[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

What 's new in SWIS
ความเคลื่อนไหวในระบบฐานข้อมูล SWIS วันนี้

Today 's Events ::    
เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับ 8-216 ปรับปรุงห้องน้ำชาย-ห้องน้ำหญิง และถังบำบัดน้ำเสีย อาคารอัสสัมชัญ
     ลำดับที่ เป้าหมาย เชิง เวลาที่เปลี่ยนแปลง
1 -ห้องน้ำชาย - ห้องน้ำหญิง อาคารอัสสัมชัญ อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน คุณภาพ 09:58:52
2 -ปรับปรุงห้องน้ำชาย – ห้องน้ำหญิงอาคารอัสสัมชัญ จำนวน 15 ห้อง แบ่งเป็นห้องน้ำชาย 5 ห้อง รางฉี่ 5 ราง และห้องน้ำหญิง 10 ห้อง ปริมาณ 09:59:05