ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม
ภราดา (จำนวน 4 คน)
ภ.ดร.ศักดา สกนธวัฒน์
รหัสประจำตัว 31016
0 ปี 0 เดือน 19 วัน
ภ.พีรพงศ์ ดาราไทย
รหัสประจำตัว 31005
12 ปี 0 เดือน 19 วัน
ภ.อรุณ เมธเศรษฐ
รหัสประจำตัว 31011
9 ปี 0 เดือน 19 วัน
ภ.ครรชิต สีสาวรรณ
รหัสประจำตัว 31017
0 ปี 0 เดือน 19 วัน
บุคลากรครู (จำนวน 240 คน)
มิสฐิติรัตน์ อยู่สวัสดิ์
รหัสประจำตัว 10051
37 ปี 11 เดือน 16 วัน
ม.สาธิต วิโรจนะ
รหัสประจำตัว 10059
37 ปี 8 เดือน 21 วัน
มิสบุญสืบ แสงทอง
รหัสประจำตัว 10071
34 ปี 11 เดือน 2 วัน
มิสปานทิพย์ ดอนอ่วมไพร
รหัสประจำตัว 10073
34 ปี 11 เดือน 2 วัน
มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์
รหัสประจำตัว 10075
34 ปี 4 เดือน 2 วัน
มิสจิราพร คุณาบุตร
รหัสประจำตัว 10076
34 ปี 3 เดือน 16 วัน
ม.ณชพล สมณา
รหัสประจำตัว 10078
33 ปี 11 เดือน 28 วัน
ม.นิมิตร อยู่สวัสดิ์
รหัสประจำตัว 10091
32 ปี 2 เดือน 16 วัน
มิสจารุวรรณ หนูเทศ
รหัสประจำตัว 10092
32 ปี 2 เดือน 22 วัน
ม.ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์ เหลืองประสิทธิ์
รหัสประจำตัว 10097
31 ปี 5 เดือน 8 วัน
มิสรื่นจิต ใจมั่น
รหัสประจำตัว 10098
31 ปี 5 เดือน 8 วัน
มิสนิภาพรรณ ระดมกิจ
รหัสประจำตัว 10099
31 ปี 5 เดือน 8 วัน
มิสหิรัญยา กลีบกมล
รหัสประจำตัว 10100
31 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสปรัศนี เกิดภักดี
รหัสประจำตัว 10103
30 ปี 9 เดือน 12 วัน
ม.สันชัย สุขเสมา
รหัสประจำตัว 10108
30 ปี 9 เดือน 20 วัน
มิสนลินรัตน์ กิจเกษสุวรรณ
รหัสประจำตัว 10114
30 ปี 9 เดือน 7 วัน
ม.อลงกรณ์ แสงโชติ
รหัสประจำตัว 10119
30 ปี 2 เดือน 26 วัน
มิสอรนุช โสรินทร์
รหัสประจำตัว 10121
29 ปี 9 เดือน 29 วัน
มิสวีรวรรณ สุขสบาย
รหัสประจำตัว 10125
29 ปี 1 เดือน 4 วัน
ม.นพดล โสรินทร์
รหัสประจำตัว 10127
29 ปี 2 เดือน 17 วัน
ม.บุดดี วุฒิเสลา
รหัสประจำตัว 10128
29 ปี 2 เดือน 17 วัน
ม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์
รหัสประจำตัว 10130
29 ปี 9 เดือน 23 วัน
มิสจันทร์เพ็ญ จงพิพัฒน์มงคล
รหัสประจำตัว 10133
28 ปี 6 เดือน 16 วัน
ม.รังสรรค์ เกิดน้อย
รหัสประจำตัว 10138
29 ปี 9 เดือน 23 วัน
ม.มาโนช บุญผ่องใส
รหัสประจำตัว 10139
29 ปี 9 เดือน 23 วัน
มิสประภัสสร วิเวก
รหัสประจำตัว 10143
28 ปี 1 เดือน 12 วัน
ม.ภัทร ผิวเกลี้ยง
รหัสประจำตัว 10144
27 ปี 4 เดือน 23 วัน
มิสอารยา เพ็งศาสตร์
รหัสประจำตัว 10146
26 ปี 10 เดือน 27 วัน
มิสแสงธิรา เจริญนาน
รหัสประจำตัว 10148
26 ปี 5 เดือน 22 วัน
มิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์
รหัสประจำตัว 10149
26 ปี 10 เดือน 2 วัน
ม.สราวุธ อนันตชาติ
รหัสประจำตัว 10155
26 ปี 8 เดือน 21 วัน
มิสสราวดี ปรีดิ์เปรม
รหัสประจำตัว 10157
26 ปี 5 เดือน 22 วัน
มิสอัญชลี อัญฤๅชัย
รหัสประจำตัว 10162
26 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสนารถลดา ชมภูศรี
รหัสประจำตัว 10164
26 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสสุภัส เลิศประเสริฐรัตน์
รหัสประจำตัว 10166
26 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสวลีพร อุ่นจิตต์ธรรม
รหัสประจำตัว 10167
25 ปี 11 เดือน 23 วัน
มิสวรรณนา คำอิน
รหัสประจำตัว 10172
25 ปี 8 เดือน 7 วัน
มิสศมานันท์ รัฐธนะรัชต์
รหัสประจำตัว 10176
25 ปี 8 เดือน 7 วัน
มิสสุปรียชาติ สังข์ทองจีน
รหัสประจำตัว 10177
25 ปี 7 เดือน 30 วัน
มิสกนกวรรณ คลอวุฒิวัฒน์
รหัสประจำตัว 10179
25 ปี 8 เดือน 7 วัน
มิสสมศรี อินทรโชติ
รหัสประจำตัว 10183
25 ปี 2 เดือน 8 วัน
มิสวิไล ศรีประภาสุขสันติ
รหัสประจำตัว 10185
25 ปี 2 เดือน 8 วัน
มิสน้ำผึ้ง แช่มช้อย
รหัสประจำตัว 10186
25 ปี 2 เดือน 8 วัน
มิสสุภาพร ตะกรุดแก้ว
รหัสประจำตัว 10187
24 ปี 7 เดือน 26 วัน
มิสจิตรลดา ทองน้อย
รหัสประจำตัว 10188
24 ปี 7 เดือน 26 วัน
ม.สายัณต์ พลเชียงสา
รหัสประจำตัว 10189
24 ปี 8 เดือน 23 วัน
มิสลักขณา จามิกรณ์
รหัสประจำตัว 10190
24 ปี 7 เดือน 13 วัน
มิสสกุลณา จูฑะพุทธิ
รหัสประจำตัว 10194
24 ปี 8 เดือน 22 วัน
มิสปุณฑริกา ยอดแก้ว
รหัสประจำตัว 10195
24 ปี 5 เดือน 24 วัน
มิสนงนุช เอกตระกูล
รหัสประจำตัว 10201
24 ปี 7 เดือน 26 วัน
ม.อังกูล เพลิดโฉม
รหัสประจำตัว 10202
24 ปี 7 เดือน 26 วัน
มิสมณฑา สุขศรี
รหัสประจำตัว 10203
24 ปี 7 เดือน 26 วัน
ม.สันติ วงษ์พันธุ์
รหัสประจำตัว 10204
23 ปี 7 เดือน 19 วัน
ม.ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์
รหัสประจำตัว 10206
24 ปี 8 เดือน 23 วัน
ม.พสิษฐ์ สุมา
รหัสประจำตัว 10208
24 ปี 5 เดือน 16 วัน
มิสณชชญา พจนานุสรณ์
รหัสประจำตัว 10212
24 ปี 8 เดือน 22 วัน
มิสสุมณี หลบภัย
รหัสประจำตัว 10213
24 ปี 7 เดือน 26 วัน
มิสอลิสา แสงเวช
รหัสประจำตัว 10215
24 ปี 8 เดือน 23 วัน
มิสรัตติญา ลีละวัฒนพันธ์
รหัสประจำตัว 10217
24 ปี 5 เดือน 16 วัน
มิสณัฐชลัยย์ ทวีผล
รหัสประจำตัว 10218
24 ปี 7 เดือน 26 วัน
มิสศรัญยา ผิวเกลี้ยง
รหัสประจำตัว 10227
24 ปี 5 เดือน 24 วัน
ม.เจริญ กรทรวง
รหัสประจำตัว 10228
24 ปี 5 เดือน 24 วัน
ม.สันติ ศรีเครือแก้ว
รหัสประจำตัว 10229
23 ปี 8 เดือน 23 วัน
มิสสุชาดา วงศ์เมืองสรรค์
รหัสประจำตัว 10232
24 ปี 2 เดือน 10 วัน
ม.ฐานพัฒน์ ธีระเชาวพัฒน์
รหัสประจำตัว 10243
23 ปี 7 เดือน 19 วัน
มิสพิรญาณ์ เดชกุล
รหัสประจำตัว 10246
22 ปี 7 เดือน 19 วัน
ม.บุญเทิด เต็มรักษ์
รหัสประจำตัว 10249
22 ปี 7 เดือน 19 วัน
ม.ปราการ แก้วเขียว
รหัสประจำตัว 10250
22 ปี 7 เดือน 19 วัน
มิสวิไลรัตน์ เวชวิทย์
รหัสประจำตัว 10254
22 ปี 7 เดือน 19 วัน
ม.ศักดิ์สิริ ดำดี
รหัสประจำตัว 10256
22 ปี 7 เดือน 19 วัน
ม.สราวุธ เกื้อกูล
รหัสประจำตัว 10257
21 ปี 11 เดือน 25 วัน
มิสมาลัยภรณ์ บุตรดี
รหัสประจำตัว 10262
21 ปี 1 เดือน 16 วัน
มิสพรนิภา โพธิวุฒิ
รหัสประจำตัว 10267
22 ปี 9 เดือน 15 วัน
มิสระพีพร ไชยกายุต
รหัสประจำตัว 10269
22 ปี 9 เดือน 15 วัน
มิสอมรรัตน์ เกษตรธนานุกูล
รหัสประจำตัว 10272
22 ปี 7 เดือน 19 วัน
มิสนฤมล ไทยถาวร
รหัสประจำตัว 10273
22 ปี 7 เดือน 19 วัน
มิสพัชมณฑ์ พนมกิจ
รหัสประจำตัว 10274
22 ปี 7 เดือน 19 วัน
ม.เอก เอกสกุล
รหัสประจำตัว 10280
21 ปี 7 เดือน 22 วัน
ม.อัครัช ขันธปรีชา
รหัสประจำตัว 10300
21 ปี 2 เดือน 8 วัน
ม.แหลมทอง รัตนสมัย
รหัสประจำตัว 10301
21 ปี 2 เดือน 8 วัน
ม.อัคเดศ กานต์อัศฒ์เดช
รหัสประจำตัว 10302
20 ปี 4 เดือน 24 วัน
มิสศรุดา ปัญญานิมิต
รหัสประจำตัว 10304
21 ปี 0 เดือน 23 วัน
มิสธัญยธรณ์ มณีเจริญโชติวัต
รหัสประจำตัว 10306
19 ปี 11 เดือน 28 วัน
มิสมยุรี บุญชูวงค์
รหัสประจำตัว 10309
20 ปี 4 เดือน 24 วัน
มิสพูนศรี ลิมปนะพฤกษ์
รหัสประจำตัว 10313
20 ปี 4 เดือน 17 วัน
มิสปิยะฉัตร์ จันทร์สุวรรณ์
รหัสประจำตัว 10315
20 ปี 4 เดือน 24 วัน
มิสเกียรติสุดา อินทรถาวร
รหัสประจำตัว 10316
20 ปี 4 เดือน 24 วัน
มิสปรียารัตน์ คนหลัก
รหัสประจำตัว 10318
20 ปี 4 เดือน 24 วัน
ม.ณัฏฐวุฒิ ทองคำ
รหัสประจำตัว 10320
20 ปี 4 เดือน 10 วัน
มิสสุทธิกานต์ อุปพงษ์
รหัสประจำตัว 10322
20 ปี 4 เดือน 24 วัน
มิสเกื้อกูล บริรักษ์
รหัสประจำตัว 10324
20 ปี 4 เดือน 10 วัน
ม.ชยันต์ ศรีอยู่ยงค์
รหัสประจำตัว 10337
19 ปี 5 เดือน 21 วัน
ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์
รหัสประจำตัว 10340
19 ปี 5 เดือน 21 วัน
ม.ปลวัชร รอดดารา
รหัสประจำตัว 10342
19 ปี 5 เดือน 21 วัน
ม.บรรจง โสตถิวรนันท์
รหัสประจำตัว 10347
18 ปี 6 เดือน 6 วัน
มิสมรกต ณ ตะกั่วทุ่ง
รหัสประจำตัว 10349
18 ปี 2 เดือน 23 วัน
มิสพิชชญามญช์ ชันแสง
รหัสประจำตัว 10354
18 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสพัณณ์ชิตา ฉ่ำจิตร
รหัสประจำตัว 10355
18 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสณัฐยา สุขประสาท
รหัสประจำตัว 10357
18 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสปรียนันท์ จันทร์พงษ์
รหัสประจำตัว 10359
18 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสเพชรพรรณ์ เหมะสุรินทร์
รหัสประจำตัว 10360
18 ปี 0 เดือน 3 วัน
ม.เอกชัย อาจหาญ
รหัสประจำตัว 10363
18 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสฐิตารีย์ จั่นเอี่ยม
รหัสประจำตัว 10364
18 ปี 0 เดือน 3 วัน
ม.กศมพงศ์ ไตรสมบูรณ์
รหัสประจำตัว 10365
18 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสขนิษฐา สิงหเพ็ชร์
รหัสประจำตัว 10367
18 ปี 0 เดือน 3 วัน
ม.ศุภโชติ ศิระพุฒิภัทร
รหัสประจำตัว 10368
17 ปี 7 เดือน 16 วัน
ม.ณิพัฒน์ เลิศมงคล
รหัสประจำตัว 10369
17 ปี 7 เดือน 16 วัน
ม.ธนภัทร วัฒนพิชัย
รหัสประจำตัว 10374
16 ปี 5 เดือน 19 วัน
มิสโสมพร วงษ์พรหม
รหัสประจำตัว 10376
12 ปี 0 เดือน 17 วัน
มิสวิลาวรรณ ผลสุทธิ์
รหัสประจำตัว 10377
16 ปี 5 เดือน 19 วัน
มิสชุติญา กุลกวีวุฒิ
รหัสประจำตัว 10382
16 ปี 5 เดือน 19 วัน
ม.วันชาติ บำรุงภักดี
รหัสประจำตัว 10383
16 ปี 5 เดือน 19 วัน
มิสอติวัณย์ ชื่นชอบศักดิโชติ
รหัสประจำตัว 10389
16 ปี 6 เดือน 19 วัน
มิสกรรณิกา พูลทรัพย์
รหัสประจำตัว 10390
16 ปี 6 เดือน 19 วัน
มิสกตัญญู นันทิวัฒนโภคิน
รหัสประจำตัว 10391
16 ปี 2 เดือน 12 วัน
มิสณัฐกฤตา ทองใจ
รหัสประจำตัว 10394
16 ปี 5 เดือน 19 วัน
มิสรุ่งนภา ปรุงเมืองงาม
รหัสประจำตัว 10397
16 ปี 2 เดือน 12 วัน
มิสธัญณภัทร์ ตรีเมต
รหัสประจำตัว 10398
16 ปี 2 เดือน 20 วัน
มิสลภัสรดา โกกิลารัตน์
รหัสประจำตัว 10401
15 ปี 8 เดือน 1 วัน
มิสณัฏฐารัชต์ วัฒนพิชัย
รหัสประจำตัว 10405
15 ปี 8 เดือน 1 วัน
ม.วันชัย จิรคุปการ
รหัสประจำตัว 10409
15 ปี 8 เดือน 1 วัน
มิสพีรญา ศรีอนันต์
รหัสประจำตัว 10411
15 ปี 5 เดือน 8 วัน
ม.จงดี สินบูรพา
รหัสประจำตัว 10412
15 ปี 3 เดือน 20 วัน
มิสธนวรรณ ธาราแดน
รหัสประจำตัว 10414
15 ปี 3 เดือน 20 วัน
ม.นที กลิ่นสุคนธ์
รหัสประจำตัว 10416
15 ปี 3 เดือน 13 วัน
มิสสายสุนีย์ จันทร์พงษ์
รหัสประจำตัว 10417
14 ปี 0 เดือน 0 วัน
มิสปรารถนา เบ้าทองจันทร์
รหัสประจำตัว 10425
14 ปี 0 เดือน 0 วัน
ม.ธีระพล สุนทรกุล
รหัสประจำตัว 10427
14 ปี 6 เดือน 18 วัน
มิสวิไลพร ศิลางาม
รหัสประจำตัว 10430
14 ปี 0 เดือน 8 วัน
มิสธัญญภัทร์ ปุณยมนัสโรจน์
รหัสประจำตัว 10432
13 ปี 0 เดือน 19 วัน
มิสเสมอใจ นองขมวด
รหัสประจำตัว 10433
12 ปี 0 เดือน 17 วัน
มิสสมพร วงศ์ประไพโรจน์
รหัสประจำตัว 10436
12 ปี 0 เดือน 17 วัน
มิสกชกร อึ้งเจริญ
รหัสประจำตัว 10437
12 ปี 0 เดือน 17 วัน
มิสขวัญตา ทุมวงษ์
รหัสประจำตัว 10444
12 ปี 0 เดือน 17 วัน
มิสจุฑารัตน์ โตแทน
รหัสประจำตัว 10445
12 ปี 5 เดือน 25 วัน
มิสธีรดา จิตรบำรุง
รหัสประจำตัว 10446
12 ปี 5 เดือน 25 วัน
ม.อนุพงษ์ เจียงวิจิตร
รหัสประจำตัว 10447
13 ปี 0 เดือน 19 วัน
ม.ก้องพิภพ เปล่งขำ
รหัสประจำตัว 10453
12 ปี 0 เดือน 17 วัน
มิสกฤตพร อ่อนพุทธา
รหัสประจำตัว 10459
10 ปี 11 เดือน 5 วัน
มิสพัชรินทร์ เครือเทพ
รหัสประจำตัว 10460
12 ปี 0 เดือน 17 วัน
มิสนิตติยา ถวิลถึง
รหัสประจำตัว 10475
11 ปี 4 เดือน 16 วัน
ม.เขมพาสน์ จาดก้อน
รหัสประจำตัว 10478
11 ปี 3 เดือน 9 วัน
มิสจุฬารัตน์ สมทอง
รหัสประจำตัว 10480
11 ปี 4 เดือน 16 วัน
ม.เทิดพล วงษ์รักษา
รหัสประจำตัว 10486
11 ปี 3 เดือน 9 วัน
มิสนรีลักษณ์ ปัทมะทัตต์
รหัสประจำตัว 10488
10 ปี 11 เดือน 5 วัน
ม.อภิชาติ สมัครธัญญกิจ
รหัสประจำตัว 10489
10 ปี 2 เดือน 22 วัน
มิสเรือนทรัพย์ ไชยสุวรรณพร
รหัสประจำตัว 10493
10 ปี 11 เดือน 5 วัน
มิสชมพูนุช พิพัฒน์ชยานนท์
รหัสประจำตัว 10499
10 ปี 2 เดือน 22 วัน
มิสสิริพร คงประชา
รหัสประจำตัว 10500
11 ปี 3 เดือน 9 วัน
ม.ธนาณัติ กันสัย
รหัสประจำตัว 10502
11 ปี 2 เดือน 10 วัน
ม.ภาคิน คุณยศยิ่ง
รหัสประจำตัว 10503
11 ปี 2 เดือน 10 วัน
ม.พงษ์กิจ เจริญพร
รหัสประจำตัว 10504
9 ปี 5 เดือน 17 วัน
มิสมาฆะวรรณ น้อยก้อม
รหัสประจำตัว 10506
10 ปี 8 เดือน 25 วัน
ม.นพพร ตุติยาพึงประเสริฐ
รหัสประจำตัว 10510
10 ปี 8 เดือน 25 วัน
มิสสุภาพรรณ พลอยบุษย์
รหัสประจำตัว 10511
10 ปี 8 เดือน 25 วัน
มิสนภัสนันท์ อัมพรพิพัฒน์
รหัสประจำตัว 10521
10 ปี 10 เดือน 16 วัน
ม.ปริญญา ช่างกลึงกูล
รหัสประจำตัว 10530
9 ปี 5 เดือน 17 วัน
ม.นาวิน กิตติเรืองนาม
รหัสประจำตัว 10533
9 ปี 5 เดือน 17 วัน
มิสดุลยปณิธิ์ กรณฑ์แสง
รหัสประจำตัว 10534
13 ปี 0 เดือน 19 วัน
ม.คมสันต์ สนไธสง
รหัสประจำตัว 10537
9 ปี 0 เดือน 19 วัน
มิสอมรรัตน์ วุฒิศักดิ์
รหัสประจำตัว 10539
8 ปี 10 เดือน 19 วัน
มิสฮานาน อีหมัน
รหัสประจำตัว 10547
8 ปี 10 เดือน 19 วัน
ม.ศิริ กังวลทรัพย์
รหัสประจำตัว 10550
8 ปี 10 เดือน 7 วัน
มิสปรียานุช ชัยวุฒิธร
รหัสประจำตัว 10560
8 ปี 6 เดือน 19 วัน
ม.นิวัติ แซ่ลี้
รหัสประจำตัว 10561
8 ปี 6 เดือน 19 วัน
มิสชลธิชา ทรัพย์รังสี
รหัสประจำตัว 10565
8 ปี 6 เดือน 19 วัน
มิสวิยะดา อรดี
รหัสประจำตัว 10567
8 ปี 6 เดือน 19 วัน
ม.วสุรัตน์ สิริจำลองวงศ์
รหัสประจำตัว 10568
8 ปี 6 เดือน 19 วัน
ม.อิสระ บุญคง
รหัสประจำตัว 10570
8 ปี 10 เดือน 19 วัน
ม.ปิยะชาติ นพคุณวิจัย
รหัสประจำตัว 10571
8 ปี 6 เดือน 7 วัน
มิสพิชชาพร ประยูรอนุเทพ
รหัสประจำตัว 10572
7 ปี 11 เดือน 19 วัน
มิสสิริกานต์ คมวิลาศ
รหัสประจำตัว 10574
7 ปี 11 เดือน 19 วัน
มิสอรพรรณ อ่อนสองชั้น
รหัสประจำตัว 10575
7 ปี 11 เดือน 19 วัน
ม.วิฑูรย์ เรืองขำ
รหัสประจำตัว 10578
7 ปี 11 เดือน 19 วัน
มิสภัณฑิลา ชาติวงค์
รหัสประจำตัว 10580
7 ปี 11 เดือน 19 วัน
มิสภัทราวรรณ เกตุอุดม
รหัสประจำตัว 10581
7 ปี 6 เดือน 19 วัน
ม.กฤษดา ปั้นเอี่ยม
รหัสประจำตัว 10586
7 ปี 0 เดือน 19 วัน
มิสสุพัดชา ชันแสง
รหัสประจำตัว 10588
7 ปี 6 เดือน 19 วัน
มิสศศิธร อรรถรัตน์ปรีชา
รหัสประจำตัว 10594
7 ปี 0 เดือน 19 วัน
ม.ไพบูลย์ เสริมชานุ
รหัสประจำตัว 10602
6 ปี 8 เดือน 18 วัน
ม.สัจจะ อ้อยใจ
รหัสประจำตัว 10603
6 ปี 8 เดือน 18 วัน
ม.กรกช รัตนกรีฑากุล
รหัสประจำตัว 10604
6 ปี 8 เดือน 18 วัน
มิสจุฑามาศ ครุฑแก้ว
รหัสประจำตัว 10606
6 ปี 0 เดือน 19 วัน
ม.คมกริช ปรีชากุล
รหัสประจำตัว 10611
5 ปี 0 เดือน 19 วัน
มิสปรียาภรณ์ จำปา
รหัสประจำตัว 10612
5 ปี 0 เดือน 9 วัน
มิสชีวา กลิ่นดี
รหัสประจำตัว 10616
5 ปี 0 เดือน 9 วัน
มิสปิ่นรักษ์ รุ่งเรือง
รหัสประจำตัว 10617
5 ปี 0 เดือน 19 วัน
มิสประกาย มีหรอ
รหัสประจำตัว 10619
5 ปี 0 เดือน 19 วัน
มิสสุพัตรา เกษรจันทร์
รหัสประจำตัว 10622
5 ปี 0 เดือน 19 วัน
ม.กิตติพันธ์ ผลอินทร์หอม
รหัสประจำตัว 10624
4 ปี 7 เดือน 19 วัน
มิสภูษณิศา พิทักษ์โกศล
รหัสประจำตัว 10626
4 ปี 7 เดือน 19 วัน
ม.จิจารุวัฒน์ ธนิกกุล
รหัสประจำตัว 10627
4 ปี 7 เดือน 19 วัน
ม.สิทธิศักดิ์ เกตุขุนทด
รหัสประจำตัว 10628
4 ปี 7 เดือน 19 วัน
มิสปัทมา วิสุขอนุกูล
รหัสประจำตัว 10629
4 ปี 7 เดือน 19 วัน
มิสปาลิตา คงกล่อม
รหัสประจำตัว 10635
4 ปี 0 เดือน 19 วัน
มิสซิสเตอร์เนตรประกาย ผิวชัย
รหัสประจำตัว 10638
4 ปี 11 เดือน 19 วัน
มิสพรพนิต ซุ่นทรัพย์
รหัสประจำตัว 10639
2 ปี 8 เดือน 18 วัน
มิสวรรณา จิรพลานุรักษ์
รหัสประจำตัว 10645
3 ปี 0 เดือน 19 วัน
ม.กำธร พิพัฒน์ชยานนท์
รหัสประจำตัว 10646
3 ปี 0 เดือน 19 วัน
มิสเกตุแก้ว จันทร์แจ้ง
รหัสประจำตัว 10647
3 ปี 0 เดือน 19 วัน
ม.อติสันต์ โสมศุภรัศม์
รหัสประจำตัว 10650
3 ปี 0 เดือน 19 วัน
มิสสุดาวรรณ สารการ
รหัสประจำตัว 10652
3 ปี 0 เดือน 19 วัน
มิสปัทมา บัวบุญนาค
รหัสประจำตัว 10659
2 ปี 0 เดือน 10 วัน
ม.บริมาส วงศ์เจริญ
รหัสประจำตัว 10662
2 ปี 0 เดือน 19 วัน
ม.ชวินทร์ โรยอุตระ
รหัสประจำตัว 10668
7 ปี 0 เดือน 19 วัน
ม.หฤษฎ์ จักราธิวัตริ์
รหัสประจำตัว 10673
2 ปี 0 เดือน 19 วัน
ม.กำธร จรูญเลิศกิจจา
รหัสประจำตัว 10676
1 ปี 5 เดือน 19 วัน
ม.เจนธรรม จันทร์เสริมพงศ์
รหัสประจำตัว 10677
1 ปี 5 เดือน 19 วัน
มิสจิณจุฑา พูนพ่วง
รหัสประจำตัว 10678
1 ปี 0 เดือน 19 วัน
ม.นิคม เอกอมรปัญญา
รหัสประจำตัว 10679
1 ปี 0 เดือน 19 วัน
มิสอรอนงค์ ยันตะศิริ
รหัสประจำตัว 10680
1 ปี 0 เดือน 19 วัน
มิสสิราวรรณ เสาโมก
รหัสประจำตัว 10681
1 ปี 0 เดือน 19 วัน
ม.สรธร เขื่อนแก้ว
รหัสประจำตัว 10682
1 ปี 0 เดือน 19 วัน
ม.มนัสนันท์ คำทวี
รหัสประจำตัว 10685
1 ปี 5 เดือน 19 วัน
ม.วรุตม์ วีระชนประเสริฐ
รหัสประจำตัว 10690
0 ปี 6 เดือน 19 วัน
มิสรัตนาภรณ์ ลิ้มทุติเนตร
รหัสประจำตัว 10691
5 ปี 0 เดือน 19 วัน
ม.ชาญวิทย์ พึ่งอิ่ม
รหัสประจำตัว 10692
3 ปี 0 เดือน 19 วัน
มิสสุมิตรา เวียงสงค์
รหัสประจำตัว 10695
1 ปี 3 เดือน 18 วัน
มิสเสาวลักษณ์ ทรัพย์มีสุข
รหัสประจำตัว 10696
0 ปี 6 เดือน 19 วัน
มิสภัสสร โซวเซ็ง
รหัสประจำตัว 10698
0 ปี 6 เดือน 19 วัน
ม.ณัฐภัทร ขุนสิงห์
รหัสประจำตัว 10699
0 ปี 6 เดือน 19 วัน
ม.นัทพล ถวิลอ่อน
รหัสประจำตัว 10700
0 ปี 6 เดือน 19 วัน
ม.ธนดล ส่งเจริญทรัพย์
รหัสประจำตัว 10701
0 ปี 11 เดือน 13 วัน
ม.จักรกฤษณ์ บุญมาก
รหัสประจำตัว 10702
0 ปี 6 เดือน 19 วัน
มิสพิณรัตน์ จันทเลิง
รหัสประจำตัว 10703
0 ปี 6 เดือน 19 วัน
มิสวรินธรณ์ สุทธิธนกูล
รหัสประจำตัว 10704
0 ปี 11 เดือน 19 วัน
ม.นคเรศ เครือเอี่ยม
รหัสประจำตัว 10707
0 ปี 6 เดือน 19 วัน
มิสวรินทร์ลดา ลีละประสพโชค..
รหัสประจำตัว 10710
0 ปี 10 เดือน 13 วัน
ม.ณัฐวุฒิ ดอกกฐิน
รหัสประจำตัว 10711
5 ปี 7 เดือน 19 วัน
ม.สุรวุฒิ โสภาประดิษฐ์..
รหัสประจำตัว 10713
0 ปี 0 เดือน 3 วัน
ม.สิทธิกร นาคขาว..
รหัสประจำตัว 10714
0 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสสุพิดา เส็งสมัคร..
รหัสประจำตัว 10715
0 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสอัจฉราพร กงพาน..
รหัสประจำตัว 10716
0 ปี 0 เดือน 3 วัน
ม.พงศธร สนธิลา..
รหัสประจำตัว 10717
0 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสนันทิชา การะเกษ..
รหัสประจำตัว 10718
0 ปี 0 เดือน 3 วัน
ม.ณัฐวัฒน์ สังข์ครบ..
รหัสประจำตัว 10719
0 ปี 0 เดือน 3 วัน
ม.นิธิ ไวปัญญา..
รหัสประจำตัว 10720
0 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสพิมพ์ชนก คุูณมี..
รหัสประจำตัว 10721
0 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสณัชฐนิชา เพียขันทา..
รหัสประจำตัว 10722
0 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสวราพรรณ สิงห์คำมา..
รหัสประจำตัว 10723
0 ปี 0 เดือน 3 วัน
บุคลากรทางการศึกษา (จำนวน 18 คน)
ม.พิพัฒน์ กมลสุทธิ
รหัสประจำตัว 40267
0 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสณัฐณิชา เอมโอด
รหัสประจำตัว 40268
0 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสพัญภษา ขุนสอาดศรี
รหัสประจำตัว 40269
0 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสจิรัชญา มุณีวรรณ์
รหัสประจำตัว 40270
0 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสมัชฌิมา มากระจัน
รหัสประจำตัว 40271
0 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสนูร์ชีรีน นิมาปู
รหัสประจำตัว 40272
0 ปี 0 เดือน 3 วัน
ม.ฐาปนัท บุญยิ่ง
รหัสประจำตัว 40273
0 ปี 0 เดือน 3 วัน
ม.ธรรมกีรติ ศรีวะสุทธิ์
รหัสประจำตัว 40274
0 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิส กันต์ฤทัย จันทา
รหัสประจำตัว 40275
0 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสณัฏฐิรัตน์ รัตนวิมานชัย
รหัสประจำตัว 40276
0 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิส ณัฐชยา แซ่เติน
รหัสประจำตัว 40277
0 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสณัฐสุดา กองทอง
รหัสประจำตัว 40278
0 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสน้ำเพชร บุญใหญ่
รหัสประจำตัว 40279
0 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสณัฐวดี โฉมฉลวย
รหัสประจำตัว 40280
0 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสภัทรสุดา หอมนวล
รหัสประจำตัว 40281
0 ปี 0 เดือน 3 วัน
ม.นพกร จิราศักดิ์เกษม
รหัสประจำตัว 40282
0 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสอังสนา มุตตะโสภา
รหัสประจำตัว 40283
0 ปี 0 เดือน 3 วัน
ม.ชนาศักดิ์ ชูนุช
รหัสประจำตัว 40287
0 ปี 0 เดือน 3 วัน
เจ้าหน้าที่ (จำนวน 51 คน)
มิสสมพิศ พัฒน์ทวี
รหัสประจำตัว 20004
31 ปี 2 เดือน 21 วัน
ม.นิยม อ่อนน้อมดี
รหัสประจำตัว 20043
20 ปี 7 เดือน 19 วัน
มิสนันธิดา คำกองแก้ว
รหัสประจำตัว 20046
20 ปี 1 เดือน 18 วัน
มิสกุนทินี อยู่เพ็ชร
รหัสประจำตัว 20054
18 ปี 0 เดือน 3 วัน
ม.ณิชพงศ์ ปิ่นทอง
รหัสประจำตัว 20067
14 ปี 6 เดือน 19 วัน
มิสนิตยา โสดา
รหัสประจำตัว 20068
14 ปี 4 เดือน 13 วัน
มิสณัฏฐ์มนต์ธร อ้นเอี่ยม
รหัสประจำตัว 20069
14 ปี 0 เดือน 19 วัน
มิสประภัสสร เลิศนิมิตรกุล
รหัสประจำตัว 20070
14 ปี 0 เดือน 19 วัน
มิสนภัสนันท์ ธิติวรนันท์
รหัสประจำตัว 20073
13 ปี 0 เดือน 19 วัน
มิสเนตร์ ไชยบัวแก้ว
รหัสประจำตัว 20077
13 ปี 0 เดือน 19 วัน
มิสสุภัทรา ตะกรุดแก้ว
รหัสประจำตัว 20079
12 ปี 0 เดือน 17 วัน
ม.นิรันดร์ ใจมั่น
รหัสประจำตัว 20087
11 ปี 0 เดือน 17 วัน
มิสชญาภา คงเฟื่อง
รหัสประจำตัว 20088
12 ปี 0 เดือน 17 วัน
มิสณัฏฐกันย์ เกษมทรัพย์
รหัสประจำตัว 20099
11 ปี 4 เดือน 16 วัน
ม.ณัฐวัฒน์ เรืองวราวัฒน์
รหัสประจำตัว 20101
11 ปี 0 เดือน 17 วัน
ม.รณชัย เมฆบริสุทธิ์
รหัสประจำตัว 20104
11 ปี 4 เดือน 16 วัน
ม.กรกช สกุลฐิติธนานนท์
รหัสประจำตัว 20108
9 ปี 4 เดือน 18 วัน
มิสฐานิตา ตระพรมมิน
รหัสประจำตัว 20110
9 ปี 4 เดือน 18 วัน
มิสปุณยนุช ใจมั่น
รหัสประจำตัว 20115
9 ปี 0 เดือน 19 วัน
มิสชมัยภร สุขสมผล
รหัสประจำตัว 20121
9 ปี 0 เดือน 19 วัน
ม.กิตติ โฆษะธรรมกูล
รหัสประจำตัว 20124
9 ปี 0 เดือน 19 วัน
มิสณัฐกานต์ คงแสน
รหัสประจำตัว 20129
9 ปี 11 เดือน 15 วัน
ม.นพสิทธิ์ ศิวอนันต์วุฒิ
รหัสประจำตัว 20139
8 ปี 6 เดือน 19 วัน
มิสณัฐชานันท์ เหลือทรัพย์
รหัสประจำตัว 20145
9 ปี 0 เดือน 19 วัน
มิสขนิษฐา ศรีสมศักดิ์
รหัสประจำตัว 20147
8 ปี 6 เดือน 19 วัน
มิสศรัญญา ฉ่ำจิตร
รหัสประจำตัว 20148
7 ปี 11 เดือน 19 วัน
มิสณภัชชา กลิ่นทอง
รหัสประจำตัว 20149
7 ปี 11 เดือน 19 วัน
มิสกัญญารัตน์ สิริวัฒนพรกุล
รหัสประจำตัว 20151
7 ปี 11 เดือน 19 วัน
มิสทรรศนีย์ กลิ่นสุคนธ์
รหัสประจำตัว 20153
7 ปี 6 เดือน 19 วัน
มิสสองขวัญ สังข์เอม
รหัสประจำตัว 20154
7 ปี 6 เดือน 19 วัน
มิสรัตนา แพรทรายสงค์
รหัสประจำตัว 20156
7 ปี 6 เดือน 19 วัน
มิสจินดาวรรณ มากสุวรรณ
รหัสประจำตัว 20162
6 ปี 8 เดือน 18 วัน
มิสชุดากร บุญตา
รหัสประจำตัว 20172
6 ปี 0 เดือน 19 วัน
ม.ฐิติวัชร์ ภิรมย์นาคฐากุล
รหัสประจำตัว 20173
6 ปี 0 เดือน 19 วัน
มิสนิศามณี เสาชัย
รหัสประจำตัว 20175
6 ปี 0 เดือน 19 วัน
มิสจิฎาภา จิ๋วเจริญ
รหัสประจำตัว 20182
5 ปี 0 เดือน 19 วัน
ม.ไกร ศรีธงไชย
รหัสประจำตัว 20184
4 ปี 7 เดือน 19 วัน
มิสมลาภรณ์ ซังปาน
รหัสประจำตัว 20189
4 ปี 5 เดือน 19 วัน
ม.จิรายุ แสงวงษ์วัฒนา
รหัสประจำตัว 20194
3 ปี 0 เดือน 19 วัน
ม.ศุภรักษ์ สุขพันธ์
รหัสประจำตัว 20196
3 ปี 6 เดือน 19 วัน
ม.ธนกร บุญจรัส
รหัสประจำตัว 20197
3 ปี 0 เดือน 19 วัน
มิสพิมพ์ณัฐปภา รัตเสนศรี
รหัสประจำตัว 20199
3 ปี 0 เดือน 19 วัน
มิสพิมพ์ปภัสสร มาเยื้อง
รหัสประจำตัว 20200
2 ปี 7 เดือน 19 วัน
มิสสุนิสา แก้วเอโก
รหัสประจำตัว 20202
1 ปี 0 เดือน 19 วัน
ม.พาสุข ลื่นสัน
รหัสประจำตัว 20207
2 ปี 0 เดือน 19 วัน
มิสนภสร จิตตะปุตตะ
รหัสประจำตัว 20210
1 ปี 5 เดือน 19 วัน
มิสอริศรา นพมาศ
รหัสประจำตัว 20211
1 ปี 5 เดือน 19 วัน
มิสสุธิกานต์ ชัยศรีอริยกุล
รหัสประจำตัว 20214
0 ปี 6 เดือน 19 วัน
ม.นที คำอิน
รหัสประจำตัว 20215
1 ปี 0 เดือน 3 วัน
ม.ศุภเดช ศักดิ์สุริยา...
รหัสประจำตัว 20218
0 ปี 9 เดือน 19 วัน
มิสเบญจมาศ อานันทนะรักษ์
รหัสประจำตัว 20219
0 ปี 4 เดือน 16 วัน
บุคลากรชาวต่างชาติ (จำนวน 85 คน)
มิสMary Grace Abueva
รหัสประจำตัว 13144
15 ปี 8 เดือน 8 วัน
ม.Melchor Panizales
รหัสประจำตัว 13155
15 ปี 1 เดือน 24 วัน
ม.Alex Kamenya
รหัสประจำตัว 13166
15 ปี 0 เดือน 11 วัน
มิสRaziel Felix-Aguelo
รหัสประจำตัว 13208
14 ปี 4 เดือน 19 วัน
ม.Robert Jordan
รหัสประจำตัว 13223
13 ปี 2 เดือน 6 วัน
มิสRachelle Estrada
รหัสประจำตัว 13226
13 ปี 0 เดือน 6 วัน
มิสKrisitne Navarrete
รหัสประจำตัว 13250
12 ปี 5 เดือน 26 วัน
มิสEdna Matillano
รหัสประจำตัว 13260
12 ปี 0 เดือน 6 วัน
มิสCharimaigne Bazar
รหัสประจำตัว 13274
11 ปี 10 เดือน 19 วัน
ม.Jan Rey Cabrejas
รหัสประจำตัว 13304
10 ปี 11 เดือน 7 วัน
ม.Selmer Aguelo
รหัสประจำตัว 13309
10 ปี 9 เดือน 4 วัน
ม.Franmar Baybay
รหัสประจำตัว 13341
9 ปี 9 เดือน 11 วัน
มิสChinwe Nkeiruka Abayomi-Aro
รหัสประจำตัว 13342
9 ปี 9 เดือน 11 วัน
ม.Adhikarimayun Shamar
รหัสประจำตัว 13345
9 ปี 9 เดือน 11 วัน
มิสPricilla Seo
รหัสประจำตัว 13355
9 ปี 9 เดือน 14 วัน
มิสMa. Fe Esperanza Lualhati
รหัสประจำตัว 13360
9 ปี 7 เดือน 19 วัน
มิสSheila Llave
รหัสประจำตัว 13392
8 ปี 11 เดือน 17 วัน
ม.Maximillan Badidles
รหัสประจำตัว 13405
8 ปี 6 เดือน 23 วัน
ม.Mehmood Nasir
รหัสประจำตัว 13419
8 ปี 0 เดือน 5 วัน
ม.Christopher Scallon
รหัสประจำตัว 13427
8 ปี 0 เดือน 8 วัน
มิสLi fang Lu
รหัสประจำตัว 13434
7 ปี 11 เดือน 17 วัน
ม.Apolonio Mercado
รหัสประจำตัว 13469
6 ปี 11 เดือน 5 วัน
ม.Kyle Peter Schalkwyk
รหัสประจำตัว 13483
6 ปี 0 เดือน 8 วัน
ม.Darrell Guinn
รหัสประจำตัว 13484
6 ปี 0 เดือน 8 วัน
ม.Arman Lao-Ay
รหัสประจำตัว 13486
6 ปี 0 เดือน 8 วัน
ม. Alexander John Ruscoe
รหัสประจำตัว 13493
6 ปี 0 เดือน 9 วัน
มิสKathrine Rensburg
รหัสประจำตัว 13507
5 ปี 3 เดือน 3 วัน
มิสOlena Krasnikova
รหัสประจำตัว 13521
5 ปี 0 เดือน 11 วัน
มิสKacey Lynn Gavin
รหัสประจำตัว 13523
5 ปี 0 เดือน 11 วัน
มิสMelissa Kate Buskin
รหัสประจำตัว 13524
5 ปี 0 เดือน 11 วัน
มิสMarilyn Bautista Balagtas
รหัสประจำตัว 13536
4 ปี 6 เดือน 21 วัน
ม.Peter Brian Sands
รหัสประจำตัว 13539
4 ปี 6 เดือน 21 วัน
มิสShimmer Faith Ballangan Cabanayan
รหัสประจำตัว 13540
4 ปี 6 เดือน 21 วัน
มิสNympha Cardosa Ortiz
รหัสประจำตัว 13549
4 ปี 0 เดือน 19 วัน
ม.Colin McKelvie
รหัสประจำตัว 13552
3 ปี 11 เดือน 28 วัน
ม.Gerry Alipan Tayong
รหัสประจำตัว 13555
4 ปี 0 เดือน 6 วัน
ม.Reyno Jr Babaison Batomalaque
รหัสประจำตัว 13556
3 ปี 11 เดือน 29 วัน
ม.Joemar Rey Condor Payot
รหัสประจำตัว 13557
3 ปี 11 เดือน 19 วัน
มิสIvy Sotea Sagal
รหัสประจำตัว 13563
3 ปี 9 เดือน 19 วัน
มิสImary Blanche Edralin
รหัสประจำตัว 13564
3 ปี 6 เดือน 27 วัน
มิสCyryll Jane Dapon
รหัสประจำตัว 13567
3 ปี 0 เดือน 11 วัน
มิสJane Ruby Tumbokon
รหัสประจำตัว 13569
2 ปี 10 เดือน 26 วัน
ม.Tiago Bueno Luciano
รหัสประจำตัว 13572
2 ปี 9 เดือน 29 วัน
ม.Crisanto Felix
รหัสประจำตัว 13575
2 ปี 8 เดือน 24 วัน
มิสZeinab Amiri Rigi
รหัสประจำตัว 13577
2 ปี 7 เดือน 27 วัน
มิสGemma Louise Smith
รหัสประจำตัว 13578
2 ปี 7 เดือน 13 วัน
มิสAngelina Iusupova
รหัสประจำตัว 13579
2 ปี 7 เดือน 24 วัน
ม.Nikita Karo
รหัสประจำตัว 13581
2 ปี 6 เดือน 8 วัน
มิสIvu Shane Bagiohan Pacqiao
รหัสประจำตัว 13585
2 ปี 4 เดือน 14 วัน
ม.Terry Robert Kisling
รหัสประจำตัว 13588
1 ปี 11 เดือน 9 วัน
ม.Francois Van Schalkwyk
รหัสประจำตัว 13593
1 ปี 10 เดือน 28 วัน
มิสSapna Shahthanawuth
รหัสประจำตัว 13594
1 ปี 10 เดือน 28 วัน
ม.Jeremy Douglas Downing
รหัสประจำตัว 13595
1 ปี 10 เดือน 28 วัน
ม.Lawrence Gregory Hill
รหัสประจำตัว 13597
1 ปี 10 เดือน 0 วัน
ม.Nicholas Steven Knight
รหัสประจำตัว 13602
1 ปี 5 เดือน 19 วัน
มิสLoraine B. Rubi
รหัสประจำตัว 13603
1 ปี 5 เดือน 19 วัน
ม.Andrew Paul Mullings
รหัสประจำตัว 13606
1 ปี 5 เดือน 6 วัน
ม.Ahmed Mustafa Kamel Mohamed Elsaid Elswerky
รหัสประจำตัว 13607
1 ปี 4 เดือน 30 วัน
มิสMade Ayu Ardhanariswari
รหัสประจำตัว 13610
1 ปี 3 เดือน 18 วัน
มิสLiza Eapanta Quelitana
รหัสประจำตัว 13611
1 ปี 3 เดือน 18 วัน
มิสDarlene A Fernandez
รหัสประจำตัว 13612
1 ปี 2 เดือน 11 วัน
ม.Mark Damien Finegan
รหัสประจำตัว 13613
1 ปี 0 เดือน 3 วัน
ม.Edward Leslie Wordsworth Rush
รหัสประจำตัว 13614
1 ปี 0 เดือน 10 วัน
ม.Jacobus Lodewikus Bronkhorst
รหัสประจำตัว 13617
1 ปี 0 เดือน 0 วัน
มิสMichelle Ebarle Fernadez
รหัสประจำตัว 13618
0 ปี 10 เดือน 29 วัน
มิสPatricia Rose Vesquez
รหัสประจำตัว 13619
0 ปี 10 เดือน 19 วัน
ม.Vincent Apostol Cabulong
รหัสประจำตัว 13621
0 ปี 9 เดือน 18 วัน
มิสMahzad Farahani
รหัสประจำตัว 13622
0 ปี 8 เดือน 25 วัน
ม.Chi Yin Wu
รหัสประจำตัว 13623
0 ปี 7 เดือน 9 วัน
มิสTuba Kok
รหัสประจำตัว 13624
0 ปี 4 เดือน 24 วัน
ม.Nicanor S. Larigo
รหัสประจำตัว 13625
0 ปี 4 เดือน 3 วัน
มิสOlga Demianchick
รหัสประจำตัว 13626
0 ปี 0 เดือน 11 วัน
ม.Daniel Glazzard
รหัสประจำตัว 13627
0 ปี 0 เดือน 11 วัน
มิสNatalia Robriguez
รหัสประจำตัว 13628
0 ปี 0 เดือน 19 วัน
มิสElena Shalkeeva
รหัสประจำตัว 13629
0 ปี 0 เดือน 11 วัน
มิสShiza Ansari
รหัสประจำตัว 13630
0 ปี 0 เดือน 11 วัน
ม.Bryan Prevett
รหัสประจำตัว 13631
0 ปี 0 เดือน 11 วัน
ม.Ryan Thomas Piggins
รหัสประจำตัว 13632
0 ปี 0 เดือน 9 วัน
ม.Dimitrios Schismenos
รหัสประจำตัว 13633
0 ปี 0 เดือน 9 วัน
มิสNicole Jackson
รหัสประจำตัว 13634
0 ปี 0 เดือน 8 วัน
ม.Maksim Sidorenko
รหัสประจำตัว 13635
0 ปี 0 เดือน 11 วัน
มิสShainia Edralin Paler
รหัสประจำตัว 13636
0 ปี 0 เดือน 3 วัน
ม.Jefferson Bugas Tangonan
รหัสประจำตัว 13637
0 ปี 0 เดือน 9 วัน
ม.Abelard Gracias Garcia
รหัสประจำตัว 13638
0 ปี 0 เดือน 1 วัน
มิสMichelle Bell
รหัสประจำตัว 13639
0 ปี 0 เดือน 11 วัน
บุคลากรอัตราจ้าง (จำนวน 32 คน)
ม.ชนกันต์ นันท์ชัย
รหัสประจำตัว 50001
5 ปี 0 เดือน 5 วัน
ม.กฤษณะ มณีสอดแสง
รหัสประจำตัว 50002
5 ปี 0 เดือน 5 วัน
ม.ธัชคม จินดาวัฒน์
รหัสประจำตัว 50003
5 ปี 0 เดือน 5 วัน
มิสจารุวรรณ ทองฤทธิ์
รหัสประจำตัว 50004
5 ปี 0 เดือน 5 วัน
ม.พีรณัฐ ลี้รัตนชัยสกุล
รหัสประจำตัว 50008
5 ปี 0 เดือน 5 วัน
ม.วรัญญู รัตนวิชัย
รหัสประจำตัว 50011
5 ปี 0 เดือน 5 วัน
มิสกนกวรรณ หม่องสนธิ
รหัสประจำตัว 50013
5 ปี 0 เดือน 5 วัน
ม.ศุภณัฐ ศรีมณี
รหัสประจำตัว 50015
5 ปี 4 เดือน 11 วัน
ม.ธนันต์ พิภพผล
รหัสประจำตัว 50019
4 ปี 0 เดือน 4 วัน
ม.กรกฎ นาคจันเสน
รหัสประจำตัว 50020
3 ปี 0 เดือน 7 วัน
มิสเมธาวี หิรัญคำ
รหัสประจำตัว 50021
3 ปี 0 เดือน 11 วัน
ม.ชวัลวิทย์ สาริกานนท์
รหัสประจำตัว 50023
3 ปี 0 เดือน 11 วัน
ม.วรงกรณ์ อรธนาลัย
รหัสประจำตัว 50026
1 ปี 11 เดือน 5 วัน
มิสสมร กออวยชัย
รหัสประจำตัว 50028
1 ปี 10 เดือน 22 วัน
ม.สิทธิเดช เสาหงษ์
รหัสประจำตัว 50030
1 ปี 5 เดือน 19 วัน
มิสอุดมลักษณ์ นกพึ่งพุ่ม
รหัสประจำตัว 50031
1 ปี 0 เดือน 6 วัน
มิสประณีต วงษ์เกษกร
รหัสประจำตัว 50032
1 ปี 0 เดือน 6 วัน
ม.วิศิษฐ์ ใจมั่น
รหัสประจำตัว 50034
0 ปี 0 เดือน 19 วัน
ม.บัณดิษ คุณาบุตร
รหัสประจำตัว 50035
0 ปี 0 เดือน 19 วัน
มิสสุนิสา ทรวงสังเวียน
รหัสประจำตัว 50036
0 ปี 0 เดือน 19 วัน
ม.จรัญ น้อยอิ่ม
รหัสประจำตัว 50037
0 ปี 0 เดือน 19 วัน
ม.ธร สอระภูมิ
รหัสประจำตัว 50038
11 ปี 11 เดือน 19 วัน
มิสอภินันณ์ โชคทวิภัทร
รหัสประจำตัว 50039
10 ปี 0 เดือน 19 วัน
ม.อรรถพร เลิศมาลัยภรณ์
รหัสประจำตัว 50040
9 ปี 0 เดือน 7 วัน
ม.โสภณ พินิจพัชรเลิศ
รหัสประจำตัว 50041
9 ปี 0 เดือน 7 วัน
ม.วัฒนา สุทธิสินธุ์
รหัสประจำตัว 50042
5 ปี 0 เดือน 9 วัน
ม.อมร อัครชาญเกียรติ
รหัสประจำตัว 50043
4 ปี 11 เดือน 19 วัน
ม.สิทธิโชค ปิ่นวิเศษ
รหัสประจำตัว 50044
4 ปี 11 เดือน 19 วัน
ม.จีรศักดิ์ อาภาไพร
รหัสประจำตัว 50045
4 ปี 11 เดือน 19 วัน
ม.ธีรธาร บุญแก้ว
รหัสประจำตัว 50046
4 ปี 4 เดือน 19 วัน
ม.ชนะ เอี่ยมแสงใส
รหัสประจำตัว 50047
4 ปี 0 เดือน 19 วัน
ม.อานนท์ ทองตื้อ
รหัสประจำตัว 50048
0 ปี 0 เดือน 3 วัน
พนักงาน (จำนวน 117 คน)
นายวิเชียร แก้วงาม
รหัสประจำตัว 60006
34 ปี 4 เดือน 19 วัน
น.ส.วรวรรณ กันภัย
รหัสประจำตัว 60007
33 ปี 10 เดือน 12 วัน
น.ส.สุมิตรา คุ้มใหญ่โต
รหัสประจำตัว 60011
33 ปี 6 เดือน 9 วัน
น.ส.สร้อยจันทร์ ไกรหอม
รหัสประจำตัว 60012
31 ปี 9 เดือน 12 วัน
นายสมหมาย สมหวัง
รหัสประจำตัว 60014
30 ปี 3 เดือน 18 วัน
นายสมศักดิ์ เหลืองเรือง
รหัสประจำตัว 60015
29 ปี 8 เดือน 6 วัน
น.ส.ณัชชา เหลืองเรือง
รหัสประจำตัว 60016
29 ปี 8 เดือน 6 วัน
นายยศวีร์ ฉ่ำจิตร
รหัสประจำตัว 60020
28 ปี 10 เดือน 14 วัน
น.ส.สิรีภัทร์ ฉ่ำจิตร
รหัสประจำตัว 60021
28 ปี 10 เดือน 14 วัน
นายเจริญ คำภักดี
รหัสประจำตัว 60024
28 ปี 7 เดือน 1 วัน
น.ส.น้ำอ้อย เหลืองเรือง
รหัสประจำตัว 60025
28 ปี 7 เดือน 1 วัน
นายศุภชัย จงทวีสุขสันต์
รหัสประจำตัว 60026
28 ปี 5 เดือน 24 วัน
น.ส.สัมฤทธิ์ อินสอน
รหัสประจำตัว 60027
24 ปี 5 เดือน 24 วัน
น.ส.ประนาม มั่นคง
รหัสประจำตัว 60028
28 ปี 3 เดือน 18 วัน
นายอนุรักษ์ ผาสุข
รหัสประจำตัว 60030
26 ปี 5 เดือน 18 วัน
น.ส.กัญญารัตน์ โคแก้ว
รหัสประจำตัว 60032
25 ปี 6 เดือน 19 วัน
น.ส.นงนภัส กนกสิงห์
รหัสประจำตัว 60033
25 ปี 6 เดือน 19 วัน
น.ส.แขก สมัครการ
รหัสประจำตัว 60034
24 ปี 9 เดือน 25 วัน
นายคะนองเมฆ พิศสุวรรณ
รหัสประจำตัว 60037
24 ปี 1 เดือน 18 วัน
น.ส.ฉัตร์วิไล บัวงิ้วใหญ่
รหัสประจำตัว 60038
24 ปี 6 เดือน 19 วัน
น.ส.เตือนใจ พุ่มบัว
รหัสประจำตัว 60039
24 ปี 6 เดือน 18 วัน
น.ส.กำไล จรเข้น้อย
รหัสประจำตัว 60040
24 ปี 4 เดือน 19 วัน
นายธวัช แก้วงาม
รหัสประจำตัว 60042
23 ปี 10 เดือน 12 วัน
น.ส.แฉล้ม เงินก้อน
รหัสประจำตัว 60050
16 ปี 2 เดือน 19 วัน
น.ส.พัชรา ฉ่ำจิตร
รหัสประจำตัว 60052
16 ปี 2 เดือน 19 วัน
น.ส.ศิริพันธ์ อ่อนคำ
รหัสประจำตัว 60053
16 ปี 2 เดือน 19 วัน
นายประทวน ฉ่ำจิตร
รหัสประจำตัว 60055
16 ปี 2 เดือน 19 วัน
น.ส.เจริญ แตงสมุทร์
รหัสประจำตัว 60056
16 ปี 2 เดือน 19 วัน
น.ส.ปราณี ภูสีฤทธิ์
รหัสประจำตัว 60057
16 ปี 2 เดือน 19 วัน
น.ส.ยินดี ฉ่ำจิตร
รหัสประจำตัว 60059
16 ปี 2 เดือน 19 วัน
นายไลวัลย์ ชาลีวรรณ
รหัสประจำตัว 60062
16 ปี 2 เดือน 19 วัน
น.ส.ภัสนันท์ ไชยายงค์
รหัสประจำตัว 60064
16 ปี 2 เดือน 19 วัน
น.ส.บุญมี ไขแสง
รหัสประจำตัว 60066
16 ปี 2 เดือน 19 วัน
น.ส.ทองหล่อ ทองจุล
รหัสประจำตัว 60069
16 ปี 2 เดือน 19 วัน
น.ส.เจริญ ลือกำลัง
รหัสประจำตัว 61000
11 ปี 2 เดือน 22 วัน
น.ส.สมฤทัย ปานเจริญ
รหัสประจำตัว 61002
11 ปี 0 เดือน 19 วัน
นายศรีสะอาด ไชยายงค์
รหัสประจำตัว 61005
11 ปี 0 เดือน 19 วัน
นายสมเกียรติ แก้วเอโก
รหัสประจำตัว 61007
11 ปี 0 เดือน 19 วัน
น.ส.ฉันทนา พันธ์สมจิตร
รหัสประจำตัว 61009
11 ปี 0 เดือน 19 วัน
น.ส.มะลิ พรหมสวัสดิ์
รหัสประจำตัว 61011
11 ปี 0 เดือน 19 วัน
น.ส.สำรวย สุจิณโน
รหัสประจำตัว 61016
11 ปี 0 เดือน 19 วัน
นายบุญเกิด ผาสุข
รหัสประจำตัว 61019
8 ปี 10 เดือน 19 วัน
น.ส.เมตตา เกิดมงคล
รหัสประจำตัว 61024
11 ปี 0 เดือน 19 วัน
น.ส.รัชนี บำรุง
รหัสประจำตัว 61027
11 ปี 0 เดือน 19 วัน
นายภานุวัฒน์ ประดับด้วยศีล
รหัสประจำตัว 61034
10 ปี 4 เดือน 23 วัน
นายทรงศักดิ์ แซ่ลี้
รหัสประจำตัว 61046
11 ปี 0 เดือน 19 วัน
นายสมชาย ดอนไพรเพชร
รหัสประจำตัว 61047
11 ปี 0 เดือน 19 วัน
น.ส.ภัทริกา สุพงษ์
รหัสประจำตัว 61050
9 ปี 9 เดือน 19 วัน
น.ส.พิมลวรรณ นพวงศ์
รหัสประจำตัว 62002
11 ปี 4 เดือน 19 วัน
น.ส.เสทือน แก้วสวาท
รหัสประจำตัว 62019
11 ปี 0 เดือน 19 วัน
น.ส.มณฑา ขุนคงเสถียร
รหัสประจำตัว 62039
11 ปี 0 เดือน 19 วัน
น.ส.เรืองรอง มีจันทร์เพ็ชร
รหัสประจำตัว 62056
11 ปี 0 เดือน 19 วัน
น.ส.กัญญา วงษ์กวี
รหัสประจำตัว 62057
11 ปี 0 เดือน 19 วัน
น.ส.วิลาวรรณ อัตตะชีวะ
รหัสประจำตัว 62059
11 ปี 0 เดือน 19 วัน
น.ส.สุนทร มุ่งหามกลาง
รหัสประจำตัว 62069
11 ปี 0 เดือน 19 วัน
น.ส.อุสา อ่อนน้อมดี
รหัสประจำตัว 62071
11 ปี 0 เดือน 19 วัน
น.ส.สร้อยกาญดา คันธนู
รหัสประจำตัว 62075
9 ปี 9 เดือน 19 วัน
นายไพรรัฐ หงษาลึก
รหัสประจำตัว 62085
9 ปี 9 เดือน 19 วัน
นายปิยะ พวงเพชร์
รหัสประจำตัว 62088
9 ปี 9 เดือน 19 วัน
นายมานพ จีนสมุทร์
รหัสประจำตัว 62090
9 ปี 9 เดือน 19 วัน
นายสุรัฐชัย ปานเจริญ
รหัสประจำตัว 62097
9 ปี 9 เดือน 19 วัน
นายทศพร แซ่กัง
รหัสประจำตัว 62098
9 ปี 9 เดือน 19 วัน
น.ส.ณัฏฐกานต์ บุญญเสฐ
รหัสประจำตัว 62101
8 ปี 10 เดือน 19 วัน
น.ส.ชลวิชา นุตรักษ์
รหัสประจำตัว 62105
9 ปี 0 เดือน 19 วัน
น.ส.สมพร แก้วแสงทอง
รหัสประจำตัว 62120
7 ปี 11 เดือน 19 วัน
นายบุญสงค์ ทองลี่
รหัสประจำตัว 62124
7 ปี 10 เดือน 19 วัน
น.ส.พวงเพ็ญ ฟ้อนฟุ้ง
รหัสประจำตัว 62125
7 ปี 8 เดือน 18 วัน
น.ส.รังสิมา สมานแก้ว
รหัสประจำตัว 62126
7 ปี 10 เดือน 19 วัน
นายเอก สุขโหมด
รหัสประจำตัว 62128
7 ปี 10 เดือน 19 วัน
น.ส.จุฑามาศ แตงสมุทร
รหัสประจำตัว 62130
7 ปี 7 เดือน 19 วัน
น.ส.ธัญญาเรศ สีลาสม
รหัสประจำตัว 62134
7 ปี 3 เดือน 18 วัน
นายจำรัส เดชบุรัมย
รหัสประจำตัว 62139
7 ปี 8 เดือน 18 วัน
น.ส.นงลักษณ์ สุขโหมด
รหัสประจำตัว 62146
6 ปี 7 เดือน 19 วัน
น.ส.สมศรี แจ่มแจ้ง
รหัสประจำตัว 62149
6 ปี 6 เดือน 19 วัน
น.ส.วาสนา รอดรุ่งเรือง
รหัสประจำตัว 62151
6 ปี 6 เดือน 19 วัน
น.ส.ปริชาติ จันทร์พงค์
รหัสประจำตัว 62152
6 ปี 8 เดือน 12 วัน
น.ส.สิทธิพร เงินก้อน
รหัสประจำตัว 62155
6 ปี 6 เดือน 18 วัน
น.ส.สะกาวเดือน ไชยคุณ
รหัสประจำตัว 62159
6 ปี 3 เดือน 24 วัน
น.ส.อุบล สุขโหมด
รหัสประจำตัว 62163
5 ปี 9 เดือน 19 วัน
น.ส.รัชนก สุขโหมด
รหัสประจำตัว 62164
6 ปี 0 เดือน 2 วัน
น.ส.เนตรนภา วันทองสุข
รหัสประจำตัว 62166
5 ปี 8 เดือน 18 วัน
นายสิรวิชญ์ เรืองศรี
รหัสประจำตัว 62167
5 ปี 8 เดือน 18 วัน
น.ส.โชคอำนวย จันประทัด
รหัสประจำตัว 62168
5 ปี 7 เดือน 19 วัน
นายพุฒิพงศ์ ทิพย์มาศจารุดี
รหัสประจำตัว 62174
4 ปี 11 เดือน 19 วัน
น.ส.กนกพร แสนขาว
รหัสประจำตัว 62181
4 ปี 5 เดือน 19 วัน
น.ส.ลักขณา ถิ่นพายัพ
รหัสประจำตัว 62182
4 ปี 5 เดือน 19 วัน
น.ส.มาลี สุขประเสริฐ
รหัสประจำตัว 62183
4 ปี 9 เดือน 11 วัน
นายพรชัย วิชาสูง
รหัสประจำตัว 62187
3 ปี 9 เดือน 19 วัน
น.ส.วรดา ขาวอาราม
รหัสประจำตัว 62190
4 ปี 0 เดือน 25 วัน
น.ส.วศิกา อ่อนนอก
รหัสประจำตัว 62193
3 ปี 5 เดือน 19 วัน
น.ส.โศภิษฐา รอดคง
รหัสประจำตัว 62194
3 ปี 8 เดือน 23 วัน
น.ส.เยาวลักษณ์ เฉียบแหลม
รหัสประจำตัว 62199
3 ปี 1 เดือน 18 วัน
น.ส.พรทิพย์ มานันที
รหัสประจำตัว 62200
2 ปี 7 เดือน 19 วัน
นายณัฐชัย แสงสว่าง
รหัสประจำตัว 62202
2 ปี 7 เดือน 19 วัน
น.ส.พรวดี พรหมอังกูร
รหัสประจำตัว 62204
2 ปี 6 เดือน 19 วัน
น.ส.กันยา จงรักษ์
รหัสประจำตัว 62205
2 ปี 3 เดือน 18 วัน
น.ส.สุดา ยุปานัน
รหัสประจำตัว 62207
2 ปี 3 เดือน 18 วัน
น.ส.จันทิภาพร พราหมณ์ไทย
รหัสประจำตัว 62208
2 ปี 3 เดือน 18 วัน
น.ส.นิตยา ผ่านเมือง
รหัสประจำตัว 62212
2 ปี 0 เดือน 19 วัน
นายประครอง อุโคตร
รหัสประจำตัว 62215
1 ปี 11 เดือน 19 วัน
นายประสิทธิ์ วีระพันธุ์
รหัสประจำตัว 62216
2 ปี 2 เดือน 19 วัน
น.ส.วันเพ็ญ พรมภาโส
รหัสประจำตัว 62218
1 ปี 8 เดือน 18 วัน
น.ส.อาทิตญา กำเหนิดแก้ว
รหัสประจำตัว 62220
1 ปี 8 เดือน 18 วัน
นายตรีเพชร นิยมสุข
รหัสประจำตัว 62221
1 ปี 6 เดือน 19 วัน
นายนรภัทร ทับทิมใหญ่
รหัสประจำตัว 62223
1 ปี 4 เดือน 19 วัน
น.ส.พรวิกา กันทะถ้ำ
รหัสประจำตัว 62224
1 ปี 1 เดือน 18 วัน
น.ส.นนทิยา สุขสวัสดิ์...
รหัสประจำตัว 62225
1 ปี 5 เดือน 24 วัน
น.ส.นันทวรรณ สุ่มมาตร์...
รหัสประจำตัว 62226
1 ปี 3 เดือน 11 วัน
น.ส.ชณาพร กองจันทร์
รหัสประจำตัว 62227
0 ปี 8 เดือน 18 วัน
น.ส.สุภาพร นวมนาม
รหัสประจำตัว 62229
0 ปี 8 เดือน 18 วัน
นายชลธิศ สมหวัง
รหัสประจำตัว 62230
0 ปี 8 เดือน 18 วัน
นายเอกราช มาโส
รหัสประจำตัว 62231
0 ปี 8 เดือน 18 วัน
นายรุ่งตะวัน ภักผ่อง
รหัสประจำตัว 62232
0 ปี 8 เดือน 18 วัน
น.ส.ภัทรมัย ประทุมตรี..
รหัสประจำตัว 62233
0 ปี 5 เดือน 19 วัน
น.ส.ทับทิม พรหมนาค..
รหัสประจำตัว 62234
0 ปี 5 เดือน 13 วัน
นายฐิติวัฒน์ ภูพานเพชร..
รหัสประจำตัว 62235
0 ปี 3 เดือน 11 วัน
นายศรันย์วิทย์ อ่อนจงไกร
รหัสประจำตัว 62236
0 ปี 0 เดือน 9 วัน
";