[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

What 's new in SWIS
ความเคลื่อนไหวในระบบฐานข้อมูล SWIS วันนี้

Today 's Events ::    
เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับ โครงการประกันสุขภาพกลุ่มบุคลากร
     ลำดับที่ เป้าหมาย เชิง เวลาที่เปลี่ยนแปลง
1 - บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเสริมสร้างความมั่นคงแก่ผู้ทำประกันและผู้รับผลประโยชน์ คุณภาพ 15:16:53
2 - บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน ปริมาณ 15:17:10