[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

What 's new in SWIS
ความเคลื่อนไหวในระบบฐานข้อมูล SWIS วันนี้

Today 's Events ::    
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ 10-403 ปรับปรุงและติดตั้งจอ LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอน ระดับชั้น ป.5-ม.2 (ภาคปกติ)
ลำดับที่ วัตถุประสงค์ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
1 -เพื่อมีอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 09:39:56
2 -เพื่อเป็นการพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของบุคลากรให้เป็นไป มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพในการสอนของบุคลากรและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 09:40:15