ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม
ภราดา (จำนวน 4 คน)
ภ.ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล
รหัสประจำตัว 31012
2 ปี 8 เดือน 22 วัน
ภ.พีรพงศ์ ดาราไทย
รหัสประจำตัว 31005
11 ปี 8 เดือน 22 วัน
ภ.อรุณ เมธเศรษฐ
รหัสประจำตัว 31011
8 ปี 8 เดือน 22 วัน
ภ.ภูวรินทร์ เขมรัชต์อนนต์
รหัสประจำตัว 31015
0 ปี 8 เดือน 22 วัน
บุคลากรครู (จำนวน 257 คน)
มิสสุนิสา ทรวงสังเวียน
รหัสประจำตัว 10050
37 ปี 11 เดือน 19 วัน
มิสฐิติรัตน์ อยู่สวัสดิ์
รหัสประจำตัว 10051
37 ปี 7 เดือน 19 วัน
ม.สาธิต วิโรจนะ
รหัสประจำตัว 10059
37 ปี 4 เดือน 25 วัน
มิสวันเพ็ญ หอมจะบก
รหัสประจำตัว 10065
36 ปี 2 เดือน 12 วัน
ม.บัณดิษ คุณาบุตร
รหัสประจำตัว 10066
35 ปี 6 เดือน 16 วัน
ม.จรัญ น้อยอิ่ม
รหัสประจำตัว 10069
34 ปี 10 เดือน 27 วัน
มิสบุญสืบ แสงทอง
รหัสประจำตัว 10071
34 ปี 7 เดือน 5 วัน
มิสปานทิพย์ ดอนอ่วมไพร
รหัสประจำตัว 10073
34 ปี 7 เดือน 5 วัน
มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์
รหัสประจำตัว 10075
34 ปี 0 เดือน 4 วัน
มิสจิราพร คุณาบุตร
รหัสประจำตัว 10076
33 ปี 11 เดือน 19 วัน
ม.ณชพล สมณา
รหัสประจำตัว 10078
33 ปี 8 เดือน 0 วัน
มิสอรชร จันทรฉาย
รหัสประจำตัว 10088
31 ปี 10 เดือน 23 วัน
ม.นิมิตร อยู่สวัสดิ์
รหัสประจำตัว 10091
31 ปี 10 เดือน 17 วัน
มิสจารุวรรณ หนูเทศ
รหัสประจำตัว 10092
31 ปี 10 เดือน 23 วัน
ม.ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์ เหลืองประสิทธิ์
รหัสประจำตัว 10097
31 ปี 1 เดือน 9 วัน
มิสรื่นจิต ใจมั่น
รหัสประจำตัว 10098
31 ปี 1 เดือน 9 วัน
มิสนิภาพรรณ ระดมกิจ
รหัสประจำตัว 10099
31 ปี 1 เดือน 9 วัน
มิสหิรัญยา กลีบกมล
รหัสประจำตัว 10100
31 ปี 1 เดือน 3 วัน
มิสปรัศนี เกิดภักดี
รหัสประจำตัว 10103
30 ปี 5 เดือน 15 วัน
ม.สันชัย สุขเสมา
รหัสประจำตัว 10108
30 ปี 5 เดือน 23 วัน
มิสนลินรัตน์ กิจเกษสุวรรณ
รหัสประจำตัว 10114
30 ปี 5 เดือน 10 วัน
ม.วิศิษฐ์ ใจมั่น
รหัสประจำตัว 10118
29 ปี 6 เดือน 2 วัน
ม.อลงกรณ์ แสงโชติ
รหัสประจำตัว 10119
29 ปี 10 เดือน 28 วัน
มิสอรนุช โสรินทร์
รหัสประจำตัว 10121
29 ปี 6 เดือน 2 วัน
มิสวีรวรรณ สุขสบาย
รหัสประจำตัว 10125
28 ปี 9 เดือน 8 วัน
ม.นพดล โสรินทร์
รหัสประจำตัว 10127
28 ปี 10 เดือน 18 วัน
ม.บุดดี วุฒิเสลา
รหัสประจำตัว 10128
28 ปี 10 เดือน 18 วัน
ม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์
รหัสประจำตัว 10130
29 ปี 5 เดือน 26 วัน
มิสจันทร์เพ็ญ จงพิพัฒน์มงคล
รหัสประจำตัว 10133
28 ปี 2 เดือน 19 วัน
ม.รังสรรค์ เกิดน้อย
รหัสประจำตัว 10138
29 ปี 5 เดือน 26 วัน
ม.มาโนช บุญผ่องใส
รหัสประจำตัว 10139
29 ปี 5 เดือน 26 วัน
มิสประภัสสร วิเวก
รหัสประจำตัว 10143
27 ปี 9 เดือน 16 วัน
ม.ภัทร ผิวเกลี้ยง
รหัสประจำตัว 10144
27 ปี 0 เดือน 24 วัน
มิสอารยา เพ็งศาสตร์
รหัสประจำตัว 10146
26 ปี 7 เดือน 0 วัน
มิสแสงธิรา เจริญนาน
รหัสประจำตัว 10148
26 ปี 1 เดือน 24 วัน
มิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์
รหัสประจำตัว 10149
26 ปี 6 เดือน 6 วัน
ม.สราวุธ อนันตชาติ
รหัสประจำตัว 10155
26 ปี 4 เดือน 25 วัน
มิสสราวดี ปรีดิ์เปรม
รหัสประจำตัว 10157
26 ปี 1 เดือน 24 วัน
มิสอัญชลี อัญฤๅชัย
รหัสประจำตัว 10162
25 ปี 8 เดือน 6 วัน
มิสนารถลดา ชมภูศรี
รหัสประจำตัว 10164
25 ปี 8 เดือน 6 วัน
มิสสุภัส เลิศประเสริฐรัตน์
รหัสประจำตัว 10166
25 ปี 8 เดือน 6 วัน
มิสวลีพร อุ่นจิตต์ธรรม
รหัสประจำตัว 10167
25 ปี 7 เดือน 26 วัน
ม.ประเทือง โปร่งมะณี
รหัสประจำตัว 10169
25 ปี 4 เดือน 11 วัน
มิสศรินทิพย์ เง่อสวัสดิ์
รหัสประจำตัว 10170
25 ปี 4 เดือน 11 วัน
มิสวรรณนา คำอิน
รหัสประจำตัว 10172
25 ปี 4 เดือน 11 วัน
มิสศมานันท์ รัฐธนะรัชต์
รหัสประจำตัว 10176
25 ปี 4 เดือน 11 วัน
มิสสุปรียชาติ สังข์ทองจีน
รหัสประจำตัว 10177
25 ปี 4 เดือน 3 วัน
มิสกนกวรรณ คลอวุฒิวัฒน์
รหัสประจำตัว 10179
25 ปี 4 เดือน 11 วัน
มิสสมศรี อินทรโชติ
รหัสประจำตัว 10183
24 ปี 10 เดือน 9 วัน
มิสวิไล ศรีประภาสุขสันติ
รหัสประจำตัว 10185
24 ปี 10 เดือน 9 วัน
มิสน้ำผึ้ง แช่มช้อย
รหัสประจำตัว 10186
24 ปี 10 เดือน 9 วัน
มิสสุภาพร ตะกรุดแก้ว
รหัสประจำตัว 10187
24 ปี 3 เดือน 29 วัน
มิสจิตรลดา ทองน้อย
รหัสประจำตัว 10188
24 ปี 3 เดือน 29 วัน
ม.สายัณต์ พลเชียงสา
รหัสประจำตัว 10189
24 ปี 4 เดือน 27 วัน
มิสลักขณา จามิกรณ์
รหัสประจำตัว 10190
24 ปี 3 เดือน 16 วัน
มิสสกุลณา จูฑะพุทธิ
รหัสประจำตัว 10194
24 ปี 4 เดือน 26 วัน
มิสปุณฑริกา ยอดแก้ว
รหัสประจำตัว 10195
24 ปี 1 เดือน 25 วัน
มิสสมจิตร ลิขิตธรรม
รหัสประจำตัว 10198
24 ปี 4 เดือน 26 วัน
มิสนงนุช เอกตระกูล
รหัสประจำตัว 10201
24 ปี 3 เดือน 29 วัน
ม.อังกูล เพลิดโฉม
รหัสประจำตัว 10202
24 ปี 3 เดือน 29 วัน
มิสมณฑา สุขศรี
รหัสประจำตัว 10203
24 ปี 3 เดือน 29 วัน
ม.สันติ วงษ์พันธุ์
รหัสประจำตัว 10204
23 ปี 3 เดือน 22 วัน
ม.ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์
รหัสประจำตัว 10206
24 ปี 4 เดือน 27 วัน
ม.พสิษฐ์ สุมา
รหัสประจำตัว 10208
24 ปี 1 เดือน 17 วัน
มิสณชชญา พจนานุสรณ์
รหัสประจำตัว 10212
24 ปี 4 เดือน 26 วัน
มิสสุมณี หลบภัย
รหัสประจำตัว 10213
24 ปี 3 เดือน 29 วัน
มิสอลิสา แสงเวช
รหัสประจำตัว 10215
24 ปี 4 เดือน 27 วัน
มิสรัตติญา ลีละวัฒนพันธ์
รหัสประจำตัว 10217
24 ปี 1 เดือน 17 วัน
มิสณัฐชลัยย์ ทวีผล
รหัสประจำตัว 10218
24 ปี 3 เดือน 29 วัน
มิสศรัญยา ผิวเกลี้ยง
รหัสประจำตัว 10227
24 ปี 1 เดือน 25 วัน
ม.เจริญ กรทรวง
รหัสประจำตัว 10228
24 ปี 1 เดือน 25 วัน
ม.สันติ ศรีเครือแก้ว
รหัสประจำตัว 10229
23 ปี 4 เดือน 27 วัน
มิสสุชาดา วงศ์เมืองสรรค์
รหัสประจำตัว 10232
23 ปี 10 เดือน 11 วัน
มิสพรพิมล ปวงนิยม
รหัสประจำตัว 10233
23 ปี 3 เดือน 22 วัน
ม.ฐานพัฒน์ ธีระเชาวพัฒน์
รหัสประจำตัว 10243
23 ปี 3 เดือน 22 วัน
มิสพิรญาณ์ เดชกุล
รหัสประจำตัว 10246
22 ปี 3 เดือน 22 วัน
ม.บุญเทิด เต็มรักษ์
รหัสประจำตัว 10249
22 ปี 3 เดือน 22 วัน
ม.ปราการ แก้วเขียว
รหัสประจำตัว 10250
22 ปี 3 เดือน 22 วัน
มิสวิไลรัตน์ เวชวิทย์
รหัสประจำตัว 10254
22 ปี 3 เดือน 22 วัน
ม.ศักดิ์สิริ ดำดี
รหัสประจำตัว 10256
22 ปี 3 เดือน 22 วัน
ม.สราวุธ เกื้อกูล
รหัสประจำตัว 10257
21 ปี 7 เดือน 28 วัน
มิสมาลัยภรณ์ บุตรดี
รหัสประจำตัว 10262
20 ปี 9 เดือน 20 วัน
มิสพรนิภา โพธิวุฒิ
รหัสประจำตัว 10267
22 ปี 5 เดือน 18 วัน
มิสระพีพร ไชยกายุต
รหัสประจำตัว 10269
22 ปี 5 เดือน 18 วัน
มิสอมรรัตน์ เกษตรธนานุกูล
รหัสประจำตัว 10272
22 ปี 3 เดือน 22 วัน
มิสนฤมล ไทยถาวร
รหัสประจำตัว 10273
22 ปี 3 เดือน 22 วัน
มิสพัชมณฑ์ พนมกิจ
รหัสประจำตัว 10274
22 ปี 3 เดือน 22 วัน
ม.เอก เอกสกุล
รหัสประจำตัว 10280
21 ปี 3 เดือน 25 วัน
ม.เอกราช แก้วเขียว
รหัสประจำตัว 10283
21 ปี 7 เดือน 28 วัน
ม.อัครัช ขันธปรีชา
รหัสประจำตัว 10300
20 ปี 10 เดือน 9 วัน
ม.แหลมทอง รัตนสมัย
รหัสประจำตัว 10301
20 ปี 10 เดือน 9 วัน
ม.อัคเดศ กานต์อัศฒ์เดช
รหัสประจำตัว 10302
20 ปี 0 เดือน 25 วัน
มิสศรุดา ปัญญานิมิต
รหัสประจำตัว 10304
20 ปี 8 เดือน 26 วัน
มิสธัญยธรณ์ มณีเจริญโชติวัต
รหัสประจำตัว 10306
19 ปี 8 เดือน 0 วัน
มิสมยุรี บุญชูวงค์
รหัสประจำตัว 10309
20 ปี 0 เดือน 25 วัน
มิสพูนศรี ลิมปนะพฤกษ์
รหัสประจำตัว 10313
20 ปี 0 เดือน 18 วัน
มิสปิยะฉัตร์ จันทร์สุวรรณ์
รหัสประจำตัว 10315
20 ปี 0 เดือน 25 วัน
มิสเกียรติสุดา อินทรถาวร
รหัสประจำตัว 10316
20 ปี 0 เดือน 25 วัน
มิสปรียารัตน์ คนหลัก
รหัสประจำตัว 10318
20 ปี 0 เดือน 25 วัน
ม.ณัฏฐวุฒิ ทองคำ
รหัสประจำตัว 10320
20 ปี 0 เดือน 11 วัน
มิสสุทธิกานต์ อุปพงษ์
รหัสประจำตัว 10322
20 ปี 0 เดือน 25 วัน
มิสเกื้อกูล บริรักษ์
รหัสประจำตัว 10324
20 ปี 0 เดือน 11 วัน
ม.ชยันต์ ศรีอยู่ยงค์
รหัสประจำตัว 10337
19 ปี 1 เดือน 22 วัน
ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์
รหัสประจำตัว 10340
19 ปี 1 เดือน 22 วัน
ม.ปลวัชร รอดดารา
รหัสประจำตัว 10342
19 ปี 1 เดือน 22 วัน
ม.บรรจง โสตถิวรนันท์
รหัสประจำตัว 10347
18 ปี 2 เดือน 9 วัน
มิสมรกต ณ ตะกั่วทุ่ง
รหัสประจำตัว 10349
17 ปี 10 เดือน 25 วัน
ม.มนตรี ศรีอยู่ยงค์
รหัสประจำตัว 10353
17 ปี 8 เดือน 6 วัน
มิสพิชชญามญช์ ชันแสง
รหัสประจำตัว 10354
17 ปี 8 เดือน 6 วัน
มิสพัณณ์ชิตา ฉ่ำจิตร
รหัสประจำตัว 10355
17 ปี 8 เดือน 6 วัน
มิสณัฐยา สุขประสาท
รหัสประจำตัว 10357
17 ปี 8 เดือน 6 วัน
มิสปรียนันท์ จันทร์พงษ์
รหัสประจำตัว 10359
17 ปี 8 เดือน 6 วัน
มิสเพชรพรรณ์ เหมะสุรินทร์
รหัสประจำตัว 10360
17 ปี 8 เดือน 6 วัน
มิสจารุรัศม์ ฉ่ำจิตร
รหัสประจำตัว 10362
17 ปี 8 เดือน 6 วัน
ม.เอกชัย อาจหาญ
รหัสประจำตัว 10363
17 ปี 8 เดือน 6 วัน
มิสฐิตารีย์ จั่นเอี่ยม
รหัสประจำตัว 10364
17 ปี 8 เดือน 6 วัน
ม.กศมพงศ์ ไตรสมบูรณ์
รหัสประจำตัว 10365
17 ปี 8 เดือน 6 วัน
มิสขนิษฐา สิงหเพ็ชร์
รหัสประจำตัว 10367
17 ปี 8 เดือน 6 วัน
ม.ศุภโชติ ศิระพุฒิภัทร
รหัสประจำตัว 10368
17 ปี 3 เดือน 19 วัน
ม.ณิพัฒน์ เลิศมงคล
รหัสประจำตัว 10369
17 ปี 3 เดือน 19 วัน
มิสศิริวิมล สอนสุภาพ
รหัสประจำตัว 10372
17 ปี 7 เดือน 11 วัน
ม.ธนภัทร วัฒนพิชัย
รหัสประจำตัว 10374
16 ปี 1 เดือน 20 วัน
มิสโสมพร วงษ์พรหม
รหัสประจำตัว 10376
11 ปี 8 เดือน 20 วัน
มิสวิลาวรรณ ผลสุทธิ์
รหัสประจำตัว 10377
16 ปี 1 เดือน 20 วัน
มิสชุติญา กุลกวีวุฒิ
รหัสประจำตัว 10382
16 ปี 1 เดือน 20 วัน
ม.วันชาติ บำรุงภักดี
รหัสประจำตัว 10383
16 ปี 1 เดือน 20 วัน
ม.ทวีศักดิ์ มิ่งขวัญ
รหัสประจำตัว 10386
16 ปี 2 เดือน 22 วัน
มิสอติวัณย์ ชื่นชอบศักดิโชติ
รหัสประจำตัว 10389
16 ปี 2 เดือน 22 วัน
มิสกรรณิกา พูลทรัพย์
รหัสประจำตัว 10390
16 ปี 2 เดือน 22 วัน
มิสกตัญญู นันทิวัฒนโภคิน
รหัสประจำตัว 10391
15 ปี 10 เดือน 13 วัน
มิสณัฐกฤตา ทองใจ
รหัสประจำตัว 10394
16 ปี 1 เดือน 20 วัน
มิสรุ่งนภา ปรุงเมืองงาม
รหัสประจำตัว 10397
15 ปี 10 เดือน 13 วัน
มิสธัญณภัทร์ ตรีเมต
รหัสประจำตัว 10398
15 ปี 10 เดือน 21 วัน
มิสลภัสรดา โกกิลารัตน์
รหัสประจำตัว 10401
15 ปี 4 เดือน 5 วัน
มิสณัฏฐารัชต์ วัฒนพิชัย
รหัสประจำตัว 10405
15 ปี 4 เดือน 5 วัน
ม.วันชัย จิรคุปการ
รหัสประจำตัว 10409
15 ปี 4 เดือน 5 วัน
มิสพีรญา ศรีอนันต์
รหัสประจำตัว 10411
15 ปี 1 เดือน 9 วัน
ม.จงดี สินบูรพา
รหัสประจำตัว 10412
14 ปี 11 เดือน 22 วัน
มิสธนวรรณ ธาราแดน
รหัสประจำตัว 10414
14 ปี 11 เดือน 22 วัน
ม.นที กลิ่นสุคนธ์
รหัสประจำตัว 10416
14 ปี 11 เดือน 15 วัน
มิสสายสุนีย์ จันทร์พงษ์
รหัสประจำตัว 10417
13 ปี 8 เดือน 3 วัน
มิสปรารถนา เบ้าทองจันทร์
รหัสประจำตัว 10425
13 ปี 8 เดือน 3 วัน
ม.ธีระพล สุนทรกุล
รหัสประจำตัว 10427
14 ปี 2 เดือน 21 วัน
มิสวิไลพร ศิลางาม
รหัสประจำตัว 10430
13 ปี 8 เดือน 11 วัน
มิสธัญญภัทร์ ปุณยมนัสโรจน์
รหัสประจำตัว 10432
12 ปี 8 เดือน 22 วัน
มิสเสมอใจ นองขมวด
รหัสประจำตัว 10433
11 ปี 8 เดือน 20 วัน
มิสสมพร วงศ์ประไพโรจน์
รหัสประจำตัว 10436
11 ปี 8 เดือน 20 วัน
มิสกชกร อึ้งเจริญ
รหัสประจำตัว 10437
11 ปี 8 เดือน 20 วัน
มิสขวัญตา ทุมวงษ์
รหัสประจำตัว 10444
11 ปี 8 เดือน 20 วัน
มิสจุฑารัตน์ โตแทน
รหัสประจำตัว 10445
12 ปี 1 เดือน 26 วัน
มิสธีรดา จิตรบำรุง
รหัสประจำตัว 10446
12 ปี 1 เดือน 26 วัน
ม.อนุพงษ์ เจียงวิจิตร
รหัสประจำตัว 10447
12 ปี 8 เดือน 22 วัน
ม.ก้องพิภพ เปล่งขำ
รหัสประจำตัว 10453
11 ปี 8 เดือน 20 วัน
มิสกฤตพร อ่อนพุทธา
รหัสประจำตัว 10459
10 ปี 7 เดือน 8 วัน
มิสพัชรินทร์ เครือเทพ
รหัสประจำตัว 10460
11 ปี 8 เดือน 20 วัน
ม.กิตติคุณ แลกระสินธุ์
รหัสประจำตัว 10467
9 ปี 10 เดือน 24 วัน
มิสนิตติยา ถวิลถึง
รหัสประจำตัว 10475
11 ปี 0 เดือน 17 วัน
ม.เขมพาสน์ จาดก้อน
รหัสประจำตัว 10478
10 ปี 11 เดือน 11 วัน
มิสจุฬารัตน์ สมทอง
รหัสประจำตัว 10480
11 ปี 0 เดือน 17 วัน
ม.เทิดพล วงษ์รักษา
รหัสประจำตัว 10486
10 ปี 11 เดือน 11 วัน
มิสนรีลักษณ์ ปัทมะทัตต์
รหัสประจำตัว 10488
10 ปี 7 เดือน 8 วัน
ม.อภิชาติ สมัครธัญญกิจ
รหัสประจำตัว 10489
9 ปี 10 เดือน 24 วัน
มิสเรือนทรัพย์ ไชยสุวรรณพร
รหัสประจำตัว 10493
10 ปี 7 เดือน 8 วัน
มิสชมพูนุช พิพัฒน์ชยานนท์
รหัสประจำตัว 10499
9 ปี 10 เดือน 24 วัน
มิสสิริพร คงประชา
รหัสประจำตัว 10500
10 ปี 11 เดือน 11 วัน
ม.ธนาณัติ กันสัย
รหัสประจำตัว 10502
10 ปี 10 เดือน 11 วัน
ม.ภาคิน คุณยศยิ่ง
รหัสประจำตัว 10503
10 ปี 10 เดือน 11 วัน
ม.พงษ์กิจ เจริญพร
รหัสประจำตัว 10504
9 ปี 1 เดือน 18 วัน
มิสมาฆะวรรณ น้อยก้อม
รหัสประจำตัว 10506
10 ปี 4 เดือน 29 วัน
ม.นพพร ตุติยาพึงประเสริฐ
รหัสประจำตัว 10510
10 ปี 4 เดือน 29 วัน
มิสสุภาพรรณ พลอยบุษย์
รหัสประจำตัว 10511
10 ปี 4 เดือน 29 วัน
มิสนภัสนันท์ อัมพรพิพัฒน์
รหัสประจำตัว 10521
10 ปี 6 เดือน 20 วัน
ม.ปริญญา ช่างกลึงกูล
รหัสประจำตัว 10530
9 ปี 1 เดือน 18 วัน
ม.นาวิน กิตติเรืองนาม
รหัสประจำตัว 10533
9 ปี 1 เดือน 18 วัน
มิสดุลยปณิธิ์ กรณฑ์แสง
รหัสประจำตัว 10534
12 ปี 8 เดือน 22 วัน
ม.คมสันต์ สนไธสง
รหัสประจำตัว 10537
8 ปี 8 เดือน 22 วัน
มิสอมรรัตน์ วุฒิศักดิ์
รหัสประจำตัว 10539
8 ปี 6 เดือน 23 วัน
มิสฮานาน อีหมัน
รหัสประจำตัว 10547
8 ปี 6 เดือน 23 วัน
ม.ศิริ กังวลทรัพย์
รหัสประจำตัว 10550
8 ปี 6 เดือน 11 วัน
มิสพิชยารัชต์ วรานนท์วุฒิไกร
รหัสประจำตัว 10555
8 ปี 2 เดือน 22 วัน
มิสปรียานุช ชัยวุฒิธร
รหัสประจำตัว 10560
8 ปี 2 เดือน 22 วัน
ม.นิวัติ แซ่ลี้
รหัสประจำตัว 10561
8 ปี 2 เดือน 22 วัน
มิสชลธิชา ทรัพย์รังสี
รหัสประจำตัว 10565
8 ปี 2 เดือน 22 วัน
มิสวิยะดา อรดี
รหัสประจำตัว 10567
8 ปี 2 เดือน 22 วัน
ม.วสุรัตน์ สิริจำลองวงศ์
รหัสประจำตัว 10568
8 ปี 2 เดือน 22 วัน
ม.อิสระ บุญคง
รหัสประจำตัว 10570
8 ปี 6 เดือน 23 วัน
ม.ปิยะชาติ นพคุณวิจัย
รหัสประจำตัว 10571
8 ปี 2 เดือน 10 วัน
มิสพิชชาพร ประยูรอนุเทพ
รหัสประจำตัว 10572
7 ปี 7 เดือน 22 วัน
มิสสิริกานต์ คมวิลาศ คมวิลาศ
รหัสประจำตัว 10574
7 ปี 7 เดือน 22 วัน
มิสอรพรรณ อ่อนสองชั้น
รหัสประจำตัว 10575
7 ปี 7 เดือน 22 วัน
ม.วิฑูรย์ เรืองขำ
รหัสประจำตัว 10578
7 ปี 7 เดือน 22 วัน
มิสภัณฑิลา ชาติวงค์
รหัสประจำตัว 10580
7 ปี 7 เดือน 22 วัน
มิสภัทราวรรณ เกตุอุดม
รหัสประจำตัว 10581
7 ปี 2 เดือน 22 วัน
ม.กฤษดา ปั้นเอี่ยม
รหัสประจำตัว 10586
6 ปี 8 เดือน 22 วัน
มิสสุพัดชา ชันแสง
รหัสประจำตัว 10588
7 ปี 2 เดือน 22 วัน
มิสศศิธร อรรถรัตน์ปรีชา
รหัสประจำตัว 10594
6 ปี 8 เดือน 22 วัน
ม.ไพบูลย์ เสริมชานุ
รหัสประจำตัว 10602
6 ปี 4 เดือน 22 วัน
ม.สัจจะ อ้อยใจ
รหัสประจำตัว 10603
6 ปี 4 เดือน 22 วัน
ม.กรกช รัตนกรีฑากุล
รหัสประจำตัว 10604
6 ปี 4 เดือน 22 วัน
มิสจุฑามาศ ครุฑแก้ว
รหัสประจำตัว 10606
5 ปี 8 เดือน 22 วัน
ม.คมกริช ปรีชากุล
รหัสประจำตัว 10611
4 ปี 8 เดือน 22 วัน
มิสปรียาภรณ์ จำปา
รหัสประจำตัว 10612
4 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสวิรัญญา พลเยี่ยม
รหัสประจำตัว 10614
4 ปี 8 เดือน 22 วัน
มิสชีวา กลิ่นดี
รหัสประจำตัว 10616
4 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสปิ่นรักษ์ รุ่งเรือง
รหัสประจำตัว 10617
4 ปี 8 เดือน 22 วัน
มิสธนวรรณ ยั่งยืน
รหัสประจำตัว 10618
4 ปี 8 เดือน 22 วัน
มิสประกาย มีหรอ
รหัสประจำตัว 10619
4 ปี 8 เดือน 22 วัน
มิสสุพัตรา เกษรจันทร์
รหัสประจำตัว 10622
4 ปี 8 เดือน 22 วัน
ม.กิตติพันธ์ ผลอินทร์หอม
รหัสประจำตัว 10624
4 ปี 3 เดือน 22 วัน
มิสภูษณิศา พิทักษ์โกศล
รหัสประจำตัว 10626
4 ปี 3 เดือน 22 วัน
ม.จิจารุวัฒน์ ธนิกกุล
รหัสประจำตัว 10627
4 ปี 3 เดือน 22 วัน
ม.สิทธิศักดิ์ เกตุขุนทด
รหัสประจำตัว 10628
4 ปี 3 เดือน 22 วัน
มิสปัทมา วิสุขอนุกูล
รหัสประจำตัว 10629
4 ปี 3 เดือน 22 วัน
มิสปาลิตา คงกล่อม
รหัสประจำตัว 10635
3 ปี 8 เดือน 22 วัน
มิสซิสเตอร์เนตรประกาย ผิวชัย
รหัสประจำตัว 10638
4 ปี 7 เดือน 22 วัน
มิสพรพนิต ซุ่นทรัพย์
รหัสประจำตัว 10639
2 ปี 4 เดือน 22 วัน
มิสวรรณา จิรพลานุรักษ์
รหัสประจำตัว 10645
2 ปี 8 เดือน 22 วัน
ม.กำธร พิพัฒน์ชยานนท์
รหัสประจำตัว 10646
2 ปี 8 เดือน 22 วัน
มิสเกตุแก้ว จันทร์แจ้ง
รหัสประจำตัว 10647
2 ปี 8 เดือน 22 วัน
ม.อติสันต์ โสมศุภรัศม์
รหัสประจำตัว 10650
2 ปี 8 เดือน 22 วัน
มิสเกตน์นิภา สุขพรมา
รหัสประจำตัว 10651
2 ปี 8 เดือน 22 วัน
มิสสุดาวรรณ สารการ
รหัสประจำตัว 10652
2 ปี 8 เดือน 22 วัน
ม.ณัฐชนน ปัญญาชัยรักษา
รหัสประจำตัว 10656
2 ปี 3 เดือน 22 วัน
มิสปัทมา บัวบุญนาค
รหัสประจำตัว 10659
1 ปี 8 เดือน 13 วัน
ม.บริมาส วงศ์เจริญ
รหัสประจำตัว 10662
1 ปี 8 เดือน 22 วัน
ม.ชวินทร์ โรยอุตระ
รหัสประจำตัว 10668
6 ปี 8 เดือน 22 วัน
ม.อานันท์ เจริญสุข
รหัสประจำตัว 10672
1 ปี 1 เดือน 20 วัน
ม.หฤษฎ์ จักราธิวัตริ์
รหัสประจำตัว 10673
1 ปี 8 เดือน 22 วัน
ม.กำธร จรูญเลิศกิจจา
รหัสประจำตัว 10676
1 ปี 1 เดือน 20 วัน
ม.เจนธรรม จันทร์เสริมพงศ์
รหัสประจำตัว 10677
1 ปี 1 เดือน 20 วัน
มิสจิณจุฑา พูนพ่วง
รหัสประจำตัว 10678
0 ปี 8 เดือน 22 วัน
ม.นิคม เอกอมรปัญญา
รหัสประจำตัว 10679
0 ปี 8 เดือน 22 วัน
มิสอรอนงค์ ยันตะศิริ
รหัสประจำตัว 10680
0 ปี 8 เดือน 22 วัน
มิสสิราวรรณ เสาโมก
รหัสประจำตัว 10681
0 ปี 8 เดือน 22 วัน
ม.สรธร เขื่อนแก้ว
รหัสประจำตัว 10682
0 ปี 8 เดือน 22 วัน
ม.มนัสนันท์ คำทวี
รหัสประจำตัว 10685
1 ปี 1 เดือน 20 วัน
ม.วรุตม์ วีระชนประเสริฐ
รหัสประจำตัว 10690
0 ปี 2 เดือน 22 วัน
มิสรัตนาภรณ์ ลิ้มทุติเนตร
รหัสประจำตัว 10691
4 ปี 8 เดือน 22 วัน
ม.ชาญวิทย์ พึ่งอิ่ม
รหัสประจำตัว 10692
2 ปี 8 เดือน 22 วัน
มิสสุมิตรา เวียงสงค์..
รหัสประจำตัว 10695
0 ปี 11 เดือน 20 วัน
มิสเสาวลักษณ์ ทรัพย์มีสุข
รหัสประจำตัว 10696
0 ปี 2 เดือน 22 วัน
ม.สุนทร ศรีจันทร์..
รหัสประจำตัว 10697
0 ปี 7 เดือน 22 วัน
มิสภัสสร โซวเซ็ง
รหัสประจำตัว 10698
0 ปี 2 เดือน 22 วัน
ม.ณัฐภัทร ขุนสิงห์
รหัสประจำตัว 10699
0 ปี 2 เดือน 22 วัน
ม.นัทพล ถวิลอ่อน
รหัสประจำตัว 10700
0 ปี 2 เดือน 22 วัน
ม.ธนดล ส่งเจริญทรัพย์..
รหัสประจำตัว 10701
0 ปี 7 เดือน 16 วัน
ม.จักรกฤษณ์ บุญมาก
รหัสประจำตัว 10702
0 ปี 2 เดือน 22 วัน
มิสพิณรัตน์ จันทเลิง
รหัสประจำตัว 10703
0 ปี 2 เดือน 22 วัน
มิสวรินธรณ์ กฤษสอาดใจ..
รหัสประจำตัว 10704
0 ปี 7 เดือน 22 วัน
มิสดัชนี กระบี่น้อย..
รหัสประจำตัว 10705
0 ปี 7 เดือน 22 วัน
มิสนภัสรพี หงษ์พญา..
รหัสประจำตัว 10706
0 ปี 7 เดือน 22 วัน
ม.นคเรศ เครือเอี่ยม
รหัสประจำตัว 10707
0 ปี 2 เดือน 22 วัน
มิสสุนิสา จันชุม..
รหัสประจำตัว 10708
0 ปี 7 เดือน 2 วัน
ม.อันวาร แย้มกรุด..
รหัสประจำตัว 10709
0 ปี 7 เดือน 2 วัน
มิสวรินทร์ลดา ลีละประสพโชค..
รหัสประจำตัว 10710
0 ปี 6 เดือน 17 วัน
ม.ณัฐวุฒิ ดอกกฐิน
รหัสประจำตัว 10711
5 ปี 3 เดือน 22 วัน
มิสสกุลเกต ไตรลักษณ์กุล..
รหัสประจำตัว 10712
0 ปี 1 เดือน 20 วัน
บุคลากรทางการศึกษา (จำนวน 21 คน)
ม.พีรเชษฐ์ ทรัพย์สุดาวงศ์
รหัสประจำตัว 40231
0 ปี 0 เดือน 10 วัน
ม.ธันยบูรณ์ เรือนคำ
รหัสประจำตัว 40233
0 ปี 0 เดือน 11 วัน
ม.วิชญะ พิทักษ์ภาวศุทธิ
รหัสประจำตัว 40234
0 ปี 0 เดือน 11 วัน
ม.สรวิชญ์ คำภีระ
รหัสประจำตัว 40235
0 ปี 0 เดือน 11 วัน
ม.ณัฐพงษ์ วันทาพรม
รหัสประจำตัว 40243
0 ปี 8 เดือน 7 วัน
ม.ไชยวัฒน์ ออเปะ
รหัสประจำตัว 40244
0 ปี 8 เดือน 22 วัน
ม.ภาณุวิชญ์ แซ่เจิง
รหัสประจำตัว 40249
0 ปี 6 เดือน 29 วัน
มิสวราพรรณ สิงห์คำมา
รหัสประจำตัว 40250
0 ปี 6 เดือน 29 วัน
มิสศุทธวีร์ บุญโต
รหัสประจำตัว 40251
0 ปี 6 เดือน 29 วัน
ม.วชิรวิชญ์ มาตกฤษ
รหัสประจำตัว 40252
0 ปี 6 เดือน 29 วัน
มิสญาดา ประดับเพชรรัตน์
รหัสประจำตัว 40253
0 ปี 2 เดือน 22 วัน
มิสวันวลิน ตันติสุทธิวงษ์
รหัสประจำตัว 40254
0 ปี 2 เดือน 7 วัน
ม.ธนากร รัตนพลแสน
รหัสประจำตัว 40255
0 ปี 2 เดือน 22 วัน
มิสวิลาสิณี ประกับสิน
รหัสประจำตัว 40256
0 ปี 2 เดือน 7 วัน
มิสวรรณชมพู ศรีสุข
รหัสประจำตัว 40257
0 ปี 2 เดือน 22 วัน
มิสอัจฉราพร กงพาน
รหัสประจำตัว 40258
0 ปี 2 เดือน 22 วัน
มิสกฤตติญา พลเยี่ยม
รหัสประจำตัว 40259
0 ปี 1 เดือน 20 วัน
มิสธัญรดา ครืนอุระ
รหัสประจำตัว 40260
0 ปี 1 เดือน 20 วัน
มิสสิรภัทร กิ่งแก้ว
รหัสประจำตัว 40261
0 ปี 1 เดือน 20 วัน
ม.กษิดิศ ทรัพย์ไหลมา
รหัสประจำตัว 40262
0 ปี 1 เดือน 20 วัน
ม.รณกฤต พรจิรกิตติพงศ์
รหัสประจำตัว 40263
0 ปี 0 เดือน 11 วัน
เจ้าหน้าที่ (จำนวน 64 คน)
มิสสมพิศ พัฒน์ทวี
รหัสประจำตัว 20004
30 ปี 10 เดือน 22 วัน
ม.นิยม อ่อนน้อมดี
รหัสประจำตัว 20043
20 ปี 3 เดือน 22 วัน
มิสนันธิดา คำกองแก้ว
รหัสประจำตัว 20046
19 ปี 9 เดือน 22 วัน
มิสกุนทินี อยู่เพ็ชร
รหัสประจำตัว 20054
17 ปี 8 เดือน 6 วัน
ม.ธร สอระภูมิ
รหัสประจำตัว 20061
11 ปี 7 เดือน 22 วัน
ม.ณิชพงศ์ ปิ่นทอง
รหัสประจำตัว 20067
14 ปี 2 เดือน 22 วัน
มิสนิตยา โสดา
รหัสประจำตัว 20068
14 ปี 0 เดือน 15 วัน
มิสณัฏฐ์มนต์ธร อ้นเอี่ยม
รหัสประจำตัว 20069
13 ปี 8 เดือน 22 วัน
มิสประภัสสร เลิศนิมิตรกุล
รหัสประจำตัว 20070
13 ปี 8 เดือน 22 วัน
มิสนภัสนันท์ ธิติวรนันท์
รหัสประจำตัว 20073
12 ปี 8 เดือน 22 วัน
มิสเนตร์ ไชยบัวแก้ว
รหัสประจำตัว 20077
12 ปี 8 เดือน 22 วัน
มิสสุภัทรา ตะกรุดแก้ว
รหัสประจำตัว 20079
11 ปี 8 เดือน 20 วัน
ม.นิรันดร์ ใจมั่น
รหัสประจำตัว 20087
10 ปี 8 เดือน 20 วัน
มิสชญาภา คงเฟื่อง
รหัสประจำตัว 20088
11 ปี 8 เดือน 20 วัน
มิสณัฏฐกันย์ เกษมทรัพย์
รหัสประจำตัว 20099
11 ปี 0 เดือน 17 วัน
ม.ณัฐวัฒน์ เรืองวราวัฒน์
รหัสประจำตัว 20101
10 ปี 8 เดือน 20 วัน
ม.รณชัย เมฆบริสุทธิ์
รหัสประจำตัว 20104
11 ปี 0 เดือน 17 วัน
ม.กรกช สกุลฐิติธนานนท์
รหัสประจำตัว 20108
9 ปี 0 เดือน 19 วัน
มิสฐานิตา ตระพรมมิน
รหัสประจำตัว 20110
9 ปี 0 เดือน 19 วัน
มิสปุณยนุช ใจมั่น
รหัสประจำตัว 20115
8 ปี 8 เดือน 22 วัน
มิสชมัยภร สุขสมผล
รหัสประจำตัว 20121
8 ปี 8 เดือน 22 วัน
ม.กิตติ โฆษะธรรมกูล
รหัสประจำตัว 20124
8 ปี 8 เดือน 22 วัน
มิสเนรัญนิษฐา เกียรติศิลปิน
รหัสประจำตัว 20125
8 ปี 8 เดือน 22 วัน
มิสณัฐกานต์ คงแสน
รหัสประจำตัว 20129
9 ปี 7 เดือน 18 วัน
ม.อภินันณ์ โชคทวิภัทร
รหัสประจำตัว 20130
9 ปี 8 เดือน 22 วัน
ม.นพสิทธิ์ ศิวอนันต์วุฒิ
รหัสประจำตัว 20139
8 ปี 2 เดือน 22 วัน
ม.อรรถพร เลิศมาลัยภรณ์
รหัสประจำตัว 20140
8 ปี 8 เดือน 10 วัน
ม.โสภณ พินิจพัชรเลิศ
รหัสประจำตัว 20142
8 ปี 8 เดือน 10 วัน
มิสณัฐชานันท์ เหลือทรัพย์
รหัสประจำตัว 20145
8 ปี 8 เดือน 22 วัน
มิสขนิษฐา ศรีสมศักดิ์
รหัสประจำตัว 20147
8 ปี 2 เดือน 22 วัน
มิสศรัญญา ฉ่ำจิตร
รหัสประจำตัว 20148
7 ปี 7 เดือน 22 วัน
มิสณภัชชา กลิ่นทอง
รหัสประจำตัว 20149
7 ปี 7 เดือน 22 วัน
มิสกัญญารัตน์ สิริวัฒนพรกุล
รหัสประจำตัว 20151
7 ปี 7 เดือน 22 วัน
มิสทรรศนีย์ กลิ่นสุคนธ์
รหัสประจำตัว 20153
7 ปี 2 เดือน 22 วัน
มิสสองขวัญ สังข์เอม
รหัสประจำตัว 20154
7 ปี 2 เดือน 22 วัน
มิสรัตนา แพรทรายสงค์
รหัสประจำตัว 20156
7 ปี 2 เดือน 22 วัน
มิสจินดาวรรณ มากสุวรรณ
รหัสประจำตัว 20162
6 ปี 4 เดือน 22 วัน
มิสชุดากร บุญตา
รหัสประจำตัว 20172
5 ปี 8 เดือน 22 วัน
ม.ฐิติวัชร์ ภิรมย์นาคฐากุล
รหัสประจำตัว 20173
5 ปี 8 เดือน 22 วัน
มิสนิศามณี เสาชัย
รหัสประจำตัว 20175
5 ปี 8 เดือน 22 วัน
มิสจิฎาภา จิ๋วเจริญ
รหัสประจำตัว 20182
4 ปี 8 เดือน 22 วัน
ม.วัฒนา สุทธิสินธุ์
รหัสประจำตัว 20183
4 ปี 8 เดือน 12 วัน
ม.ไกร ศรีธงไชย
รหัสประจำตัว 20184
4 ปี 3 เดือน 22 วัน
ม.อมร อัครชาญเกียรติ
รหัสประจำตัว 20185
4 ปี 7 เดือน 22 วัน
ม.สิทธิโชค ปิ่นวิเศษ
รหัสประจำตัว 20186
4 ปี 7 เดือน 22 วัน
ม.จีรศักดิ์ อาภาไพร
รหัสประจำตัว 20187
4 ปี 7 เดือน 22 วัน
มิสมลาภรณ์ ซังปาน
รหัสประจำตัว 20189
4 ปี 1 เดือน 20 วัน
ม.ธีรธาร บุญแก้ว
รหัสประจำตัว 20191
4 ปี 0 เดือน 20 วัน
ม.ชนะ เอี่ยมแสงใส
รหัสประจำตัว 20193
3 ปี 8 เดือน 22 วัน
ม.จิรายุ แสงวงษ์วัฒนา
รหัสประจำตัว 20194
2 ปี 8 เดือน 22 วัน
ม.ศุภรักษ์ สุขพันธ์
รหัสประจำตัว 20196
3 ปี 2 เดือน 22 วัน
ม.ธนกร บุญจรัส
รหัสประจำตัว 20197
2 ปี 8 เดือน 22 วัน
มิสพิมพ์ณัฐปภา รัตเสนศรี
รหัสประจำตัว 20199
2 ปี 8 เดือน 22 วัน
มิสพิมพ์ปภัสสร มาเยื้อง
รหัสประจำตัว 20200
2 ปี 3 เดือน 22 วัน
มิสสุนิสา แก้วเอโก
รหัสประจำตัว 20202
0 ปี 8 เดือน 22 วัน
ม.พาสุข ลื่นสัน
รหัสประจำตัว 20207
1 ปี 8 เดือน 22 วัน
มิสนภสร จิตตะปุตตะ
รหัสประจำตัว 20210
1 ปี 1 เดือน 20 วัน
มิสอริศรา นพมาศ
รหัสประจำตัว 20211
1 ปี 1 เดือน 20 วัน
มิสสุธิกานต์ ชัยศรีอริยกุล
รหัสประจำตัว 20214
0 ปี 2 เดือน 22 วัน
ม.นที คำอิน...
รหัสประจำตัว 20215
0 ปี 8 เดือน 6 วัน
ม.ธีรพงศ์ โพธิ์งาม...
รหัสประจำตัว 20216
0 ปี 8 เดือน 6 วัน
ม.ณัฐวุฒิ กำเนิดคำ...
รหัสประจำตัว 20217
0 ปี 7 เดือน 16 วัน
ม.ศุภเดช ศักดิ์สุริยา...
รหัสประจำตัว 20218
0 ปี 5 เดือน 22 วัน
มิสเบญจมาศ อานันทนะรักษ์
รหัสประจำตัว 20219
0 ปี 0 เดือน 17 วัน
บุคลากรชาวต่างชาติ (จำนวน 85 คน)
มิสMary Grace Abueva
รหัสประจำตัว 13144
15 ปี 4 เดือน 12 วัน
ม.Melchor Panizales
รหัสประจำตัว 13155
14 ปี 9 เดือน 28 วัน
ม.Alex Kamenya
รหัสประจำตัว 13166
14 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสRaziel Felix-Aguelo
รหัสประจำตัว 13208
14 ปี 0 เดือน 21 วัน
มิสErlinda Charoenvaspakdee
รหัสประจำตัว 13217
13 ปี 2 เดือน 16 วัน
ม.Robert Jordan
รหัสประจำตัว 13223
12 ปี 10 เดือน 7 วัน
มิสRachelle Estrada
รหัสประจำตัว 13226
12 ปี 8 เดือน 9 วัน
มิสKrisitne Navarrete
รหัสประจำตัว 13250
12 ปี 1 เดือน 27 วัน
มิสEdna Matillano
รหัสประจำตัว 13260
11 ปี 8 เดือน 9 วัน
มิสCharimaigne Bazar
รหัสประจำตัว 13274
11 ปี 6 เดือน 23 วัน
ม.Jan Rey Cabrejas
รหัสประจำตัว 13304
10 ปี 7 เดือน 10 วัน
ม.Selmer Aguelo
รหัสประจำตัว 13309
10 ปี 5 เดือน 7 วัน
มิสJaywence Nalagon
รหัสประจำตัว 13340
9 ปี 5 เดือน 14 วัน
ม.Franmar Baybay
รหัสประจำตัว 13341
9 ปี 5 เดือน 14 วัน
มิสChinwe Nkeiruka Abayomi-Aro
รหัสประจำตัว 13342
9 ปี 5 เดือน 14 วัน
ม.Adhikarimayun Shamar
รหัสประจำตัว 13345
9 ปี 5 เดือน 14 วัน
มิสPricilla Seo
รหัสประจำตัว 13355
9 ปี 5 เดือน 17 วัน
มิสMa. Fe Esperanza Lualhati
รหัสประจำตัว 13360
9 ปี 3 เดือน 22 วัน
มิสSharon Lorono
รหัสประจำตัว 13365
9 ปี 0 เดือน 19 วัน
มิสSheila Llave
รหัสประจำตัว 13392
8 ปี 7 เดือน 20 วัน
มิสVanessa Madrid
รหัสประจำตัว 13396
8 ปี 6 เดือน 22 วัน
ม.Maximillan Badidles
รหัสประจำตัว 13405
8 ปี 2 เดือน 26 วัน
มิสMelanie Miculob
รหัสประจำตัว 13406
8 ปี 2 เดือน 22 วัน
ม.Mehmood Nasir
รหัสประจำตัว 13419
7 ปี 8 เดือน 8 วัน
ม.Christopher Scallon
รหัสประจำตัว 13427
7 ปี 8 เดือน 11 วัน
มิสLi fang Lu
รหัสประจำตัว 13434
7 ปี 7 เดือน 20 วัน
ม.Simon David Wintersgill
รหัสประจำตัว 13452
6 ปี 8 เดือน 12 วัน
ม.Apolonio Mercado
รหัสประจำตัว 13469
6 ปี 7 เดือน 8 วัน
มิสElri Kriel
รหัสประจำตัว 13475
6 ปี 5 เดือน 26 วัน
ม.Kyle Peter Schalkwyk
รหัสประจำตัว 13483
5 ปี 8 เดือน 11 วัน
ม.Darrell Guinn
รหัสประจำตัว 13484
5 ปี 8 เดือน 11 วัน
ม.Arman Lao-Ay
รหัสประจำตัว 13486
5 ปี 8 เดือน 11 วัน
ม.Alexander Jonathan Abel
รหัสประจำตัว 13490
5 ปี 8 เดือน 12 วัน
ม. Alexander John Ruscoe
รหัสประจำตัว 13493
5 ปี 8 เดือน 12 วัน
ม.Patrick James Erdmann
รหัสประจำตัว 13504
5 ปี 2 เดือน 16 วัน
มิสKathrine Rensburg
รหัสประจำตัว 13507
4 ปี 11 เดือน 5 วัน
มิสOlena Krasnikova
รหัสประจำตัว 13521
4 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสKacey Lynn Gavin
รหัสประจำตัว 13523
4 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสMelissa Kate Buskin
รหัสประจำตัว 13524
4 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสMarilyn Bautista Balagtas
รหัสประจำตัว 13536
4 ปี 2 เดือน 24 วัน
ม.Peter Brian Sands
รหัสประจำตัว 13539
4 ปี 2 เดือน 24 วัน
มิสShimmer Faith Ballangan Cabana
รหัสประจำตัว 13540
4 ปี 2 เดือน 24 วัน
มิสMidori Otake
รหัสประจำตัว 13546
4 ปี 2 เดือน 23 วัน
มิสNympha Cardosa Ortiz
รหัสประจำตัว 13549
3 ปี 8 เดือน 22 วัน
ม.Colin McKelvie
รหัสประจำตัว 13552
3 ปี 8 เดือน 0 วัน
ม.Gerry Alipan Tayong
รหัสประจำตัว 13555
3 ปี 8 เดือน 9 วัน
ม.Reyno Jr Babaison Batomalaque
รหัสประจำตัว 13556
3 ปี 8 เดือน 1 วัน
ม.Joemar Rey Condor Payot
รหัสประจำตัว 13557
3 ปี 7 เดือน 22 วัน
มิสIvy Sotea Sagal
รหัสประจำตัว 13563
3 ปี 5 เดือน 22 วัน
มิสImary Blanche Edralin
รหัสประจำตัว 13564
3 ปี 2 เดือน 30 วัน
มิสCyryll Jane Dapon
รหัสประจำตัว 13567
2 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสJane Ruby Tumbokon
รหัสประจำตัว 13569
2 ปี 6 เดือน 30 วัน
ม.Tiago Bueno Luciano
รหัสประจำตัว 13572
2 ปี 6 เดือน 2 วัน
มิสReyna Mae Lindog
รหัสประจำตัว 13573
2 ปี 5 เดือน 22 วัน
ม.Crisanto Felix
รหัสประจำตัว 13575
2 ปี 4 เดือน 28 วัน
มิสZeinab Amiri Rigi
รหัสประจำตัว 13577
2 ปี 4 เดือน 0 วัน
มิสGemma Louise Smith
รหัสประจำตัว 13578
2 ปี 3 เดือน 16 วัน
มิสAngelina Iusupova
รหัสประจำตัว 13579
2 ปี 3 เดือน 27 วัน
ม.Nikita Karo
รหัสประจำตัว 13581
2 ปี 2 เดือน 11 วัน
มิสIvu Shane Bagiohan Pacqiao
รหัสประจำตัว 13585
2 ปี 0 เดือน 16 วัน
ม.Terry Robert Kisling
รหัสประจำตัว 13588
1 ปี 7 เดือน 12 วัน
ม.Francois Van Schalkwyk
รหัสประจำตัว 13593
1 ปี 7 เดือน 1 วัน
มิสSapna Shahthanawuth
รหัสประจำตัว 13594
1 ปี 7 เดือน 1 วัน
ม.Jeremy Douglas Downing
รหัสประจำตัว 13595
1 ปี 7 เดือน 1 วัน
ม.Lawrence Gregory Hill
รหัสประจำตัว 13597
1 ปี 6 เดือน 4 วัน
ม.Nicholas Steven Knight
รหัสประจำตัว 13602
1 ปี 1 เดือน 20 วัน
มิสLoraine B. Rubi
รหัสประจำตัว 13603
1 ปี 1 เดือน 20 วัน
ม.Andrew Paul Mullings
รหัสประจำตัว 13606
1 ปี 1 เดือน 7 วัน
ม.Ahmed Mustafa Kamel Mohamed Elsaid Elswerky
รหัสประจำตัว 13607
1 ปี 1 เดือน 0 วัน
มิสMade Ayu Ardhanariswari
รหัสประจำตัว 13610
0 ปี 11 เดือน 20 วัน
มิสLiza Eapanta Quelitana
รหัสประจำตัว 13611
0 ปี 11 เดือน 20 วัน
มิสDarlene A Fernandez
รหัสประจำตัว 13612
0 ปี 10 เดือน 12 วัน
ม.Mark Damien Finegan
รหัสประจำตัว 13613
0 ปี 8 เดือน 6 วัน
ม.Edward Leslie Wordsworth Rush
รหัสประจำตัว 13614
0 ปี 8 เดือน 13 วัน
ม.Mr. Aleksandar Dukic
รหัสประจำตัว 13615
0 ปี 8 เดือน 13 วัน
มิสSophie Louise Kendall
รหัสประจำตัว 13616
0 ปี 8 เดือน 13 วัน
ม.Jacobus Lodewikus Bronkhorst
รหัสประจำตัว 13617
0 ปี 8 เดือน 3 วัน
มิสMichelle Ebarle Fernadez
รหัสประจำตัว 13618
0 ปี 7 เดือน 2 วัน
มิสPatricia Rose Vesquez
รหัสประจำตัว 13619
0 ปี 6 เดือน 23 วัน
ม.Gianluca Lopez
รหัสประจำตัว 13620
0 ปี 6 เดือน 23 วัน
ม.Vincent Apostol Cabulong
รหัสประจำตัว 13621
0 ปี 5 เดือน 21 วัน
มิสMahzad Farahani
รหัสประจำตัว 13622
0 ปี 4 เดือน 29 วัน
ม.Chi Yin Wu
รหัสประจำตัว 13623
0 ปี 3 เดือน 12 วัน
มิสTuba Kok
รหัสประจำตัว 13624
0 ปี 0 เดือน 25 วัน
ม.Nicanor S. Larigo
รหัสประจำตัว 13625
0 ปี 0 เดือน 4 วัน
บุคลากรอัตราจ้าง (จำนวน 19 คน)
ม.ชนกันต์ นันท์ชัย
รหัสประจำตัว 50001
4 ปี 8 เดือน 8 วัน
ม.กฤษณะ มณีสอดแสง
รหัสประจำตัว 50002
4 ปี 8 เดือน 8 วัน
ม.ธัชคม จินดาวัฒน์
รหัสประจำตัว 50003
4 ปี 8 เดือน 8 วัน
มิสจารุวรรณ ทองฤทธิ์
รหัสประจำตัว 50004
4 ปี 8 เดือน 8 วัน
ม.พีรณัฐ ลี้รัตนชัยสกุล
รหัสประจำตัว 50008
4 ปี 8 เดือน 8 วัน
ม.วรัญญู รัตนวิชัย
รหัสประจำตัว 50011
4 ปี 8 เดือน 8 วัน
มิสกนกวรรณ หม่องสนธิ
รหัสประจำตัว 50013
4 ปี 8 เดือน 8 วัน
ม.ศุภณัฐ ศรีมณี
รหัสประจำตัว 50015
5 ปี 0 เดือน 12 วัน
ม.วัชรพงษ์ โชคชัยชนะ
รหัสประจำตัว 50017
3 ปี 8 เดือน 7 วัน
ม.ธนันต์ พิภพผล
รหัสประจำตัว 50019
3 ปี 8 เดือน 7 วัน
ม.กรกฎ นาคจันเสน
รหัสประจำตัว 50020
2 ปี 8 เดือน 10 วัน
มิสเมธาวี หิรัญคำ
รหัสประจำตัว 50021
2 ปี 8 เดือน 14 วัน
ม.ชวัลวิทย์ สาริกานนท์
รหัสประจำตัว 50023
2 ปี 8 เดือน 14 วัน
ม.วรงกรณ์ อรธนาลัย
รหัสประจำตัว 50026
1 ปี 7 เดือน 8 วัน
มิสอัจฉรา จันหา
รหัสประจำตัว 50027
1 ปี 6 เดือน 26 วัน
มิสสมร กออวยชัย
รหัสประจำตัว 50028
1 ปี 6 เดือน 26 วัน
ม.สิทธิเดช เสาหงษ์
รหัสประจำตัว 50030
1 ปี 1 เดือน 20 วัน
มิสอุดมลักษณ์ นกพึ่งพุ่ม
รหัสประจำตัว 50031
0 ปี 8 เดือน 9 วัน
มิสประณีต วงษ์เกษกร
รหัสประจำตัว 50032
0 ปี 8 เดือน 9 วัน
พนักงาน (จำนวน 115 คน)
นายวิเชียร แก้วงาม
รหัสประจำตัว 60006
34 ปี 0 เดือน 21 วัน
น.ส.วรวรรณ กันภัย
รหัสประจำตัว 60007
33 ปี 6 เดือน 16 วัน
น.ส.สุมิตรา คุ้มใหญ่โต
รหัสประจำตัว 60011
33 ปี 2 เดือน 12 วัน
น.ส.สร้อยจันทร์ ไกรหอม
รหัสประจำตัว 60012
31 ปี 5 เดือน 15 วัน
นายสมหมาย สมหวัง
รหัสประจำตัว 60014
29 ปี 11 เดือน 21 วัน
นายสมศักดิ์ เหลืองเรือง
รหัสประจำตัว 60015
29 ปี 4 เดือน 10 วัน
น.ส.ณัชชา เหลืองเรือง
รหัสประจำตัว 60016
29 ปี 4 เดือน 10 วัน
นายยศวีร์ ฉ่ำจิตร
รหัสประจำตัว 60020
28 ปี 6 เดือน 18 วัน
น.ส.สิรีภัทร์ ฉ่ำจิตร
รหัสประจำตัว 60021
28 ปี 6 เดือน 18 วัน
นายเจริญ คำภักดี
รหัสประจำตัว 60024
28 ปี 3 เดือน 4 วัน
น.ส.น้ำอ้อย เหลืองเรือง
รหัสประจำตัว 60025
28 ปี 3 เดือน 4 วัน
นายศุภชัย จงทวีสุขสันต์
รหัสประจำตัว 60026
28 ปี 1 เดือน 25 วัน
น.ส.สัมฤทธิ์ อินสอน
รหัสประจำตัว 60027
24 ปี 1 เดือน 25 วัน
น.ส.ประนาม มั่นคง
รหัสประจำตัว 60028
27 ปี 11 เดือน 20 วัน
นายอนุรักษ์ ผาสุข
รหัสประจำตัว 60030
26 ปี 1 เดือน 20 วัน
น.ส.กัญญารัตน์ โคแก้ว
รหัสประจำตัว 60032
25 ปี 2 เดือน 22 วัน
น.ส.นงนภัส กนกสิงห์
รหัสประจำตัว 60033
25 ปี 2 เดือน 22 วัน
น.ส.แขก สมัครการ
รหัสประจำตัว 60034
24 ปี 5 เดือน 28 วัน
นายคะนองเมฆ พิศสุวรรณ
รหัสประจำตัว 60037
23 ปี 9 เดือน 22 วัน
น.ส.ฉัตร์วิไล บัวงิ้วใหญ่
รหัสประจำตัว 60038
24 ปี 2 เดือน 22 วัน
น.ส.เตือนใจ พุ่มบัว
รหัสประจำตัว 60039
24 ปี 2 เดือน 21 วัน
น.ส.กำไล จรเข้น้อย
รหัสประจำตัว 60040
24 ปี 0 เดือน 20 วัน
นายธวัช แก้วงาม
รหัสประจำตัว 60042
23 ปี 6 เดือน 16 วัน
น.ส.แฉล้ม เงินก้อน
รหัสประจำตัว 60050
15 ปี 10 เดือน 20 วัน
น.ส.พัชรา ฉ่ำจิตร
รหัสประจำตัว 60052
15 ปี 10 เดือน 20 วัน
น.ส.ศิริพันธ์ อ่อนคำ
รหัสประจำตัว 60053
15 ปี 10 เดือน 20 วัน
นายประทวน ฉ่ำจิตร
รหัสประจำตัว 60055
15 ปี 10 เดือน 20 วัน
น.ส.เจริญ แตงสมุทร์
รหัสประจำตัว 60056
15 ปี 10 เดือน 20 วัน
น.ส.ปราณี ภูสีฤทธิ์
รหัสประจำตัว 60057
15 ปี 10 เดือน 20 วัน
น.ส.ยินดี ฉ่ำจิตร
รหัสประจำตัว 60059
15 ปี 10 เดือน 20 วัน
นายไลวัลย์ ชาลีวรรณ
รหัสประจำตัว 60062
15 ปี 10 เดือน 20 วัน
น.ส.ภัสนันท์ ไชยายงค์
รหัสประจำตัว 60064
15 ปี 10 เดือน 20 วัน
น.ส.บุญมี ไขแสง
รหัสประจำตัว 60066
15 ปี 10 เดือน 20 วัน
น.ส.ทองหล่อ ทองจุล
รหัสประจำตัว 60069
15 ปี 10 เดือน 20 วัน
น.ส.เจริญ ลือกำลัง
รหัสประจำตัว 61000
10 ปี 10 เดือน 23 วัน
น.ส.สมฤทัย ปานเจริญ
รหัสประจำตัว 61002
10 ปี 8 เดือน 22 วัน
นายศรีสะอาด ไชยายงค์
รหัสประจำตัว 61005
10 ปี 8 เดือน 22 วัน
นายสมเกียรติ แก้วเอโก
รหัสประจำตัว 61007
10 ปี 8 เดือน 22 วัน
น.ส.ฉันทนา พันธ์สมจิตร
รหัสประจำตัว 61009
10 ปี 8 เดือน 22 วัน
น.ส.มะลิ พรหมสวัสดิ์
รหัสประจำตัว 61011
10 ปี 8 เดือน 22 วัน
น.ส.สำรวย สุจิณโน
รหัสประจำตัว 61016
10 ปี 8 เดือน 22 วัน
นายบุญเกิด ผาสุข
รหัสประจำตัว 61019
8 ปี 6 เดือน 23 วัน
น.ส.เมตตา เกิดมงคล
รหัสประจำตัว 61024
10 ปี 8 เดือน 22 วัน
น.ส.รัชนี บำรุง
รหัสประจำตัว 61027
10 ปี 8 เดือน 22 วัน
นายภานุวัฒน์ ประดับด้วยศีล
รหัสประจำตัว 61034
10 ปี 0 เดือน 25 วัน
นายทรงศักดิ์ แซ่ลี้
รหัสประจำตัว 61046
10 ปี 8 เดือน 22 วัน
นายสมชาย ดอนไพรเพชร
รหัสประจำตัว 61047
10 ปี 8 เดือน 22 วัน
น.ส.ภัทริกา สุพงษ์
รหัสประจำตัว 61050
9 ปี 5 เดือน 22 วัน
น.ส.พิมลวรรณ นพวงศ์
รหัสประจำตัว 62002
11 ปี 0 เดือน 20 วัน
น.ส.เสทือน แก้วสวาท
รหัสประจำตัว 62019
10 ปี 8 เดือน 22 วัน
น.ส.มณฑา ขุนคงเสถียร
รหัสประจำตัว 62039
10 ปี 8 เดือน 22 วัน
น.ส.เรืองรอง มีจันทร์เพ็ชร
รหัสประจำตัว 62056
10 ปี 8 เดือน 22 วัน
น.ส.กัญญา วงษ์กวี
รหัสประจำตัว 62057
10 ปี 8 เดือน 22 วัน
น.ส.วิลาวรรณ อัตตะชีวะ
รหัสประจำตัว 62059
10 ปี 8 เดือน 22 วัน
น.ส.สุนทร มุ่งหามกลาง
รหัสประจำตัว 62069
10 ปี 8 เดือน 22 วัน
น.ส.อุสา อ่อนน้อมดี
รหัสประจำตัว 62071
10 ปี 8 เดือน 22 วัน
น.ส.สร้อยกาญดา คันธนู
รหัสประจำตัว 62075
9 ปี 5 เดือน 22 วัน
นายไพรรัฐ หงษาลึก
รหัสประจำตัว 62085
9 ปี 5 เดือน 22 วัน
นายปิยะ พวงเพชร์
รหัสประจำตัว 62088
9 ปี 5 เดือน 22 วัน
นายมานพ จีนสมุทร์
รหัสประจำตัว 62090
9 ปี 5 เดือน 22 วัน
นายสุรัฐชัย ปานเจริญ
รหัสประจำตัว 62097
9 ปี 5 เดือน 22 วัน
นายทศพร แซ่กัง
รหัสประจำตัว 62098
9 ปี 5 เดือน 22 วัน
น.ส.ณัฏฐกานต์ บุญญเสฐ
รหัสประจำตัว 62101
8 ปี 6 เดือน 23 วัน
น.ส.ชลวิชา นุตรักษ์
รหัสประจำตัว 62105
8 ปี 8 เดือน 22 วัน
น.ส.สมพร แก้วแสงทอง
รหัสประจำตัว 62120
7 ปี 7 เดือน 22 วัน
นายบุญสงค์ ทองลี่
รหัสประจำตัว 62124
7 ปี 6 เดือน 23 วัน
น.ส.พวงเพ็ญ ฟ้อนฟุ้ง
รหัสประจำตัว 62125
7 ปี 4 เดือน 22 วัน
น.ส.รังสิมา สมานแก้ว
รหัสประจำตัว 62126
7 ปี 6 เดือน 23 วัน
นายเอก สุขโหมด
รหัสประจำตัว 62128
7 ปี 6 เดือน 23 วัน
น.ส.จุฑามาศ แตงสมุทร
รหัสประจำตัว 62130
7 ปี 3 เดือน 22 วัน
น.ส.ธัญญาเรศ สีลาสม
รหัสประจำตัว 62134
6 ปี 11 เดือน 20 วัน
นายจำรัส เดชบุรัมย
รหัสประจำตัว 62139
7 ปี 4 เดือน 22 วัน
น.ส.นงลักษณ์ สุขโหมด
รหัสประจำตัว 62146
6 ปี 3 เดือน 22 วัน
น.ส.สมศรี แจ่มแจ้ง
รหัสประจำตัว 62149
6 ปี 2 เดือน 22 วัน
น.ส.วาสนา รอดรุ่งเรือง
รหัสประจำตัว 62151
6 ปี 2 เดือน 22 วัน
น.ส.ปริชาติ จันทร์พงค์
รหัสประจำตัว 62152
6 ปี 4 เดือน 16 วัน
น.ส.สิทธิพร เงินก้อน
รหัสประจำตัว 62155
6 ปี 2 เดือน 21 วัน
น.ส.สะกาวเดือน ไชยคุณ
รหัสประจำตัว 62159
5 ปี 11 เดือน 27 วัน
น.ส.อุบล สุขโหมด
รหัสประจำตัว 62163
5 ปี 5 เดือน 22 วัน
น.ส.รัชนก สุขโหมด
รหัสประจำตัว 62164
5 ปี 8 เดือน 5 วัน
น.ส.เนตรนภา วันทองสุข
รหัสประจำตัว 62166
5 ปี 4 เดือน 22 วัน
นายสิรวิชญ์ เรืองศรี
รหัสประจำตัว 62167
5 ปี 4 เดือน 22 วัน
น.ส.โชคอำนวย จันประทัด
รหัสประจำตัว 62168
5 ปี 3 เดือน 22 วัน
นายพุฒิพงศ์ ทิพย์มาศจารุดี
รหัสประจำตัว 62174
4 ปี 7 เดือน 22 วัน
น.ส.กนกพร แสนขาว
รหัสประจำตัว 62181
4 ปี 1 เดือน 20 วัน
น.ส.ลักขณา ถิ่นพายัพ
รหัสประจำตัว 62182
4 ปี 1 เดือน 20 วัน
น.ส.มาลี สุขประเสริฐ
รหัสประจำตัว 62183
4 ปี 5 เดือน 14 วัน
นายพรชัย วิชาสูง
รหัสประจำตัว 62187
3 ปี 5 เดือน 22 วัน
น.ส.วรดา ขาวอาราม
รหัสประจำตัว 62190
3 ปี 8 เดือน 28 วัน
น.ส.วศิกา อ่อนนอก
รหัสประจำตัว 62193
3 ปี 1 เดือน 20 วัน
น.ส.โศภิษฐา รอดคง
รหัสประจำตัว 62194
3 ปี 4 เดือน 27 วัน
น.ส.เยาวลักษณ์ เฉียบแหลม
รหัสประจำตัว 62199
2 ปี 9 เดือน 22 วัน
น.ส.พรทิพย์ มานันที
รหัสประจำตัว 62200
2 ปี 3 เดือน 22 วัน
นายณัฐชัย แสงสว่าง
รหัสประจำตัว 62202
2 ปี 3 เดือน 22 วัน
น.ส.พรวดี พรหมอังกูร
รหัสประจำตัว 62204
2 ปี 2 เดือน 22 วัน
น.ส.กันยา จงรักษ์
รหัสประจำตัว 62205
1 ปี 11 เดือน 21 วัน
น.ส.สุดา ยุปานัน
รหัสประจำตัว 62207
1 ปี 11 เดือน 21 วัน
น.ส.จันทิภาพร พราหมณ์ไทย
รหัสประจำตัว 62208
1 ปี 11 เดือน 21 วัน
น.ส.นิตยา ผ่านเมือง
รหัสประจำตัว 62212
1 ปี 8 เดือน 22 วัน
นายประครอง อุโคตร
รหัสประจำตัว 62215
1 ปี 7 เดือน 22 วัน
นายประสิทธิ์ วีระพันธุ์
รหัสประจำตัว 62216
1 ปี 10 เดือน 21 วัน
น.ส.วันเพ็ญ พรมภาโส
รหัสประจำตัว 62218
1 ปี 4 เดือน 22 วัน
น.ส.อาทิตญา กำเหนิดแก้ว
รหัสประจำตัว 62220
1 ปี 4 เดือน 22 วัน
นายตรีเพชร นิยมสุข
รหัสประจำตัว 62221
1 ปี 2 เดือน 22 วัน
นายนรภัทร ทับทิมใหญ่
รหัสประจำตัว 62223
1 ปี 0 เดือน 20 วัน
น.ส.พรวิกา กันทะถ้ำ
รหัสประจำตัว 62224
0 ปี 9 เดือน 22 วัน
น.ส.นนทิยา สุขสวัสดิ์...
รหัสประจำตัว 62225
1 ปี 1 เดือน 25 วัน
น.ส.นันทวรรณ สุ่มมาตร์...
รหัสประจำตัว 62226
0 ปี 11 เดือน 13 วัน
น.ส.ชณาพร กองจันทร์
รหัสประจำตัว 62227
0 ปี 11 เดือน 5 วัน
น.ส.สุภาพร นวมนาม
รหัสประจำตัว 62229
0 ปี 4 เดือน 22 วัน
นายชลธิศ สมหวัง
รหัสประจำตัว 62230
0 ปี 4 เดือน 22 วัน
นายเอกราช มาโส
รหัสประจำตัว 62231
0 ปี 4 เดือน 22 วัน
นายรุ่งตะวัน ภักผ่อง
รหัสประจำตัว 62232
0 ปี 4 เดือน 22 วัน
น.ส.ภัทรมัย ประทุมตรี..
รหัสประจำตัว 62233
0 ปี 1 เดือน 20 วัน
น.ส.ทับทิม พรหมนาค..
รหัสประจำตัว 62234
0 ปี 1 เดือน 14 วัน
";