพรรณ ระดมกิจ
รหัสประจำตัว 10099
31 ปี 11 เดือน 23 วัน
มิสหิรัญยา กลีบกมล
รหัสประจำตัว 10100
31 ปี 11 เดือน 17 วัน
มิสปรัศนี เกิดภักดี
รหัสประจำตัว 10103
31 ปี 3 เดือน 28 วัน
ม.สันชัย สุขเสมา
รหัสประจำตัว 10108
31 ปี 4 เดือน 6 วัน
มิสนลินรัตน์ กิจเกษสุวรรณ
รหัสประจำตัว 10114
31 ปี 3 เดือน 23 วัน
ม.อลงกรณ์ แสงโชติ
รหัสประจำตัว 10119
30 ปี 9 เดือน 10 วัน
มิสอรนุช โสรินทร์
รหัสประจำตัว 10121
30 ปี 4 เดือน 14 วัน
มิสวีรวรรณ สุขสบาย
รหัสประจำตัว 10125
29 ปี 7 เดือน 21 วัน
ม.นพดล โสรินทร์
รหัสประจำตัว 10127
29 ปี 9 เดือน 1 วัน
ม.บุดดี วุฒิเสลา
รหัสประจำตัว 10128
29 ปี 9 เดือน 1 วัน
ม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์
รหัสประจำตัว 10130
30 ปี 4 เดือน 8 วัน
มิสจันทร์เพ็ญ จงพิพัฒน์มงคล
รหัสประจำตัว 10133
29 ปี 0 เดือน 30 วัน
ม.รังสรรค์ เกิดน้อย
รหัสประจำตัว 10138
30 ปี 4 เดือน 8 วัน
ม.มาโนช บุญผ่องใส
รหัสประจำตัว 10139
30 ปี 4 เดือน 8 วัน
มิสประภัสสร วิเวก
รหัสประจำตัว 10143
28 ปี 7 เดือน 29 วัน
ม.ภัทร ผิวเกลี้ยง
รหัสประจำตัว 10144
27 ปี 11 เดือน 7 วัน
มิสอารยา เพ็งศาสตร์
รหัสประจำตัว 10146
27 ปี 5 เดือน 13 วัน
มิสแสงธิรา เจริญนาน
รหัสประจำตัว 10148
27 ปี 0 เดือน 6 วัน
มิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์
รหัสประจำตัว 10149
27 ปี 4 เดือน 19 วัน
ม.สราวุธ อนันตชาติ
รหัสประจำตัว 10155
27 ปี 3 เดือน 7 วัน
มิสสราวดี ปรีดิ์เปรม
รหัสประจำตัว 10157
27 ปี 0 เดือน 6 วัน
มิสอัญชลี อัญฤๅชัย
รหัสประจำตัว 10162
26 ปี 6 เดือน 19 วัน
มิสนารถลดา ชมภูศรี
รหัสประจำตัว 10164
26 ปี 6 เดือน 19 วัน
มิสสุภัส เลิศประเสริฐรัตน์
รหัสประจำตัว 10166
26 ปี 6 เดือน 19 วัน
มิสวลีพร อุ่นจิตต์ธรรม
รหัสประจำตัว 10167
26 ปี 6 เดือน 8 วัน
มิสวรรณนา คำอิน
รหัสประจำตัว 10172
26 ปี 2 เดือน 23 วัน
มิสศมานันท์ รัฐธนะรัชต์
รหัสประจำตัว 10176
26 ปี 2 เดือน 23 วัน
มิสสุปรียชาติ สังข์ทองจีน
รหัสประจำตัว 10177
26 ปี 2 เดือน 15 วัน
มิสกนกวรรณ คลอวุฒิวัฒน์
รหัสประจำตัว 10179
26 ปี 2 เดือน 23 วัน
มิสสมศรี อินทรโชติ
รหัสประจำตัว 10183
25 ปี 8 เดือน 22 วัน
มิสวิไล ศรีประภาสุขสันติ
รหัสประจำตัว 10185
25 ปี 8 เดือน 22 วัน
มิสน้ำผึ้ง แช่มช้อย
รหัสประจำตัว 10186
25 ปี 8 เดือน 22 วัน
มิสสุภาพร ตะกรุดแก้ว
รหัสประจำตัว 10187
25 ปี 2 เดือน 12 วัน
มิสจิตรลดา ทองน้อย
รหัสประจำตัว 10188
25 ปี 2 เดือน 12 วัน
ม.สายัณต์ พลเชียงสา
รหัสประจำตัว 10189
25 ปี 3 เดือน 9 วัน
มิสลักขณา จามิกรณ์
รหัสประจำตัว 10190
25 ปี 1 เดือน 27 วัน
มิสสกุลณา จูฑะพุทธิ
รหัสประจำตัว 10194
25 ปี 3 เดือน 8 วัน
มิสปุณฑริกา ยอดแก้ว
รหัสประจำตัว 10195
25 ปี 0 เดือน 8 วัน
มิสนงนุช เอกตระกูล
รหัสประจำตัว 10201
25 ปี 2 เดือน 12 วัน
ม.อังกูล เพลิดโฉม
รหัสประจำตัว 10202
25 ปี 2 เดือน 12 วัน
มิสมณฑา สุขศรี
รหัสประจำตัว 10203
25 ปี 2 เดือน 12 วัน
ม.สันติ วงษ์พันธุ์
รหัสประจำตัว 10204
24 ปี 2 เดือน 5 วัน
ม.ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์
รหัสประจำตัว 10206
25 ปี 3 เดือน 9 วัน
ม.พสิษฐ์ สุมา
รหัสประจำตัว 10208
25 ปี 0 เดือน 0 วัน
มิสณชชญา พจนานุสรณ์
รหัสประจำตัว 10212
25 ปี 3 เดือน 8 วัน
มิสสุมณี หลบภัย
รหัสประจำตัว 10213
25 ปี 2 เดือน 12 วัน
มิสอลิสา แสงเวช
รหัสประจำตัว 10215
25 ปี 3 เดือน 9 วัน
มิสรัตติญา ลีละวัฒนพันธ์
รหัสประจำตัว 10217
25 ปี 0 เดือน 0 วัน
มิสณัฐชลัยย์ ทวีผล
รหัสประจำตัว 10218
25 ปี 2 เดือน 12 วัน
มิสศรัญยา ผิวเกลี้ยง
รหัสประจำตัว 10227
25 ปี 0 เดือน 8 วัน
ม.เจริญ กรทรวง
รหัสประจำตัว 10228
25 ปี 0 เดือน 8 วัน
ม.สันติ ศรีเครือแก้ว
รหัสประจำตัว 10229
24 ปี 3 เดือน 9 วัน
มิสสุชาดา วงศ์เมืองสรรค์
รหัสประจำตัว 10232
24 ปี 8 เดือน 24 วัน
ม.ฐานพัฒน์ ธีระเชาวพัฒน์
รหัสประจำตัว 10243
24 ปี 2 เดือน 5 วัน
มิสพิรญาณ์ เดชกุล
รหัสประจำตัว 10246
23 ปี 2 เดือน 5 วัน
ม.บุญเทิด เต็มรักษ์
รหัสประจำตัว 10249
23 ปี 2 เดือน 5 วัน
ม.ปราการ แก้วเขียว
รหัสประจำตัว 10250
23 ปี 2 เดือน 5 วัน
มิสวิไลรัตน์ เวชวิทย์
รหัสประจำตัว 10254
23 ปี 2 เดือน 5 วัน
ม.ศักดิ์สิริ ดำดี
รหัสประจำตัว 10256
23 ปี 2 เดือน 5 วัน
ม.สราวุธ เกื้อกูล
รหัสประจำตัว 10257
22 ปี 6 เดือน 10 วัน
มิสมาลัยภรณ์ บุตรดี
รหัสประจำตัว 10262
21 ปี 8 เดือน 2 วัน
มิสพรนิภา โพธิวุฒิ
รหัสประจำตัว 10267
23 ปี 4 เดือน 1 วัน
มิสระพีพร ไชยกายุต
รหัสประจำตัว 10269
23 ปี 4 เดือน 1 วัน
มิสอมรรัตน์ เกษตรธนานุกูล
รหัสประจำตัว 10272
23 ปี 2 เดือน 5 วัน
มิสนฤมล ไทยถาวร
รหัสประจำตัว 10273
23 ปี 2 เดือน 5 วัน
มิสพัชมณฑ์ พนมกิจ
รหัสประจำตัว 10274
23 ปี 2 เดือน 5 วัน
ม.เอก เอกสกุล
รหัสประจำตัว 10280
22 ปี 2 เดือน 7 วัน
ม.อัครัช ขันธปรีชา
รหัสประจำตัว 10300
21 ปี 8 เดือน 22 วัน
ม.แหลมทอง รัตนสมัย
รหัสประจำตัว 10301
21 ปี 8 เดือน 22 วัน
ม.อัคเดศ กานต์อัศฒ์เดช
รหัสประจำตัว 10302
20 ปี 11 เดือน 8 วัน
มิสศรุดา ปัญญานิมิต
รหัสประจำตัว 10304
21 ปี 7 เดือน 9 วัน
มิสธัญยธรณ์ มณีเจริญโชติวัต
รหัสประจำตัว 10306
20 ปี 6 เดือน 14 วัน
มิสมยุรี บุญชูวงค์
รหัสประจำตัว 10309
20 ปี 11 เดือน 8 วัน
มิสพูนศรี ลิมปนะพฤกษ์
รหัสประจำตัว 10313
20 ปี 11 เดือน 1 วัน
มิสปิยะฉัตร์ จันทร์สุวรรณ์
รหัสประจำตัว 10315
20 ปี 11 เดือน 8 วัน
มิสเกียรติสุดา อินทรถาวร
รหัสประจำตัว 10316
20 ปี 11 เดือน 8 วัน
มิสปรียารัตน์ คนหลัก
รหัสประจำตัว 10318
20 ปี 11 เดือน 8 วัน
ม.ณัฏฐวุฒิ ทองคำ
รหัสประจำตัว 10320
20 ปี 10 เดือน 24 วัน
มิสสุทธิกานต์ อุปพงษ์
รหัสประจำตัว 10322
20 ปี 11 เดือน 8 วัน
มิสเกื้อกูล บริรักษ์
รหัสประจำตัว 10324
20 ปี 10 เดือน 24 วัน
ม.ชยันต์ ศรีอยู่ยงค์
รหัสประจำตัว 10337
20 ปี 0 เดือน 5 วัน
ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์
รหัสประจำตัว 10340
20 ปี 0 เดือน 5 วัน
ม.ปลวัชร รอดดารา
รหัสประจำตัว 10342
20 ปี 0 เดือน 5 วัน
ม.บรรจง โสตถิวรนันท์
รหัสประจำตัว 10347
19 ปี 0 เดือน 20 วัน
มิสมรกต ณ ตะกั่วทุ่ง
รหัสประจำตัว 10349
18 ปี 9 เดือน 7 วัน
มิสพิชชญามญช์ ชันแสง
รหัสประจำตัว 10354
18 ปี 6 เดือน 19 วัน
มิสพัณณ์ชิตา ฉ่ำจิตร
รหัสประจำตัว 10355
18 ปี 6 เดือน 19 วัน
มิสณัฐยา สุขประสาท
รหัสประจำตัว 10357
18 ปี 6 เดือน 19 วัน
มิสปรียนันท์ จันทร์พงษ์
รหัสประจำตัว 10359
18 ปี 6 เดือน 19 วัน
มิสเพชรพรรณ์ เหมะสุรินทร์
รหัสประจำตัว 10360
18 ปี 6 เดือน 19 วัน
ม.เอกชัย อาจหาญ
รหัสประจำตัว 10363
18 ปี 6 เดือน 19 วัน
มิสฐิตารีย์ จั่นเอี่ยม
รหัสประจำตัว 10364
18 ปี 6 เดือน 19 วัน
ม.กศมพงศ์ ไตรสมบูรณ์
รหัสประจำตัว 10365
18 ปี 6 เดือน 19 วัน
มิสขนิษฐา สิงหเพ็ชร์
รหัสประจำตัว 10367
18 ปี 2 เดือน 25 วัน
ม.ศุภโชติ ศิระพุฒิภัทร
รหัสประจำตัว 10368
18 ปี 2 เดือน 1 วัน
ม.ณิพัฒน์ เลิศมงคล
รหัสประจำตัว 10369
18 ปี 2 เดือน 1 วัน
ม.ธนภัทร วัฒนพิชัย
รหัสประจำตัว 10374
17 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสโสมพร วงษ์พรหม
รหัสประจำตัว 10376
17 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสวิลาวรรณ ผลสุทธิ์
รหัสประจำตัว 10377
17 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสชุติญา กุลกวีวุฒิ
รหัสประจำตัว 10382
17 ปี 0 เดือน 3 วัน
ม.วันชาติ บำรุงภักดี
รหัสประจำตัว 10383
17 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสอติวัณย์ ชื่นชอบศักดิโชติ
รหัสประจำตัว 10389
17 ปี 1 เดือน 2 วัน
มิสกรรณิกา พูลทรัพย์
รหัสประจำตัว 10390
17 ปี 1 เดือน 2 วัน
มิสกตัญญู นันทิวัฒนโภคิน
รหัสประจำตัว 10391
16 ปี 8 เดือน 26 วัน
มิสณัฐกฤตา ทองใจ
รหัสประจำตัว 10394
17 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสรุ่งนภา ปรุงเมืองงาม
รหัสประจำตัว 10397
16 ปี 8 เดือน 26 วัน
มิสธัญณภัทร์ ตรีเมต
รหัสประจำตัว 10398
16 ปี 9 เดือน 4 วัน
มิสลภัสรดา โกกิลารัตน์
รหัสประจำตัว 10401
16 ปี 2 เดือน 18 วัน
มิสณัฏฐารัชต์ วัฒนพิชัย
รหัสประจำตัว 10405
16 ปี 2 เดือน 18 วัน
ม.วันชัย จิรคุปการ
รหัสประจำตัว 10409
16 ปี 2 เดือน 18 วัน
มิสพีรญา ศรีอนันต์
รหัสประจำตัว 10411
15 ปี 11 เดือน 23 วัน
ม.จงดี สินบูรพา
รหัสประจำตัว 10412
15 ปี 10 เดือน 4 วัน
มิสธนวรรณ ธาราแดน
รหัสประจำตัว 10414
15 ปี 10 เดือน 4 วัน
ม.นที กลิ่นสุคนธ์
รหัสประจำตัว 10416
15 ปี 9 เดือน 28 วัน
มิสสายสุนีย์ จันทร์พงษ์
รหัสประจำตัว 10417
14 ปี 6 เดือน 16 วัน
มิสปรารถนา เบ้าทองจันทร์
รหัสประจำตัว 10425
14 ปี 6 เดือน 16 วัน
ม.ธีระพล สุนทรกุล
รหัสประจำตัว 10427
15 ปี 1 เดือน 1 วัน
มิสวิไลพร ศิลางาม
รหัสประจำตัว 10430
14 ปี 6 เดือน 24 วัน
มิสธัญญภัทร์ ปุณยมนัสโรจน์
รหัสประจำตัว 10432
13 ปี 7 เดือน 5 วัน
มิสเสมอใจ นองขมวด
รหัสประจำตัว 10433
12 ปี 7 เดือน 3 วัน
มิสสมพร วงศ์ประไพโรจน์
รหัสประจำตัว 10436
12 ปี 7 เดือน 3 วัน
มิสกชกร อึ้งเจริญ
รหัสประจำตัว 10437
12 ปี 7 เดือน 3 วัน
มิสขวัญตา ทุมวงษ์
รหัสประจำตัว 10444
12 ปี 7 เดือน 3 วัน
มิสจุฑารัตน์ โตแทน
รหัสประจำตัว 10445
13 ปี 0 เดือน 9 วัน
มิสธีรดา จิตรบำรุง
รหัสประจำตัว 10446
13 ปี 0 เดือน 9 วัน
ม.อนุพงษ์ เจียงวิจิตร
รหัสประจำตัว 10447
13 ปี 7 เดือน 5 วัน
ม.ก้องพิภพ เปล่งขำ
รหัสประจำตัว 10453
12 ปี 7 เดือน 3 วัน
มิสกฤตพร อ่อนพุทธา
รหัสประจำตัว 10459
11 ปี 5 เดือน 21 วัน
มิสพัชรินทร์ เครือเทพ
รหัสประจำตัว 10460
12 ปี 7 เดือน 3 วัน
มิสนิตติยา ถวิลถึง
รหัสประจำตัว 10475
11 ปี 11 เดือน 0 วัน
ม.เขมพาสน์ จาดก้อน
รหัสประจำตัว 10478
11 ปี 9 เดือน 24 วัน
มิสจุฬารัตน์ สมทอง
รหัสประจำตัว 10480
11 ปี 11 เดือน 0 วัน
ม.เทิดพล วงษ์รักษา
รหัสประจำตัว 10486
11 ปี 9 เดือน 24 วัน
มิสนรีลักษณ์ ปัทมะทัตต์
รหัสประจำตัว 10488
11 ปี 5 เดือน 21 วัน
ม.อภิชาติ สมัครธัญญกิจ
รหัสประจำตัว 10489
10 ปี 9 เดือน 6 วัน
มิสเรือนทรัพย์ ไชยสุวรรณพร
รหัสประจำตัว 10493
11 ปี 5 เดือน 21 วัน
มิสชมพูนุช พิพัฒน์ชยานนท์
รหัสประจำตัว 10499
10 ปี 9 เดือน 6 วัน
มิสสิริพร คงประชา
รหัสประจำตัว 10500
11 ปี 9 เดือน 24 วัน
ม.ธนาณัติ กันสัย
รหัสประจำตัว 10502
11 ปี 8 เดือน 24 วัน
ม.ภาคิน คุณยศยิ่ง
รหัสประจำตัว 10503
11 ปี 8 เดือน 24 วัน
ม.พงษ์กิจ เจริญพร
รหัสประจำตัว 10504
10 ปี 0 เดือน 1 วัน
มิสมาฆะวรรณ น้อยก้อม
รหัสประจำตัว 10506
11 ปี 3 เดือน 11 วัน
ม.นพพร ตุติยาพึงประเสริฐ
รหัสประจำตัว 10510
11 ปี 3 เดือน 11 วัน
มิสสุภาพรรณ พลอยบุษย์
รหัสประจำตัว 10511
11 ปี 3 เดือน 11 วัน
ม.ปริญญา ช่างกลึงกูล
รหัสประจำตัว 10530
10 ปี 0 เดือน 1 วัน
ม.นาวิน กิตติเรืองนาม
รหัสประจำตัว 10533
10 ปี 0 เดือน 1 วัน
มิสดุลยปณิธิ์ กรณฑ์แสง
รหัสประจำตัว 10534
13 ปี 7 เดือน 5 วัน
ม.คมสันต์ สนไธสง
รหัสประจำตัว 10537
9 ปี 7 เดือน 5 วัน
มิสอมรรัตน์ วุฒิศักดิ์
รหัสประจำตัว 10539
9 ปี 5 เดือน 5 วัน
มิสฮานาน อีหมัน
รหัสประจำตัว 10547
9 ปี 5 เดือน 5 วัน
ม.ศิริ กังวลทรัพย์
รหัสประจำตัว 10550
9 ปี 4 เดือน 24 วัน
มิสปรียานุช ชัยวุฒิธร
รหัสประจำตัว 10560
9 ปี 1 เดือน 2 วัน
ม.นิวัติ แซ่ลี้
รหัสประจำตัว 10561
9 ปี 1 เดือน 2 วัน
มิสชลธิชา ทรัพย์รังสี
รหัสประจำตัว 10565
9 ปี 1 เดือน 2 วัน
มิสวิยะดา อรดี
รหัสประจำตัว 10567
9 ปี 1 เดือน 2 วัน
ม.วสุรัตน์ สิริจำลองวงศ์
รหัสประจำตัว 10568
9 ปี 1 เดือน 2 วัน
ม.อิสระ บุญคง
รหัสประจำตัว 10570
9 ปี 5 เดือน 5 วัน
มิสพิชชาพร ประยูรอนุเทพ
รหัสประจำตัว 10572
8 ปี 6 เดือน 5 วัน
มิสสิริกานต์ คมวิลาศ
รหัสประจำตัว 10574
8 ปี 6 เดือน 5 วัน
มิสอรพรรณ อ่อนสองชั้น
รหัสประจำตัว 10575
8 ปี 6 เดือน 5 วัน
ม.วิฑูรย์ เรืองขำ
รหัสประจำตัว 10578
8 ปี 6 เดือน 5 วัน
มิสภัณฑิลา ชาติวงค์
รหัสประจำตัว 10580
8 ปี 6 เดือน 5 วัน
มิสภัทราวรรณ เกตุอุดม
รหัสประจำตัว 10581
8 ปี 1 เดือน 2 วัน
ม.กฤษดา ปั้นเอี่ยม
รหัสประจำตัว 10586
7 ปี 7 เดือน 5 วัน
มิสสุพัดชา ชันแสง
รหัสประจำตัว 10588
8 ปี 1 เดือน 2 วัน
มิสศศิธร อรรถรัตน์ปรีชา
รหัสประจำตัว 10594
7 ปี 7 เดือน 5 วัน
ม.ไพบูลย์ เสริมชานุ
รหัสประจำตัว 10602
7 ปี 3 เดือน 4 วัน
ม.สัจจะ อ้อยใจ
รหัสประจำตัว 10603
7 ปี 3 เดือน 4 วัน
ม.กรกช รัตนกรีฑากุล
รหัสประจำตัว 10604
7 ปี 3 เดือน 4 วัน
มิสจุฑามาศ ครุฑแก้ว
รหัสประจำตัว 10606
6 ปี 7 เดือน 4 วัน
ม.คมกริช ปรีชากุล
รหัสประจำตัว 10611
5 ปี 7 เดือน 5 วัน
มิสปรียาภรณ์ จำปา
รหัสประจำตัว 10612
5 ปี 6 เดือน 26 วัน
มิสชีวา กลิ่นดี
รหัสประจำตัว 10616
5 ปี 6 เดือน 26 วัน
มิสปิ่นรักษ์ รุ่งเรือง
รหัสประจำตัว 10617
5 ปี 7 เดือน 5 วัน
มิสประกาย มีหรอ
รหัสประจำตัว 10619
5 ปี 7 เดือน 5 วัน
มิสสุพัตรา เกษรจันทร์
รหัสประจำตัว 10622
5 ปี 7 เดือน 5 วัน
ม.กิตติพันธ์ ผลอินทร์หอม
รหัสประจำตัว 10624
5 ปี 2 เดือน 5 วัน
ม.สิทธิศักดิ์ เกตุขุนทด
รหัสประจำตัว 10628
5 ปี 2 เดือน 5 วัน
มิสปัทมา วิสุขอนุกูล
รหัสประจำตัว 10629
5 ปี 2 เดือน 5 วัน
มิสปาลิตา คงกล่อม
รหัสประจำตัว 10635
4 ปี 7 เดือน 5 วัน
มิสซิสเตอร์เนตรประกาย ผิวชัย
รหัสประจำตัว 10638
5 ปี 6 เดือน 5 วัน
มิสพรพนิต ซุ่นทรัพย์
รหัสประจำตัว 10639
3 ปี 3 เดือน 4 วัน
มิสวรรณา จิรพลานุรักษ์
รหัสประจำตัว 10645
3 ปี 7 เดือน 5 วัน
ม.กำธร พิพัฒน์ชยานนท์
รหัสประจำตัว 10646
3 ปี 7 เดือน 5 วัน
มิสเกตุแก้ว จันทร์แจ้ง
รหัสประจำตัว 10647
3 ปี 7 เดือน 5 วัน
ม.อติสันต์ โสมศุภรัศม์
รหัสประจำตัว 10650
3 ปี 7 เดือน 5 วัน
มิสสุดาวรรณ สารการ
รหัสประจำตัว 10652
3 ปี 7 เดือน 5 วัน
มิสปัทมา บัวบุญนาค
รหัสประจำตัว 10659
2 ปี 6 เดือน 26 วัน
ม.บริมาส วงศ์เจริญ
รหัสประจำตัว 10662
2 ปี 7 เดือน 4 วัน
ม.ชวินทร์ โรยอุตระ
รหัสประจำตัว 10668
7 ปี 7 เดือน 5 วัน
ม.หฤษฎ์ จักราธิวัตริ์
รหัสประจำตัว 10673
2 ปี 7 เดือน 4 วัน
ม.กำธร จรูญเลิศกิจจา
รหัสประจำตัว 10676
2 ปี 0 เดือน 3 วัน
ม.เจนธรรม จันทร์เสริมพงศ์
รหัสประจำตัว 10677
2 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสจิณจุฑา พูนพ่วง
รหัสประจำตัว 10678
1 ปี 7 เดือน 5 วัน
ม.นิคม เอกอมรปัญญา
รหัสประจำตัว 10679
1 ปี 7 เดือน 5 วัน
มิสอรอนงค์ ยันตะศิริ
รหัสประจำตัว 10680
1 ปี 7 เดือน 5 วัน
มิสสิราวรรณ เสาโมก
รหัสประจำตัว 10681
1 ปี 7 เดือน 5 วัน
ม.สรธร เขื่อนแก้ว
รหัสประจำตัว 10682
1 ปี 7 เดือน 5 วัน
ม.มนัสนันท์ คำทวี
รหัสประจำตัว 10685
2 ปี 0 เดือน 3 วัน
ม.วรุตม์ วีระชนประเสริฐ
รหัสประจำตัว 10690
1 ปี 1 เดือน 2 วัน
มิสรัตนาภรณ์ ลิ้มทุติเนตร
รหัสประจำตัว 10691
2 ปี 0 เดือน 3 วัน
ม.ชาญวิทย์ พึ่งอิ่ม
รหัสประจำตัว 10692
2 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสสุมิตรา เวียงสงค์
รหัสประจำตัว 10695
0 ปี 7 เดือน 5 วัน
มิสเสาวลักษณ์ ทรัพย์มีสุข
รหัสประจำตัว 10696
1 ปี 1 เดือน 2 วัน
มิสภัสสร โซวเซ็ง
รหัสประจำตัว 10698
1 ปี 1 เดือน 2 วัน
ม.ณัฐภัทร ขุนสิงห์
รหัสประจำตัว 10699
1 ปี 1 เดือน 2 วัน
ม.นัทพล ถวิลอ่อน
รหัสประจำตัว 10700
1 ปี 1 เดือน 2 วัน
ม.ธนดล ส่งเจริญทรัพย์
รหัสประจำตัว 10701
0 ปี 7 เดือน 5 วัน
ม.จักรกฤษณ์ บุญมาก
รหัสประจำตัว 10702
1 ปี 1 เดือน 2 วัน
มิสพิณรัตน์ จันทเลิง
รหัสประจำตัว 10703
1 ปี 1 เดือน 2 วัน
มิสวรินธรณ์ สุทธิธนกูล
รหัสประจำตัว 10704
0 ปี 7 เดือน 5 วัน
ม.นคเรศ เครือเอี่ยม
รหัสประจำตัว 10707
1 ปี 1 เดือน 2 วัน
มิสวรินทร์ลดา ลีละประสพโชค
รหัสประจำตัว 10710
0 ปี 2 เดือน 5 วัน
ม.ณัฐวุฒิ ดอกกฐิน
รหัสประจำตัว 10711
1 ปี 1 เดือน 2 วัน
ม.สุรวุฒิ โสภาประดิษฐ์..
รหัสประจำตัว 10713
0 ปี 6 เดือน 20 วัน
ม.สิทธิกร นาคขาว..
รหัสประจำตัว 10714
0 ปี 6 เดือน 20 วัน
มิสอัจฉราพร กงพาน..
รหัสประจำตัว 10716
0 ปี 6 เดือน 20 วัน
ม.พงศธร สนธิลา..
รหัสประจำตัว 10717
0 ปี 6 เดือน 20 วัน
มิสนันทิชา การะเกษ..
รหัสประจำตัว 10718
0 ปี 6 เดือน 20 วัน
ม.ณัฐวัฒน์ สังข์ครบ..
รหัสประจำตัว 10719
0 ปี 6 เดือน 20 วัน
ม.นิธิ ไวปัญญา..
รหัสประจำตัว 10720
0 ปี 6 เดือน 20 วัน
มิสพิมพ์ชนก คูณมี..
รหัสประจำตัว 10721
0 ปี 6 เดือน 20 วัน
มิสณัชฐนิชา เพียขันทา..
รหัสประจำตัว 10722
0 ปี 6 เดือน 20 วัน
มิสวราพรรณ สิงห์คำมา
รหัสประจำตัว 10723
0 ปี 2 เดือน 5 วัน
มิสอาธิยา ฉิมสอาด..
รหัสประจำตัว 10724
0 ปี 6 เดือน 14 วัน
ม.กันต์กวี แสนคำ..
รหัสประจำตัว 10725
0 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสอาริยา วิจิตรอมรเลิศ..
รหัสประจำตัว 10726
0 ปี 5 เดือน 5 วัน
มิสหฤทัย สีหะวงค์..
รหัสประจำตัว 10727
0 ปี 4 เดือน 20 วัน
ม.เตชพัฒน์ ศรีขวัญ..
รหัสประจำตัว 10728
0 ปี 4 เดือน 12 วัน
มิสเนตรชนก แซ่คู..
รหัสประจำตัว 10729
0 ปี 3 เดือน 20 วัน
ม.รัชกฤช กฤติกรธัญสิริ..
รหัสประจำตัว 10730
0 ปี 3 เดือน 17 วัน
มิสพิมพ์ณัฐปภา รัตเสนศรี
รหัสประจำตัว 10731
0 ปี 2 เดือน 5 วัน
มิสสายใจ อินทร์กลาง..
รหัสประจำตัว 10732
0 ปี 1 เดือน 2 วัน
มิสทิพวัลย์ แสวงสุข..
รหัสประจำตัว 10733
0 ปี 1 เดือน 9 วัน
บุคลากรทางการศึกษา (จำนวน 18 คน)
ม.พิพัฒน์ กมลสุทธิ
รหัสประจำตัว 40267
0 ปี 6 เดือน 20 วัน
มิส ณัฐชยา แซ่เติน
รหัสประจำตัว 40277
0 ปี 6 เดือน 20 วัน
มิสณัฐสุดา กองทอง
รหัสประจำตัว 40278
0 ปี 6 เดือน 20 วัน
มิสน้ำเพชร บุญใหญ่
รหัสประจำตัว 40279
0 ปี 6 เดือน 20 วัน
มิสญาณิศา วรรณวัตร์
รหัสประจำตัว 40284
0 ปี 1 เดือน 9 วัน
มิสเมธาวี เจริญดี
รหัสประจำตัว 40285
0 ปี 1 เดือน 9 วัน
มิสเขมมิสรา อนันต์วัจนรัตน์
รหัสประจำตัว 40286
0 ปี 1 เดือน 9 วัน
ม.ชนาศักดิ์ ชูนุช
รหัสประจำตัว 40287
0 ปี 6 เดือน 20 วัน
มิสจุฑามาศ ตุพิลา
รหัสประจำตัว 40289
0 ปี 1 เดือน 6 วัน
มิสชนกนันท์ แสงสังข์
รหัสประจำตัว 40290
0 ปี 1 เดือน 9 วัน
มิสสุวันทา ฤกษ์เกษม
รหัสประจำตัว 40291
0 ปี 1 เดือน 9 วัน
มิสพรชนก จันทฤกษ์
รหัสประจำตัว 40292
0 ปี 1 เดือน 9 วัน
ม.สุวรรณ ชิดประสงค์
รหัสประจำตัว 40293
0 ปี 1 เดือน 9 วัน
มิสปุณยนุช ไกรเพชร
รหัสประจำตัว 40294
0 ปี 1 เดือน 9 วัน
มิสชามา ไชยมณี
รหัสประจำตัว 40295
0 ปี 1 เดือน 2 วัน
มิสณีรนุช คำรังษี
รหัสประจำตัว 40296
0 ปี 1 เดือน 2 วัน
มิสประภัสสร หรั่งศรีทอง
รหัสประจำตัว 40298
0 ปี 0 เดือน 13 วัน
มิสมีนภัค ขวัญโต
รหัสประจำตัว 40299
0 ปี 0 เดือน 13 วัน
เจ้าหน้าที่ (จำนวน 54 คน)
มิสสมพิศ พัฒน์ทวี
รหัสประจำตัว 20004
31 ปี 9 เดือน 5 วัน
ม.นิยม อ่อนน้อมดี
รหัสประจำตัว 20043
21 ปี 2 เดือน 5 วัน
มิสนันธิดา คำกองแก้ว
รหัสประจำตัว 20046
20 ปี 8 เดือน 4 วัน
มิสกุนทินี อยู่เพ็ชร
รหัสประจำตัว 20054
18 ปี 6 เดือน 19 วัน
ม.ณิชพงศ์ ปิ่นทอง
รหัสประจำตัว 20067
15 ปี 1 เดือน 2 วัน
มิสนิตยา โสดา
รหัสประจำตัว 20068
14 ปี 10 เดือน 27 วัน
มิสณัฏฐ์มนต์ธร อ้นเอี่ยม
รหัสประจำตัว 20069
14 ปี 7 เดือน 4 วัน
มิสประภัสสร เลิศนิมิตรกุล
รหัสประจำตัว 20070
14 ปี 7 เดือน 4 วัน
มิสนภัสนันท์ ธิติวรนันท์
รหัสประจำตัว 20073
13 ปี 7 เดือน 5 วัน
มิสเนตร์ ไชยบัวแก้ว
รหัสประจำตัว 20077
13 ปี 7 เดือน 5 วัน
มิสสุภัทรา ตะกรุดแก้ว
รหัสประจำตัว 20079
12 ปี 7 เดือน 3 วัน
ม.นิรันดร์ ใจมั่น
รหัสประจำตัว 20087
11 ปี 7 เดือน 3 วัน
มิสชญาภา คงเฟื่อง
รหัสประจำตัว 20088
12 ปี 7 เดือน 3 วัน
มิสณัฏฐกันย์ เกษมทรัพย์
รหัสประจำตัว 20099
11 ปี 11 เดือน 0 วัน
ม.ณัฐวัฒน์ เรืองวราวัฒน์
รหัสประจำตัว 20101
11 ปี 7 เดือน 3 วัน
ม.รณชัย เมฆบริสุทธิ์
รหัสประจำตัว 20104
11 ปี 11 เดือน 0 วัน
ม.กรกช สกุลฐิติธนานนท์
รหัสประจำตัว 20108
9 ปี 11 เดือน 2 วัน
มิสฐานิตา ตระพรมมิน
รหัสประจำตัว 20110
9 ปี 11 เดือน 2 วัน
มิสปุณยนุช ใจมั่น
รหัสประจำตัว 20115
9 ปี 7 เดือน 5 วัน
มิสชมัยภร สุขสมผล
รหัสประจำตัว 20121
9 ปี 7 เดือน 5 วัน
ม.กิตติ โฆษะธรรมกูล
รหัสประจำตัว 20124
9 ปี 7 เดือน 5 วัน
มิสณัฐกานต์ คงแสน
รหัสประจำตัว 20129
10 ปี 6 เดือน 0 วัน
ม.นพสิทธิ์ ศิวอนันต์วุฒิ
รหัสประจำตัว 20139
9 ปี 1 เดือน 2 วัน
มิสณัฐชานันท์ เหลือทรัพย์
รหัสประจำตัว 20145
9 ปี 7 เดือน 5 วัน
มิสขนิษฐา ศรีสมศักดิ์
รหัสประจำตัว 20147
9 ปี 1 เดือน 2 วัน
มิสศรัญญา ฉ่ำจิตร
รหัสประจำตัว 20148
8 ปี 6 เดือน 5 วัน
มิสณภัชชา กลิ่นทอง
รหัสประจำตัว 20149
8 ปี 6 เดือน 5 วัน
มิสกัญญารัตน์ สิริวัฒนพรกุล
รหัสประจำตัว 20151
8 ปี 6 เดือน 5 วัน
มิสทรรศนีย์ กลิ่นสุคนธ์
รหัสประจำตัว 20153
8 ปี 1 เดือน 2 วัน
มิสสองขวัญ สังข์เอม
รหัสประจำตัว 20154
8 ปี 1 เดือน 2 วัน
มิสรัตนา แพรทรายสงค์
รหัสประจำตัว 20156
8 ปี 1 เดือน 2 วัน
มิสจินดาวรรณ มากสุวรรณ
รหัสประจำตัว 20162
7 ปี 3 เดือน 4 วัน
มิสชุดากร บุญตา
รหัสประจำตัว 20172
6 ปี 7 เดือน 4 วัน
ม.ฐิติวัชร์ ภิรมย์นาคฐากุล
รหัสประจำตัว 20173
6 ปี 7 เดือน 4 วัน
มิสนิศามณี เสาชัย
รหัสประจำตัว 20175
6 ปี 7 เดือน 4 วัน
มิสจิฎาภา จิ๋วเจริญ
รหัสประจำตัว 20182
5 ปี 7 เดือน 5 วัน
ม.ไกร ศรีธงไชย
รหัสประจำตัว 20184
5 ปี 2 เดือน 5 วัน
มิสมลาภรณ์ ซังปาน
รหัสประจำตัว 20189
5 ปี 0 เดือน 3 วัน
ม.จิรายุ แสงวงษ์วัฒนา
รหัสประจำตัว 20194
3 ปี 7 เดือน 5 วัน
ม.ศุภรักษ์ สุขพันธ์
รหัสประจำตัว 20196
4 ปี 1 เดือน 2 วัน
ม.ธนกร บุญจรัส
รหัสประจำตัว 20197
3 ปี 7 เดือน 5 วัน
มิสพิมพ์ปภัสสร มาเยื้อง
รหัสประจำตัว 20200
3 ปี 2 เดือน 5 วัน
มิสสุนิสา แก้วเอโก
รหัสประจำตัว 20202
1 ปี 7 เดือน 5 วัน
ม.พาสุข ลื่นสัน
รหัสประจำตัว 20207
2 ปี 7 เดือน 4 วัน
มิสอริศรา นพมาศ
รหัสประจำตัว 20211
2 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสสุธิกานต์ ชัยศรีอริยกุล
รหัสประจำตัว 20214
1 ปี 1 เดือน 2 วัน
ม.นที คำอิน
รหัสประจำตัว 20215
0 ปี 2 เดือน 5 วัน
ม.ศุภเดช ศักดิ์สุริยา
รหัสประจำตัว 20218
1 ปี 4 เดือน 5 วัน
มิสเบญจมาศ อานันทนะรักษ์
รหัสประจำตัว 20219
0 ปี 2 เดือน 5 วัน
มิสปัทมนัดดา หินใหม่..
รหัสประจำตัว 20220
0 ปี 6 เดือน 0 วัน
มิสพรกมล ศรีสมศักดิ์..
รหัสประจำตัว 20221
0 ปี 5 เดือน 16 วัน
มิสรัชดาวรรณ คงยัง
รหัสประจำตัว 20222
0 ปี 2 เดือน 5 วัน
ม.รณกฤต พรจิรกิตติพงศ์..
รหัสประจำตัว 20223
0 ปี 1 เดือน 2 วัน
ม.อนพัช รัตนวงศ์..
รหัสประจำตัว 20224
0 ปี 0 เดือน 3 วัน
บุคลากรชาวต่างชาติ (จำนวน 90 คน)
มิสMary Grace Abueva
รหัสประจำตัว 13144
16 ปี 2 เดือน 25 วัน
ม.Melchor Panizales
รหัสประจำตัว 13155
15 ปี 8 เดือน 10 วัน
มิสRaziel Felix-Aguelo
รหัสประจำตัว 13208
14 ปี 11 เดือน 3 วัน
ม.Robert Jordan
รหัสประจำตัว 13223
13 ปี 8 เดือน 20 วัน
มิสRachelle Estrada
รหัสประจำตัว 13226
13 ปี 6 เดือน 23 วัน
มิสKristine Navarrete
รหัสประจำตัว 13250
13 ปี 0 เดือน 10 วัน
มิสEdna Matillano
รหัสประจำตัว 13260
12 ปี 6 เดือน 23 วัน
มิสCharimaigne Bazar
รหัสประจำตัว 13274
12 ปี 5 เดือน 5 วัน
ม.Jan Rey Cabrejas
รหัสประจำตัว 13304
11 ปี 5 เดือน 23 วัน
ม.Selmer Aguelo
รหัสประจำตัว 13309
11 ปี 3 เดือน 20 วัน
ม.Franmar Baybay
รหัสประจำตัว 13341
10 ปี 3 เดือน 26 วัน
ม.Adhikarimayun Shamar
รหัสประจำตัว 13345
10 ปี 3 เดือน 26 วัน
มิสPricilla Seo
รหัสประจำตัว 13355
10 ปี 3 เดือน 29 วัน
มิสMa. Fe Esperanza Lualhati
รหัสประจำตัว 13360
10 ปี 2 เดือน 4 วัน
ม.Maximillan Badidles
รหัสประจำตัว 13405
9 ปี 1 เดือน 6 วัน
ม.Mehmood Nasir
รหัสประจำตัว 13419
8 ปี 6 เดือน 22 วัน
ม.Christopher Scallon
รหัสประจำตัว 13427
8 ปี 6 เดือน 25 วัน
มิสLi fang Lu
รหัสประจำตัว 13434
8 ปี 6 เดือน 3 วัน
ม.Apolonio Mercado
รหัสประจำตัว 13469
7 ปี 5 เดือน 21 วัน
ม.Kyle Peter Van Schalkwyk
รหัสประจำตัว 13483
6 ปี 6 เดือน 24 วัน
ม.Darrell Guinn
รหัสประจำตัว 13484
6 ปี 6 เดือน 24 วัน
ม.Arman Lao-Ay
รหัสประจำตัว 13486
6 ปี 6 เดือน 24 วัน
ม. Alexander John Ruscoe
รหัสประจำตัว 13493
6 ปี 6 เดือน 25 วัน
มิสKathrine Rensburg
รหัสประจำตัว 13507
5 ปี 9 เดือน 18 วัน
มิสOlena Krasnikova
รหัสประจำตัว 13521
5 ปี 6 เดือน 28 วัน
มิสKacey Lynn Gavin
รหัสประจำตัว 13523
5 ปี 6 เดือน 28 วัน
มิสMelissa Kate Buskin
รหัสประจำตัว 13524
5 ปี 6 เดือน 28 วัน
มิสMarilyn Bautista Balagtas
รหัสประจำตัว 13536
5 ปี 1 เดือน 4 วัน
ม.Peter Brian Sands
รหัสประจำตัว 13539
5 ปี 1 เดือน 4 วัน
มิสShimmer Faith Ballangan Cabanayan
รหัสประจำตัว 13540
5 ปี 1 เดือน 4 วัน
มิสNympha Cardosa Ortiz
รหัสประจำตัว 13549
4 ปี 7 เดือน 5 วัน
ม.Colin McKelvie
รหัสประจำตัว 13552
4 ปี 6 เดือน 14 วัน
ม.Gerry Alipan Tayong
รหัสประจำตัว 13555
4 ปี 6 เดือน 23 วัน
ม.Reyno Jr Babaison Batomalaque
รหัสประจำตัว 13556
4 ปี 6 เดือน 15 วัน
ม.Joemar Rey Condor Payot
รหัสประจำตัว 13557
4 ปี 6 เดือน 5 วัน
มิสIvy Sotea Sagal
รหัสประจำตัว 13563
4 ปี 4 เดือน 5 วัน
มิสImary Blanche Edralin
รหัสประจำตัว 13564
4 ปี 1 เดือน 10 วัน
มิสCyryll Jane Dapon
รหัสประจำตัว 13567
3 ปี 6 เดือน 28 วัน
มิสJane Ruby Tumbokon
รหัสประจำตัว 13569
3 ปี 5 เดือน 12 วัน
ม.Crisanto Felix
รหัสประจำตัว 13575
3 ปี 3 เดือน 10 วัน
มิสZeinab Amiri Rigi
รหัสประจำตัว 13577
3 ปี 2 เดือน 13 วัน
มิสGemma Louise Smith
รหัสประจำตัว 13578
3 ปี 1 เดือน 27 วัน
มิสAngelina Iusupova
รหัสประจำตัว 13579
3 ปี 2 เดือน 10 วัน
ม.Nikita Karo
รหัสประจำตัว 13581
3 ปี 0 เดือน 22 วัน
มิสIvu Shane Bagiohan Pacqiao
รหัสประจำตัว 13585
2 ปี 10 เดือน 28 วัน
ม.Terry Robert Kisling
รหัสประจำตัว 13588
2 ปี 5 เดือน 24 วัน
ม.Francois Van Schalkwyk
รหัสประจำตัว 13593
2 ปี 5 เดือน 13 วัน
มิสSapna Shahthanawuth
รหัสประจำตัว 13594
2 ปี 5 เดือน 13 วัน
ม.Jeremy Douglas Downing
รหัสประจำตัว 13595
2 ปี 5 เดือน 13 วัน
ม.Lawrence Gregory Hill
รหัสประจำตัว 13597
2 ปี 4 เดือน 16 วัน
ม.Nicholas Steven Knight
รหัสประจำตัว 13602
2 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสLoraine B. Rubi
รหัสประจำตัว 13603
2 ปี 0 เดือน 3 วัน
ม.Andrew Paul Mullings
รหัสประจำตัว 13606
1 ปี 11 เดือน 21 วัน
ม.Ahmed Mustafa Kamel Mohamed Elsaid Elswerky
รหัสประจำตัว 13607
1 ปี 11 เดือน 14 วัน
มิสMade Ayu Ardhanariswari
รหัสประจำตัว 13610
1 ปี 10 เดือน 2 วัน
มิสLiza Eapanta Quelitana
รหัสประจำตัว 13611
1 ปี 10 เดือน 2 วัน
มิสDarlene A Fernandez
รหัสประจำตัว 13612
1 ปี 8 เดือน 25 วัน
ม.Mark Damien Finegan
รหัสประจำตัว 13613
1 ปี 6 เดือน 20 วัน
ม.Edward Leslie Wordsworth Rush
รหัสประจำตัว 13614
1 ปี 6 เดือน 27 วัน
ม.Jacobus Lodewikus Bronkhorst
รหัสประจำตัว 13617
1 ปี 6 เดือน 17 วัน
มิสMichelle Ebarle Fernadez
รหัสประจำตัว 13618
1 ปี 5 เดือน 15 วัน
มิสPatricia Rose Vesquez
รหัสประจำตัว 13619
1 ปี 5 เดือน 5 วัน
ม.Vincent Apostol Cabulong
รหัสประจำตัว 13621
1 ปี 4 เดือน 4 วัน
มิสMahzad Farahani
รหัสประจำตัว 13622
1 ปี 3 เดือน 11 วัน
ม.Chi Yin Wu
รหัสประจำตัว 13623
1 ปี 1 เดือน 23 วัน
ม.Nicanor S. Larigo
รหัสประจำตัว 13625
0 ปี 10 เดือน 17 วัน
มิสOlga Demianchick
รหัสประจำตัว 13626
0 ปี 6 เดือน 28 วัน
ม.Daniel Glazzard
รหัสประจำตัว 13627
0 ปี 6 เดือน 28 วัน
มิสNatalia Robriguez
รหัสประจำตัว 13628
0 ปี 7 เดือน 5 วัน
มิสElena Shalkeeva
รหัสประจำตัว 13629
0 ปี 6 เดือน 28 วัน
มิสShiza Ansari
รหัสประจำตัว 13630
0 ปี 6 เดือน 28 วัน
ม.Bryan Prevett
รหัสประจำตัว 13631
0 ปี 6 เดือน 28 วัน
ม.Ryan Thomas Piggins
รหัสประจำตัว 13632
0 ปี 6 เดือน 26 วัน
ม.Dimitrios Schismenos
รหัสประจำตัว 13633
0 ปี 6 เดือน 26 วัน
มิสNicole Jackson
รหัสประจำตัว 13634
0 ปี 6 เดือน 25 วัน
ม.Maksim Sidorenko
รหัสประจำตัว 13635
0 ปี 6 เดือน 28 วัน
มิสShainia Edralin Paler
รหัสประจำตัว 13636
0 ปี 6 เดือน 20 วัน
ม.Abelard Gracias Garcia
รหัสประจำตัว 13638
0 ปี 6 เดือน 18 วัน
มิสMichelle Bell
รหัสประจำตัว 13639
0 ปี 6 เดือน 28 วัน
มิสRovi Ann Claudio Ortiz
รหัสประจำตัว 13640
0 ปี 6 เดือน 4 วัน
ม.Henrique De Souza Alff
รหัสประจำตัว 13641
0 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสSrinidhi Sridharan
รหัสประจำตัว 13643
0 ปี 3 เดือน 20 วัน
มิสZhao Wei
รหัสประจำตัว 13645
0 ปี 3 เดือน 21 วัน
มิสSong Shuanglin
รหัสประจำตัว 13646
0 ปี 3 เดือน 21 วัน
ม.Glenn Stuart Coffey
รหัสประจำตัว 13647
0 ปี 2 เดือน 24 วัน
ม.Tom Jim Chiongbian Solon
รหัสประจำตัว 13648
0 ปี 1 เดือน 24 วัน
มิสLi Xiaoyan
รหัสประจำตัว 13649
0 ปี 2 เดือน 8 วัน
มิสLiza Albisa Velasco
รหัสประจำตัว 13650
0 ปี 1 เดือน 9 วัน
มิสHermesal Frias Munoz
รหัสประจำตัว 13651
0 ปี 1 เดือน 9 วัน
ม.Dan Kyle Camacho
รหัสประจำตัว 13652
0 ปี 0 เดือน 27 วัน
บุคลากรอัตราจ้าง (จำนวน 34 คน)
ม.ชนกันต์ นันท์ชัย
รหัสประจำตัว 50001
5 ปี 6 เดือน 22 วัน
ม.กฤษณะ มณีสอดแสง
รหัสประจำตัว 50002
5 ปี 6 เดือน 22 วัน
ม.ธัชคม จินดาวัฒน์
รหัสประจำตัว 50003
5 ปี 6 เดือน 22 วัน
มิสจารุวรรณ ทองฤทธิ์
รหัสประจำตัว 50004
5 ปี 6 เดือน 22 วัน
ม.พีรณัฐ ลี้รัตนชัยสกุล
รหัสประจำตัว 50008
5 ปี 6 เดือน 22 วัน
ม.วรัญญู รัตนวิชัย
รหัสประจำตัว 50011
5 ปี 6 เดือน 22 วัน
มิสกนกวรรณ หม่องสนธิ
รหัสประจำตัว 50013
5 ปี 6 เดือน 22 วัน
ม.ศุภณัฐ ศรีมณี
รหัสประจำตัว 50015
5 ปี 10 เดือน 25 วัน
ม.ธนันต์ พิภพผล
รหัสประจำตัว 50019
4 ปี 6 เดือน 21 วัน
ม.กรกฎ นาคจันเสน
รหัสประจำตัว 50020
3 ปี 6 เดือน 24 วัน
มิสเมธาวี หิรัญคำ
รหัสประจำตัว 50021
3 ปี 6 เดือน 28 วัน
ม.ชวัลวิทย์ สาริกานนท์
รหัสประจำตัว 50023
3 ปี 6 เดือน 28 วัน
ม.วรงกรณ์ อรธนาลัย
รหัสประจำตัว 50026
2 ปี 5 เดือน 20 วัน
มิสสมร กออวยชัย
รหัสประจำตัว 50028
2 ปี 5 เดือน 7 วัน
ม.สิทธิเดช เสาหงษ์
รหัสประจำตัว 50030
2 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสอุดมลักษณ์ นกพึ่งพุ่ม
รหัสประจำตัว 50031
1 ปี 6 เดือน 23 วัน
มิสประณีต วงษ์เกษกรณ์
รหัสประจำตัว 50032
1 ปี 6 เดือน 23 วัน
ม.วิศิษฐ์ ใจมั่น
รหัสประจำตัว 50034
0 ปี 7 เดือน 5 วัน
ม.บัณดิษ คุณาบุตร
รหัสประจำตัว 50035
0 ปี 7 เดือน 5 วัน
มิสสุนิสา ทรวงสังเวียน
รหัสประจำตัว 50036
0 ปี 7 เดือน 5 วัน
ม.จรัญ น้อยอิ่ม
รหัสประจำตัว 50037
0 ปี 7 เดือน 5 วัน
ม.ธร สอระภูมิ
รหัสประจำตัว 50038
12 ปี 6 เดือน 5 วัน
ม.อภินันณ์ โชคทวิภัทร
รหัสประจำตัว 50039
10 ปี 7 เดือน 4 วัน
ม.อรรถพร เลิศมาลัยภรณ์
รหัสประจำตัว 50040
9 ปี 6 เดือน 24 วัน
ม.โสภณ พินิจพัชรเลิศ
รหัสประจำตัว 50041
9 ปี 6 เดือน 24 วัน
ม.วัฒนา สุทธิสินธุ์
รหัสประจำตัว 50042
5 ปี 6 เดือน 26 วัน
ม.อมร อัครชาญเกียรติ
รหัสประจำตัว 50043
5 ปี 6 เดือน 5 วัน
ม.สิทธิโชค ปิ่นวิเศษ
รหัสประจำตัว 50044
5 ปี 6 เดือน 5 วัน
ม.จีรศักดิ์ อาภาไพร
รหัสประจำตัว 50045
5 ปี 6 เดือน 5 วัน
ม.ธีรธาร บุญแก้ว
รหัสประจำตัว 50046
4 ปี 11 เดือน 3 วัน
ม.ชนะ เอี่ยมแสงใส
รหัสประจำตัว 50047
4 ปี 7 เดือน 5 วัน
ม.อานนท์ ทองตื้อ
รหัสประจำตัว 50048
0 ปี 6 เดือน 20 วัน
มิสไคริกา พูลประสาท
รหัสประจำตัว 50049
0 ปี 4 เดือน 5 วัน
ม.พัสกร แสงสุขเอี่ยม
รหัสประจำตัว 50050
0 ปี 3 เดือน 7 วัน
พนักงาน (จำนวน 110 คน)
นายวิเชียร แก้วงาม
รหัสประจำตัว 60006
34 ปี 11 เดือน 3 วัน
น.ส.วรวรรณ กันภัย
รหัสประจำตัว 60007
34 ปี 4 เดือน 28 วัน
นางสุมิตรา คุ้มใหญ่โต
รหัสประจำตัว 60011
34 ปี 0 เดือน 23 วัน
นางสร้อยจันทร์ ไกรหอม
รหัสประจำตัว 60012
32 ปี 3 เดือน 28 วัน
นายสมหมาย สมหวัง
รหัสประจำตัว 60014
30 ปี 10 เดือน 2 วัน
นายสมศักดิ์ เหลืองเรือง
รหัสประจำตัว 60015
30 ปี 2 เดือน 22 วัน
นางณัชชา เหลืองเรือง
รหัสประจำตัว 60016
30 ปี 2 เดือน 22 วัน
นายยศวีร์ ฉ่ำจิตร
รหัสประจำตัว 60020
29 ปี 5 เดือน 0 วัน
นางสิรีภัทร์ ฉ่ำจิตร
รหัสประจำตัว 60021
29 ปี 5 เดือน 0 วัน
นายเจริญ คำภักดี
รหัสประจำตัว 60024
29 ปี 1 เดือน 15 วัน
นายศุภชัย จงทวีสุขสันต์
รหัสประจำตัว 60026
29 ปี 0 เดือน 8 วัน
น.ส.สัมฤทธิ์ อินสอน
รหัสประจำตัว 60027
25 ปี 0 เดือน 8 วัน
นางประนาม มั่นคง
รหัสประจำตัว 60028
28 ปี 10 เดือน 2 วัน
นายอนุรักษ์ ผาสุข
รหัสประจำตัว 60030
27 ปี 0 เดือน 2 วัน
น.ส.กัญญารัตน์ โคแก้ว
รหัสประจำตัว 60032
26 ปี 1 เดือน 2 วัน
น.ส.นงนภัส กนกสิงห์
รหัสประจำตัว 60033
26 ปี 1 เดือน 2 วัน
นางแขก สมัครการ
รหัสประจำตัว 60034
25 ปี 4 เดือน 11 วัน
นายคะนองเมฆ พิศสุวรรณ
รหัสประจำตัว 60037
24 ปี 8 เดือน 4 วัน
นางฉัตร์วิไล บัวงิ้วใหญ่
รหัสประจำตัว 60038
25 ปี 1 เดือน 2 วัน
น.ส.เตือนใจ พุ่มบัว
รหัสประจำตัว 60039
25 ปี 1 เดือน 1 วัน
นางกำไล จรเข้น้อย
รหัสประจำตัว 60040
24 ปี 11 เดือน 3 วัน
นายธวัช แก้วงาม
รหัสประจำตัว 60042
24 ปี 4 เดือน 29 วัน
นางแฉล้ม เงินก้อน
รหัสประจำตัว 60050
16 ปี 9 เดือน 3 วัน
นางพัชรา ฉ่ำจิตร
รหัสประจำตัว 60052
16 ปี 9 เดือน 3 วัน
นางศิริพันธ์ อ่อนคำ
รหัสประจำตัว 60053
16 ปี 9 เดือน 3 วัน
นายประทวน ฉ่ำจิตร
รหัสประจำตัว 60055
16 ปี 9 เดือน 3 วัน
น.ส.เจริญ แตงสมุทร์
รหัสประจำตัว 60056
16 ปี 9 เดือน 3 วัน
น.ส.ปราณี ภูสีฤทธิ์
รหัสประจำตัว 60057
16 ปี 9 เดือน 3 วัน
นางยินดี ฉ่ำจิตร
รหัสประจำตัว 60059
16 ปี 9 เดือน 3 วัน
นายไลวัลย์ ชาลีวรรณ
รหัสประจำตัว 60062
16 ปี 9 เดือน 3 วัน
นางภัสนันท์ ไชยายงค์
รหัสประจำตัว 60064
16 ปี 9 เดือน 3 วัน
นางบุญมี ไขแสง
รหัสประจำตัว 60066
16 ปี 9 เดือน 3 วัน
นางทองหล่อ ทองจุล
รหัสประจำตัว 60069
16 ปี 9 เดือน 3 วัน
นางเจริญ ลือกำลัง
รหัสประจำตัว 61000
11 ปี 9 เดือน 6 วัน
นางสมฤทัย ปานเจริญ
รหัสประจำตัว 61002
11 ปี 7 เดือน 5 วัน
นายศรีสะอาด ไชยายงค์
รหัสประจำตัว 61005
11 ปี 7 เดือน 5 วัน
นายสมเกียรติ แก้วเอโก
รหัสประจำตัว 61007
11 ปี 7 เดือน 5 วัน
นางฉันทนา พันธ์สมจิตร
รหัสประจำตัว 61009
11 ปี 7 เดือน 5 วัน
นางมะลิ พรหมสวัสดิ์
รหัสประจำตัว 61011
11 ปี 7 เดือน 5 วัน
น.ส.สำรวย สุจิณโน
รหัสประจำตัว 61016
11 ปี 7 เดือน 5 วัน
นายบุญเกิด ผาสุข
รหัสประจำตัว 61019
9 ปี 5 เดือน 5 วัน
น.ส.รัชนี บำรุง
รหัสประจำตัว 61027
11 ปี 7 เดือน 5 วัน
นายภานุวัฒน์ ประดับด้วยศีล
รหัสประจำตัว 61034
10 ปี 11 เดือน 7 วัน
นายทรงศักดิ์ แซ่ลี้
รหัสประจำตัว 61046
11 ปี 7 เดือน 5 วัน
นายสมชาย ดอนไพรเพชร
รหัสประจำตัว 61047
11 ปี 7 เดือน 5 วัน
น.ส.ภัทริกา สุพงษ์
รหัสประจำตัว 61050
10 ปี 4 เดือน 4 วัน
น.ส.พิมลวรรณ นพวงศ์
รหัสประจำตัว 62002
11 ปี 11 เดือน 3 วัน
น.ส.เสทือน แก้วสวาท
รหัสประจำตัว 62019
11 ปี 7 เดือน 5 วัน
นางมณฑา ขุนคงเสถียร
รหัสประจำตัว 62039
11 ปี 7 เดือน 5 วัน
น.ส.เรืองรอง มีจันทร์เพ็ชร
รหัสประจำตัว 62056
11 ปี 7 เดือน 5 วัน
น.ส.กัญญา วงษ์กวี
รหัสประจำตัว 62057
11 ปี 7 เดือน 5 วัน
น.ส.วิลาวรรณ อัตตะชีวะ
รหัสประจำตัว 62059
11 ปี 7 เดือน 5 วัน
น.ส.สุนทร มุ่งหามกลาง
รหัสประจำตัว 62069
11 ปี 7 เดือน 5 วัน
นางอุสา อ่อนน้อมดี
รหัสประจำตัว 62071
11 ปี 7 เดือน 5 วัน
น.ส.สร้อยกาญดา คันธนู
รหัสประจำตัว 62075
10 ปี 4 เดือน 4 วัน
นายไพรรัฐ หงษาลึก
รหัสประจำตัว 62085
10 ปี 4 เดือน 4 วัน
นายปิยะ พวงเพชร์
รหัสประจำตัว 62088
10 ปี 4 เดือน 4 วัน
นายมานพ จีนสมุทร์
รหัสประจำตัว 62090
10 ปี 4 เดือน 4 วัน
นายสุรัฐชัย ปานเจริญ
รหัสประจำตัว 62097
10 ปี 4 เดือน 4 วัน
นายทศพร แซ่กัง
รหัสประจำตัว 62098
10 ปี 4 เดือน 4 วัน
น.ส.ณัฏฐกานต์ บุญญเสฐ
รหัสประจำตัว 62101
9 ปี 5 เดือน 5 วัน
น.ส.ชลวิชา นุตรักษ์
รหัสประจำตัว 62105
9 ปี 7 เดือน 5 วัน
นางสมพร แก้วแสงทอง
รหัสประจำตัว 62120
8 ปี 6 เดือน 5 วัน
นายบุญสงค์ ทองลี่
รหัสประจำตัว 62124
8 ปี 5 เดือน 5 วัน
นางพวงเพ็ญ ฟ้อนฟุ้ง
รหัสประจำตัว 62125
8 ปี 3 เดือน 4 วัน
น.ส.รังสิมา สมานแก้ว
รหัสประจำตัว 62126
8 ปี 5 เดือน 5 วัน
นายเอก สุขโหมด
รหัสประจำตัว 62128
8 ปี 5 เดือน 5 วัน
น.ส.จุฑามาศ แตงสมุทร
รหัสประจำตัว 62130
8 ปี 2 เดือน 5 วัน
นางธัญญาเรศ สีลาสม
รหัสประจำตัว 62134
7 ปี 10 เดือน 2 วัน
นายจำรัส เดชบุรัมย
รหัสประจำตัว 62139
8 ปี 3 เดือน 4 วัน
นางนงลักษณ์ สุขโหมด
รหัสประจำตัว 62146
7 ปี 2 เดือน 5 วัน
น.ส.สมศรี แจ่มแจ้ง
รหัสประจำตัว 62149
7 ปี 1 เดือน 2 วัน
น.ส.วาสนา รอดรุ่งเรือง
รหัสประจำตัว 62151
7 ปี 1 เดือน 2 วัน
น.ส.สิทธิพร เงินก้อน
รหัสประจำตัว 62155
7 ปี 1 เดือน 1 วัน
นางสะกาวเดือน ไชยคุณ
รหัสประจำตัว 62159
6 ปี 10 เดือน 8 วัน
น.ส.อุบล สุขโหมด
รหัสประจำตัว 62163
6 ปี 4 เดือน 4 วัน
น.ส.รัชนก สุขโหมด
รหัสประจำตัว 62164
6 ปี 6 เดือน 18 วัน
นายสิรวิชญ์ เรืองศรี
รหัสประจำตัว 62167
6 ปี 3 เดือน 3 วัน
นางโชคอำนวย จันประทัด
รหัสประจำตัว 62168
6 ปี 2 เดือน 4 วัน
นายพุฒิพงศ์ ทิพย์มาศจารุดี
รหัสประจำตัว 62174
5 ปี 6 เดือน 5 วัน
น.ส.กนกพร แสนขาว
รหัสประจำตัว 62181
5 ปี 0 เดือน 3 วัน
นางมาลี สุขประเสริฐ
รหัสประจำตัว 62183
5 ปี 3 เดือน 27 วัน
นายพรชัย วิชาสูง
รหัสประจำตัว 62187
4 ปี 4 เดือน 5 วัน
น.ส.วรดา ขาวอาราม
รหัสประจำตัว 62190
4 ปี 7 เดือน 11 วัน
น.ส.วศิกา อ่อนนอก
รหัสประจำตัว 62193
4 ปี 0 เดือน 3 วัน
น.ส.โศภิษฐา รอดคง
รหัสประจำตัว 62194
4 ปี 3 เดือน 9 วัน
น.ส.เยาวลักษณ์ เฉียบแหลม
รหัสประจำตัว 62199
3 ปี 8 เดือน 4 วัน
นางพรทิพย์ มานันที
รหัสประจำตัว 62200
3 ปี 2 เดือน 5 วัน
นายณัฐชัย แสงสว่าง
รหัสประจำตัว 62202
3 ปี 2 เดือน 5 วัน
น.ส.สุดา ยุปานัน
รหัสประจำตัว 62207
2 ปี 10 เดือน 2 วัน
น.ส.จันทิภาพร พราหมณ์ไทย
รหัสประจำตัว 62208
2 ปี 10 เดือน 2 วัน
นายประสิทธิ์ วีระพันธุ์
รหัสประจำตัว 62216
2 ปี 9 เดือน 3 วัน
น.ส.วันเพ็ญ พรมภาโส
รหัสประจำตัว 62218
2 ปี 3 เดือน 3 วัน
น.ส.อาทิตญา กำเหนิดแก้ว
รหัสประจำตัว 62220
2 ปี 3 เดือน 3 วัน
นายตรีเพชร นิยมสุข
รหัสประจำตัว 62221
2 ปี 1 เดือน 2 วัน
น.ส.พรวิกา กันทะถ้ำ
รหัสประจำตัว 62224
1 ปี 8 เดือน 4 วัน
น.ส.นันทวรรณ สุ่มมาตร์
รหัสประจำตัว 62226
0 ปี 8 เดือน 4 วัน
น.ส.ชณาพร กองจันทร์
รหัสประจำตัว 62227
1 ปี 3 เดือน 4 วัน
น.ส.สุภาพร นวมนาม
รหัสประจำตัว 62229
1 ปี 3 เดือน 4 วัน
นายชลธิศ สมหวัง
รหัสประจำตัว 62230
1 ปี 3 เดือน 4 วัน
น.ส.ภัทรมัย ประทุมตรี
รหัสประจำตัว 62233
0 ปี 8 เดือน 4 วัน
น.ส.กนกพร ชาติเวช
รหัสประจำตัว 62237
0 ปี 2 เดือน 5 วัน
นายสมศักดิ์ คล้ายเจียม
รหัสประจำตัว 62238
0 ปี 2 เดือน 5 วัน
นายกัมปนาท เริงทรัพย์..
รหัสประจำตัว 62239
0 ปี 6 เดือน 5 วัน
นายกมลเทพ กาญจนานุกูล
รหัสประจำตัว 62240
0 ปี 1 เดือน 2 วัน
นายวราวุธ คำกองแก้ว
รหัสประจำตัว 62241
0 ปี 1 เดือน 2 วัน
นางทุเรียน กลั่นเจ๊ก..
รหัสประจำตัว 62242
0 ปี 5 เดือน 2 วัน
น.ส.อภิสรา แสงบุตร..
รหัสประจำตัว 62244
0 ปี 4 เดือน 5 วัน
น.ส.กัลยกร ศรีสมบัติ..
รหัสประจำตัว 62247
0 ปี 1 เดือน 9 วัน
น.ส.จิราพร หมั่นมา..
รหัสประจำตัว 62248
0 ปี 1 เดือน 10 วัน
";