Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพ

ลำดับ ผู้ร้องขอ หัวข้ออัลบั้ม รูปที่ ผู้โพสต์ ผู้ถ่ายภาพ วันที่ร้องขอ หมายเหตุ
1    ค่ายรักการอ่าน ปี 2552 1     , , , 30 พ.ย. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
2    ทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 49     , , , , , , , 30 พ.ย. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
3    งานฉลองวันคล้ายวันเกิดภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม 85     , , , , , , , 3 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
4    งานฉลองวันคล้ายวันเกิดภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม 38     , , , , , , , 3 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
5    การประกวดวงสตริง FATIMA MUSIC AWARDS ครั้งที่ 3 10     , , , 4 ธ.ค. 2552 - ส่งไฟล์แล้ว
6    งานหลักสูตรและนิเทศการสอน จัดสัมมนา เรื่อง "การนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักาช 2551 สู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยยึดมาตรฐานตัวชี้วัดด้วยกระบวนการ GPAS" ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2552 50     , , , , , , , , , 8 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
7    งานหลักสูตรและนิเทศการสอน จัดสัมมนา เรื่อง "การนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักาช 2551 สู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยยึดมาตรฐานตัวชี้วัดด้วยกระบวนการ GPAS" ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2552 51     , , , , , , , , , 8 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
8    ภาพบรรยากาศ งานกรีฑาสีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ของนักเรียนประถม 3 49     , 8 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
9    สัมมนาครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2552 4     , , , 9 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
10    รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1+ม.4 (ภายนอก) ครั้งที่ 1 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 3     , 9 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
11    ฉลองศาสนนาม Feastday ภราดาราฟาแอล ภักดี ทุมมกานน 15     , , , 10 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
12    โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า และโรงเรียนเด่นหล้าพระราม 5 เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 38     , 10 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
13    การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 10     , 13 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
14    สัมมนาเชิงปฏิบัติการ บุคลากรฝ่ายธุรการ - การเงิน 33     , 13 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
15    สัมมนาครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2552 71     , , , 13 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
16    ทัศนศึกษาครูและเจ้าหน้าที่ ณ เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 131     , , , , , , , , , , , 13 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
17    ภาพบรรยากาศ งานกรีฑาสีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ของนักเรียนประถม 3 159     , 14 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
18    ประชุมบุคลากรแผนกการเงิน ครั้งที่ 5/2552 6     , 14 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
19    ประชุมบุคลากรแผนกการเงิน ครั้งที่ 5/2552 16     , 14 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
20    ฝ่ายธุรการ-การเงิน ได้นำบุคลากรในฝ่าย เข้าเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และทัศนศึกษาต่อ ณ อ.อัมพวา จ.สมุทรสาคร 4     , , , 14 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
21    ฝ่ายธุรการ-การเงิน ได้นำบุคลากรในฝ่าย เข้าเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และทัศนศึกษาต่อ ณ อ.อัมพวา จ.สมุทรสาคร 7     , , , 14 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
22    ฝ่ายธุรการ-การเงิน ได้นำบุคลากรในฝ่าย เข้าเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และทัศนศึกษาต่อ ณ อ.อัมพวา จ.สมุทรสาคร 28     , , , 14 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
23    ฝ่ายธุรการ-การเงิน ได้นำบุคลากรในฝ่าย เข้าเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และทัศนศึกษาต่อ ณ อ.อัมพวา จ.สมุทรสาคร 72     , , , 14 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
24    ฝ่ายธุรการ-การเงิน ได้นำบุคลากรในฝ่าย เข้าเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และทัศนศึกษาต่อ ณ อ.อัมพวา จ.สมุทรสาคร 86     , , , 14 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
25    ฝ่ายธุรการ-การเงิน ได้นำบุคลากรในฝ่าย เข้าเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และทัศนศึกษาต่อ ณ อ.อัมพวา จ.สมุทรสาคร 94     , , , 14 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
26    ฝ่ายธุรการ-การเงิน ได้นำบุคลากรในฝ่าย เข้าเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และทัศนศึกษาต่อ ณ อ.อัมพวา จ.สมุทรสาคร 101     , , , 14 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
27    สานใยสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนและชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 38     , 14 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
28    พิธีมอบโล่เกียรติบัตรและทุนการศึกษา โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม -     , 14 ธ.ค. 2552 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
29    CGPTA Gala Dinner @ AC 86     , , , , , , , , , 15 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
30    ภาพบรรยากาศ งานกรีฑาสีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ของนักเรียนประถม 3 50     , 16 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
หน้า     1 2 3 4  >   >|

** กรุณาตรวจสอบแหล่งดาวน์โหลดในหน้า Login ของท่าน (Tab บันทึกงาน)