[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

What 's new in SWIS
ความเคลื่อนไหวในระบบฐานข้อมูล SWIS วันนี้

Today 's Events ::    
เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับ 6-531: โครงการศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
     ลำดับที่ เป้าหมาย เชิง เวลาที่เปลี่ยนแปลง
1 -นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 50 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ คุณภาพ 19:45:01
2 -โรงเรียนมีการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศได้อย่างตรงตามศักยภาพ ของนักเรียน ปริมาณ 19:45:23