[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

What 's new in SWIS
ความเคลื่อนไหวในระบบฐานข้อมูล SWIS วันนี้

Today 's Events ::    
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ของ 4-703 จัดซื้อเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าแห้ง แบบหยอดเหรียญ จำนวน 2 เครื่อง
ลำดับที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
1 -เครื่องซักผ้า และเครื่องอบผ้าแห้ง แบบหยอดเหรียญ จำนวน 2 เครื่อง มีเพียงพอต่อการให้บริการได้เป็นอย่างดี และอำนวยความสะดวกต่อผู้เช่าพักได้เป็นอย่างยิ่ง 12:08:16