[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

What 's new in SWIS
ความเคลื่อนไหวในระบบฐานข้อมูล SWIS วันนี้

Today 's Events ::    
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ของ 8-703 โครงการ ACT ร่วมใจปันให้ชุมชน
ลำดับที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
1 -โรงเรียนและเครือข่ายชุมชนได้ร่วมมือกันในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ผู้เรียนมีจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม และกิจกรรมได้ส่งเสริมการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส 12:32:49