[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

What 's new in SWIS
ความเคลื่อนไหวในระบบฐานข้อมูล SWIS วันนี้

Today 's Events ::    
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ของ 6-531: โครงการศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ลำดับที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
1 -1.นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 19:47:17
2 -2.นักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันระดับประเทศ 19:47:30
3 -3.ครูได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 19:47:42