ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม
ภราดา (จำนวน 5 คน)
ภ.ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล
รหัสประจำตัว 31012
1 ปี 5 เดือน 22 วัน
ภ.อรุณ เมธเศรษฐ
รหัสประจำตัว 31011
7 ปี 5 เดือน 21 วัน
ภ.สุนันท์ โยธารักษ์
รหัสประจำตัว 31008
9 ปี 5 เดือน 22 วัน
ภ.พีรพงศ์ ดาราไทย
รหัสประจำตัว 31005
10 ปี 5 เดือน 21 วัน
ภ.กฤษฎา งามวงศ์
รหัสประจำตัว 31014
0 ปี 5 เดือน 21 วัน
บุคลากรครู (จำนวน 258 คน)
มิสนฤมล น้อยอิ่ม
รหัสประจำตัว 10045
37 ปี 5 เดือน 20 วัน
มิสเยาวลักษณ์ สิงห์สุวรรณ
รหัสประจำตัว 10048
37 ปี 3 เดือน 3 วัน
มิสอุดมลักษณ์ นกพึ่งพุ่ม
รหัสประจำตัว 10049
37 ปี 3 เดือน 3 วัน
มิสสุนิสา ทรวงสังเวียน
รหัสประจำตัว 10050
36 ปี 8 เดือน 17 วัน
มิสฐิติรัตน์ อยู่สวัสดิ์
รหัสประจำตัว 10051
36 ปี 4 เดือน 18 วัน
มิสขวัญตา จริยสถิตกุล
รหัสประจำตัว 10053
36 ปี 1 เดือน 21 วัน
มิสศิริลักษณ์ วิโรจนะ
รหัสประจำตัว 10057
36 ปี 1 เดือน 21 วัน
ม.สาธิต วิโรจนะ
รหัสประจำตัว 10059
36 ปี 1 เดือน 21 วัน
มิสวันเพ็ญ หอมจะบก
รหัสประจำตัว 10065
34 ปี 11 เดือน 9 วัน
ม.บัณดิษ คุณาบุตร
รหัสประจำตัว 10066
34 ปี 3 เดือน 14 วัน
ม.จรัญ น้อยอิ่ม
รหัสประจำตัว 10069
33 ปี 7 เดือน 27 วัน
มิสบุญสืบ แสงทอง
รหัสประจำตัว 10071
33 ปี 4 เดือน 5 วัน
มิสปานทิพย์ ดอนอ่วมไพร
รหัสประจำตัว 10073
33 ปี 4 เดือน 5 วัน
มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์
รหัสประจำตัว 10075
32 ปี 9 เดือน 3 วัน
มิสจิราพร คุณาบุตร
รหัสประจำตัว 10076
32 ปี 8 เดือน 17 วัน
ม.ณชพล สมณา
รหัสประจำตัว 10078
32 ปี 4 เดือน 30 วัน
มิสสมพิศ จีนสุข
รหัสประจำตัว 10087
30 ปี 7 เดือน 22 วัน
มิสอรชร จันทรฉาย
รหัสประจำตัว 10088
30 ปี 7 เดือน 22 วัน
ม.นิมิตร อยู่สวัสดิ์
รหัสประจำตัว 10091
30 ปี 7 เดือน 16 วัน
มิสจารุวรรณ หนูเทศ
รหัสประจำตัว 10092
30 ปี 7 เดือน 22 วัน
ม.ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์ เหลืองประสิทธิ์
รหัสประจำตัว 10097
29 ปี 10 เดือน 9 วัน
มิสรื่นจิต ใจมั่น
รหัสประจำตัว 10098
29 ปี 10 เดือน 9 วัน
มิสนิภาพรรณ ระดมกิจ
รหัสประจำตัว 10099
29 ปี 10 เดือน 9 วัน
มิสหิรัญยา กลีบกมล
รหัสประจำตัว 10100
29 ปี 10 เดือน 3 วัน
มิสรัชนี เพ็ชร์มี
รหัสประจำตัว 10102
29 ปี 8 เดือน 29 วัน
มิสปรัศนี เกิดภักดี
รหัสประจำตัว 10103
29 ปี 2 เดือน 15 วัน
ม.สันชัย สุขเสมา
รหัสประจำตัว 10108
29 ปี 2 เดือน 23 วัน
มิสนลินรัตน์ กิจเกษสุวรรณ
รหัสประจำตัว 10114
29 ปี 2 เดือน 10 วัน
ม.วิศิษฐ์ ใจมั่น
รหัสประจำตัว 10118
28 ปี 3 เดือน 0 วัน
ม.อลงกรณ์ แสงโชติ
รหัสประจำตัว 10119
28 ปี 7 เดือน 27 วัน
มิสอรนุช โสรินทร์
รหัสประจำตัว 10121
28 ปี 3 เดือน 0 วัน
ม.วัลลภ นกพึ่งพุ่ม
รหัสประจำตัว 10124
27 ปี 6 เดือน 7 วัน
มิสวีรวรรณ สุขสบาย
รหัสประจำตัว 10125
27 ปี 6 เดือน 7 วัน
ม.นพดล โสรินทร์
รหัสประจำตัว 10127
27 ปี 7 เดือน 17 วัน
ม.บุดดี วุฒิเสลา
รหัสประจำตัว 10128
27 ปี 7 เดือน 17 วัน
ม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์
รหัสประจำตัว 10130
28 ปี 2 เดือน 25 วัน
มิสจันทร์เพ็ญ จงพิพัฒน์มงคล
รหัสประจำตัว 10133
26 ปี 11 เดือน 16 วัน
ม.รังสรรค์ เกิดน้อย
รหัสประจำตัว 10138
28 ปี 2 เดือน 25 วัน
ม.มาโนช บุญผ่องใส
รหัสประจำตัว 10139
28 ปี 2 เดือน 25 วัน
มิสกุณฑลี ลิมปนุสสรณ์
รหัสประจำตัว 10142
26 ปี 4 เดือน 26 วัน
มิสประภัสสร วิเวก
รหัสประจำตัว 10143
26 ปี 6 เดือน 15 วัน
ม.ภัทร ผิวเกลี้ยง
รหัสประจำตัว 10144
25 ปี 9 เดือน 24 วัน
มิสอารยา เพ็งศาสตร์
รหัสประจำตัว 10146
25 ปี 4 เดือน 0 วัน
มิสแสงธิรา เจริญนาน
รหัสประจำตัว 10148
24 ปี 10 เดือน 23 วัน
มิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์
รหัสประจำตัว 10149
25 ปี 3 เดือน 5 วัน
ม.สราวุธ อนันตชาติ
รหัสประจำตัว 10155
25 ปี 1 เดือน 22 วัน
มิสสราวดี ปรีดิ์เปรม
รหัสประจำตัว 10157
24 ปี 10 เดือน 23 วัน
มิสอัญชลี อัญฤๅชัย
รหัสประจำตัว 10162
24 ปี 5 เดือน 5 วัน
มิสนารถลดา ชมภูศรี
รหัสประจำตัว 10164
24 ปี 5 เดือน 5 วัน
มิสสุภัส เลิศประเสริฐรัตน์
รหัสประจำตัว 10166
24 ปี 5 เดือน 5 วัน
มิสวลีพร อุ่นจิตต์ธรรม
รหัสประจำตัว 10167
24 ปี 4 เดือน 25 วัน
ม.ศุภกร ศรีอยุธย์
รหัสประจำตัว 10168
24 ปี 1 เดือน 7 วัน
ม.ประเทือง โปร่งมะณี
รหัสประจำตัว 10169
24 ปี 1 เดือน 7 วัน
มิสศรินทิพย์ เง่อสวัสดิ์
รหัสประจำตัว 10170
24 ปี 1 เดือน 7 วัน
มิสวรรณนา คำอิน
รหัสประจำตัว 10172
24 ปี 1 เดือน 7 วัน
มิสศรีนารถ ธรรมาชีพ
รหัสประจำตัว 10173
24 ปี 1 เดือน 7 วัน
ม.ธวัฒน์ชัย เพ็ชร์มี
รหัสประจำตัว 10175
24 ปี 1 เดือน 7 วัน
มิสศมานันท์ รัฐธนะรัชต์
รหัสประจำตัว 10176
24 ปี 1 เดือน 7 วัน
มิสสุปรียชาติ สังข์ทองจีน
รหัสประจำตัว 10177
24 ปี 0 เดือน 30 วัน
มิสกนกวรรณ คลอวุฒิวัฒน์
รหัสประจำตัว 10179
24 ปี 1 เดือน 7 วัน
มิสสมศรี อินทรโชติ
รหัสประจำตัว 10183
23 ปี 7 เดือน 8 วัน
มิสวิไล ศรีประภาสุขสันติ
รหัสประจำตัว 10185
23 ปี 7 เดือน 8 วัน
มิสน้ำผึ้ง แช่มช้อย
รหัสประจำตัว 10186
23 ปี 7 เดือน 8 วัน
มิสสุภาพร ตะกรุดแก้ว
รหัสประจำตัว 10187
23 ปี 0 เดือน 26 วัน
มิสจิตรลดา ทองน้อย
รหัสประจำตัว 10188
23 ปี 0 เดือน 26 วัน
ม.สายัณต์ พลเชียงสา
รหัสประจำตัว 10189
23 ปี 1 เดือน 23 วัน
มิสลักขณา จามิกรณ์
รหัสประจำตัว 10190
23 ปี 0 เดือน 13 วัน
มิสสกุลณา จูฑะพุทธิ
รหัสประจำตัว 10194
23 ปี 1 เดือน 22 วัน
มิสปุณฑริกา ยอดแก้ว
รหัสประจำตัว 10195
22 ปี 10 เดือน 24 วัน
มิสสมจิตร ลิขิตธรรม
รหัสประจำตัว 10198
23 ปี 1 เดือน 22 วัน
มิสประณีต วงษ์เกษกรณ์
รหัสประจำตัว 10200
23 ปี 1 เดือน 23 วัน
มิสนงนุช เอกตระกูล
รหัสประจำตัว 10201
23 ปี 0 เดือน 26 วัน
ม.อังกูล เพลิดโฉม
รหัสประจำตัว 10202
23 ปี 0 เดือน 26 วัน
มิสมณฑา สุขศรี
รหัสประจำตัว 10203
23 ปี 0 เดือน 26 วัน
ม.สันติ วงษ์พันธุ์
รหัสประจำตัว 10204
22 ปี 0 เดือน 20 วัน
ม.ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์
รหัสประจำตัว 10206
23 ปี 1 เดือน 23 วัน
ม.พสิษฐ์ สุมา
รหัสประจำตัว 10208
22 ปี 10 เดือน 16 วัน
มิสณชชญา พจนานุสรณ์
รหัสประจำตัว 10212
23 ปี 1 เดือน 22 วัน
มิสสุมณี หลบภัย
รหัสประจำตัว 10213
23 ปี 0 เดือน 26 วัน
มิสอลิสา แสงเวช
รหัสประจำตัว 10215
23 ปี 1 เดือน 23 วัน
มิสรัตติญา ลีละวัฒนพันธ์
รหัสประจำตัว 10217
22 ปี 10 เดือน 16 วัน
มิสณัฐชลัยย์ ทวีผล
รหัสประจำตัว 10218
23 ปี 0 เดือน 26 วัน
มิสศรัญยา ผิวเกลี้ยง
รหัสประจำตัว 10227
22 ปี 10 เดือน 24 วัน
ม.เจริญ กรทรวง
รหัสประจำตัว 10228
22 ปี 10 เดือน 24 วัน
ม.สันติ ศรีเครือแก้ว
รหัสประจำตัว 10229
22 ปี 1 เดือน 24 วัน
มิสสุชาดา วงศ์เมืองสรรค์
รหัสประจำตัว 10232
22 ปี 7 เดือน 10 วัน
มิสพรพิมล ปวงนิยม
รหัสประจำตัว 10233
22 ปี 0 เดือน 20 วัน
ม.ฐานพัฒน์ ธีระเชาวพัฒน์
รหัสประจำตัว 10243
22 ปี 0 เดือน 20 วัน
มิสพิรญาณ์ เดชกุล
รหัสประจำตัว 10246
21 ปี 0 เดือน 20 วัน
ม.บุญเทิด เต็มรักษ์
รหัสประจำตัว 10249
21 ปี 0 เดือน 20 วัน
ม.ปราการ แก้วเขียว
รหัสประจำตัว 10250
21 ปี 0 เดือน 20 วัน
มิสวิไลรัตน์ เวชวิทย์
รหัสประจำตัว 10254
21 ปี 0 เดือน 20 วัน
ม.ศักดิ์สิริ ดำดี
รหัสประจำตัว 10256
21 ปี 0 เดือน 20 วัน
ม.สราวุธ เกื้อกูล
รหัสประจำตัว 10257
20 ปี 4 เดือน 27 วัน
มิสมาลัยภรณ์ บุตรดี
รหัสประจำตัว 10262
19 ปี 6 เดือน 19 วัน
มิสพรนิภา โพธิวุฒิ
รหัสประจำตัว 10267
21 ปี 2 เดือน 18 วัน
มิสระพีพร ไชยกายุต
รหัสประจำตัว 10269
21 ปี 2 เดือน 18 วัน
มิสอมรรัตน์ เกษตรธนานุกูล
รหัสประจำตัว 10272
21 ปี 0 เดือน 20 วัน
มิสนฤมล ไทยถาวร
รหัสประจำตัว 10273
21 ปี 0 เดือน 20 วัน
มิสพัชมณฑ์ พนมกิจ
รหัสประจำตัว 10274
21 ปี 0 เดือน 20 วัน
ม.เอก เอกสกุล
รหัสประจำตัว 10280
20 ปี 0 เดือน 22 วัน
ม.เอกราช แก้วเขียว
รหัสประจำตัว 10283
20 ปี 4 เดือน 27 วัน
ม.อัครัช ขันธปรีชา
รหัสประจำตัว 10300
19 ปี 7 เดือน 8 วัน
ม.แหลมทอง รัตนสมัย
รหัสประจำตัว 10301
19 ปี 7 เดือน 8 วัน
ม.อัคเดศ กานต์อัศฒ์เดช
รหัสประจำตัว 10302
18 ปี 9 เดือน 24 วัน
มิสศรุดา ปัญญานิมิต
รหัสประจำตัว 10304
19 ปี 5 เดือน 25 วัน
มิสธัญยธรณ์ มณีเจริญโชติวัต
รหัสประจำตัว 10306
18 ปี 4 เดือน 30 วัน
มิสมยุรี บุญชูวงค์
รหัสประจำตัว 10309
18 ปี 9 เดือน 24 วัน
มิสพูนศรี ลิมปนะพฤกษ์
รหัสประจำตัว 10313
18 ปี 9 เดือน 17 วัน
มิสปิยะฉัตร์ จันทร์สุวรรณ์
รหัสประจำตัว 10315
18 ปี 9 เดือน 24 วัน
มิสเกียรติสุดา อินทรถาวร
รหัสประจำตัว 10316
18 ปี 9 เดือน 24 วัน
มิสปรียารัตน์ คนหลัก
รหัสประจำตัว 10318
18 ปี 9 เดือน 24 วัน
ม.ณัฏฐวุฒิ ทองคำ
รหัสประจำตัว 10320
18 ปี 9 เดือน 10 วัน
มิสสุทธิกานต์ อุปพงษ์
รหัสประจำตัว 10322
18 ปี 9 เดือน 24 วัน
มิสเกื้อกูล บริรักษ์
รหัสประจำตัว 10324
18 ปี 9 เดือน 10 วัน
ม.ชยันต์ ศรีอยู่ยงค์
รหัสประจำตัว 10337
17 ปี 10 เดือน 22 วัน
ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์
รหัสประจำตัว 10340
17 ปี 10 เดือน 22 วัน
ม.ปลวัชร รอดดารา
รหัสประจำตัว 10342
17 ปี 10 เดือน 22 วัน
ม.บรรจง โสตถิวรนันท์
รหัสประจำตัว 10347
16 ปี 11 เดือน 7 วัน
มิสมรกต ณ ตะกั่วทุ่ง
รหัสประจำตัว 10349
16 ปี 7 เดือน 24 วัน
ม.มนตรี ศรีอยู่ยงค์
รหัสประจำตัว 10353
16 ปี 5 เดือน 5 วัน
มิสพิชชญามญช์ ชันแสง
รหัสประจำตัว 10354
16 ปี 5 เดือน 5 วัน
มิสพัณณ์ชิตา ฉ่ำจิตร
รหัสประจำตัว 10355
16 ปี 5 เดือน 5 วัน
มิสณัฐยา สุขประสาท
รหัสประจำตัว 10357
16 ปี 5 เดือน 5 วัน
มิสปรียนันท์ จันทร์พงษ์
รหัสประจำตัว 10359
16 ปี 5 เดือน 5 วัน
มิสเพชรพรรณ์ เหมะสุรินทร์
รหัสประจำตัว 10360
16 ปี 5 เดือน 5 วัน
มิสจารุรัศม์ ฉ่ำจิตร
รหัสประจำตัว 10362
16 ปี 5 เดือน 5 วัน
ม.เอกชัย อาจหาญ
รหัสประจำตัว 10363
16 ปี 5 เดือน 5 วัน
มิสฐิตารีย์ จั่นเอี่ยม
รหัสประจำตัว 10364
16 ปี 5 เดือน 5 วัน
ม.กศมพงศ์ ไตรสมบูรณ์
รหัสประจำตัว 10365
16 ปี 5 เดือน 5 วัน
มิสขนิษฐา สิงหเพ็ชร์
รหัสประจำตัว 10367
16 ปี 1 เดือน 9 วัน
ม.ศุภโชติ ศิระพุฒิภัทร
รหัสประจำตัว 10368
16 ปี 0 เดือน 16 วัน
ม.ณิพัฒน์ เลิศมงคล
รหัสประจำตัว 10369
16 ปี 0 เดือน 16 วัน
มิสศิริวิมล สอนสุภาพ
รหัสประจำตัว 10372
16 ปี 0 เดือน 8 วัน
ม.ธนภัทร วัฒนพิชัย
รหัสประจำตัว 10374
14 ปี 10 เดือน 16 วัน
มิสโสมพร วงษ์พรหม
รหัสประจำตัว 10376
14 ปี 10 เดือน 19 วัน
มิสวิลาวรรณ ผลสุทธิ์
รหัสประจำตัว 10377
14 ปี 10 เดือน 19 วัน
มิสชุติญา กุลกวีวุฒิ
รหัสประจำตัว 10382
14 ปี 10 เดือน 19 วัน
ม.วันชาติ บำรุงภักดี
รหัสประจำตัว 10383
14 ปี 10 เดือน 19 วัน
ม.ทวีศักดิ์ มิ่งขวัญ
รหัสประจำตัว 10386
14 ปี 11 เดือน 19 วัน
มิสอติวัณย์ ชื่นชอบศักดิโชติ
รหัสประจำตัว 10389
14 ปี 11 เดือน 19 วัน
มิสกรรณิกา พูลทรัพย์
รหัสประจำตัว 10390
14 ปี 11 เดือน 19 วัน
มิสกตัญญู นันทิวัฒนโภคิน
รหัสประจำตัว 10391
14 ปี 7 เดือน 12 วัน
มิสณัฐกฤตา ทองใจ
รหัสประจำตัว 10394
14 ปี 10 เดือน 19 วัน
มิสรุ่งนภา ปรุงเมืองงาม
รหัสประจำตัว 10397
14 ปี 7 เดือน 12 วัน
มิสธัญณภัทร์ ตรีเมต
รหัสประจำตัว 10398
14 ปี 7 เดือน 20 วัน
มิสลภัสรดา โกกิลารัตน์
รหัสประจำตัว 10401
14 ปี 1 เดือน 2 วัน
มิสณัฏฐารัชต์ วัฒนพิชัย
รหัสประจำตัว 10405
14 ปี 1 เดือน 2 วัน
ม.วันชัย จิรคุปการ
รหัสประจำตัว 10409
14 ปี 1 เดือน 2 วัน
มิสพีรญา ศรีอนันต์
รหัสประจำตัว 10411
13 ปี 10 เดือน 9 วัน
ม.จงดี สินบูรพา
รหัสประจำตัว 10412
13 ปี 8 เดือน 21 วัน
มิสธนวรรณ ธาราแดน
รหัสประจำตัว 10414
13 ปี 8 เดือน 21 วัน
ม.นที กลิ่นสุคนธ์
รหัสประจำตัว 10416
13 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสสายสุนีย์ จันทร์พงษ์
รหัสประจำตัว 10417
12 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสปรารถนา เบ้าทองจันทร์
รหัสประจำตัว 10425
12 ปี 5 เดือน 2 วัน
ม.ธีระพล สุนทรกุล
รหัสประจำตัว 10427
12 ปี 11 เดือน 19 วัน
มิสวิไลพร ศิลางาม
รหัสประจำตัว 10430
12 ปี 5 เดือน 10 วัน
มิสธัญญภัทร์ ปุณยมนัสโรจน์
รหัสประจำตัว 10432
11 ปี 5 เดือน 21 วัน
มิสเสมอใจ นองขมวด
รหัสประจำตัว 10433
10 ปี 5 เดือน 19 วัน
มิสสมพร วงศ์ประไพโรจน์
รหัสประจำตัว 10436
10 ปี 5 เดือน 19 วัน
มิสกชกร อึ้งเจริญ
รหัสประจำตัว 10437
10 ปี 5 เดือน 19 วัน
มิสขวัญตา ทุมวงษ์
รหัสประจำตัว 10444
10 ปี 5 เดือน 19 วัน
มิสจุฑารัตน์ โตแทน
รหัสประจำตัว 10445
10 ปี 10 เดือน 25 วัน
มิสธีรดา จิตรบำรุง
รหัสประจำตัว 10446
10 ปี 10 เดือน 25 วัน
ม.อนุพงษ์ เจียงวิจิตร
รหัสประจำตัว 10447
11 ปี 5 เดือน 21 วัน
ม.ก้องพิภพ เปล่งขำ
รหัสประจำตัว 10453
10 ปี 5 เดือน 19 วัน
ม.เศกศักดิ์ นิติวัฒนานนท์
รหัสประจำตัว 10458
11 ปี 5 เดือน 21 วัน
มิสกฤตพร อ่อนพุทธา
รหัสประจำตัว 10459
9 ปี 4 เดือน 8 วัน
มิสพัชรินทร์ เครือเทพ
รหัสประจำตัว 10460
10 ปี 5 เดือน 19 วัน
ม.กิตติคุณ แลกระสินธุ์
รหัสประจำตัว 10467
8 ปี 7 เดือน 22 วัน
มิสนิตติยา ถวิลถึง
รหัสประจำตัว 10475
9 ปี 9 เดือน 17 วัน
ม.เขมพาสน์ จาดก้อน
รหัสประจำตัว 10478
9 ปี 8 เดือน 10 วัน
มิสจุฬารัตน์ สมทอง
รหัสประจำตัว 10480
9 ปี 9 เดือน 17 วัน
ม.เทิดพล วงษ์รักษา
รหัสประจำตัว 10486
9 ปี 8 เดือน 10 วัน
มิสนรีลักษณ์ ปัทมะทัตต์
รหัสประจำตัว 10488
9 ปี 4 เดือน 8 วัน
ม.อภิชาติ สมัครธัญญกิจ
รหัสประจำตัว 10489
8 ปี 7 เดือน 22 วัน
มิสเรือนทรัพย์ ไชยสุวรรณพร
รหัสประจำตัว 10493
9 ปี 4 เดือน 8 วัน
มิสชมพูนุช พิพัฒน์ชยานนท์
รหัสประจำตัว 10499
8 ปี 7 เดือน 22 วัน
มิสสิริพร คงประชา
รหัสประจำตัว 10500
9 ปี 8 เดือน 10 วัน
ม.ธนาณัติ กันสัย
รหัสประจำตัว 10502
9 ปี 7 เดือน 11 วัน
ม.ภาคิน คุณยศยิ่ง
รหัสประจำตัว 10503
9 ปี 7 เดือน 11 วัน
ม.พงษ์กิจ เจริญพร
รหัสประจำตัว 10504
7 ปี 10 เดือน 17 วัน
มิสมาฆะวรรณ น้อยก้อม
รหัสประจำตัว 10506
9 ปี 1 เดือน 26 วัน
ม.นพพร ตุติยาพึงประเสริฐ
รหัสประจำตัว 10510
9 ปี 1 เดือน 26 วัน
มิสสุภาพรรณ พลอยบุษย์
รหัสประจำตัว 10511
9 ปี 1 เดือน 26 วัน
มิสนภัสนันท์ อัมพรพิพัฒน์
รหัสประจำตัว 10521
9 ปี 3 เดือน 19 วัน
มิสกิตติญา วงศ์สัมพันธ์
รหัสประจำตัว 10529
7 ปี 10 เดือน 17 วัน
ม.ปริญญา ช่างกลึงกูล
รหัสประจำตัว 10530
7 ปี 10 เดือน 17 วัน
ม.นาวิน กิตติเรืองนาม
รหัสประจำตัว 10533
7 ปี 10 เดือน 17 วัน
มิสดุลยปณิธิ์ กรณฑ์แสง
รหัสประจำตัว 10534
11 ปี 5 เดือน 21 วัน
ม.คมสันต์ สนไธสง
รหัสประจำตัว 10537
7 ปี 5 เดือน 21 วัน
มิสอมรรัตน์ วุฒิศักดิ์
รหัสประจำตัว 10539
7 ปี 3 เดือน 21 วัน
มิสฮานาน อีหมัน
รหัสประจำตัว 10547
7 ปี 3 เดือน 21 วัน
ม.ศิริ กังวลทรัพย์
รหัสประจำตัว 10550
7 ปี 3 เดือน 9 วัน
มิสฤดีมาศ โพธิ์ไพจิตร์
รหัสประจำตัว 10555
6 ปี 11 เดือน 19 วัน
มิสปรียานุช ชัยวุฒิธร
รหัสประจำตัว 10560
6 ปี 11 เดือน 19 วัน
ม.นิวัติ แซ่ลี้
รหัสประจำตัว 10561
6 ปี 11 เดือน 19 วัน
มิสชลธิชา ทรัพย์รังสี
รหัสประจำตัว 10565
6 ปี 11 เดือน 19 วัน
มิสวิยะดา อรดี
รหัสประจำตัว 10567
6 ปี 11 เดือน 19 วัน
ม.วสุรัตน์ สิริจำลองวงศ์
รหัสประจำตัว 10568
6 ปี 11 เดือน 19 วัน
ม.อิสระ บุญคง
รหัสประจำตัว 10570
7 ปี 9 เดือน 19 วัน
ม.ปิยะชาติ นพคุณวิจัย
รหัสประจำตัว 10571
6 ปี 11 เดือน 17 วัน
มิสพิชชาพร ประยูรอนุเทพ
รหัสประจำตัว 10572
7 ปี 4 เดือน 21 วัน
มิสสิริกานต์ คมวิลาศ
รหัสประจำตัว 10574
6 ปี 4 เดือน 21 วัน
มิสอรพรรณ อ่อนสองชั้น
รหัสประจำตัว 10575
6 ปี 4 เดือน 21 วัน
ม.วิฑูรย์ เรืองขำ
รหัสประจำตัว 10578
6 ปี 7 เดือน 21 วัน
มิสภัณฑิลา ผันผล
รหัสประจำตัว 10580
6 ปี 4 เดือน 21 วัน
มิสภัทราวรรณ เกตุอุดม
รหัสประจำตัว 10581
5 ปี 11 เดือน 20 วัน
ม.กฤษดา ปั้นเอี่ยม
รหัสประจำตัว 10586
5 ปี 5 เดือน 22 วัน
มิสสุพัดชา ชันแสง
รหัสประจำตัว 10588
5 ปี 11 เดือน 20 วัน
มิสศศิธร ศิริสัมปทา
รหัสประจำตัว 10594
5 ปี 5 เดือน 22 วัน
ม.ไพบูลย์ เสริมชานุ
รหัสประจำตัว 10602
5 ปี 1 เดือน 19 วัน
ม.สัจจะ อ้อยใจ
รหัสประจำตัว 10603
5 ปี 1 เดือน 19 วัน
ม.กรกช รัตนกรีฑากุล
รหัสประจำตัว 10604
5 ปี 1 เดือน 19 วัน
มิสจุฑามาศ ครุฑแก้ว
รหัสประจำตัว 10606
4 ปี 5 เดือน 21 วัน
ม.คมกริช ปรีชากุล
รหัสประจำตัว 10611
3 ปี 5 เดือน 21 วัน
มิสปรียาภรณ์ จำปา
รหัสประจำตัว 10612
3 ปี 5 เดือน 21 วัน
มิสวรัชยา ฮูเซ็น
รหัสประจำตัว 10613
4 ปี 5 เดือน 11 วัน
มิสวิรัญญา พลเยี่ยม
รหัสประจำตัว 10614
3 ปี 5 เดือน 21 วัน
มิสชีวา กลิ่นดี
รหัสประจำตัว 10616
3 ปี 5 เดือน 21 วัน
มิสปิ่นรักษ์ รุ่งเรือง
รหัสประจำตัว 10617
3 ปี 5 เดือน 21 วัน
มิสธนวรรณ ยั่งยืน
รหัสประจำตัว 10618
4 ปี 5 เดือน 11 วัน
มิสประกาย มีหรอ
รหัสประจำตัว 10619
4 ปี 5 เดือน 11 วัน
มิสสุพัตรา เกษรจันทร์
รหัสประจำตัว 10622
3 ปี 5 เดือน 21 วัน
ม.กิตติพันธ์ ผลอินทร์หอม
รหัสประจำตัว 10624
3 ปี 0 เดือน 19 วัน
มิสภูษณิศา กฤษแก้ว
รหัสประจำตัว 10626
3 ปี 0 เดือน 19 วัน
ม.จิจารุวัฒน์ ธนิกกุล
รหัสประจำตัว 10627
3 ปี 0 เดือน 19 วัน
ม.สิทธิศักดิ์ เกตุขุนทด
รหัสประจำตัว 10628
3 ปี 11 เดือน 26 วัน
มิสปัทมา วิสุขอนุกูล
รหัสประจำตัว 10629
3 ปี 0 เดือน 19 วัน
มิสปาลิตา คงกล่อม
รหัสประจำตัว 10635
2 ปี 5 เดือน 21 วัน
มิสซิสเตอร์เนตรประกาย ผิวชัย
รหัสประจำตัว 10638
3 ปี 4 เดือน 21 วัน
มิสพรพนิต ซุ่นทรัพย์
รหัสประจำตัว 10639
1 ปี 1 เดือน 19 วัน
มิสสิวาลัย ศิลลา
รหัสประจำตัว 10643
1 ปี 11 เดือน 20 วัน
มิสวรรณา จิรพลานุรักษ์
รหัสประจำตัว 10645
1 ปี 9 เดือน 20 วัน
ม.กำธร พิพัฒน์ชยานนท์
รหัสประจำตัว 10646
1 ปี 5 เดือน 22 วัน
มิสเกตุแก้ว จันทร์แจ้ง
รหัสประจำตัว 10647
2 ปี 5 เดือน 8 วัน
ม.อติสันต์ โสมศุภรัศม์
รหัสประจำตัว 10650
1 ปี 5 เดือน 22 วัน
มิสเกตน์นิภา สุขพรมา
รหัสประจำตัว 10651
1 ปี 5 เดือน 22 วัน
มิสสุดาวรรณ สารการ
รหัสประจำตัว 10652
1 ปี 5 เดือน 22 วัน
ม.ณัฐชนน ปัญญาชัยรักษา
รหัสประจำตัว 10656
1 ปี 0 เดือน 20 วัน
มิสกิติยา ขำเปรม
รหัสประจำตัว 10657
1 ปี 0 เดือน 20 วัน
มิสปัทมา บัวบุญนาค
รหัสประจำตัว 10659
1 ปี 5 เดือน 13 วัน
ม.บริมาส วงศ์เจริญ
รหัสประจำตัว 10662
1 ปี 4 เดือน 27 วัน
ม.ชวินทร์ โรยอุตระ
รหัสประจำตัว 10668
1 ปี 0 เดือน 20 วัน
ม.อานันท์ เจริญสุข
รหัสประจำตัว 10672
1 ปี 0 เดือน 0 วัน
ม.หฤษฎ์ จักราธิวัตริ์
รหัสประจำตัว 10673
1 ปี 0 เดือน 0 วัน
มิสบุญญาพร ภูศรี
รหัสประจำตัว 10674
1 ปี 0 เดือน 0 วัน
ม.กำธร จรูญเลิศกิจจา
รหัสประจำตัว 10676
0 ปี 4 เดือน 7 วัน
ม.เจนธรรม จันทร์เสริมพงศ์
รหัสประจำตัว 10677
0 ปี 4 เดือน 7 วัน
มิสจิณจุฑา พูนพ่วง
รหัสประจำตัว 10678
0 ปี 4 เดือน 21 วัน
ม.นิคม เอกอมรปัญญา
รหัสประจำตัว 10679
0 ปี 4 เดือน 7 วัน
มิสอรอนงค์ ยันตะศิริ
รหัสประจำตัว 10680
0 ปี 4 เดือน 7 วัน
มิสสิราวรรณ เสาโมก
รหัสประจำตัว 10681
0 ปี 4 เดือน 7 วัน
ม.สรธร เขื่อนแก้ว
รหัสประจำตัว 10682
0 ปี 4 เดือน 7 วัน
มิสชฎารักษ์ รุ่งอัมพรไพโรจน์
รหัสประจำตัว 10684
0 ปี 4 เดือน 7 วัน
ม.มนัสนันท์ คำทวี
รหัสประจำตัว 10685
0 ปี 3 เดือน 29 วัน
มิสกษมา อาจพงษา
รหัสประจำตัว 10687
0 ปี 3 เดือน 23 วัน
มิสพิชามญช์ บุญจับ
รหัสประจำตัว 10688
0 ปี 0 เดือน 19 วัน
บุคลากรทางการศึกษา (จำนวน 9 คน)
ม.นัทพล ถวิลอ่อน
รหัสประจำตัว 40211
0 ปี 3 เดือน 25 วัน
มิสพิณรัตน์ จันทเลิง
รหัสประจำตัว 40212
0 ปี 3 เดือน 25 วัน
มิสดัชนี กระบี่น้อย
รหัสประจำตัว 40213
0 ปี 3 เดือน 25 วัน
มิสปาณิสรา ฤทธิพิชัยสงคราม
รหัสประจำตัว 40214
0 ปี 3 เดือน 25 วัน
มิสจิราภรณ์ ลาภวิบูลย์สุข
รหัสประจำตัว 40215
0 ปี 3 เดือน 25 วัน
มิสสุรัสวดี จันทร์ศิริ
รหัสประจำตัว 40216
0 ปี 3 เดือน 25 วัน
ม.พงศธร สนธิลา
รหัสประจำตัว 40217
0 ปี 3 เดือน 25 วัน
ม.พิชิต เหมะสุรินทร์
รหัสประจำตัว 40218
0 ปี 3 เดือน 25 วัน
มิสอาริษา หับสุภา
รหัสประจำตัว 40219
0 ปี 3 เดือน 9 วัน
เจ้าหน้าที่ (จำนวน 68 คน)
มิสสมพิศ พัฒน์ทวี
รหัสประจำตัว 20004
29 ปี 7 เดือน 22 วัน
ม.นิยม อ่อนน้อมดี
รหัสประจำตัว 20043
19 ปี 9 เดือน 19 วัน
มิสนันธิดา คำกองแก้ว
รหัสประจำตัว 20046
18 ปี 9 เดือน 19 วัน
มิสกุนทินี อยู่เพ็ชร
รหัสประจำตัว 20054
16 ปี 9 เดือน 20 วัน
ม.ธร สอระภูมิ
รหัสประจำตัว 20061
10 ปี 4 เดือน 21 วัน
ม.จิรโรจน์ เชื้อสายธนภัทร์
รหัสประจำตัว 20063
14 ปี 9 เดือน 19 วัน
ม.ณิชพงศ์ ปิ่นทอง
รหัสประจำตัว 20067
13 ปี 7 เดือน 22 วัน
มิสนิตยา โสดา
รหัสประจำตัว 20068
12 ปี 9 เดือน 14 วัน
มิสณัฏฐ์มนต์ธร อ้นเอี่ยม
รหัสประจำตัว 20069
12 ปี 9 เดือน 14 วัน
มิสประภัสสร เลิศนิมิตรกุล
รหัสประจำตัว 20070
12 ปี 9 เดือน 7 วัน
มิสนภัสนันท์ ธิติวรนันท์
รหัสประจำตัว 20073
12 ปี 4 เดือน 13 วัน
มิสเนตร์ ไชยบัวแก้ว
รหัสประจำตัว 20077
11 ปี 10 เดือน 12 วัน
มิสสุภัทรา ตะกรุดแก้ว
รหัสประจำตัว 20079
11 ปี 5 เดือน 21 วัน
ม.นิรันดร์ ใจมั่น
รหัสประจำตัว 20087
11 ปี 2 เดือน 30 วัน
มิสชญาภา คงเฟื่อง
รหัสประจำตัว 20088
11 ปี 2 เดือน 21 วัน
มิสอาทิตยา วรชัย
รหัสประจำตัว 20092
11 ปี 1 เดือน 5 วัน
มิสณัฏฐกันย์ เกษมทรัพย์
รหัสประจำตัว 20099
10 ปี 10 เดือน 19 วัน
ม.ณัฐวัฒน์ เรืองวราวัฒน์
รหัสประจำตัว 20101
10 ปี 8 เดือน 18 วัน
ม.รณชัย เมฆบริสุทธิ์
รหัสประจำตัว 20104
10 ปี 5 เดือน 10 วัน
ม.กรกช สกุลฐิติธนานนท์
รหัสประจำตัว 20108
10 ปี 4 เดือน 21 วัน
มิสฐานิตา ตระพรมมิน
รหัสประจำตัว 20110
9 ปี 6 เดือน 22 วัน
มิสปุณยนุช ใจมั่น
รหัสประจำตัว 20115
9 ปี 1 เดือน 5 วัน
มิสชมัยภร สุขสมผล
รหัสประจำตัว 20121
8 ปี 5 เดือน 8 วัน
ม.กิตติ โฆษะธรรมกูล
รหัสประจำตัว 20124
8 ปี 5 เดือน 14 วัน
มิสเนรัญนิษฐา เกียรติศิลปิน
รหัสประจำตัว 20125
8 ปี 4 เดือน 21 วัน
มิสณัฐกานต์ คงแสน
รหัสประจำตัว 20129
8 ปี 4 เดือน 17 วัน
ม.อภินันณ์ โชคทวิภัทร
รหัสประจำตัว 20130
8 ปี 5 เดือน 21 วัน
ม.นพสิทธิ์ ศิวอนันต์วุฒิ
รหัสประจำตัว 20139
7 ปี 7 เดือน 21 วัน
ม.อรรถพร เลิศมาลัยภรณ์
รหัสประจำตัว 20140
7 ปี 5 เดือน 9 วัน
ม.โสภณ พินิจพัชรเลิศ
รหัสประจำตัว 20142
7 ปี 5 เดือน 9 วัน
มิสณัฐชานันท์ เหลือทรัพย์
รหัสประจำตัว 20145
7 ปี 5 เดือน 21 วัน
มิสขนิษฐา ศรีสมศักดิ์
รหัสประจำตัว 20147
7 ปี 4 เดือน 3 วัน
มิสศรัญญา ฉ่ำจิตร
รหัสประจำตัว 20148
7 ปี 3 เดือน 19 วัน
มิสณภัชชา กลิ่นทอง
รหัสประจำตัว 20149
7 ปี 2 เดือน 29 วัน
มิสกัญญารัตน์ สิริวัฒนพรกุล
รหัสประจำตัว 20151
7 ปี 1 เดือน 3 วัน
มิสทรรศนีย์ กลิ่นสุคนธ์
รหัสประจำตัว 20153
6 ปี 9 เดือน 18 วัน
มิสสองขวัญ สังข์เอม
รหัสประจำตัว 20154
6 ปี 5 เดือน 7 วัน
มิสรัตนา แพรทรายสงค์
รหัสประจำตัว 20156
6 ปี 5 เดือน 7 วัน
มิสจินดาวรรณ มากสุวรรณ
รหัสประจำตัว 20162
6 ปี 1 เดือน 19 วัน
มิสนิตยา สุขประเสริฐ
รหัสประจำตัว 20165
5 ปี 5 เดือน 5 วัน
มิสชุดากร บุญตา
รหัสประจำตัว 20172
5 ปี 3 เดือน 3 วัน
ม.ฐิติวัชร์ ภิรมย์นาคฐากุล
รหัสประจำตัว 20173
5 ปี 2 เดือน 18 วัน
มิสนิศามณี เสาชัย
รหัสประจำตัว 20175
5 ปี 1 เดือน 11 วัน
ม.ณัฐวุฒิ ดอกกฐิน
รหัสประจำตัว 20177
4 ปี 11 เดือน 19 วัน
มิสรัตนาภรณ์ ลิ้มทุติเนตร
รหัสประจำตัว 20181
4 ปี 4 เดือน 21 วัน
มิสจิฎาภา จิ๋วเจริญ
รหัสประจำตัว 20182
4 ปี 2 เดือน 6 วัน
ม.วัฒนา สุทธิสินธุ์
รหัสประจำตัว 20183
3 ปี 5 เดือน 11 วัน
ม.ไกร ศรีธงไชย
รหัสประจำตัว 20184
3 ปี 5 เดือน 12 วัน
ม.อมร อัครชาญเกียรติ
รหัสประจำตัว 20185
3 ปี 4 เดือน 21 วัน
ม.สิทธิโชค ปิ่นวิเศษ
รหัสประจำตัว 20186
3 ปี 4 เดือน 21 วัน
ม.จีรศักดิ์ อาภาไพร
รหัสประจำตัว 20187
3 ปี 4 เดือน 21 วัน
มิสนิติยา แสนหนู
รหัสประจำตัว 20188
3 ปี 4 เดือน 15 วัน
มิสมลาภรณ์ ซังปาน
รหัสประจำตัว 20189
3 ปี 3 เดือน 21 วัน
ม.ธีรธาร บุญแก้ว
รหัสประจำตัว 20191
2 ปี 9 เดือน 19 วัน
ม.ชนะ เอี่ยมแสงใส
รหัสประจำตัว 20193
2 ปี 5 เดือน 21 วัน
ม.จิรายุ แสงวงษ์วัฒนา
รหัสประจำตัว 20194
2 ปี 5 เดือน 10 วัน
ม.ชาญวิทย์ พึ่งอิ่ม
รหัสประจำตัว 20195
2 ปี 5 เดือน 10 วัน
ม.ศุภรักษ์ สุขพันธ์
รหัสประจำตัว 20196
2 ปี 5 เดือน 10 วัน
ม.ธนกร บุญจรัส
รหัสประจำตัว 20197
2 ปี 5 เดือน 10 วัน
มิสเพชรรัตน์ เชี่ยวนาวิน
รหัสประจำตัว 20198
2 ปี 4 เดือน 21 วัน
มิสพิมพ์ณัฐปภา รัตเสนศรี
รหัสประจำตัว 20199
2 ปี 2 เดือน 16 วัน
มิสพิมพ์ปภัสสร มาเยื้อง
รหัสประจำตัว 20200
1 ปี 10 เดือน 18 วัน
มิสสุนิสา แก้วเอโก
รหัสประจำตัว 20202
1 ปี 5 เดือน 14 วัน
มิสนาตยา ตรีอุบล
รหัสประจำตัว 20203
1 ปี 5 เดือน 14 วัน
ม.พาสุข ลื่นสัน
รหัสประจำตัว 20207
0 ปี 11 เดือน 17 วัน
ม.อังศุธร ทองฟัก
รหัสประจำตัว 20208
0 ปี 9 เดือน 19 วัน
มิสนภสร จิตตะปุตตะ
รหัสประจำตัว 20210
0 ปี 2 เดือน 12 วัน
มิสอริศรา นพมาศ
รหัสประจำตัว 20211
0 ปี 2 เดือน 4 วัน
บุคลากรชาวต่างชาติ (จำนวน 85 คน)
มิสMary Grace Abueva
รหัสประจำตัว 13144
14 ปี 1 เดือน 9 วัน
ม.Melchor Panizales
รหัสประจำตัว 13155
13 ปี 6 เดือน 28 วัน
ม.Alex Kamenya
รหัสประจำตัว 13166
13 ปี 5 เดือน 14 วัน
ม.Joseph Anyia
รหัสประจำตัว 13167
13 ปี 5 เดือน 9 วัน
มิสRaziel Felix-Aguelo
รหัสประจำตัว 13208
12 ปี 9 เดือน 20 วัน
มิสErlinda Charoenvaspakdee
รหัสประจำตัว 13217
11 ปี 11 เดือน 13 วัน
ม.Robert Jordan
รหัสประจำตัว 13223
11 ปี 7 เดือน 6 วัน
มิสRachelle Estrada
รหัสประจำตัว 13226
11 ปี 5 เดือน 8 วัน
ม.Engracio Barrette
รหัสประจำตัว 13228
11 ปี 5 เดือน 8 วัน
มิสKrisitne Navarrete
รหัสประจำตัว 13250
10 ปี 10 เดือน 26 วัน
มิสEdna Matillano
รหัสประจำตัว 13260
10 ปี 5 เดือน 8 วัน
มิสCharimaigne Bazar
รหัสประจำตัว 13274
10 ปี 3 เดือน 21 วัน
ม.Jan Rey Cabrejas
รหัสประจำตัว 13304
9 ปี 4 เดือน 10 วัน
ม.Selmer Aguelo
รหัสประจำตัว 13309
9 ปี 2 เดือน 7 วัน
มิสJaywence Nalagon
รหัสประจำตัว 13340
8 ปี 2 เดือน 13 วัน
ม.Franmar Baybay
รหัสประจำตัว 13341
8 ปี 2 เดือน 13 วัน
มิสChinwe Nkeiruka Abayomi-Aro
รหัสประจำตัว 13342
8 ปี 2 เดือน 13 วัน
ม.Adhikarimayun Shamar
รหัสประจำตัว 13345
8 ปี 2 เดือน 13 วัน
มิสPricilla Seo
รหัสประจำตัว 13355
8 ปี 2 เดือน 16 วัน
มิสMa. Fe Esperanza Lualhati
รหัสประจำตัว 13360
8 ปี 0 เดือน 19 วัน
มิสSharon Lorono
รหัสประจำตัว 13365
7 ปี 9 เดือน 18 วัน
ม.Bo Yang
รหัสประจำตัว 13377
7 ปี 5 เดือน 6 วัน
มิสSheila Llave
รหัสประจำตัว 13392
7 ปี 4 เดือน 19 วัน
มิสVanessa Madrid
รหัสประจำตัว 13396
7 ปี 3 เดือน 20 วัน
ม.Maximillan Badidles
รหัสประจำตัว 13405
6 ปี 11 เดือน 23 วัน
มิสMelanie Miculob
รหัสประจำตัว 13406
6 ปี 11 เดือน 19 วัน
ม.Mehmood Nasir
รหัสประจำตัว 13419
6 ปี 5 เดือน 7 วัน
ม.Christopher Scallon
รหัสประจำตัว 13427
6 ปี 5 เดือน 10 วัน
มิสLi fang Lu
รหัสประจำตัว 13434
6 ปี 4 เดือน 19 วัน
ม.Simon David Wintersgill
รหัสประจำตัว 13452
5 ปี 5 เดือน 12 วัน
ม.Apolonio Mercado
รหัสประจำตัว 13469
5 ปี 4 เดือน 8 วัน
มิสElri Kriel
รหัสประจำตัว 13475
5 ปี 2 เดือน 26 วัน
ม.Kyle Peter Schalkwyk
รหัสประจำตัว 13483
4 ปี 5 เดือน 10 วัน
ม.Darrell Guinn
รหัสประจำตัว 13484
4 ปี 5 เดือน 10 วัน
ม.Arman Lao-Ay
รหัสประจำตัว 13486
4 ปี 5 เดือน 10 วัน
ม.Alexander Jonathan Abel
รหัสประจำตัว 13490
4 ปี 5 เดือน 11 วัน
มิสKatie Jean Wallenberg
รหัสประจำตัว 13492
4 ปี 5 เดือน 11 วัน
ม. Alexander John Ruscoe
รหัสประจำตัว 13493
4 ปี 5 เดือน 11 วัน
ม.Patrick James Erdmann
รหัสประจำตัว 13504
3 ปี 11 เดือน 13 วัน
มิสKathrine Rensburg
รหัสประจำตัว 13507
3 ปี 8 เดือน 3 วัน
ม.James Thompson
รหัสประจำตัว 13516
3 ปี 5 เดือน 11 วัน
มิสRosell Joy Florida
รหัสประจำตัว 13518
3 ปี 5 เดือน 11 วัน
มิสOlena Krasnikova
รหัสประจำตัว 13521
3 ปี 5 เดือน 13 วัน
มิสKacey Lynn Gavin
รหัสประจำตัว 13523
3 ปี 5 เดือน 13 วัน
มิสMelissa Kate Buskin
รหัสประจำตัว 13524
3 ปี 5 เดือน 13 วัน
มิสSheila Mae Ectin Abcede
รหัสประจำตัว 13528
3 ปี 3 เดือน 19 วัน
มิสSusanna Catharina Howard
รหัสประจำตัว 13532
3 ปี 3 เดือน 8 วัน
มิสMarilyn Bautista Balagtas
รหัสประจำตัว 13536
2 ปี 11 เดือน 21 วัน
ม.Peter Brian Sands
รหัสประจำตัว 13539
2 ปี 11 เดือน 21 วัน
มิสShimmer Faith Ballangan Cabana
รหัสประจำตัว 13540
2 ปี 11 เดือน 21 วัน
ม.Julius Rosales Padua
รหัสประจำตัว 13541
2 ปี 11 เดือน 11 วัน
มิสMidori Otake
รหัสประจำตัว 13546
2 ปี 11 เดือน 20 วัน
มิสKathleen Anne Regalado Layson
รหัสประจำตัว 13547
2 ปี 9 เดือน 17 วัน
มิสNympha Cardosa Ortiz
รหัสประจำตัว 13549
2 ปี 5 เดือน 21 วัน
ม.Colin McKelvie
รหัสประจำตัว 13552
2 ปี 4 เดือน 30 วัน
ม.Gerry Alipan Tavong
รหัสประจำตัว 13555
2 ปี 5 เดือน 8 วัน
ม.Reyno Jr Babaison Batomalaque
รหัสประจำตัว 13556
2 ปี 5 เดือน 0 วัน
ม.Joemar Rey Condor Payot
รหัสประจำตัว 13557
2 ปี 4 เดือน 21 วัน
มิสIvy Sotea Sagal
รหัสประจำตัว 13563
2 ปี 2 เดือน 21 วัน
มิสImary Blanche Edralin
รหัสประจำตัว 13564
1 ปี 11 เดือน 28 วัน
ม.Zachary Robert Frye
รหัสประจำตัว 13566
0 ปี 2 เดือน 12 วัน
มิสCyryll Jane Dapon
รหัสประจำตัว 13567
1 ปี 5 เดือน 14 วัน
มิสJane Ruby Tumbokon
รหัสประจำตัว 13569
1 ปี 3 เดือน 29 วัน
ม.Tiago Bueno Luciano
รหัสประจำตัว 13572
1 ปี 3 เดือน 1 วัน
มิสReyna Mae Lindog
รหัสประจำตัว 13573
1 ปี 2 เดือน 22 วัน
ม.Crisanto Felix
รหัสประจำตัว 13575
1 ปี 1 เดือน 25 วัน
มิสZeinab Amiri Rigi
รหัสประจำตัว 13577
1 ปี 0 เดือน 28 วัน
มิสGemma Louise Smith
รหัสประจำตัว 13578
1 ปี 0 เดือน 14 วัน
มิสAngelina Iusupova
รหัสประจำตัว 13579
1 ปี 0 เดือน 25 วัน
ม.Nikita Karo
รหัสประจำตัว 13581
0 ปี 11 เดือน 9 วัน
ม.Henry Cosmo Crockwell
รหัสประจำตัว 13584
0 ปี 10 เดือน 5 วัน
มิสIvu Shane Bagiohan Pacqiao
รหัสประจำตัว 13585
0 ปี 9 เดือน 15 วัน
มิสEkaterina Litvinova
รหัสประจำตัว 13587
0 ปี 5 เดือน 11 วัน
ม.Terry Robert Kisling
รหัสประจำตัว 13588
0 ปี 4 เดือน 11 วัน
ม.Bartlomiej Lukasz Naruk
รหัสประจำตัว 13589
0 ปี 5 เดือน 11 วัน
มิสLucy Dago
รหัสประจำตัว 13590
0 ปี 4 เดือน 7 วัน
มิสMariia Kasianova
รหัสประจำตัว 13591
0 ปี 4 เดือน 0 วัน
ม.Gary Colin Pierre Dejean
รหัสประจำตัว 13592
0 ปี 4 เดือน 0 วัน
ม.Francois Van Schalkwyk
รหัสประจำตัว 13593
0 ปี 4 เดือน 0 วัน
มิสSapna Shahthanawuth
รหัสประจำตัว 13594
0 ปี 4 เดือน 0 วัน
ม.Jeremy Douglas Downing
รหัสประจำตัว 13595
0 ปี 4 เดือน 0 วัน
มิสKimberly Ann Bantayan Ronquillo
รหัสประจำตัว 13596
0 ปี 3 เดือน 9 วัน
ม.Lawrence Gregory Hill
รหัสประจำตัว 13597
0 ปี 3 เดือน 2 วัน
ม.Benjamin McCallum
รหัสประจำตัว 13598
0 ปี 2 เดือน 19 วัน
ม.Arno van der Meer
รหัสประจำตัว 13601
0 ปี 1 เดือน 16 วัน
บุคลากรอัตราจ้าง (จำนวน 19 คน)
ม.ชนกันต์ นันท์ชัย
รหัสประจำตัว 50001
3 ปี 5 เดือน 7 วัน
ม.กฤษณะ มณีสอดแสง
รหัสประจำตัว 50002
3 ปี 5 เดือน 7 วัน
ม.ธัชคม จินดาวัฒน์
รหัสประจำตัว 50003
3 ปี 5 เดือน 7 วัน
มิสจารุวรรณ ทองฤทธิ์
รหัสประจำตัว 50004
3 ปี 5 เดือน 7 วัน
ม.พีรณัฐ ลี้รัตนชัยสกุล
รหัสประจำตัว 50008
3 ปี 5 เดือน 7 วัน
ม.วรัญญู รัตนวิชัย
รหัสประจำตัว 50011
3 ปี 5 เดือน 7 วัน
มิสกนกวรรณ หม่องสนธิ
รหัสประจำตัว 50013
3 ปี 5 เดือน 7 วัน
ม.ศุภณัฐ ศรีมณี
รหัสประจำตัว 50015
3 ปี 9 เดือน 11 วัน
ม.วัชรพงศ์ โชคชัยชนะ
รหัสประจำตัว 50017
2 ปี 5 เดือน 6 วัน
ม.ธนันต์ พิภพผล
รหัสประจำตัว 50019
2 ปี 5 เดือน 6 วัน
ม.กรกฎ นาคจันเสน
รหัสประจำตัว 50020
1 ปี 5 เดือน 10 วัน
มิสเมธาวี หิรัญคำ
รหัสประจำตัว 50021
1 ปี 5 เดือน 14 วัน
ม.ชวัลวิทย์ สาริกานนท์
รหัสประจำตัว 50023
1 ปี 5 เดือน 14 วัน
ม.ชัยวัฒน์ แก้วสอาด
รหัสประจำตัว 50024
0 ปี 4 เดือน 7 วัน
ม.ชัชวาล สุทธิเกษม
รหัสประจำตัว 50025
0 ปี 4 เดือน 7 วัน
ม.วรงกรณ์ อรธนาลัย
รหัสประจำตัว 50026
0 ปี 4 เดือน 7 วัน
มิสอัจฉรา จันหา
รหัสประจำตัว 50027
0 ปี 3 เดือน 24 วัน
มิสสมร กออวยชัย
รหัสประจำตัว 50028
0 ปี 3 เดือน 24 วัน
มิสเพ็ญพิชชา เอื้อสัจจผล
รหัสประจำตัว 50029
0 ปี 3 เดือน 24 วัน
พนักงาน (จำนวน 121 คน)
น.ส.จำปา ขวัญถาวร
รหัสประจำตัว 60004
39 ปี 9 เดือน 19 วัน
นายวิเชียร แก้วงาม
รหัสประจำตัว 60006
32 ปี 9 เดือน 20 วัน
น.ส.วรวรรณ กันภัย
รหัสประจำตัว 60007
32 ปี 3 เดือน 14 วัน
น.ส.บุญชู จงรุจิโรจน์
รหัสประจำตัว 60008
32 ปี 9 เดือน 13 วัน
น.ส.สุมิตรา คุ้มใหญ่โต
รหัสประจำตัว 60011
31 ปี 11 เดือน 9 วัน
น.ส.สร้อยจันทร์ ไกรหอม
รหัสประจำตัว 60012
30 ปี 2 เดือน 14 วัน
นายสมหมาย สมหวัง
รหัสประจำตัว 60014
28 ปี 8 เดือน 19 วัน
นายสมศักดิ์ เหลืองเรือง
รหัสประจำตัว 60015
28 ปี 1 เดือน 6 วัน
น.ส.ณัชชา เหลืองเรือง
รหัสประจำตัว 60016
28 ปี 1 เดือน 6 วัน
นายยศวีร์ ฉ่ำจิตร
รหัสประจำตัว 60020
27 ปี 3 เดือน 12 วัน
น.ส.สิรีภัทร์ ฉ่ำจิตร
รหัสประจำตัว 60021
27 ปี 3 เดือน 16 วัน
นายเจริญ คำภักดี
รหัสประจำตัว 60024
27 ปี 0 เดือน 1 วัน
น.ส.น้ำอ้อย เหลืองเรือง
รหัสประจำตัว 60025
27 ปี 0 เดือน 1 วัน
นายศุภชัย จงทวีสุขสันต์
รหัสประจำตัว 60026
26 ปี 10 เดือน 24 วัน
น.ส.สัมฤทธิ์ อินสอน
รหัสประจำตัว 60027
22 ปี 10 เดือน 24 วัน
น.ส.ประนาม มั่นคง
รหัสประจำตัว 60028
26 ปี 8 เดือน 18 วัน
นายอนุรักษ์ ผาสุก
รหัสประจำตัว 60030
24 ปี 10 เดือน 19 วัน
น.ส.กัญญารัตน์ โคแก้ว
รหัสประจำตัว 60032
23 ปี 11 เดือน 19 วัน
น.ส.นงนภัส กนกสิงห์
รหัสประจำตัว 60033
23 ปี 11 เดือน 19 วัน
น.ส.แขก สมัครการ
รหัสประจำตัว 60034
23 ปี 2 เดือน 27 วัน
นายคะนองเมฆ พิศสุวรรณ
รหัสประจำตัว 60037
22 ปี 6 เดือน 21 วัน
น.ส.ฉัตรวิไล บัวงิ้วใหญ่
รหัสประจำตัว 60038
22 ปี 11 เดือน 19 วัน
น.ส.เตือนใจ พุ่มบัว
รหัสประจำตัว 60039
22 ปี 11 เดือน 18 วัน
น.ส.กำไล จระเข้น้อย
รหัสประจำตัว 60040
22 ปี 9 เดือน 19 วัน
นายธวัช แก้วงาม
รหัสประจำตัว 60042
22 ปี 3 เดือน 14 วัน
นายถาวร พิมพกร
รหัสประจำตัว 60047
19 ปี 2 เดือน 17 วัน
น.ส.แฉล้ม เงินก้อน
รหัสประจำตัว 60050
14 ปี 7 เดือน 19 วัน
น.ส.พัชรา ฉ่ำจิตร
รหัสประจำตัว 60052
14 ปี 7 เดือน 19 วัน
น.ส.ศิริพันธ์ อ่อนคำ
รหัสประจำตัว 60053
14 ปี 7 เดือน 19 วัน
นายประทวน ฉ่ำจิตร
รหัสประจำตัว 60055
14 ปี 7 เดือน 19 วัน
น.ส.เจริญ แตงสมุทร์
รหัสประจำตัว 60056
14 ปี 7 เดือน 19 วัน
น.ส.ปราณี ภูสีฤทธิ์
รหัสประจำตัว 60057
14 ปี 7 เดือน 19 วัน
น.ส.ยินดี ฉ่ำจิตร
รหัสประจำตัว 60059
14 ปี 7 เดือน 19 วัน
นายไลวัลย์ ชาลีวรรณ
รหัสประจำตัว 60062
14 ปี 7 เดือน 19 วัน
น.ส.ภัสนันท์ ไชยายงค์
รหัสประจำตัว 60064
14 ปี 7 เดือน 19 วัน
น.ส.บุญมี ไขแสง
รหัสประจำตัว 60066
14 ปี 7 เดือน 19 วัน
น.ส.ทองหล่อ ทองจุล
รหัสประจำตัว 60069
14 ปี 7 เดือน 19 วัน
น.ส.เจริญ ลือกำลัง
รหัสประจำตัว 61000
9 ปี 7 เดือน 23 วัน
น.ส.สมฤทัย ปานเจริญ
รหัสประจำตัว 61002
9 ปี 5 เดือน 22 วัน
นายศรีสะอาด ไชยายงค์
รหัสประจำตัว 61005
9 ปี 5 เดือน 22 วัน
นายสมเกียรติ แก้วเอโก
รหัสประจำตัว 61007
9 ปี 5 เดือน 22 วัน
น.ส.ฉันทนา พันธ์สมจิตร
รหัสประจำตัว 61009
9 ปี 5 เดือน 22 วัน
น.ส.มะลิ พรหมสวัสดิ์
รหัสประจำตัว 61011
9 ปี 5 เดือน 22 วัน
น.ส.สำรวย สุจิณโน
รหัสประจำตัว 61016
16 ปี 11 เดือน 2 วัน
น.ส.จุฑารัตน์ บุญเกษม
รหัสประจำตัว 61017
8 ปี 9 เดือน 24 วัน
นายบุญเกิด ผาสุข
รหัสประจำตัว 61019
7 ปี 3 เดือน 21 วัน
น.ส.เมตตา เกิดมงคล
รหัสประจำตัว 61024
9 ปี 5 เดือน 22 วัน
น.ส.รัชนี บำรุง
รหัสประจำตัว 61027
9 ปี 5 เดือน 22 วัน
นายภานุวัฒน์ ประดับด้วยศีล
รหัสประจำตัว 61034
8 ปี 9 เดือน 24 วัน
นายทรงศักดิ์ แซ่ลี้
รหัสประจำตัว 61046
9 ปี 5 เดือน 22 วัน
นายสมชาย ดอนไพรเพชร
รหัสประจำตัว 61047
9 ปี 5 เดือน 22 วัน
น.ส.ภัทริกา สุพงษ์
รหัสประจำตัว 61050
8 ปี 2 เดือน 21 วัน
น.ส.พิมลวรรณ นพวงศ์
รหัสประจำตัว 62002
9 ปี 9 เดือน 20 วัน
น.ส.เสทือน แก้วสวาท
รหัสประจำตัว 62019
9 ปี 5 เดือน 22 วัน
น.ส.บุญจันทร์ ศรีวรรณา
รหัสประจำตัว 62020
14 ปี 5 เดือน 0 วัน
น.ส.มณฑา ขุนคงเสถียร
รหัสประจำตัว 62039
9 ปี 5 เดือน 22 วัน
น.ส.พรเพ็ญ นนท์ลา
รหัสประจำตัว 62046
8 ปี 2 เดือน 21 วัน
น.ส.มณีรัตน์ แก้วสีหา
รหัสประจำตัว 62051
9 ปี 5 เดือน 22 วัน
น.ส.เรืองรอง มีจันทร์เพ็ชร
รหัสประจำตัว 62056
9 ปี 5 เดือน 22 วัน
น.ส.กัญญา วงษ์กวี
รหัสประจำตัว 62057
9 ปี 5 เดือน 22 วัน
น.ส.วิลาวรรณ อัตตะชีวะ
รหัสประจำตัว 62059
9 ปี 5 เดือน 22 วัน
น.ส.สุนทร มุ่งหามกลาง
รหัสประจำตัว 62069
9 ปี 5 เดือน 22 วัน
น.ส.อุสา อ่อนน้อมดี
รหัสประจำตัว 62071
9 ปี 5 เดือน 22 วัน
น.ส.สร้อยกาญดา ยังถาวร
รหัสประจำตัว 62075
8 ปี 2 เดือน 21 วัน
นายไพรรัฐ หงษาลึก
รหัสประจำตัว 62085
8 ปี 2 เดือน 21 วัน
นายปิยะ พวงเพชร์
รหัสประจำตัว 62088
8 ปี 2 เดือน 21 วัน
นายมานพ จีนสมุทร์
รหัสประจำตัว 62090
8 ปี 2 เดือน 21 วัน
นายสุรัฐชัย ปานเจริญ
รหัสประจำตัว 62097
8 ปี 2 เดือน 21 วัน
นายทศพร แซ่กัง
รหัสประจำตัว 62098
8 ปี 2 เดือน 21 วัน
น.ส.ณัฏฐกานต์ บุญญเสฐ
รหัสประจำตัว 62101
7 ปี 3 เดือน 21 วัน
น.ส.ชลวิชา นุตรักษ์
รหัสประจำตัว 62105
7 ปี 5 เดือน 21 วัน
น.ส.วัชชริน ซอนคำ
รหัสประจำตัว 62115
6 ปี 11 เดือน 19 วัน
น.ส.สมพร แก้วแสงทอง
รหัสประจำตัว 62120
6 ปี 4 เดือน 21 วัน
นายบุญสงค์ ทองลี่
รหัสประจำตัว 62124
6 ปี 3 เดือน 21 วัน
น.ส.พวงเพ็ญ ฟ้อนฟุ้ง
รหัสประจำตัว 62125
6 ปี 1 เดือน 19 วัน
น.ส.รังสิมา สมานแก้ว
รหัสประจำตัว 62126
6 ปี 3 เดือน 21 วัน
นายเอก สุขโหมด
รหัสประจำตัว 62128
6 ปี 3 เดือน 21 วัน
น.ส.จุฑามาศ แตงสมุทร
รหัสประจำตัว 62130
6 ปี 0 เดือน 20 วัน
นายสายันต์ แซ่แต้
รหัสประจำตัว 62132
6 ปี 0 เดือน 20 วัน
น.ส.ธัญญาเรศ สีลาสม
รหัสประจำตัว 62134
5 ปี 8 เดือน 19 วัน
นายจำรัส เดชบุรัมย
รหัสประจำตัว 62139
6 ปี 1 เดือน 19 วัน
น.ส.นงลักษณ์ สุขโหมด
รหัสประจำตัว 62146
5 ปี 0 เดือน 20 วัน
น.ส.สมศรี แจ่มแจ้ง
รหัสประจำตัว 62149
4 ปี 11 เดือน 20 วัน
น.ส.วาสนา รอดรุ่งเรือง
รหัสประจำตัว 62151
4 ปี 11 เดือน 20 วัน
น.ส.ปริชาติ จันทร์พงศ์
รหัสประจำตัว 62152
5 ปี 1 เดือน 13 วัน
น.ส.สิทธิพร เงินก้อน
รหัสประจำตัว 62155
4 ปี 11 เดือน 19 วัน
น.ส.สะกาวเดือน ไชยคุณ
รหัสประจำตัว 62159
4 ปี 8 เดือน 25 วัน
น.ส.อุบล สุขโหมด
รหัสประจำตัว 62163
4 ปี 6 เดือน 17 วัน
น.ส.รัชนก สุขโหมด
รหัสประจำตัว 62164
4 ปี 5 เดือน 4 วัน
น.ส.เนตรนภา วันทองสุข
รหัสประจำตัว 62166
4 ปี 4 เดือน 23 วัน
นายสิรวิชญ์ เรืองศรี
รหัสประจำตัว 62167
4 ปี 4 เดือน 23 วัน
น.ส.โชคอำนวย จันประทัด
รหัสประจำตัว 62168
4 ปี 4 เดือน 2 วัน
นายอุทัย นาอุดม
รหัสประจำตัว 62170
4 ปี 2 เดือน 25 วัน
นายพุฒิพงศ์ ทิพย์มาศจารุดี
รหัสประจำตัว 62174
3 ปี 8 เดือน 5 วัน
น.ส.กนกพร แสนขาว
รหัสประจำตัว 62181
3 ปี 3 เดือน 5 วัน
น.ส.ลักขณา ถิ่นพายัพ
รหัสประจำตัว 62182
3 ปี 2 เดือน 22 วัน
น.ส.มาลี สุขประเสริฐ
รหัสประจำตัว 62183
3 ปี 2 เดือน 13 วัน
นายพรชัย วิชาสูง
รหัสประจำตัว 62187
2 ปี 8 เดือน 7 วัน
น.ส.วรดา ขาวอาราม
รหัสประจำตัว 62190
2 ปี 8 เดือน 6 วัน
น.ส.วศิกา อ่อนนอก
รหัสประจำตัว 62193
2 ปี 2 เดือน 21 วัน
น.ส.โศภิษฐา รอดคง
รหัสประจำตัว 62194
2 ปี 1 เดือน 24 วัน
นายวรสุทธิ อัมพรพิพัฒน์
รหัสประจำตัว 62198
1 ปี 10 เดือน 25 วัน
น.ส.เยาวลักษณ์ เฉียบแหลม
รหัสประจำตัว 62199
1 ปี 10 เดือน 15 วัน
น.ส.พรทิพย์ มานันที
รหัสประจำตัว 62200
1 ปี 5 เดือน 17 วัน
นายณัฐชัย แสงสว่าง
รหัสประจำตัว 62202
1 ปี 4 เดือน 6 วัน
น.ส.พรวดี เงินก้อน
รหัสประจำตัว 62204
1 ปี 4 เดือน 3 วัน
น.ส.กันยา จงรักษ์
รหัสประจำตัว 62205
1 ปี 3 เดือน 1 วัน
น.ส.สุดา ยุปานัน
รหัสประจำตัว 62207
1 ปี 1 เดือน 4 วัน
น.ส.จันทิภาพร พราหมณ์ไทย
รหัสประจำตัว 62208
1 ปี 0 เดือน 20 วัน
น.ส.นิตยา ผ่านเมือง
รหัสประจำตัว 62212
0 ปี 11 เดือน 15 วัน
นายสวรินทร์ ศรีคำ
รหัสประจำตัว 62214
0 ปี 8 เดือน 19 วัน
นายประครอง อุโคตร
รหัสประจำตัว 62215
0 ปี 8 เดือน 7 วัน
นายประสิทธิ์ วีระพันธุ์
รหัสประจำตัว 62216
0 ปี 7 เดือน 20 วัน
น.ส.กนกพร ชาติเวช
รหัสประจำตัว 62217
0 ปี 7 เดือน 20 วัน
น.ส.วันเพ็ญ พรมภาโส
รหัสประจำตัว 62218
0 ปี 6 เดือน 30 วัน
น.ส.กชพร ศรีระบุตร
รหัสประจำตัว 62219
0 ปี 6 เดือน 30 วัน
น.ส.อาทิตญา กำเหนิดแก้ว
รหัสประจำตัว 62220
0 ปี 6 เดือน 30 วัน
นายตรีเพชร นิยมสุข
รหัสประจำตัว 62221
0 ปี 3 เดือน 14 วัน
น.ส.อดิศร สอนมาก
รหัสประจำตัว 62222
0 ปี 1 เดือน 12 วัน
นายนรภัทร ทับทิมใหญ่
รหัสประจำตัว 62223
0 ปี 1 เดือน 1 วัน
น.ส.พรวิกา กันทะถ้ำ
รหัสประจำตัว 62224
0 ปี 1 เดือน 1 วัน
";