[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 5 คน ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2561
ขอแสดงความยินดี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell ปีการศึกษา 2561 สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัย Cambridge English:KET/PET ได้ระดับดีมาก
ขอแสดงความยินดี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 แผนการเรียนภาษาอังกฤษเบลล์ สอบข้อสอบ Cambridge YLE Exam ระดับ Flyers ได้ระดับ ดีมาก
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 แผนการเรียนภาษาอังกฤษเบลล์สอบข้อสอบ Cambridge YLE Exam ระดับ Starters ได้ระดับ ดีมาก
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ที่สอบได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์100 คะแนนเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ที่สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สอบเข้ามหาวิทยาลัย ระบบ TCAS รอบ 1 ปี 2562
ประชาสัมพันธ์ โครงการบรรพชาสามเณรเยาวชนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 99 รูป
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูในโอกาสได้รับการยกย่องเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2561
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทสถานศึกษาดีเด่น และนักเรียนดีเด่นที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนราฟาแอล และ ทุนยอห์น แมรี่ ประจำปีการศึกษา 2562
ปฏิทินโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดความสามารถทางดนตรี ACT Music Festival 2018
ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2560
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา2560 ที่สอบได้คะแนนO-NETวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2560 ที่สอบได้คะแนนO-NETวิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2560 ที่สอบได้คะแนนO-NETวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
ขอเชิญศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรีเข้าร่วมงานคืนสู่เหย้า ประจำปีการศึกษา 2560
ขอแสดงความยินดีกับงานธนาคารโรงเรียนที่ได้รับรางวัลประเภท "ออมดี" เป็นอันดับที่ 2 ประจำปี 2560
ประกาศรับสมัครงาน
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล Trinity Awards Thailand 2017 คะแนนสอบอันดับที่ 1 ของประเทศ
Music : ขอแสดงความยินดีกับด็กหญิงกันยาวีร์ ชุติพันธ์เจริญ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชมรม ACT MEDIA ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงการ Panasonic Kid Witness News 2017 ระดับมัธยมศึกษา
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนราฟาแอล และ ทุนยอห์น แมรี่ ประจำปีการศึกษา 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในอุปถัมภ์ (สอวน.) ปีการศึกษา 2560
เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559
รับสมัครแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 25 (ACT BLUE JEANS FAMILY RALLY 2018)
Music:ขอแสดงความยินดีกับดช.โอภาส เชื่อมวราศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับใบเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559
รับสมัครและสอบประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
รับสมัครบุคลากร
ปฏิทินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ประจำเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 2560)
ขอแสดงความยินดีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ได้ระดับดีมาก
Congratulate primary students who distinguished themselves by receiving an exceptional score on this year’s Cambridge English Language Assessment.
Congratulate G8-9 students who distinguished themselves by receiving an exceptional score on this year’s Cambridge English Language Assessment.
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 (ระดับประเทศ)
ขอแสดงความยินดี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้ระดับ ดีมาก
ขอแสดงความยินดี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้ระดับ ดีมาก
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 20 ประจำปี 2560
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ที่สอบได้คะแนน O-NETวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ100 คะแนนเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ที่สอบได้คะแนน O-NETวิชาภาษาอังกฤษ100 คะแนนเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ที่สอบได้คะแนน O-NETวิชาคณิตศาสตร์100 คะแนนเต็ม
เปิดคัดนักกีฬาบาสเกตบอล ที่เกิดปี พ.ศ.2544 - 2547
STEM ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. บุริศร์ หงส์ประภัศร ม.2/8 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SAKURA SCIENCE PROJECT ที่ประเทศญี่ปุ่น
ขอแสดงความยินดี ด.ช.กัญจน์พิสิษฐ์ สินไพศาลทรัพย์ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

|<  <   1 2 3 4 5  >   >|