[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

What 's new in SWIS
ความเคลื่อนไหวในระบบฐานข้อมูล SWIS วันนี้

Today 's Events ::    
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ 6-531: โครงการศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ลำดับที่ วัตถุประสงค์ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
1 -1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้ได้รับการพัฒนาตามความถนัดและความสนใจ 19:44:10
2 -2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 19:44:28
3 -3.เพื่อส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ 19:44:43