[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบชิงทุนโครงการ AFS รุ่นที่ 60 (พ.ศ. 2564 - 2565)
กำหนดการเปิด และปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา 2563
รายการเมนูอาหารกลางวัน ครัวครู ครัวเด็ก ครัวกลาง ครัวต้นสน และนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 และ EP,นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 EP.,นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 EP. คะ
กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฉบับที่ 1/ 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2562
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "โรคโควิด 19 "
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดชุด Face shield หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจลใหักับนักเรียนทุกคน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และนักเรียนใหม่แทรกชั้น ปีการศึกษา 2563 (ไม่รวมนักเรียนเก่าเลื่อนชั้น)
เปิดรับสมัครร้านค้าผู้ประกอบการใหม่ ปีการศึกษา 2563
ระเบียบการรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 - 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2563
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดา มิสพิรญาณ์ เดชกุล
การรับเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2563
แจ้งกำหนดการสอบนักเรียนที่ขาดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดา มิสเนตร์ ไชยบัวแก้ว
แจ้งการจัดกิจกรรม Open House และจำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ใหม่ ปีการศึกษา 2564
ผู้ปกครองศิษย์เก่ามอบเครื่องพ่นและน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19
แจ้งการขอรับคืนเงิน SUMMER COURSE 2020 นักเรียนชั้น ป.1 ม.1 ม.4 ม.ปลาย และแทรกชั้นใหม่
แจ้งประชาสัมพันธ์การรับหนังสือแบบเรียน (ทุกแผนการเรียน)
QR Code ไลน์กลุ่มห้องเรียนชั้น ป.1 ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น ปีการศึกษา 2563
แจ้งกำหนดการเรียนออนไลน์ และวิธีการเข้าใช้ห้องเรียน ACT e-School Learning@Home
แจ้งวิธีการเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์ ACT e-School Learning@Home
แจ้งนัดหมายรับหนังสือแบบเรียน (ทุกแผนการเรียน) ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฉบับที่ ๓๐/๒๕๕๒ เรื่องการปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
แจ้งกำหนดการสอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ขาดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
แจ้งวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบเรื่องการยื่นเรื่องลาออก
ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบเกรดเฉลี่ย (GPA) สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
กำหนดวันและสถานที่ในการรับเอกสารระเบียนใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และใบประกาศนียบัตร (ปพ.2)
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกระดับชั้น
แจ้งเรื่องการรับเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2563
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่สอบได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ที่สอบได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่สอบได้คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่สอบได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์100 คะแนนเต็ม
แจ้งการประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
แจ้งกำหนดการรับใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
กำหนดวันประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกระดับชั้น
ACT Fitness Center ปิดให้บริการ วันที่ 21 มีนาคม - 17 พฤษภาคม 2563
ขอแสดงความยินดี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell ปีการศึกษา 2562 สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัย Cambridge English: Starters ได้ระดับดีมาก
ขอแสดงความยินดี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell ปีการศึกษา 2562 สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัย Cambridge English:KET/PET ได้ระดับดีมาก
แจ้งเลื่อนการสอบของนักเรียนที่ขาดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
แจ้งการขอรับคืนเงิน กิจกรรมการเรียนภาคฤดูร้อน SUMMER COURSE 2020
แจ้งเลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นป.1, ม.1, ม.4 และนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 2563
งานสระว่ายน้ำปิดให้บริการ 7 มี.ค. - 17 พ.ค. 63
สรุปข่าวประกาศเช้าวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563
ประกาศที่ 29/2562 เรื่อง ปรับเปลี่ยนกิจกรรมของโรงเรียนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

|<  <   1 2 3 4 5 6 7  >   >|