[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

What 's new in SWIS
ความเคลื่อนไหวในระบบฐานข้อมูล SWIS วันนี้

Today 's Events ::    
เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับ
     ลำดับที่ เป้าหมาย เชิง เวลาที่เปลี่ยนแปลง
1 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาทักษะเพิ่มมากขึ้น คุณภาพ 08:59:15
2 - มีการเผยแพร่ความโดดเด่นของโรงเรียนทางด้านสุนทรียภาพ(กีฬา)ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างแพร่หลา คุณภาพ 08:59:23
3 -ผู้ร่วมกิจกรรมจากภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า 20 คน ปริมาณ 08:59:33