[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

What 's new in SWIS
ความเคลื่อนไหวในระบบฐานข้อมูล SWIS วันนี้

Today 's Events ::    
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อองค์กรคุณภาพ
ลำดับที่ วัตถุประสงค์ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
1 -1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคลากรวิชาชีพ 2 เพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับความรู้จากการฝึกอบรมตามความถนัดและวิชาที่รับผิดชอบ 3 เพื่อให้ครูและบุคลากรได้นำเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับบุคลากรและนักเรียน 15:19:19