[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดีเยี่ยม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 วิชาวิทยาศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดของประเทศ โครงการสอบวัดความรู้เคมีระดับชาติ Internation Chemistry Quiz 2021: ICQ By The Royal Australian Chemical Institute
ประชาสัมพันธ์ อสธ สาร ฉบับที่ 88 (ออนไลน์)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับทุนราฟาแอลและทุนยอห์น แมรี่ ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ทั้งภายใน และภายนอก) รับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “AI หลักสูตรแห่งอนาคต” และแนะนำแผนการเรียนระดับชั้น ม.ต้น
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์
ประชาสัมพันธ์เลื่อนการเปิดเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับทุนราฟาแอลและทุนยอห์น แมรี่ ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฉบับที่ 20/2563 เรื่อง หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562
แจ้งวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่สอบได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ที่สอบได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่สอบได้คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่สอบได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์100 คะแนนเต็ม
กำหนดวันประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกระดับชั้น
ACT Fitness Center ปิดให้บริการ วันที่ 21 มีนาคม - 17 พฤษภาคม 2563
ประกาศที่ 29/2562 เรื่อง ปรับเปลี่ยนกิจกรรมของโรงเรียนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
Music :ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล Trinity Awards 2019
ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก
ขอแสดงความยินดีกับ มิสจิราพร คุณาบุตร และมิสธนพร กิจสุทธิ ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประจำปี 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับทุนราฟาแอลและทุนยอห์น แมรี่ ประจำปีการศึกษา 2563
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลประเภทบุคคล วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ASMO THAI 2019
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 5 คน ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2561
ขอแสดงความยินดี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell ปีการศึกษา 2561 สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัย Cambridge English:KET/PET ได้ระดับดีมาก
ขอแสดงความยินดี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 แผนการเรียนภาษาอังกฤษเบลล์ สอบข้อสอบ Cambridge YLE Exam ระดับ Flyers ได้ระดับ ดีมาก
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 แผนการเรียนภาษาอังกฤษเบลล์สอบข้อสอบ Cambridge YLE Exam ระดับ Starters ได้ระดับ ดีมาก
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ที่สอบได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์100 คะแนนเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ที่สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สอบเข้ามหาวิทยาลัย ระบบ TCAS รอบ 1 ปี 2562
ประชาสัมพันธ์ โครงการบรรพชาสามเณรเยาวชนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 99 รูป
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูในโอกาสได้รับการยกย่องเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2561
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทสถานศึกษาดีเด่น และนักเรียนดีเด่นที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนราฟาแอล และ ทุนยอห์น แมรี่ ประจำปีการศึกษา 2562
ปฏิทินโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดความสามารถทางดนตรี ACT Music Festival 2018
ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2560
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา2560 ที่สอบได้คะแนนO-NETวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2560 ที่สอบได้คะแนนO-NETวิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2560 ที่สอบได้คะแนนO-NETวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
ขอเชิญศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรีเข้าร่วมงานคืนสู่เหย้า ประจำปีการศึกษา 2560
ขอแสดงความยินดีกับงานธนาคารโรงเรียนที่ได้รับรางวัลประเภท "ออมดี" เป็นอันดับที่ 2 ประจำปี 2560

    1 2 3 4  >   >|