[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

What 's new in SWIS
ความเคลื่อนไหวในระบบฐานข้อมูล SWIS วันนี้

Today 's Events ::    
เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับ 8-703 โครงการ ACT ร่วมใจปันให้ชุมชน
     ลำดับที่ เป้าหมาย เชิง เวลาที่เปลี่ยนแปลง
1 -ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้การให้และการแบ่งปันตามแนวทางการจัดการศึกษามงฟอร์ดอย่างมีคุณภาพ คุณภาพ 12:31:45
2 -ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 250 คน ( เยาวชนชุมชนรอบโรงเรียน 150 คน, ตัวแทนผู้เรียน 50 คน ) ปริมาณ 12:32:00