[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

What 's new in SWIS
ความเคลื่อนไหวในระบบฐานข้อมูล SWIS วันนี้

Today 's Events ::    
เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อองค์กรคุณภาพ
     ลำดับที่ เป้าหมาย เชิง เวลาที่เปลี่ยนแปลง
1 - บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2564 ปริมาณ 15:19:36
2 -1 ครูและเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 80 ผ่านการอบรมและพัฒนาตนเองในวิชาชีพของตนเอง อย่างน้อย 20 ชั่วโมง 2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด คุณภาพ 15:19:57