[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

What 's new in SWIS
ความเคลื่อนไหวในระบบฐานข้อมูล SWIS วันนี้

Today 's Events ::    
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ 8-703 โครงการ ACT ร่วมใจปันให้ชุมชน
ลำดับที่ วัตถุประสงค์ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
1 -1 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับเครือขายชุมชนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 12:31:05
2 -2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 12:31:17
3 -3 เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาสำหรับผู้ด้วยโอกาส 12:31:31