[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

What 's new in SWIS
ความเคลื่อนไหวในระบบฐานข้อมูล SWIS วันนี้

Today 's Events ::    
นโยบายโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
ลำดับที่ สนองนโยบาย เวลาที่เปลี่ยนแปลง
1 -มาตรการ 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ ด้วยการกำหนดบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ชัดเจนและเหมาะสม ส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน และให้หน่วยงานระดับล่างมีอำนาจในการตัดสินใจตามบทบาทหน้าที่ และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 09:42:45
2 -มาตรการ 1.5 บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รณรงค์การประหยัดพลังงาน จัดและใช้ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด นำภูมิปัญญาไทยมามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และเป็นศูนย์กลางในการบริการชุมชน 10:32:18
3 -มาตรการ 4.4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสุนทรียภาพทางด้านดนตรี กีฬา และศิลปะ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี และมีทักษะทางภาษาไม่น้อยกว่า 2 ภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ 10:32:18
4 -มาตรการ 8.3 จัดหา พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการบริหาร การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ 10:32:18
5 -มาตรการ 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ ด้วยการกำหนดบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ชัดเจนและเหมาะสม ส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน และให้หน่วยงานระดับล่างมีอำนาจในการตัดสินใจตามบทบาทหน้าที่ และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 11:00:52
6 -มาตรการ 1.5 บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รณรงค์การประหยัดพลังงาน จัดและใช้ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด นำภูมิปัญญาไทยมามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และเป็นศูนย์กลางในการบริการชุมชน 11:00:52
7 -มาตรการ 1.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารโรงเรียน จัดทำคู่มือการบริหารงาน ปรับปรุงระเบียบและแนวทางปฏิบัติต่างๆให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติต่างๆ ให้เหมาะสม ทันสมัยและมีมาตรฐาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพโรงเรียน 11:03:13
8 -มาตรการ 4.2 ส่งเสริมการจัดทำแผนการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสำคัญที่สุด และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจของตน 11:03:44
9 -มาตรการ 1.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารโรงเรียน จัดทำคู่มือการบริหารงาน ปรับปรุงระเบียบและแนวทางปฏิบัติต่างๆให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติต่างๆ ให้เหมาะสม ทันสมัยและมีมาตรฐาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพโรงเรียน 11:04:37
10 -มาตรการ 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ ด้วยการกำหนดบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ชัดเจนและเหมาะสม ส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน และให้หน่วยงานระดับล่างมีอำนาจในการตัดสินใจตามบทบาทหน้าที่ และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 11:04:37
11 -มาตรการ 1.3 ดำเนินการให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล และบริหารงานในรูปคณะกรรมการสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 11:04:37
12 -มาตรการ 1.4 จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน พร้อมทั้งนำระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (SWIS) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 11:04:37
13 -มาตรการ 1.5 บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รณรงค์การประหยัดพลังงาน จัดและใช้ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด นำภูมิปัญญาไทยมามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และเป็นศูนย์กลางในการบริการชุมชน 11:04:37
14 -มาตรการ 1.6 เน้นการบริหารเชิงคุณภาพ สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้าสู่สถาบันและพัฒนาบุคลากรภายในให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 11:04:37
15 -มาตรการ 2.1 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามตามจิตตารมณ์ การศึกษาเซนต์คาเบรียล พร้อมทั้งส่งเสริมครูให้ได้รับการพัฒนาตนเองตามหน้าที่และตามความสนใจ เป็นครูมืออาชีพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 11:04:37
16 -มาตรการ 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตามความเหมาะสมและความต้องการของโรงเรียน 11:04:37
17 -มาตรการ 2.3 จัดระบบนิเทศการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ จริงจังและสม่ำเสมอเพื่อปฏิบัติหน้าที่เชิงนิเทศทั้งระบบให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 11:04:37
18 -มาตรการ 3.1 ปรับปรุงเงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ตามความรู้ ความสามารถของบุคลากร ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสามารถแข่งขันกับองค์กรภายนอกได้ 11:04:37
19 -มาตรการ 3.2 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการบริหาร ในเรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย ถอดถอนบุคลากร รวมทั้งการพิจารณาความดีความชอบให้แก่ครูเกษียณ ครูต้นแบบ ครูตัวอย่าง ครูดีเด่นฯลฯ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเท และเสียสละ เพื่อนำชื่อเสียงและความภาคภูมิใจมาสู่สถาบัน 11:04:37
20 -มาตรการ 3.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกความเป็นเจ้าของโรงเรียน 11:04:37
21 -มาตรการ 3.4 เสริมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร ด้วยการปรับปรุงระบบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรให้เกิดความเป็นธรรม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการประเมิน 11:04:37
22 -มาตรการ 4.1 พัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน และเพิ่มหลักสูตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่น พร้อมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลรักการเรียนรู้ สามารถคิด วิเคราะห์ มีเหตุผล สามารถพัฒนาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 11:04:37
23 -มาตรการ 4.2 ส่งเสริมการจัดทำแผนการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสำคัญที่สุด และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจของตน 11:04:37
24 -มาตรการ 4.3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม ตามจิตตารมณ์ การศึกษาเซนต์คาเบรียล 11:04:37
25 -มาตรการ 4.4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสุนทรียภาพทางด้านดนตรี กีฬา และศิลปะ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี และมีทักษะทางภาษาไม่น้อยกว่า 2 ภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ 11:04:37
26 -มาตรการ 4.5 ส่งเสริมผู้เรียนให้ออกไปสัมผัสชีวิตผู้ที่ได้รับความยากลำบากในสังคม เพื่อฝึกผู้เรียนให้เป็นผู้เสียสละ รับใช้ชุมชนและสังคมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 11:04:37
27 -มาตรการ 4.6 เน้นการนำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อม และมีสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สูงกว่าการประเมินและการทดสอบคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 11:04:37
28 -มาตรการ 5.1 ส่งเสริมระบบเครือข่าย กลุ่มกิจกรรมสัมพันธ์ เพื่อความร่วมมือเชิงวิชาการและกิจกรรมระหว่างโรงเรียน สถาบันภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายนอกและภายในประเทศ ตามความเหมาะสม 11:04:37
29 -มาตรการ 5.2 นำภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่นมาเป็นพลังสำคัญในการเสริมสร้างความก้าวหน้าของโรงเรียน 11:04:37
30 -มาตรการ 6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการดำเนินงาน ของชมรม / สมาคม / ของผู้ปกครอง ครู ศิษย์เก่า และชุมชนอย่างเต็มที่ 11:04:37
31 -มาตรการ 6.2 ส่งเสริมให้โรงเรียน เป็นอุทยานการศึกษา เพื่อให้บริการทางด้านวิชาการและกิจกรรมแก่ชุมชนใกล้เคียง 11:04:37
32 -มาตรการ 7.1 จัดกิจกรรมรณรงค์หาทุนจากผู้มีจิตศรัทธา หรือจากการจัดกิจกรรมหารายได้ เพื่อสมทบกองทุนถาวรให้มั่นคง 11:04:37
33 -มาตรการ 7.2 บริหารจัดการกองทุนถาวร โดยนำดอกผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาความก้าวหน้าของโรง เรียนในด้านต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของผู้เรียนและบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 11:04:37
34 -มาตรการ 8.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้มีความพร้อม และสามารถใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการศึกษา การเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 11:04:37
35 -มาตรการ 8.2 จัด และตกแต่งอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เป็นบรรยากาศคาทอลิก มีบรรยากาศการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมสมเป็นอุทยานการศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 11:04:37
36 -มาตรการ 8.3 จัดหา พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการบริหาร การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ 11:04:37
37 -มาตรการ 9.1 ส่งเสริมการวิจัยภายในโรงเรียนอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และถูกต้องตามหลักวิชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นการวิจัยในชั้นเรียน และการวิจัยหน่วยงาน เพื่อนำผลมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนรู้ และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 11:04:37
38 -มาตรการ 10.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการประเมินของมูลนิธิฯ และพร้อมรับการประเมินภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 11:04:37
39 -มาตรการ 10.2 จัดทำและนำเสนอผลการประเมินโรงเรียน (SAR) ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต่อสาธารณชน 11:04:37
40 -มาตรการ 1.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารโรงเรียน จัดทำคู่มือการบริหารงาน ปรับปรุงระเบียบและแนวทางปฏิบัติต่างๆให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติต่างๆ ให้เหมาะสม ทันสมัยและมีมาตรฐาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพโรงเรียน 11:16:39
41 -มาตรการ 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ ด้วยการกำหนดบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ชัดเจนและเหมาะสม ส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน และให้หน่วยงานระดับล่างมีอำนาจในการตัดสินใจตามบทบาทหน้าที่ และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 11:16:39
42 -มาตรการ 1.3 ดำเนินการให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล และบริหารงานในรูปคณะกรรมการสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 11:16:39
43 -มาตรการ 1.4 จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน พร้อมทั้งนำระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (SWIS) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 11:16:39
44 -มาตรการ 1.5 บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รณรงค์การประหยัดพลังงาน จัดและใช้ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด นำภูมิปัญญาไทยมามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และเป็นศูนย์กลางในการบริการชุมชน 11:16:39
45 -มาตรการ 1.6 เน้นการบริหารเชิงคุณภาพ สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้าสู่สถาบันและพัฒนาบุคลากรภายในให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 11:16:39
46 -มาตรการ 2.1 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามตามจิตตารมณ์ การศึกษาเซนต์คาเบรียล พร้อมทั้งส่งเสริมครูให้ได้รับการพัฒนาตนเองตามหน้าที่และตามความสนใจ เป็นครูมืออาชีพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 11:16:39
47 -มาตรการ 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตามความเหมาะสมและความต้องการของโรงเรียน 11:16:39
48 -มาตรการ 3.1 ปรับปรุงเงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ตามความรู้ ความสามารถของบุคลากร ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสามารถแข่งขันกับองค์กรภายนอกได้ 11:16:39
49 -มาตรการ 3.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกความเป็นเจ้าของโรงเรียน 11:16:39
50 -มาตรการ 3.4 เสริมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร ด้วยการปรับปรุงระบบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรให้เกิดความเป็นธรรม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการประเมิน 11:16:39
51 -มาตรการ 4.3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม ตามจิตตารมณ์ การศึกษาเซนต์คาเบรียล 11:16:39
52 -มาตรการ 8.3 จัดหา พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการบริหาร การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ 11:16:39
53 -มาตรการ 1.5 บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รณรงค์การประหยัดพลังงาน จัดและใช้ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด นำภูมิปัญญาไทยมามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และเป็นศูนย์กลางในการบริการชุมชน 11:20:52
54 -มาตรการ 4.3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม ตามจิตตารมณ์ การศึกษาเซนต์คาเบรียล 11:20:52
55 -มาตรการ 3.1 ปรับปรุงเงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ตามความรู้ ความสามารถของบุคลากร ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสามารถแข่งขันกับองค์กรภายนอกได้ 12:20:23
56 -มาตรการ 10.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการประเมินของมูลนิธิฯ และพร้อมรับการประเมินภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 12:23:16
57 -มาตรการ 10.2 จัดทำและนำเสนอผลการประเมินโรงเรียน (SAR) ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต่อสาธารณชน 12:23:16
58 -มาตรการ 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ ด้วยการกำหนดบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ชัดเจนและเหมาะสม ส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน และให้หน่วยงานระดับล่างมีอำนาจในการตัดสินใจตามบทบาทหน้าที่ และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 13:12:27
59 -มาตรการ 4.2 ส่งเสริมการจัดทำแผนการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสำคัญที่สุด และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจของตน 13:12:27
60 -มาตรการ 5.1 ส่งเสริมระบบเครือข่าย กลุ่มกิจกรรมสัมพันธ์ เพื่อความร่วมมือเชิงวิชาการและกิจกรรมระหว่างโรงเรียน สถาบันภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายนอกและภายในประเทศ ตามความเหมาะสม 14:23:14
61 -มาตรการ 1.5 บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รณรงค์การประหยัดพลังงาน จัดและใช้ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด นำภูมิปัญญาไทยมามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และเป็นศูนย์กลางในการบริการชุมชน 21:03:32
62 -มาตรการ 1.5 บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รณรงค์การประหยัดพลังงาน จัดและใช้ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด นำภูมิปัญญาไทยมามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และเป็นศูนย์กลางในการบริการชุมชน 19:21:40
63 -นโยบายข้อที่ 5 มุ่งแสวงหาความร่วมมือจากคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียน และจากองค์กรภายนอก สร้างระบบเครือข่าย ซึ่งจะก่อให้เกิดการแลก เปลี่ยนภูมิปัญญา การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การประสานงานที่ดี และความภาคภูมิใจร่วมกัน 14:27:37
64 -นโยบายข้อที่ 5 มุ่งแสวงหาความร่วมมือจากคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียน และจากองค์กรภายนอก สร้างระบบเครือข่าย ซึ่งจะก่อให้เกิดการแลก เปลี่ยนภูมิปัญญา การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การประสานงานที่ดี และความภาคภูมิใจร่วมกัน 10:03:46
65 -นโยบายข้อที่ 5 มุ่งแสวงหาความร่วมมือจากคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียน และจากองค์กรภายนอก สร้างระบบเครือข่าย ซึ่งจะก่อให้เกิดการแลก เปลี่ยนภูมิปัญญา การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การประสานงานที่ดี และความภาคภูมิใจร่วมกัน 15:09:02
66 -นโยบายข้อที่ 5 มุ่งแสวงหาความร่วมมือจากคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียน และจากองค์กรภายนอก สร้างระบบเครือข่าย ซึ่งจะก่อให้เกิดการแลก เปลี่ยนภูมิปัญญา การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การประสานงานที่ดี และความภาคภูมิใจร่วมกัน 15:09:46
67 -นโยบายข้อที่ 5 มุ่งแสวงหาความร่วมมือจากคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียน และจากองค์กรภายนอก สร้างระบบเครือข่าย ซึ่งจะก่อให้เกิดการแลก เปลี่ยนภูมิปัญญา การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การประสานงานที่ดี และความภาคภูมิใจร่วมกัน 15:10:15
68 -นโยบายข้อที่ 1 มุ่งปรับปรุงระบบบริหารและการจัดการของโรงเรียนให้เหมาะสม ทันสมัยและมีมาตรฐานสากล สอดคล้องกับนโยบายของมูลนิธิฯ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 16:47:25
69 -มาตรการ 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ ด้วยการกำหนดบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ชัดเจนและเหมาะสม ส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน และให้หน่วยงานระดับล่างมีอำนาจในการตัดสินใจตามบทบาทหน้าที่ และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 16:47:25
70 -มาตรการ 1.6 เน้นการบริหารเชิงคุณภาพ สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้าสู่สถาบันและพัฒนาบุคลากรภายในให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 16:47:25
71 -นโยบายข้อที่ 4 เร่งรัดปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสำคัญที่สุด ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีความสุข รักการเรียนรู้และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองรวมทั้งสามารถปฏิบัติตนให้มีคุณค่าต่อสังคม 16:47:25
72 -มาตรการ 4.2 ส่งเสริมการจัดทำแผนการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสำคัญที่สุด และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจของตน 16:47:25
73 -มาตรการ 4.4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสุนทรียภาพทางด้านดนตรี กีฬา และศิลปะ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี และมีทักษะทางภาษาไม่น้อยกว่า 2 ภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ 16:47:25
74 -นโยบายข้อที่ 4 เร่งรัดปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสำคัญที่สุด ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีความสุข รักการเรียนรู้และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองรวมทั้งสามารถปฏิบัติตนให้มีคุณค่าต่อสังคม 15:31:56
75 -มาตรการ 4.4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสุนทรียภาพทางด้านดนตรี กีฬา และศิลปะ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี และมีทักษะทางภาษาไม่น้อยกว่า 2 ภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ 15:31:56
76 -นโยบายข้อที่ 4 เร่งรัดปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสำคัญที่สุด ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีความสุข รักการเรียนรู้และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองรวมทั้งสามารถปฏิบัติตนให้มีคุณค่าต่อสังคม 15:33:51
77 -มาตรการ 4.2 ส่งเสริมการจัดทำแผนการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสำคัญที่สุด และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจของตน 15:33:51
78 -มาตรการ 4.6 เน้นการนำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อม และมีสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สูงกว่าการประเมินและการทดสอบคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15:33:51
79 -นโยบายข้อที่ 4 เร่งรัดปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสำคัญที่สุด ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีความสุข รักการเรียนรู้และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองรวมทั้งสามารถปฏิบัติตนให้มีคุณค่าต่อสังคม 15:36:39
80 -มาตรการ 4.4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสุนทรียภาพทางด้านดนตรี กีฬา และศิลปะ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี และมีทักษะทางภาษาไม่น้อยกว่า 2 ภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ 15:36:39
81 -นโยบายข้อที่ 3 มุ่งเสริมสร้างขวัญ กำลังใจและสวัสดิการแก่บุคลากรให้มีความมั่นใจในการทำงาน มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 10:56:44
82 -นโยบายข้อที่ 1 มุ่งปรับปรุงระบบบริหารและการจัดการของโรงเรียนให้เหมาะสม ทันสมัยและมีมาตรฐานสากล สอดคล้องกับนโยบายของมูลนิธิฯ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 12:58:46
83 -มาตรการ 1.6 เน้นการบริหารเชิงคุณภาพ สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้าสู่สถาบันและพัฒนาบุคลากรภายในให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 12:58:46
84 -นโยบายข้อที่ 2 มุ่งพัฒนาครูฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายสนับสนุน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความ สามารถ และมีความชำนาญแบบมืออาชีพ รวมทั้งดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 12:58:46
85 -มาตรการ 2.3 จัดระบบนิเทศการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ จริงจังและสม่ำเสมอเพื่อปฏิบัติหน้าที่เชิงนิเทศทั้งระบบให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 12:58:46
86 -นโยบายข้อที่ 3 มุ่งเสริมสร้างขวัญ กำลังใจและสวัสดิการแก่บุคลากรให้มีความมั่นใจในการทำงาน มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 12:58:46
87 -มาตรการ 3.1 ปรับปรุงเงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ตามความรู้ ความสามารถของบุคลากร ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสามารถแข่งขันกับองค์กรภายนอกได้ 12:58:46
88 -นโยบายข้อที่ 4 เร่งรัดปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสำคัญที่สุด ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีความสุข รักการเรียนรู้และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองรวมทั้งสามารถปฏิบัติตนให้มีคุณค่าต่อสังคม 13:12:33
89 -มาตรการ 4.3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม ตามจิตตารมณ์ การศึกษาเซนต์คาเบรียล 13:12:33
90 -มาตรการ 4.6 เน้นการนำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อม และมีสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สูงกว่าการประเมินและการทดสอบคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 13:12:33
91 -มาตรการ 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ ด้วยการกำหนดบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ชัดเจนและเหมาะสม ส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน และให้หน่วยงานระดับล่างมีอำนาจในการตัดสินใจตามบทบาทหน้าที่ และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 10:12:53
92 -มาตรการ 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ ด้วยการกำหนดบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ชัดเจนและเหมาะสม ส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน และให้หน่วยงานระดับล่างมีอำนาจในการตัดสินใจตามบทบาทหน้าที่ และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 10:19:28
93 -มาตรการ 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ ด้วยการกำหนดบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ชัดเจนและเหมาะสม ส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน และให้หน่วยงานระดับล่างมีอำนาจในการตัดสินใจตามบทบาทหน้าที่ และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 10:22:53
94 -มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มี มาตรฐานระดับสากล 12:16:16
95 -มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด 13:45:36
96 -มุ่งสร้างระบบการตัดสินใจตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรมและการดำเนินงานของโรงเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของผู้เรียน และการพัฒนาคุณภาพครู 14:04:45
97 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 07:50:05
98 -มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 14:28:35
99 -มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคล และกำกับติดตาม เป็นรายห้อง 12:23:59
100 -มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มี มาตรฐานระดับสากล 12:47:04
101 -มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มี มาตรฐานระดับสากล 14:02:29
102 -มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 14:03:01
103 -มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มี มาตรฐานระดับสากล 14:13:35
104 -มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มี มาตรฐานระดับสากล 14:39:57
105 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 15:33:46
106 -มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของ จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง 09:05:38
107 -มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มี มาตรฐานระดับสากล 09:24:32
108 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 14:20:32
109 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 14:30:54
110 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 16:18:14
111 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 16:29:27
112 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 16:41:02
113 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 16:59:33
114 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 17:18:19
115 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 17:44:20
116 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 17:49:33
117 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 18:00:29
118 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 18:11:06
119 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 18:32:34
120 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 07:47:52
121 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 08:09:15
122 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 08:26:50
123 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 08:40:40
124 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 08:53:36
125 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 08:55:40
126 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 09:49:56
127 -มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่า และต่อเนื่อง 12:59:48
128 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 14:42:37
129 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 15:37:26
130 -มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคล และกำกับติดตาม เป็นรายห้อง 17:48:37
131 -มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคล และกำกับติดตาม เป็นรายห้อง 10:31:13
132 -มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคล และกำกับติดตาม เป็นรายห้อง 11:02:41
133 -มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคล และกำกับติดตาม เป็นรายห้อง 15:58:48
134 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 13:38:31
135 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 10:55:48
136 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 14:39:27
137 -มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด 13:38:30
138 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 13:38:30
139 -มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่า และต่อเนื่อง 13:48:10
140 -มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของ จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง 13:48:10
141 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 15:41:53
142 -มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มี มาตรฐานระดับสากล 09:04:52
143 -มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคล และกำกับติดตาม เป็นรายห้อง 09:04:52
144 -มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด 09:04:52
145 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 16:42:04
146 -มุ่งสร้างระบบการตัดสินใจตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรมและการดำเนินงานของโรงเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของผู้เรียน และการพัฒนาคุณภาพครู 16:42:04
147 -มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของ จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง 16:42:04
148 -มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มี มาตรฐานระดับสากล 14:37:57
149 -มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคล และกำกับติดตาม เป็นรายห้อง 14:37:57
150 -มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 09:54:40
151 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 09:47:23
152 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 11:59:01
153 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 15:26:14
154 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 13:22:37
155 -มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของ จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง 13:40:12
156 -มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 13:56:32
157 -มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของ จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง 14:08:34
158 -มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของ จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง 14:23:54
159 -มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 12:09:06
160 -มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของ จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง 12:09:06
161 -มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 18:13:47
162 -มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของ จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง 18:13:47
163 -มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคล และกำกับติดตาม เป็นรายห้อง 19:23:10
164 -มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 19:23:10
165 -มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มี มาตรฐานระดับสากล 10:03:56
166 -มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคล และกำกับติดตาม เป็นรายห้อง 10:03:56
167 -มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด 10:03:56
168 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 10:04:50
169 -มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 13:15:38
170 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 13:44:57
171 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 14:46:24
172 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 16:40:05
173 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 10:33:03
174 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 09:37:48
175 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 11:06:47
176 -มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของ จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง 13:25:13
177 -มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มี มาตรฐานระดับสากล 16:59:10
178 -มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 16:59:10
179 -มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด 16:59:10
180 -มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่า และต่อเนื่อง 16:59:10
181 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 16:59:10
182 -มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด 14:38:48
183 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 14:38:48
184 -มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มี มาตรฐานระดับสากล 14:20:56
185 -มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด 14:20:56
186 -มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่า และต่อเนื่อง 14:20:56
187 -มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคล และกำกับติดตาม เป็นรายห้อง 10:31:30
188 -มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มี มาตรฐานระดับสากล 14:04:28
189 -มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคล และกำกับติดตาม เป็นรายห้อง 14:44:36
190 -มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 15:46:07
191 -มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด 09:48:48
192 -มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 10:32:10
193 -มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคล และกำกับติดตาม เป็นรายห้อง 13:51:27
194 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 15:43:06
195 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 22:53:59
196 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 23:16:51
197 -มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด 09:29:36
198 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 09:29:36
199 -มุ่งสร้างระบบการตัดสินใจตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรมและการดำเนินงานของโรงเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของผู้เรียน และการพัฒนาคุณภาพครู 09:29:36
200 -มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มี มาตรฐานระดับสากล 14:10:11
201 -มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคล และกำกับติดตาม เป็นรายห้อง 14:10:11
202 -มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด 14:10:11
203 -มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 14:49:14
204 -มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่า และต่อเนื่อง 14:49:14
205 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 14:49:14
206 -มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มี มาตรฐานระดับสากล 22:29:29
207 -มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคล และกำกับติดตาม เป็นรายห้อง 11:19:11
208 -มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคล และกำกับติดตาม เป็นรายห้อง 11:51:51
209 -มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 12:15:21
210 -มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด 12:15:21
211 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 15:51:16
212 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 17:42:46
213 -มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่า และต่อเนื่อง 09:54:15
214 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 09:54:15
215 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 10:10:30
216 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 10:28:13
217 -มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 14:07:11
218 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 14:55:34
219 -มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของ จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง 16:08:46
220 -มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มี มาตรฐานระดับสากล 14:01:34
221 -มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคล และกำกับติดตาม เป็นรายห้อง 14:01:34
222 -มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด 14:01:34
223 -มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มี มาตรฐานระดับสากล 14:22:12
224 -มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคล และกำกับติดตาม เป็นรายห้อง 14:22:12
225 -มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด 14:22:12
226 -มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มี มาตรฐานระดับสากล 14:40:45
227 -มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคล และกำกับติดตาม เป็นรายห้อง 14:40:45
228 -มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด 14:40:45
229 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 17:58:28
230 -มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มี มาตรฐานระดับสากล 09:03:21
231 -มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคล และกำกับติดตาม เป็นรายห้อง 09:03:21
232 -มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด 09:03:21
233 -มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด 12:12:47
234 -มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของ จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง 12:12:47
235 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 10:00:33
236 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 10:02:20
237 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 10:04:47
238 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 10:06:30
239 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 10:07:14
240 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 12:50:18
241 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 12:53:52
242 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 12:55:37
243 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 12:59:35
244 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 13:00:46
245 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 13:02:38
246 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 13:07:33
247 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 13:07:57
248 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 13:08:33
249 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 13:18:19
250 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 13:19:47
251 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 13:26:11
252 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 13:27:40
253 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 13:30:02
254 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 13:32:40
255 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 13:33:15
256 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 09:48:26
257 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 14:04:26
258 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 14:08:54
259 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 14:13:03
260 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 14:26:55
261 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 14:32:56
262 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 10:06:48
263 -มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด 17:20:43
264 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 17:20:43
265 -มุ่งสร้างระบบการตัดสินใจตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรมและการดำเนินงานของโรงเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของผู้เรียน และการพัฒนาคุณภาพครู 17:20:43
266 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 11:21:45
267 -มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มี มาตรฐานระดับสากล 13:46:35
268 -มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 13:46:35
269 -มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 13:46:35
270 -มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 15:01:10
271 -มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 15:27:39
272 -มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 15:27:39
273 -มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่า และต่อเนื่อง 15:27:39