Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพ

ลำดับ ผู้ร้องขอ หัวข้ออัลบั้ม รูปที่ ผู้โพสต์ ผู้ถ่ายภาพ วันที่ร้องขอ หมายเหตุ
1  มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์  ค่ายรักการอ่าน ปี 2552 1  มิส  อรุณี    สุระบุตร (ออกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554)         ,       ,       ,       30 พ.ย. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
2  มิส  นลินรัตน์    กิจเกษสุวรรณ  ทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 49  มาสเตอร์  เจริญ    กรทรวง   มาสเตอร์  เจริญ    กรทรวง , มาสเตอร์  สราวุธ    เกื้อกูล , มาสเตอร์  เจริญ    กรทรวง , มาสเตอร์  สราวุธ    เกื้อกูล , มาสเตอร์  เจริญ    กรทรวง , มาสเตอร์  สราวุธ    เกื้อกูล , มาสเตอร์  เจริญ    กรทรวง , มาสเตอร์  สราวุธ    เกื้อกูล 30 พ.ย. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
3  มิส  วันเพ็ญ    หอมจะบก  งานฉลองวันคล้ายวันเกิดภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม 85  มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน   มาสเตอร์  สุรัตน์    ดวงบุบผา (ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554) , มาสเตอร์  ธีระพล    สุนทรกุล , มาสเตอร์  นที    กลิ่นสุคนธ์ , มาสเตอร์  สุรัตน์    ดวงบุบผา (ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554) , มาสเตอร์  สุรัตน์    ดวงบุบผา (ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554) , มาสเตอร์  ธีระพล    สุนทรกุล , มาสเตอร์  นที    กลิ่นสุคนธ์ , มาสเตอร์  สุรัตน์    ดวงบุบผา (ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554) 3 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
4  มิส  วันเพ็ญ    หอมจะบก  งานฉลองวันคล้ายวันเกิดภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม 38  มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน   มาสเตอร์  สุรัตน์    ดวงบุบผา (ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554) , มาสเตอร์  ธีระพล    สุนทรกุล , มาสเตอร์  นที    กลิ่นสุคนธ์ , มาสเตอร์  สุรัตน์    ดวงบุบผา (ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554) , มาสเตอร์  สุรัตน์    ดวงบุบผา (ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554) , มาสเตอร์  ธีระพล    สุนทรกุล , มาสเตอร์  นที    กลิ่นสุคนธ์ , มาสเตอร์  สุรัตน์    ดวงบุบผา (ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554) 3 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
5  มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์  การประกวดวงสตริง FATIMA MUSIC AWARDS ครั้งที่ 3 10  มิส  ณัฐกฤตา    ทองใจ   มาสเตอร์  ปรเมศร์    ชะโลธร (ออกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553) , มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว , มาสเตอร์  ปรเมศร์    ชะโลธร (ออกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553) , มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว 4 ธ.ค. 2552 - ส่งไฟล์แล้ว
6  มิส  โสมพร    วงษ์พรหม  งานหลักสูตรและนิเทศการสอน จัดสัมมนา เรื่อง "การนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักาช 2551 สู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยยึดมาตรฐานตัวชี้วัดด้วยกระบวนการ GPAS" ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2552 50  มิส  อัจฉรา    จันหา   มิส  อัจฉรา    จันหา , มิส  จิราพร    คุณาบุตร , มิส  บุญสืบ    แสงทอง , มาสเตอร์  อลงกรณ์    แสงโชติ , มาสเตอร์  ธีระพล    สุนทรกุล , มิส  อัจฉรา    จันหา , มิส  จิราพร    คุณาบุตร , มิส  บุญสืบ    แสงทอง , มาสเตอร์  อลงกรณ์    แสงโชติ , มาสเตอร์  ธีระพล    สุนทรกุล 8 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
7  มิส  โสมพร    วงษ์พรหม  งานหลักสูตรและนิเทศการสอน จัดสัมมนา เรื่อง "การนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักาช 2551 สู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยยึดมาตรฐานตัวชี้วัดด้วยกระบวนการ GPAS" ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2552 51  มิส  อัจฉรา    จันหา   มิส  อัจฉรา    จันหา , มิส  จิราพร    คุณาบุตร , มิส  บุญสืบ    แสงทอง , มาสเตอร์  อลงกรณ์    แสงโชติ , มาสเตอร์  ธีระพล    สุนทรกุล , มิส  อัจฉรา    จันหา , มิส  จิราพร    คุณาบุตร , มิส  บุญสืบ    แสงทอง , มาสเตอร์  อลงกรณ์    แสงโชติ , มาสเตอร์  ธีระพล    สุนทรกุล 8 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
8  มิส  วาสนา    จิตรมณี (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)  ภาพบรรยากาศ งานกรีฑาสีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ของนักเรียนประถม 3 49  มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง   มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง , มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง 8 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
9  มิส  ดารุณี    เชื้อทอง (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558)  สัมมนาครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2552 4  มิส  อติภา    เจ็งประเสริฐ (ออกเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555)   มาสเตอร์  ธีระพล    สุนทรกุล , มาสเตอร์  นที    กลิ่นสุคนธ์ , มาสเตอร์  ธีระพล    สุนทรกุล , มาสเตอร์  นที    กลิ่นสุคนธ์ 9 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
10  มิส  นภัสนันท์    ธิติวรนันท์  รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1+ม.4 (ภายนอก) ครั้งที่ 1 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 3  มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์   มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ , มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ 9 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
11  มิส  พัชมณฑ์    พนมกิจ  ฉลองศาสนนาม Feastday ภราดาราฟาแอล ภักดี ทุมมกานน 15  มาสเตอร์  ปริญญา    กิตติพิพัฒนถาวร (ออกเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2552)   มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง , มาสเตอร์  ปริญญา    กิตติพิพัฒนถาวร (ออกเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2552) , มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง , มาสเตอร์  ปริญญา    กิตติพิพัฒนถาวร (ออกเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2552) 10 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
12  มิส  พัชมณฑ์    พนมกิจ  โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า และโรงเรียนเด่นหล้าพระราม 5 เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 38  มาสเตอร์  ปริญญา    กิตติพิพัฒนถาวร (ออกเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2552)    ชมรม ACT Media     ,  ชมรม ACT Media     10 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
13  มาสเตอร์  สถิตย์    กังวานณรงค์กุล (ออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556)  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 10  มิส  ประภัสสร    เลิศนิมิตรกุล   มาสเตอร์  นที    กลิ่นสุคนธ์ , มาสเตอร์  นที    กลิ่นสุคนธ์ 13 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
14  มิส  ศรุดา    ปัญญานิมิต  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ บุคลากรฝ่ายธุรการ - การเงิน 33  มาสเตอร์  ปริญญา    กิตติพิพัฒนถาวร (ออกเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2552)   มาสเตอร์  ปริญญา    กิตติพิพัฒนถาวร (ออกเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2552) , มาสเตอร์  ปริญญา    กิตติพิพัฒนถาวร (ออกเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2552) 13 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
15  มิส  ศรุดา    ปัญญานิมิต  สัมมนาครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2552 71  มิส  อติภา    เจ็งประเสริฐ (ออกเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555)   มาสเตอร์  ธีระพล    สุนทรกุล , มาสเตอร์  นที    กลิ่นสุคนธ์ , มาสเตอร์  ธีระพล    สุนทรกุล , มาสเตอร์  นที    กลิ่นสุคนธ์ 13 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
16  มิส  ศรุดา    ปัญญานิมิต  ทัศนศึกษาครูและเจ้าหน้าที่ ณ เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 131  มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย   มิส  วีรวรรณ    สุขสบาย , มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย , มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น , มาสเตอร์  ศักดิ์สิริ    ดำดี , มิส  อัญชลี    อัญฤๅชัย , มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง , มิส  วีรวรรณ    สุขสบาย , มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย , มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น , มาสเตอร์  ศักดิ์สิริ    ดำดี , มิส  อัญชลี    อัญฤๅชัย , มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง 13 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
17  มิส  นภัสนันท์    ธิติวรนันท์  ภาพบรรยากาศ งานกรีฑาสีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ของนักเรียนประถม 3 159  มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง   มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง , มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง 14 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
18  มิส  นภัสนันท์    ธิติวรนันท์  ประชุมบุคลากรแผนกการเงิน ครั้งที่ 5/2552 6  มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์   มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ , มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ 14 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
19  มิส  นภัสนันท์    ธิติวรนันท์  ประชุมบุคลากรแผนกการเงิน ครั้งที่ 5/2552 16  มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์   มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ , มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ 14 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
20  มิส  นภัสนันท์    ธิติวรนันท์  ฝ่ายธุรการ-การเงิน ได้นำบุคลากรในฝ่าย เข้าเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และทัศนศึกษาต่อ ณ อ.อัมพวา จ.สมุทรสาคร 4  มาสเตอร์  ปริญญา    กิตติพิพัฒนถาวร (ออกเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2552)   มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ , มาสเตอร์  ปริญญา    กิตติพิพัฒนถาวร (ออกเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2552) , มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ , มาสเตอร์  ปริญญา    กิตติพิพัฒนถาวร (ออกเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2552) 14 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
21  มิส  นภัสนันท์    ธิติวรนันท์  ฝ่ายธุรการ-การเงิน ได้นำบุคลากรในฝ่าย เข้าเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และทัศนศึกษาต่อ ณ อ.อัมพวา จ.สมุทรสาคร 7  มาสเตอร์  ปริญญา    กิตติพิพัฒนถาวร (ออกเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2552)   มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ , มาสเตอร์  ปริญญา    กิตติพิพัฒนถาวร (ออกเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2552) , มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ , มาสเตอร์  ปริญญา    กิตติพิพัฒนถาวร (ออกเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2552) 14 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
22  มิส  นภัสนันท์    ธิติวรนันท์  ฝ่ายธุรการ-การเงิน ได้นำบุคลากรในฝ่าย เข้าเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และทัศนศึกษาต่อ ณ อ.อัมพวา จ.สมุทรสาคร 28  มาสเตอร์  ปริญญา    กิตติพิพัฒนถาวร (ออกเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2552)   มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ , มาสเตอร์  ปริญญา    กิตติพิพัฒนถาวร (ออกเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2552) , มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ , มาสเตอร์  ปริญญา    กิตติพิพัฒนถาวร (ออกเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2552) 14 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
23  มิส  นภัสนันท์    ธิติวรนันท์  ฝ่ายธุรการ-การเงิน ได้นำบุคลากรในฝ่าย เข้าเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และทัศนศึกษาต่อ ณ อ.อัมพวา จ.สมุทรสาคร 72  มาสเตอร์  ปริญญา    กิตติพิพัฒนถาวร (ออกเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2552)   มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ , มาสเตอร์  ปริญญา    กิตติพิพัฒนถาวร (ออกเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2552) , มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ , มาสเตอร์  ปริญญา    กิตติพิพัฒนถาวร (ออกเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2552) 14 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
24  มิส  นภัสนันท์    ธิติวรนันท์  ฝ่ายธุรการ-การเงิน ได้นำบุคลากรในฝ่าย เข้าเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และทัศนศึกษาต่อ ณ อ.อัมพวา จ.สมุทรสาคร 86  มาสเตอร์  ปริญญา    กิตติพิพัฒนถาวร (ออกเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2552)   มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ , มาสเตอร์  ปริญญา    กิตติพิพัฒนถาวร (ออกเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2552) , มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ , มาสเตอร์  ปริญญา    กิตติพิพัฒนถาวร (ออกเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2552) 14 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
25  มิส  นภัสนันท์    ธิติวรนันท์  ฝ่ายธุรการ-การเงิน ได้นำบุคลากรในฝ่าย เข้าเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และทัศนศึกษาต่อ ณ อ.อัมพวา จ.สมุทรสาคร 94  มาสเตอร์  ปริญญา    กิตติพิพัฒนถาวร (ออกเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2552)   มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ , มาสเตอร์  ปริญญา    กิตติพิพัฒนถาวร (ออกเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2552) , มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ , มาสเตอร์  ปริญญา    กิตติพิพัฒนถาวร (ออกเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2552) 14 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
26  มิส  นภัสนันท์    ธิติวรนันท์  ฝ่ายธุรการ-การเงิน ได้นำบุคลากรในฝ่าย เข้าเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และทัศนศึกษาต่อ ณ อ.อัมพวา จ.สมุทรสาคร 101  มาสเตอร์  ปริญญา    กิตติพิพัฒนถาวร (ออกเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2552)   มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ , มาสเตอร์  ปริญญา    กิตติพิพัฒนถาวร (ออกเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2552) , มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ , มาสเตอร์  ปริญญา    กิตติพิพัฒนถาวร (ออกเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2552) 14 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
27  มิส  มยุรี    บุญชูวงค์  สานใยสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนและชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 38  มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ , มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ 14 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
28  มิส  มยุรี    บุญชูวงค์  พิธีมอบโล่เกียรติบัตรและทุนการศึกษา โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม -  มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว   มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ , มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 14 ธ.ค. 2552 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
29  มิส  วาสนา    จิตรมณี (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)  CGPTA Gala Dinner @ AC 86    ชมรม ACT Media       มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว , มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว , มิส  นิภาพรรณ    ระดมกิจ , มาสเตอร์  กศมพงศ์    ไตรสมบูรณ์ ,  ชมรม ACT Media     , มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว , มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว , มิส  นิภาพรรณ    ระดมกิจ , มาสเตอร์  กศมพงศ์    ไตรสมบูรณ์ ,  ชมรม ACT Media     15 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
30  มาสเตอร์  บัณฑิต    นาคน้ำ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553)  ภาพบรรยากาศ งานกรีฑาสีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ของนักเรียนประถม 3 50  มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง   มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง , มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง 16 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
หน้า     1 2 3 4  >   >|

** กรุณาตรวจสอบแหล่งดาวน์โหลดในหน้า Login ของท่าน (Tab บันทึกงาน)