[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

What 's new in SWIS
ความเคลื่อนไหวในระบบฐานข้อมูล SWIS วันนี้

Today 's Events ::    
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ 6-532 :โครงการ ACT STEM FOR INNOVATOR
ลำดับที่ วัตถุประสงค์ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
1 -1.เพื่อจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 20:51:31
2 -2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้มีความชำนาญให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบ STEM EDUCATION 20:51:50