[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

What 's new in SWIS
ความเคลื่อนไหวในระบบฐานข้อมูล SWIS วันนี้

Today 's Events ::    
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ 8-216 ปรับปรุงห้องน้ำชาย-ห้องน้ำหญิง และถังบำบัดน้ำเสีย อาคารอัสสัมชัญ
ลำดับที่ วัตถุประสงค์ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
1 -เพื่อปรับปรุงห้องน้ำชาย - ห้องน้ำหญิง อาคารอัสสัมชัญ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน 09:58:28