[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

What 's new in SWIS
ความเคลื่อนไหวในระบบฐานข้อมูล SWIS วันนี้

Today 's Events ::    
เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับ
     ลำดับที่ เป้าหมาย เชิง เวลาที่เปลี่ยนแปลง
1 -rtr คุณภาพ 15:57:33
2 -sadfdsfหกดเหกดเกหดเหกดเหกดเหกดเหกดเกหดเ ปริมาณ 20:17:53
3 -ฟหกดฟหกดฟหกด คุณภาพ 20:17:43
4 -เดกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ปริมาณ 20:18:02
5 -sdfsdfsdfsd คุณภาพ 15:57:52
6 -sdfsdfsdfsd คุณภาพ 15:57:56
7 -sdfsdfsdfsd ปริมาณ 15:58:05
8 -บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มีจำนวน 360 คน ที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานและการจัดการเรียนการสอนได้ ปริมาณ 13:55:35
9 -บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนและการทำงานได้ คุณภาพ 13:55:22
10 -นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง คุณภาพ 14:36:01
11 -นักเรียน ป.1-ม.6 ได้รับการสำรวจข้อมูลด้านครอบครัว การศึกษา ประวัติสุขภาพของตนเอง เพื่อเป็นข้อมูล และแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป คุณภาพ 14:36:18
12 -นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปริมาณ 14:36:34
13 -คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน ให้ความร่วมมือกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดี ปริมาณ 15:02:06
14 -คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความร่วมมือกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดี คุณภาพ 14:57:19
15 -นักเรียนและผู้ปกครอง ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง ตามระเบียบของโรงเรียน คุณภาพ 14:37:29
16 -จำนวนนักเรียนใหม่ ป.1, ม.1, ม.4 และนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 2553 จำนวน 800 คน ปริมาณ 14:37:42
17 -นักเรียน ป.1-ม.6 ปริมาณ 14:38:15
18 -นักเรียนระดับชั้น ป.3 , ป.6 , ม.3 และ ม.6 มีคะแนนผลการสอบสูงกว่าเกณฑ์ คุณภาพ 14:38:40
19 -นักเรียนระดับชั้น ป.3 , ป.6 , ม.3 และ ม.6 ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ปริมาณ 14:40:31
20 -นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานตามความสนใจโดยใช้ทักษะครบทั้งสามสาระฯ คุณภาพ 14:41:16
21 -นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ และหลักการสุขาภิบาลเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง คุณภาพ 14:42:06
22 -ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 25 คน ปริมาณ 14:42:10
23 -นักเรียนระดับชั้น ป.1- ม.6 จำนวน 200 คน ปริมาณ 14:42:33
24 -นักเรียนร้อยละ 90 % มีสุขภาพที่แข็งแรง ได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ปริมาณ 14:59:54
25 -ห้องพยาบาลมียาและเวชภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน คุณภาพ 14:44:03
26 -กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:44:12
27 -รถโรงเรียนสามารถใช้งานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:45:08
28 -นักเรียนประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมสามารถปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาได้ถูกต้อง คุณภาพ 14:45:12
29 -สามารถรองรับการใช้งานโปรแกรมต่างๆในการนำเสนอ คุณภาพ 14:45:17
30 -ห้องพยาบาลมียาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ครบตามบัญชียา และเวชภัณฑ์ที่กำหนดไว้ ปริมาณ 14:45:23
31 -1. บุคลากรฝ่ายบริการมีผู้เข้าร่วมโครงการ 100% ปริมาณ 16:04:18
32 -นักเรียนจำนวน 430 คน คุณภาพ 14:45:48
33 -งบการเงินประจำเดือน คุณภาพ 14:46:05
34 -รถโรงเรียน 15 คัน ปริมาณ 14:46:07
35 -เอกสาร หลักฐานทางบัญชี ปริมาณ 14:46:30
36 -นักเรียนมีความสามารถในการฟัง พูดสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ คุณภาพ 14:46:44
37 -สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว คุณภาพ 14:47:56
38 -มีระเบียบและแนวปฏิบัติครบทั้งกระบวนการงานบุคคล คุณภาพ 14:47:09
39 -เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ประจำตามสำนักงานต่าง ๆ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:47:17
40 -นักเรียน English Program ได้มีโอกาศแสดงออกซึ่งทักษะและพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของตนเอง คุณภาพ 14:47:18
41 -บุคลากรสังกัดฝ่ายบริการ มีเทคนิค หรือวิธีการจัด หรือปรับปรุงสถานที่ทำงาน หรือสภาพการทำงาน ให้เกิดความสะดวก ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย เพื่ออื้ออำนวยให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และคุณภาพของงาน อันเป็นพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิต จนเป็นสุขลักษณะ นิสัย คุณภาพ 14:47:26
42 -มีการพัฒนาระบบที่รองรับกับเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุณภาพ 14:47:27
43 -เพื่องานพัสดุได้มีการเคลื่อนย้ายพัสดุได้สะดวก รวดเร็ว คุณภาพ 14:47:31
44 -คณะครูที่สังกัดงานฝ่ายวิชาการ 8 งาน ได้รับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการจัดโครงการ คุณภาพ 14:47:35
45 -นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 - 6 จำนวน 60 คน ปริมาณ 14:47:37
46 -คอยดูแลควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ให้กับพนักงาน คุณภาพ 14:47:40
47 -หน่วยงานมีวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยอย่างพอเพียงและเหมาะสมกับพื้นที่ของโรงเรียน คุณภาพ 14:47:49
48 -ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ตรงและครอบคลุมตามที่โรงเรียนกำหนด คุณภาพ 14:48:01
49 -การบันทึกภาพกิจกรรมและการดำเนินงานต่างๆ ภายในโรงเรียนมีประสิทธิภาพและคุณภาพเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการของโรงเรียน คุณภาพ 14:48:07
50 -จำนวนนักเรียน 4,288 คน ปริมาณ 14:48:37
51 -กรวยยางจำนวน50 ชุด ปริมาณ 14:48:41
52 -สรรหา คัดเลือกบุคลากรให้ได้ครบตามอัตรากำลังประจำปี ปริมาณ 14:48:42
53 -จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ที่มีคุณภาพตามที่ผู้ขอสั่งซื้อต้องการ และราคาที่เหมาะสม คุณภาพ 14:48:42
54 -สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ สืบค้นได้สะดวกรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:48:47
55 -ตรวจสอบ/เปรียบเทียบราคาและมีการจัดซ้อจัดจ้างตามขั้นตอน คุณภาพ 14:49:03
56 -ถ่านวิทยุสื่อสารจำนวน 10ก้อน ปริมาณ 14:49:10
57 -ตรวจสอบ เปรียบราคา คุณภาพ 14:49:13
58 -เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการดำเนินงาน อย่างพอเพียง คุณภาพ 14:49:15
59 -ประกาศใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง ปริมาณ 14:49:19
60 -เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำสำนักงานจำนวน 337 เครื่อง ปริมาณ 14:49:25
61 -นักเรียนร้อยละ 90 จะมีสุขภาพที่แข็งแรง ได้รับประทานอาหารที่ถูกหลัก คุณภาพ 14:49:26
62 -นักเรียนเกิดความสามัคคี สนับสนุนการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนได้มีศักยภาพทางดนตรี คุณภาพ 14:50:26
63 -นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปริมาณ 14:49:40
64 -เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำสำนักงานจำนวน 337 เครื่อง ปริมาณ 14:49:49
65 -กิจกรรม และการดำเนินงานต่างๆ ภายในโรงเรียนทั้งหมด ปริมาณ 14:49:52
66 -นักเรียนที่ร่วมโครงการเรียนรู้การเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา คุณภาพ 14:50:05
67 -เพื่อพัสดุทุกชิ้น มีการจัดวางเรียงที่เป็นหมวดหมู่ และเป็นระเบียบมากขึ้น ปริมาณ 14:50:06
68 -นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคนสามารถนำหลักการประพฤติและฏิบัติหน้าที่ที่ดี ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข คุณภาพ 14:53:56
69 -นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 - 4 ทุกคน ปริมาณ 14:50:20
70 -นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 319 คน ปริมาณ 14:50:20
71 -วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ปริมาณ 14:50:22
72 -นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 90 คน ปริมาณ 14:50:23
73 -เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ประจำตามสำนักงานต่าง ๆ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:50:27
74 - เครื่องคอมพิวเตอร์ Laptop จำนวน 2 เครื่อง ปริมาณ 14:50:39
75 -นักเรียนแผนการเรียน English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปริมาณ 14:50:57
76 -นักเรียนร้อยละ 90 จะมีสุขภาพแข็งแรง ได้รับอาหารที่ถูกหลัก ปริมาณ 14:50:58
77 -ครูผู้สอน จำนวน 250 คน ปริมาณ 14:51:08
78 -บุคลากรผู้สอนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อสามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ของตนเองได้ คุณภาพ 14:51:15
79 -จัดซือวัสดุ คุณภาพ 14:51:22
80 -นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับความรู้และประสบการณ์อันเกิดจากการอยู่ค่ายพักแรม สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้ คุณภาพ 14:51:22
81 -ส่งเสริมความสามารถ ความถนัดและความสนใจของนักเรียนทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ คุณภาพ 14:52:38
82 -นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 343 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ปริมาณ 14:51:34
83 -นักเรียนระดับชั้น ป.6 มีจิตสำนึกที่จะทำความดีในโรงเรียนและสังคม คุณภาพ 14:51:36
84 -นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้พัฒนาทักษะภาษาไทยและได้รับรางวัล คุณภาพ 14:51:36
85 -นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 457 คน ปริมาณ 16:25:49
86 -นักเรียนได้ทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจ คุณภาพ 14:52:30
87 -ผู้ปกครองและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 480 คนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสานสายใยสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนและชุมชน คุณภาพ 14:51:49
88 -ซื้อหนังสือแบบเรียน ให้ครบตามจำนวนนักเรียน 300 คน ปริมาณ 14:51:52
89 -บุคลากรผู้สอนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อร้อยละ 70 สามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ของตนเองได้ ปริมาณ 14:52:03
90 -ผู้ปกครองและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 480 คนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสานสายใยสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนและชุมชน ปริมาณ 14:52:04
91 -สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว คุณภาพ 14:52:04
92 -รายการใช้น้ำมันเบนซิน 91 ก.ย. 52 ปริมาณ 14:52:27
93 -นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปริมาณ 14:52:28
94 -นักเรียนมีการพัฒนาทักษะกีฬา และมีผลงานการแข่งขันที่ดี คุณภาพ 14:52:44
95 -บุคลากรของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 24 คนสร้างสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปริมาณ 14:52:46
96 -นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น คุณภาพ 14:52:50
97 - - จัดหาหรือจัดซ้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนหรือสินค้าต่างๆเพื่อมาจำหน่ายให้เพียงพอกับความต้องการและทันเวลา ปริมาณ 14:52:51
98 -บุคลากรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 80 มีความรู้ความสามารถและ นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน คุณภาพ 14:52:53
99 -นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและปรับตัวเข้าบุคคลอื่น ๆ ได้ คุณภาพ 14:53:00
100 -นักเรียนระดับชั้น ป.6 จำนวนประมาณ 430 คนได้เข้าร่วมกิจกรรม ปริมาณ 14:53:03
101 -นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 343 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม คุณภาพ 14:53:08
102 -วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ปริมาณ 14:53:08
103 -1. ครูทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและมีความสามารถ คุณภาพ 14:53:17
104 -แฟลชไดรว์ 4 GB จำนวน 1 ตัว ปริมาณ 14:53:29
105 -นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม คุณภาพ 14:53:32
106 -บุคลากรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปริมาณ 14:53:33
107 -1.นักเรียนเเต่ละทีมมีนักกีฬาไม่ต่ำกว่า 15 คน ปริมาณ 14:58:36
108 -คณะครูที่สังกัดงานฝ่ายวิชาการ 8 งาน ปริมาณ 14:53:58
109 -นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปริมาณ 14:54:01
110 -บุคลากร เข้าใจจิตตารมณ์ของพระเยซูเจ้า คุณภาพ 15:14:10
111 -- จัดซือวัสดได้ความต้องการ90% ปริมาณ 14:55:41
112 -กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพ คุณภาพ 14:56:34
113 -นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น คุณภาพ 14:55:10
114 -ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีมาตรฐานความรู้ความสามารถในวิชาชีพสูงขึ้น คุณภาพ 14:55:48
115 -นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 จำนวน 440 คน ปริมาณ 14:55:51
116 -บุคลากรทุกคนในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีทุกคน ปริมาณ 15:57:56
117 - - ครูผู้สอนทั้งหมดในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปริมาณ 14:56:19
118 -มาเร็ว ทันใจ ฉับไว ตรงเวลานักเรียน 97 % มีคุณภาพประพฤติปฏิบัติตนได้ตามระเบียบวินัย ที่กำหนดและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข คุณภาพ 15:01:32
119 -นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สนใจวิทยาศาสตร์จำนวน100 คน ปริมาณ 14:57:52
120 -ป. 3 ได้เรียนรู้ และสัมผัสชีวิตของผู้ที่ยากลำบากกว่าตน และใช้ชีวิตของตนเอง ให้เป็น ประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมต่อไป รู้จักช่วยเหลือผู้ยากลำบากกว่า คุณภาพ 14:59:04
121 -สามารถตรวจสอบประวัติและจำนวนนักเรียนทั้งโรงเรียนได้ คุณภาพ 14:58:46
122 -ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คุณภาพ 14:58:54
123 -เพื่อให้งานจัดซื้อและพัสดุครุภัณฑ์ ได้มีวัสดุครุภัณฑ์ใช้ภายในหน่วยงาน อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า ปริมาณ 15:00:53
124 -ผู้ปกครอง ครูและนักเรียนระดับชั้น ป.3 ปริมาณ 15:00:38
125 -นักเรียนจำนวน 300 คน ปริมาณ 15:01:05
126 -นักเรียนทุกคนสามารถแสดงผลงานและทักษะของตนเองได้เป็นอย่างดีเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง คุณภาพ 15:02:32
127 -ประวัติและจำนวนนักเรียนถูกต้อง 100% ปริมาณ 15:04:36
128 -นักเรียนที่ควรได้รับการดูแลความประพฤติกรรม จำนวน 100 คน ปริมาณ 16:34:12
129 -นักเรียนที่ได้รับการติดตามความประพฤติ มีความประพฤติที่พัฒนาดีขึ้นมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข คุณภาพ 15:03:47
130 -ฮาร์ดดิสค์ภายนอก จำนวน 1 ตัว ปริมาณ 15:03:47
131 -นักเรียน 450 คน ปริมาณ 15:04:07
132 -1. เพื่อวัดความสามารถทางวิชาชีพ และความถนัดตามทักษะเฉพาะสาขาของผู้สอน คุณภาพ 15:07:13
133 -เพื่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 15:07:44
134 -นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป คุณภาพ 15:15:42
135 - มีการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการชัดเจน สะดวก รวดเร็ว ติดต่อบริษัทได้โดยตรง คุณภาพ 15:23:33
136 -นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลการเรียนสูงขึ้น ปริมาณ 15:16:54
137 -จ่ายค่าสินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์ร้อยละ 50% ปริมาณ 15:17:41
138 -นักเรียน ครู บุคลากร และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องานทุกคน ปริมาณ 15:24:22
139 -นักเรียน ครู บุคลากร และบุคคลภายนอกที่มาติดต่องานกับทางโรงเรียน คุณภาพ 15:24:36
140 -การบันทึกภาพกิจกรรม และการดำเนินงานต่างๆ ภายในโรงเรียนมีประสิทธิภาพและคุณภาพเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการของโรงเรียน คุณภาพ 15:27:34
141 -กิจกรรม และการดำเนินงานต่างๆ ของโรงเรียนทั้งหมด ปริมาณ 15:28:22
142 -นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้เป็น คุณภาพ 15:32:08
143 -นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 300 คน คุณภาพ 15:32:19
144 -เบิกจ่ายถุงดำ ก.ย.52 ปริมาณ 15:55:19
145 -2. คะแนนการตรวจประเมินของทุกหน่วยงานที่สังกัดฝ่ายบริการไม่น้อยกว่า 90% ปริมาณ 16:30:59
146 -3.ช่วงเริ่มต้นของการดำเนินงาน 5ส (6เดือนแรก) แสดงให้เห็นแนวโน้มคะแนนการตรวจประเมินที่ดีขึ้น ปริมาณ 16:06:26
147 -ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีมาตรฐานความรู้ความสามารถในวิชาชีพสูงขึ้น คุณภาพ 16:07:48
148 -คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปริมาณ 16:08:21
149 -4. ผลจากการตรวยประเมิน พื้นที่ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 5ส ต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและเป็นไปตามมาตรฐาน 5ส ภายใน 1 เดือน หลังจากทราบผลการตรวจประเมิน ปริมาณ 16:08:25
150 -งานกิจกรรมพิเศษมีการทำงานที่เป็นระบบ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ คุณภาพ 16:33:43
151 -งานกิจกรรมพิเศษทุกกิจกรรมร้อยละ 90 บรรลุตามวัตุประสงค์ที่กำหนด ปริมาณ 16:35:10
152 -นักเรียนชั้น ป.1 - ม.6 ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและประเมินตนเองได้ คุณภาพ 09:55:49
153 -นักเรียนชั้น ป.1 - ม.6 ปริมาณ 09:56:18
154 -อุปกรณ์ระบบต่างๆ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา คุณภาพ 11:29:58
155 -อุปกรณ์เครื่องมืองานระบบต่างๆ ภายในโรงเรียนทั้งหมด ปริมาณ 11:31:10
156 -นักเรียนชั้น ม.3 - ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้รับรู้ประสบการณ์ ทราบถึงความรู้ความสามารถทางวิชาการของตนเองและแก้ไขพัฒนาตนเองในแนวทางที่เหมาะสม คุณภาพ 11:34:31
157 -นักเรียนชั้น ม.3 - ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปริมาณ 11:35:34
158 -เครื่องมือ อุปกรณ์ระบบลิฟท์ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา คุณภาพ 14:00:29
159 -อุปกรณ์ เครื่องมือระบบลิฟท์ ปริมาณ 14:01:14
160 -บุคลากร ครูและนักเรียน สามารถจัดกิจกรรมเพื่อเสริมการเรียนการสอนได้ตามวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้กำหนดไว้ คุณภาพ 09:42:18
161 -จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่ปรับปรุงอุปกรณ์ของเดิมที่หมดสภาพหรือชำรุด ปริมาณ 09:43:17
162 -การใช้งานระบบเสียงภาคสนามมีประสิทธิภาพและไม่เกิดข้อบกพร่อง คุณภาพ 15:40:55
163 -ระบบเสียงภาคสนาม จำนวน 1 ระบบ ปริมาณ 15:41:28
164 -เครื่องมือ อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา คุณภาพ 08:52:38
165 -อุปกรณ์ เครื่องระบบไฟฟ้า ปริมาณ 08:53:12
166 -เครื่องมือ อุปกรณ์ ตู้ควบคุมไฟฟ้า (MDB) อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา คุณภาพ 10:14:53
167 -อุปกรณ์ เครื่องมือตู้ควบคุมไฟฟ้า (MDB) ปริมาณ 10:15:42
168 -บุคลากรครูแนะแนวมีการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาและการให้คำปรึกษาและมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนางานแนะแนวให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คุณภาพ 10:19:50
169 -บุคลากรครูแนะแนว ปริมาณ 10:20:15
170 -เครื่องมือ อุปกรณ์ระบบปรับอากาศ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา คุณภาพ 10:38:57
171 -เครื่องมือ อุปกรณ์ระบบปรับอากาศ ปริมาณ 10:39:29
172 -บุคลากรครูแนะแนวมีทักษะทางวิชาชีพอย่างครูมืออาชีพ คุณภาพ 11:54:21
173 -บุคลากรครูแนะแนว ปริมาณ 11:54:40
174 -โรงเรียนสามารถแก้ปัญหาด้านสวัสดิภาพความปลอดภัยของโรงเรียนได้สะดวกรวดเร็วและมีข้อมูลสามารถตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 16:21:07
175 -1. กล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึก ส่วนงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 ชุด ปริมาณ 09:35:18
176 -2. กล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึก จุดเสริมต่างๆ จำนวน 1 ชุด ปริมาณ 09:34:54
177 -3. กล้องวงจรปิดและเตรื่องบันทึก บริเวณประตู 6 จำนวน 1 ชุด ปริมาณ 09:36:05
178 -เครื่องมือ อุปกรณ์ระบบน้ำดื่ม อยู่ในสภาพที่สะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค คุณภาพ 10:29:35
179 -อุปกรณ์ เครื่องมือระบบน้ำดื่ม ปริมาณ 10:30:29
180 -ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ มีคุณภาพ สามารถนำมาจัดเก็บได้อย่างมีระบบสืบค้นหาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการรองรับงานต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม คุณภาพ 11:01:06
181 -1. เครื่องคอมพิวเตอร์ Laptop จำนวน 2 เครื่อง ปริมาณ 11:01:47
182 -2. แฟลชไดรว์ 4 GB จำนวน 1 ตัว ปริมาณ 11:05:56
183 -3. ฮาร์ดดิสค์ ภายนอก จำนวน 1 ชุด ปริมาณ 11:06:40
184 -บุคลากรแผนกการเงินสามารถดำเนินงานได้ตามแผนพัฒนาฝ่าย โรงเรียน และของมูลนิธิฯ คุณภาพ 16:15:51
185 -บุคลากรแผนกการเงินร้อยละ 98 ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามแผนพัฒนาฝ่าย โรงเรียน และมูลนิธิฯ ปริมาณ 16:18:20
186 -บุคลากรในแผนกธุรการ ร้อยละ 90 มีคูณภาพและมีความพร้อมในการให้บริการ ปริมาณ 16:21:32
187 -บุคลากรแผนกธุรการ มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน คุณภาพ 16:22:50
188 -งบการเงินประจำเดือน คุณภาพ 16:23:47
189 -เอกสาร หลักฐานทางบัญชี ปริมาณ 16:24:17
190 -ผุ้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับ "ดี" คุณภาพ 16:36:01
191 -จำนวนนักเรียน 4,950 คน ปริมาณ 16:36:54
192 -เชิงคุณภาพ -เพื่อให้บุคลากรมีทุกอย่างพร้อมต่อการใช้งาน และพร้อมต่อการ คุณภาพ 16:37:08
193 -เชิงปริมาณ เพื่อให้ทันต่อความต้องการของบุคลากรและผู้เรียนทั้งหมดจำนวน 5,500 ปริมาณ 16:38:04
194 -ผู้เรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนพร้อมต่อการศึกษาและพัฒนาความรู้อย่างเพียงพอ คุณภาพ 16:40:32
195 -คณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงินทุกคนเข้าร่วมประชุมเพื่อการดำเนินงานของฝ่ายได้รับการประสานงานอย่างดี ปริมาณ 08:32:47
196 -การดำเนินงานของฝ่ายธุรการ-การเงินมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 08:32:03
197 -เพื่อช่วยให้ทราบจุดเด่น จุดด้อย ระดับขีดความสามารถ และศักยภาพของบุคลากรภายในแผนกการเงิน คุณภาพ 16:07:03
198 -เพื่อให้บุคลากรแผนกการเงินทุกคนได้รับการปรับปรุงแก้ไขจุดด้อยและพัฒนาจุดเด่นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ปริมาณ 16:07:16
199 -เจ้าของรถรับส่งนักเรียนทุกคนได้รับเงินค่ารถจากนักเรียนครบทุกคน ปริมาณ 18:36:46
200 -รายชื่อนักเรียนได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากงานรถรับส่ง และงานการเงิน คุณภาพ 18:37:20
201 -เพื่อให้ผลการสรุปงานงบประมาณและการใช้จ่ายสาธารณูปโภคได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ใช้หรือผู้เกี่ยวข้องอย่างจิงจัง คุณภาพ 15:12:15
202 -ข้อมูลการสรุปงานงบประมาณและค่าสาธารณูปโภคสามารถตรวจสอบและใช้งานได้100% ปริมาณ 15:13:16
203 -บุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน มีบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ คุณภาพ 14:45:18
204 -บุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงินทุกคน เข้ารับการอบรม ปริมาณ 14:38:04
205 -นักเรียนและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ทั้งหมดมีระบบเครือข่ายอินเตอร์สำหรับใช้งานในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ปริมาณ 11:46:52
206 -ระบบเครือข่ายสามารถให้บริการและตอบสนองการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 11:47:35
207 -บุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีทุกคนสามารถยื่นภาษีด้วยตนเอง ปริมาณ 17:21:55
208 -ลดภาระงานของงานจ่ายเงิน คุณภาพ 17:22:51
209 -บุคลากรรู้จักหน้าที่ของตนเองและมีความรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้มีเงินได้ คุณภาพ 14:28:32
210 -ชำระภาษีตรงเวลา คุณภาพ 14:08:01
211 -ชำระภาษีตามกฏหมาย ปริมาณ 14:08:30
212 -บุคลากรและนักเรียนได้รับการบริการด้านประกันอุบัติเหตุอย่างครบถ้วน คุณภาพ 15:10:04
213 -บุคลากรและนักเรียนประมาณ 5,000 คน ปริมาณ 15:10:30
214 -เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนและโรงเรียนในเครือฯ ให้บุคคลภายนอกรับทราบได้มากขึ้น คุณภาพ 10:50:42
215 -ผู้ปกครองนักเรียน และครูทุกคนได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนในเครือฯ ปริมาณ 10:42:12
216 -คณะกรรมการอำนวนการโรงเรียนทุกคนให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี คุณภาพ 10:43:32
217 -คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนเข้าประชุมทั้งสิ้น 22 คน ปริมาณ 10:44:07
218 -คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน คณะภราดา โรงเรียนในเคริอ ตลอดจนบุคลากรที่เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีนทุกคน มีความสัมพันธ์ที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ปริมาณ 10:44:48
219 -คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน คณะภราดาโรงเรียนในเครือ ตลอดจนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรมสัมมนา ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนทุกคนได้รับความพึงพอใจในการรับรองของโรงเรียนเป็นอย่างดี คุณภาพ 10:45:55
220 -เอกสารทางงานบัญชีถูกต้องตามหลักการบัญชี ที่รับรองโดยทั่วไป คุณภาพ 10:47:01
221 -แผนกการเงินทุกคนมีวัสดุอุปกรณ์ใช้ การดำเนินงาน อย่างเพียงพอ ปริมาณ 10:47:20
222 -เก็บค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ได้ครบถ้วน ปริมาณ 11:01:25
223 -คอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการสอน จำนวน 114 ชุด ปริมาณ 10:47:33
224 -แผนกการเงินใช้วัสดุอุปกรณ์ประหยัด และคุ้มค่า อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 10:47:40
225 -เอกสารทางงานบัญชีทุกรายการ ถูกตรวจสอบได้ครบทุกเดือน ปริมาณ 10:47:44
226 -เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ สำหรับค้นคว้า อ้างอิง และประชาสัมพันธ์โรงเรียน คุณภาพ 10:48:02
227 -เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แมคอินทอชสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 10:48:04
228 -งานจ่ายเงินสามารถชำระเงินให้ร้านค้าผ่านระบบออนไลน์ คุณภาพ 10:48:24
229 -งานจ่ายเงินสามารถดำเนินงานได้รวดเร็ว ประหยัดวเลาและแม่นยำ ตรวจสอบได้ ปริมาณ 10:52:07
230 -สามารถบริการผู้ปกครอง,ครูและนักเรียนได้ถูกต้องและรวดเร็ว คุณภาพ 10:49:56
231 -สมาคมผู้ปกครองฯ ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน คุณภาพ 11:07:30
232 -นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอก รับทราบข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนตลอดปีการศึดษา ปริมาณ 10:49:46
233 -ชำระภาษีได้อย่างถูกต้อง คุณภาพ 10:50:35
234 -ตรวจสอบได้ว่าใบพัสดุมาเมื่อไร คุณภาพ 10:50:58
235 -1.ผู้รับบริการร้อยละ 95 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ "ดี" ปริมาณ 11:05:28
236 -ชำระภาษีโรงเรียนครบถ้วนตามกฏหมาย ปริมาณ 10:51:20
237 -ใบเบิกพัสดุ 100% ได้บันทึกลงทะเบียนแล้ว ปริมาณ 10:51:40
238 -ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบจำนวนนักเรียนที่มีอยู่ปัจจุบันของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี คุณภาพ 10:52:56
239 -บุคคลทั้งหลายภายในและภายนอกโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า ได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียนและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียน คุณภาพ 10:53:07
240 -นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา มีความภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าของทุนที่ได้รับ คุณภาพ 10:53:40
241 -ให้ความช่วยเหลือบุคลากรในโรงเรียน โรงเรียนในเครือฯและชุมชนตลอดปี ปริมาณ 10:53:43
242 -โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากร ชุมชน ตลอดจนโรงเรียนในเครือฯ คุณภาพ 10:54:46
243 -นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีปีการศึกษา 2553 มี 5,500 คน ปริมาณ 10:56:29
244 -ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนตลอคปีการศึกษา คุณภาพ 10:57:57
245 -นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับทุนการศึกษาแต่ละประเภท ปริมาณ 11:00:28
246 -ตลอดปีการศึกษา ปริมาณ 11:00:56
247 -แผนกการเงิน มีเอกสารสำคัญทางการเงินใช้อย่างเพียงพอตลอดปีการศึกษา ปริมาณ 11:03:10
248 -เอกสารของแผนกการเงิน เอื้ออำนวยต่อการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 11:04:41
249 -สมาคมผู้ปกครองฯ 95 % เข้าใจการดำเนินงานของโรงเรียนและพร้อมให้ความร่วมมือ ปริมาณ 11:09:23
250 -โรงเรียนสามารถคัดนักเรียนที่มีความพร้อมเข้าเรียน คุณภาพ 07:57:29
251 -จำนวนนักเรียนครบในทุกระดับชั้น ปริมาณ 07:56:44
252 -สาระสำคัญการประชุม คุณภาพ 11:54:54
253 -จำนวนครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าประชุมแต่ละสัปดาห์ ปริมาณ 11:47:48
254 -จัดทำครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน และสามารถติดตามผลได้อย่างแม่นยำ ร้อยละ 95 คุณภาพ 12:16:11
255 -ร้อยละ 95 ของครุภัณฑ์ของโรงเรียนได้รับการลงทะเบียนอย่างถูกต้อง คุณภาพ 12:19:18
256 -ร้อยละ 95 ของงานครุภัณฑ์ผ่าน PDCA ผ่านระบบ Swis ปริมาณ 12:24:08
257 -คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน คณะภราดาโรงเรียนในเครือ ตลอดจนบุคลากรที่เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนทุกคน มีความสัมพันธ์ที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ปริมาณ 13:50:07
258 -คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน คณะภราดาโรงเรียนในเครือ ตลอดจนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรมสัมมนา ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนทุกคนได้รับความพึงพอใจในการรับรองของโรงเรียนเป็นอย่างดี คุณภาพ 13:50:16
259 -ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น จำนวน 1200 คน ปริมาณ 14:05:29
260 -ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ เข้าใจการดำเนินงานของสมาคมผู้ปกครองฯ คุณภาพ 14:07:21
261 -มีผลงานเข้าร่วมแสดง ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อื่นอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ คุณภาพ 11:56:09
262 -นักเรียนระดับชั้น ป.1- ม.6 ปริมาณ 11:56:40
263 -วัสดุสำนักงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน คุณภาพ 14:10:45
264 -มีวัสดุสำนักงานอย่างเพียงพอ ปริมาณ 14:12:11
265 -ทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์วิทยาการมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างสอดคล้องกับสภาพการจัดการ ปริมาณ 14:12:19
266 -ศูนย์วิทยาการมรทรัพยากรสารสนเทศสำหรับประกอบการศึกษาค้นคว้าและตอบสนองความ ปริมาณ 14:12:38
267 -ครูและนักเรียนทุกคนมีวัสดุและเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ ปริมาณ 14:12:59
268 -ครูและนักเรียนใช้วัสดุและเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้อย่างประหยัดและเห็นคุณค่า คุณภาพ 14:13:14
269 -ครูมีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสภาพการเรียนการสอนที่เอื้ออำนวยในการจัดการเรียนรู้ให้ กับนักเรียน อย่างเพียงพอ คุณภาพ 14:13:16
270 -ครูผู้สอนทุกคนในระดับ ป.1-ม.6 ปริมาณ 14:13:38
271 - มีครูชาวต่างชาติ ในรายวิชาภาษาจีน รายวิชาละ 2 คาบต่อสัปดาห์ ปริมาณ 14:13:47
272 -มีครูชาวต่างชาติใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:13:50
273 -นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีศักยภาพทางดนตรีเพิ่มขึ้น คุณภาพ 14:14:19
274 -มีครูชาวต่างชาติใช้ภาษาจีนเป็นสื่อในรายวิชาภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:14:20
275 -ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพ คุณภาพ 14:14:21
276 -นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปริมาณ 14:14:32
277 -มีครูชาวต่างชาติ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รายวิชาละ 2 คาบต่อสัปดาห์ ปริมาณ 14:14:34
278 -นักเรียนที่ร่วมโครงการเรียนรู้การเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา คุณภาพ 14:14:35
279 -นักเรียนช่วงชั้นที่ 1-4 นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมการแข่งขันภายนอก ปริมาณ 14:15:40
280 -ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปริมาณ 14:14:42
281 -สื่อ หรือ อุปการณ์ในการจัดการเรียนรู้ และการทำงานในองค์กรมีคุณภาพ ทันสมัย และทันต่อ เหตุการณ์ คุณภาพ 14:14:58
282 -นักเรียน ผู้ปกครองและครู ได้รับบริการที่ครอบคลุมด้านการศึกษา อาชีพ และบุคลิกภาพ โดยมีความรู้ ความเข้าใจที่มากขึ้น และสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง มีทักษะชีวิต สามารถพัฒนา ตนเองได้เต็มศักยภาพ คุณภาพ 14:14:58
283 -นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปริมาณ 14:14:58
284 -นักเรียน ได้รับรางวัลต่าง ๆ จากการเข้าร่วมการแข่งขันทั้งภายใน/ภายนอกในระดับต่างๆ คุณภาพ 14:15:02
285 -นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปริมาณ 14:15:22
286 -งานที่สังกัดฝ่ายวิชาการ 8 งาน มีสื่อ หรือ อุปการณ์ในการจัดการเรียนรู้ และการทำงานในองค์กร ปริมาณ 14:15:23
287 -นักเรียน ผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปริมาณ 14:15:25
288 -นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับการสำรวจข้อมูลด้านครอบครัว การศึกษา ประวัติสุขภาพของตนเอง คุณภาพ 14:16:39
289 -วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือสำนักงานใช้ในหน่วยงานอย่างเพียงพอ ปริมาณ 14:17:11
290 -บริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ภายในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:17:25
291 -นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปี่ 6 ปริมาณ 14:17:49
292 -ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีมาตรฐานความรู้ความสามารถในวิชาชีพสูงขึ้น คุณภาพ 14:17:59
293 -นักเรียนร้อยละ 100 ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คุณภาพ 14:18:26
294 -นักเรียนร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ คุณภาพ 14:18:43
295 -ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกคน ปริมาณ 14:19:01
296 -บุคลากรในกลุ่มสาระฯทุกคนมีประสิทธิภาพในการทำงาน คุณภาพ 14:22:40
297 -เอกสารสำเนามีคุณภาพตามจำนวนที่ต้องการ คุณภาพ 14:20:53
298 -ครูผู้สอนมาขอรับบริการ ปริมาณ 14:21:10
299 -บุคลากรในกลุ่มสาระฯ ร้อยละ 80 ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปริมาณ 14:21:22
300 -นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันวิชาการตามศักยภาพของตน คุณภาพ 14:23:25
301 -นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปริมาณ 14:23:31
302 -นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้พัฒนาทักษะภาษาไทย เข้าร่วมแข่งขันกับองค์กรภายใน- ภายนอกและได้รับรางวัลตามศักยภาพ คุณภาพ 14:24:01
303 -นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปริมาณ 14:24:13
304 -บุคลากรกรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีความสามารถในวิชาที่สอน คุณภาพ 14:24:37
305 -บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกคน ปริมาณ 14:25:51
306 -ศูนย์วิทยาการมีวารสารและหนังสือพิมพ์สำหรับประกอบการศึกษาค้นคว้าและตอบสนองความ คุณภาพ 14:32:23
307 -วารสารและหนังสือพิมพ์ของศูนย์วิทยาการมีเนื้อหาสอดคล้องกับสภาพการจัดการเรียนการสอน คุณภาพ 14:32:42
308 -บุคลากรในหน่วยงานทุกคนใช้วัสดุสิ้นเปลืองเป็นไปอย่างประหยัดและปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว คุณภาพ 14:46:31
309 -บุคลากรทุกคนในหน่วยงานมีวัสดุสิ้นเปลืองใช้อย่างเพียงพอกับความต้องการตลอดปีการศึกษา ปริมาณ 14:46:44
310 -ครูผู้สอนทุกคนมีความรู้และมีประสิทธิภาพในการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คุณภาพ 14:50:08
311 -ครูผู้สอนทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ ปริมาณ 14:50:32
312 -ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยผู้สอนได้รับการอบรม พัฒนา ศึกษา ดูงานในเรื่องหลักสูตรและประเมินการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง คุณภาพ 14:55:11
313 -ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 25 คน คุณภาพ 14:55:21
314 -นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง คุณภาพ 15:01:03
315 -นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปริมาณ 15:01:16
316 -นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรม ปริมาณ 15:11:18
317 -นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง คุณภาพ 15:11:30
318 -ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพ คุณภาพ 15:31:24
319 - - ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 คุณภาพ 15:31:36
320 -ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร้อยละ 80 ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางด้านเกี่ยวกับเทคนิค การสอน คุณภาพ 15:38:32
321 -ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกคน ปริมาณ 15:38:56
322 -ครูแนะแนวโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 4 คน ปริมาณ 15:50:14
323 -ครูแนะแนวใช้วัสดุและเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้อย่างประหยัดและเห็นคุณค่า คุณภาพ 15:50:40
324 - ครู, บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปริมาณ 22:52:32
325 -ครู, บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่สามารถใช้งานระบบ SWIS ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 22:53:04
326 -บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มีจำนวน 360 คน ที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน ปริมาณ 08:58:09
327 -บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงานและการเรียนการสอน คุณภาพ 09:06:23
328 -บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปริมาณ 10:00:11
329 -บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีบัญชีอินเตอร์เน็ตเพื่อการใช้งาน คุณภาพ 10:04:04
330 - ระบบฐานข้อมูลโรงเรียน (SoftProject) สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:29:17
331 -ระบบฐานข้อมูลโรงเรียน (SoftProject) ทั้งหมด 8 ระบบ ปริมาณ 14:29:59
332 -ชุมชน ผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอกได้ใหข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน คุณภาพ 14:02:28
333 -คณะกรรมการอำนวยการทุกคนเข้าร่วมประชุมทุกคน ปริมาณ 14:03:44
334 -จัดหลักสูตรพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์แก่ชุมชน ปีการศึกษาละ 1 หลักสูตร คุณภาพ 11:33:23
335 -ผู้อบรมนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนางานในหน่วยงานของตนเอง ปริมาณ 11:34:01
336 -วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือสำนักงานใช้ในหน่วยงานอย่างเพียงพอ คุณภาพ 22:40:54
337 -บริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ภายในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปริมาณ 22:40:47
338 -บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีทั้งหมด คุณภาพ 22:39:35
339 -บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีบัญชีอินเตอร์เน็ตเพื่อการใช้งาน ปริมาณ 22:40:04
340 -บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีทั้งหมดเพื่อการใช้งาน ปริมาณ 10:19:56
341 -บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีบัญชีอินเตอร์เน็ต คุณภาพ 10:18:40
342 -บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีจำนวน 330 คนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานจัดการเรียนการสอนได้ ปริมาณ 11:02:37
343 -บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงานและการเรียนการสอน คุณภาพ 11:03:07
344 -ครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่สามารถใช้งานระบบ SWIS ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ปริมาณ 11:39:34
345 -ครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี คุณภาพ 11:39:55
346 -ระบบเครือข่ายของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 12:39:42
347 -ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจำนวน 1 คน ปริมาณ 12:41:00
348 -อุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตลอดเวลา คุณภาพ 12:57:18
349 -อุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปริมาณ 12:57:45
350 -ห้องปฏิบัติงานของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ คุณภาพ 15:07:59
351 -ห้องปฏิบัติงานของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์มีการปรับปรุงให้สามารถรองรับต่อการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ ปริมาณ 15:06:41
352 - คอมพิวเตอร์ตามสำนักงานจำนวน 200 ชุด คุณภาพ 08:58:14
353 - เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานทั้งหมดสามารถทำงานได้ ปริมาณ 08:58:39
354 -ระบบฐานข้อมูลโรงเรียน (SoftProject) ทั้งหมด 8 ระบบ ปริมาณ 11:35:36
355 - ระบบฐานข้อมูลโรงเรียน (SoftProject) สามารถทำงานได้ คุณภาพ 11:36:03
356 -คอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการสอน จำนวน 92 ชุด ปริมาณ 11:57:01
357 - เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แมคอินทอชสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 11:58:34
358 -บุคลากรในหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ทุกคนมีการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ ปริมาณ 14:19:24
359 -บุคลากรในหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์มีทักษะทางคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น และนำความรู้ที่ได้มาใช้ในหน่วยงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพของตนเอง คุณภาพ 14:19:50
360 - นักเรียนและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีทั้งหมดมีระบบเครือข่ายอินเตอร์สำหรับใช้งานในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ปริมาณ 15:12:35
361 -ระบบเครือข่ายสามารถให้บริการและตอบสนองการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 15:13:07
362 -ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจำนวน 1 คน ปริมาณ 15:37:53
363 -ระบบเครือข่ายของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 15:38:13
364 -ระบบฐานข้อมูลคลังข้อสอบโรงเรียนทั้งหมด คุณภาพ 16:01:20
365 -ระบบฐานข้อมูลคลังข้อสอบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปริมาณ 16:02:03
366 - โรงเรียนสามารถคัดเลือกนักเรียนที่มีความพร้อมเข้าเรียน คุณภาพ 15:50:02
367 -จำนวนนักเรียนครบในทุกระดับชั้น ปริมาณ 15:50:24
368 - คณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 07:41:34
369 - จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง ปริมาณ 07:54:54
370 - แผนกการธุรการสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 08:17:34
371 - แผนกการธุรการมีวัสดุอุปกรณ์ใช้การดำเนินงาน อย่างเพียงพอ ปริมาณ 08:18:05
372 -นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา มีความภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าของทุนทีได้รับ คุณภาพ 09:14:33
373 -นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับทุนการศึกษาแต่ละประเภท ปริมาณ 09:14:55
374 - แขกและผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียนทุกคน ปริมาณ 09:24:43
375 - แขกและผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียนได้รับการรับรองอย่างดี คุณภาพ 09:25:11
376 - องค์กรคาทอลิก โรงเรียนในเครือฯ และหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับทางโรงเรียนได้รับการช่วยเหลือในโอกาสสำคัญ ปริมาณ 09:32:05
377 - โรงเรียนได้ช่วยเหลือด้านการกุลได้ครอบคลุมทุกภาคส่วนที่โรงเรียนเกี่ยวข้อง คุณภาพ 09:32:29
378 - โรงเรียนต่าง ๆ ที่ขอความอนุเคราะห์และขอความช่วยเหลือมา ปริมาณ 09:37:58
379 - โรงเรียนได้ช่วยเหลือทุกโรงเรียนที่ขอความช่วยเหลือมา คุณภาพ 09:38:27
380 -มีเอกสารสำคัญทางราชการไว้คอยบริการสำหรับนักเรียน และผู้ปกครอง และสามารถดำเนินการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดปีการศึกษา คุณภาพ 09:44:02
381 - มีเอกสารทางราชการไว้คอยบริการเมื่อนักเรียนจบช่วงชั้น หรือเมื่อนักเรียนลาออกก่อนจบช่วงชั้น ปริมาณ 09:44:31
382 - นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรทุกคนได้รับทราบข่าว-สารและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา ปริมาณ 10:13:36
383 -สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองชุมชน ศิษย์เก่า ผู้อ่าน หรือผู้บริโภคข้อมูล ตลอดจนเป็นแหล่งค้นคว้า อ้างอิง และประชาสัมพันธ์โรงเรียนได้เป็นอย่างมีและมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 10:15:57
384 - เอกสารสำคัญ สื่อ สิ่งพิมพ์ที่หน่วยงานรับเข้า-ออกทุกประเภท ได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วทันเวลา ปริมาณ 10:40:51
385 - เอกสารสำคัญของโรงเรียนได้รับการดำเนินการไปยังผู้เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 10:41:28
386 - ผู้บริหารและหน่วยงานในโรงเรียนทุกหน่วยงานมีการนำสารสนเทศไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 10:48:01
387 - ทุกหน่วยงานของโรงเรียน มีการรวบรวม สถิติ ข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทำสารสนเทศของโรงเรียนและนำไปใช้ในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ปริมาณ 10:49:13
388 - สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองชุมชน ศิษย์เก่า ตลอดจนเป็นแหล่งค้นคว้า อ้างอิงและประชาสัมพันธ์โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 11:01:52
389 - นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรทุกคนได้รับทราบข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ปริมาณ 11:02:18
390 - นักเรียน บุคลากร สามารถใช้บัตรเพื่อขอรับบริการต่าง ๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 12:37:23
391 -นักเรียน บุคลากร ทุกคน ได้รับการจัดทำบัตรประจำตัว ปริมาณ 12:37:54
392 -ครูไทยโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 290 คน ปริมาณ 12:56:26
393 -ครูมีรายรับเพิ่มมากขึ้นจากเดิม ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนขวัญและกำลังใจของครูดีขึ้น คุณภาพ 12:56:57
394 -กรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ จำนวน 25 คน กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ จำนวน 35 คน ปริมาณ 13:06:42
395 -- สมาคมผู้ปกครองฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ และโรงเรียน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน- สมาคมผู้ปกครองฯ และสมาคมศิษย์เก่าฯ ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในทุกกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น คุณภาพ 13:07:40
396 -แผนกการเงิน มีเอกสารสำคัญทางการเงินใช้อย่างเพียงพอตลอดปีการศึกษา ปริมาณ 13:26:25
397 -เอกสารของแผนกการเงิน มีความชัดเจน เอื้ออำนวยต่อการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 13:26:59
398 -ชำระภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย คุณภาพ 13:39:40
399 -ชำระภาษีโรงเรียนครบถ้วนตามกฎหมายทุกประเภท ปริมาณ 13:39:53
400 - งานจ่ายเงินสามารถดำเนินงานได้รวดเร็ว ประหยัดเวลา และแม่นยำ ตรวจสอบได้ คุณภาพ 13:51:25
401 - งานจ่ายเงินสามารถชำระเงินให้ร้านค้าผ่านระบบออนไลน์ ปริมาณ 13:51:56
402 -เอกสารงานบัญชีทุกรายการถูกตรวจสอบได้ครบทุกเดือน ปริมาณ 14:02:09
403 -เอกสารทางงานบัญชีถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป คุณภาพ 14:02:23
404 -1.นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีทุกคนมีหนังสือ แบบเรียนที่เหมาะสมกับวัยและสอดคล้องกับการศึกษาของชาติ ปริมาณ 14:27:52
405 -2.นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีทุกคนได้รับการศึกษาตาม เกณฑ์ FSG ปริมาณ 14:28:13
406 -1.โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีแผนและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ คุณภาพ 14:28:44
407 -2.โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้กับผู้เรียนและท้องถิ่น คุณภาพ 14:29:13
408 -1.นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีทุกคนมีเครื่องแบบที่เหมาะสมถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน ปริมาณ 14:44:06
409 -2.นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีทุกคนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ปริมาณ 14:44:44
410 -1.โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีผู้เรียนที่มีความประพฤติที่ดีเหมาะกับสถาบัน คุณภาพ 14:45:34
411 -2.นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นที่ยอมรับของผู้อื่นทั้งในและนอกสถาบัน คุณภาพ 14:45:57
412 -xx คุณภาพ 10:06:41
413 -xxxx ปริมาณ 10:06:54
414 -test คุณภาพ 10:23:17
415 -test ปริมาณ 10:23:24
416 -ครู, บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปริมาณ 23:34:16
417 -ครู, บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่สามารถใช้งานระบบ SWIS ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 23:34:42
418 - มีเอกสารสำคัญทางราชการไว้คอยบริการสำหรับนักเรียน และผู้ปกครอง และสามารถดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพตลอดปีการศึกษา คุณภาพ 09:36:15
419 - มีเอกสารทางราชการไว้คอยบริการเมื่อนักเรียนจบช่วงชั้น หรือเมื่อนักเรียนลาออกก่อนจบช่วงชั้น ปริมาณ 09:37:27
420 -test คุณภาพ 10:59:43
421 -t ปริมาณ 10:59:54
422 -มีหนังสือและสื่อผสมตอบสนองความต้องการของนักเรียน ครู และผู้ปกครองที่เข้าใช้บริการ คุณภาพ 12:28:40
423 -บุคลากรทุกคนในหน่วยงานมีวัสดุสิ้นเปลืองใช้อย่างเพียงพอกับความต้องการตลอดปีการศึกษา ปริมาณ 11:00:55
424 -มีหนังสือและสื่อผสมเพียงพอกับนักเรียน ครู และผู้ปกครองที่เข้าใช้บริการ ปริมาณ 12:27:03
425 -บุคลากรในหน่วยงานทุกคนใช้วัสดุสิ้นเปลืองเป็นไปอย่างประหยัดและปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 11:01:32
426 -นักเรียนร้อยละ 98 มีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ ปริมาณ 11:01:49
427 -มีอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ประจำสระว่ายน้ำ 3 ประเภท ปริมาณ 11:02:51
428 - นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปริมาณ 11:03:06
429 -บุคลากรสังกัดฝ่ายบริหารทั่วไปมีสิ่งอำนวยความ คุณภาพ 11:03:59
430 -งานสารบรรณดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเวลาที่กำหนด คุณภาพ 14:13:19
431 -นักเรียนทุกคนเข้าเรียนและร่วมกิจกรรมของห้องเรียนสีเขียว ปริมาณ 11:03:31
432 -นักเรียนได้พัฒนาความคิดและมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า คุณภาพ 11:03:52
433 -ตัวแทนผู้ปกครองแต่ละระดับชั้นจำนวน 120 คน ปริมาณ 11:03:54
434 -นักเรียนและบุคลากรทุกคนได้รับการส่งเสริมสุขภาพดีตามเกณฑ์ ปริมาณ 11:04:06
435 -งานสารบรรณสามารถดำเนินการออกเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ปีการศึกษาละ 1,000 ฉบับ ปริมาณ 14:14:54
436 -1. มีโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่มี ประสิทธิภาพ เพื่อใช้ข้อมูลในการดูแล ช่วยเหลือ 2.นักเรียนที่ตรงตามความต้องการอย่างเหมาะสม คุณภาพ 11:04:17
437 -บุคลากรสังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป ปริมาณ 11:04:22
438 -นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ คุณภาพ 11:04:53
439 -นักเรียนและบุคลากรทุกคนได้รับการส่งเสริมสุขภาพดีตามเกณฑ์อย่างถูกวิธี คุณภาพ 11:05:28
440 -มีคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และมีการดำเนินงานกิจกรรมร่วมกันตลอดปี คณะกรรมการมีความพึงพอใจในการดำเนินงานในระดับดี ถึงดีมาก สูงกว่าร้อยละ 80 คุณภาพ 11:05:39
441 -จำนวนนักเรียนครบในทุกระดับชั้น ปริมาณ 11:08:46
442 - โรงเรียนสามารถคัดเลือกนักเรียนที่มีความพร้อมเข้าเรียน คุณภาพ 11:09:58
443 -ผู้ปกครอง   ครู และชุมชนมีความสัมพันธ์อันดี มีความร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คุณภาพ 11:12:13
444 - มีเอกสารสำคัญทางราชการไว้คอยบริการสำหรับนักเรียน และผู้ปกครองและสามารถดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดปีการศึกษา คุณภาพ 11:14:30
445 -ผู้ปกครองและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 451 คน มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการสานสายใยสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนและชุมชน ปริมาณ 11:13:00
446 - มีเอกสารทางราชการไว้คอยบริการเมื่อนักเรียนจบช่วงชั้น หรือเมื่อนักเรียนลาออกก่อนจบช่วงชั้น ปริมาณ 11:13:43
447 -บุคคลภายนอกรู้จักโรงเรียนมากขึ้น ปริมาณ 11:14:50
448 -เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลกิจกรรมของโรงเรียน คุณภาพ 11:15:43
449 - นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ สื่อต่าง ๆ รอบตัว คุณภาพ 11:24:55
450 -นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 463 คน ปริมาณ 11:23:14
451 -จัดทำได้อย่างถูกต้อง คุณภาพ 11:24:45
452 -1. นักเรียนทุกคนได้รับเกรดเฉลี่ยในการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.5 2. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามกฏระเบียบที่โรงเรียนกำหนด 3. นักเรียนได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพตามความสามารถของตนเอง คุณภาพ 11:33:00
453 -นักเรียนชั้น ม.1/5 100 เปอร์เซนต์ ปริมาณ 11:34:08
454 - สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองชุมชน ศิษย์เก่า ผู้อ่าน หรือผู้บริโภคข้อมูล ตลอดจนเป็นแหล่งค้นคว้า อ้างอิง และประชาสัมพันธ์โรงเรียนได้เป็นอย่างมีและมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 12:14:44
455 - นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรทุกคนได้รับทราบข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนตลอดปีการศึกษาเป้าหมายเชิงคุณภาพ ปริมาณ 12:15:14
456 -คณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และมีส่วนร่วม ในการบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 12:18:16
457 -คณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และมีส่วนร่วม ในการบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ปริมาณ 12:19:13
458 -อุปกรณ์เคมีภัณฑ์มีคุณภาพพอเพียงต่อการใช้งาน คุณภาพ 12:22:56
459 -นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 800 คน ปริมาณ 12:24:58
460 -นักเรียนทุกคนที่เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาได้รับความรู้ มีการปรับพฤติกรรมสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข คุณภาพ 12:26:16
461 -นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ควรพัฒนาจำนวน 60 คน ปริมาณ 12:27:20
462 -นักเรียนได้เรียนรู้ และสัมผัสชีวิตของผู้ที่ยากลำบากกว่าตน และใช้ชีวิตของตนเองให้เป็นประโยชน์ คุณภาพ 12:27:50
463 -มีวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ เครื่องพิมพ์ ใช้ในสำนักงานอย่างเพียงพอตลอดปีการศึกษา ปริมาณ 12:29:45
464 -พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณภาพ 12:30:20
465 -มีวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ เครื่องพิมพ์ ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 12:30:34
466 -พัฒนานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 450 คน ปริมาณ 12:31:40
467 -1. ผู้ปกครองทุกคนเข้าใจและรับทราบแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล 2. การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอย่งมีประสิทธิภาพสามารถส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจตามผล 3. มีอุปกรณ์พร้อมใช้ในสำนักงานและห้องพักครูเพื่อปฏิบัติงานได้อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 12:45:22
468 -1. ผู้ปกครองนักเรียนฝ่าย EP G.1-12 เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่า 250 คน 2. นักเรียน EP จำนวน 690คน คนมีวัสดุอุปกรณ์การเรียนเพียงพอ 3. บุคลากรในสำนักงานจำนวน 8 คน และครูในฝ่าย EP จำนวน 50 คนให้มีวัสดุอุปกร์ใช้ีอย่างเพียงพอ ปริมาณ 12:49:36
469 -นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ สื่อต่าง ๆ รอบตัว คุณภาพ 13:26:07
470 -นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ สื่อต่าง ๆ รอบตัว ปริมาณ 13:26:30
471 -นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 463 คน ปริมาณ 13:28:08
472 -แผนกการเงิน มีเอกสารสำคัญทางการเงิน ใช้อย่างเพียงพอตลอดปีการศึกษา ปริมาณ 13:31:12
473 -เอกสารของแผนกการเงิน มีความชัดเจน เอื้ออำนวยต่อการตรวจสอบได้อย่ามีประสิทธิภาพ คุณภาพ 13:46:21
474 -นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอกที่มาติดต่องาน มีความพึงพอใจในการให้บริการ และได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ คุณภาพ 14:08:36
475 -นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องาน ปริมาณ 14:11:17
476 -มีวัสดุ วารสาร สิ่งพิมพ์ และสื่อมัล ติมิเดียเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้ ปริมาณ 14:22:36
477 -มีวัสดุ วารสาร สิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมิเดียที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการเรียนการสอน คุณภาพ 14:23:28
478 -นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด และรู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ คุณภาพ 14:29:13
479 -นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่1 – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปริมาณ 14:30:03
480 -คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน จำนวน 25 คน มีความรู้ วิธีการและแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีพฤติกรรมที่ดีและมีความรู้ นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่งานได้เป็นอย่างดี คุณภาพ 14:51:14
481 -คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน จำนวน 25 คน ปริมาณ 14:51:40
482 -นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคน ปริมาณ 15:25:02
483 -แหล่งรวบรวมข้อมูลทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ คุณภาพ 15:26:47
484 -นักเรียน ครู บุคลากรและบุคคลภายนอกที่มาติดต่องานกับทางโรงเรียนเกิดความพึงพอใจในการให้บริการ และได้รับความสะดวกรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ คุณภาพ 16:56:34
485 -นักเรียน ครู บุคลากร และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องาน ปริมาณ 16:56:56
486 -นักเรียนผู้ปกครองและครู ได้รับบริการที่ครอบคลุมด้านการศึกษา อาชีพ และบุคลิกภาพโดยมีความรู้ ความเข้าใจที่มากขึ้นและสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองมีทักษะชีวิตสามารถพัฒนา ตนเองได้เต็มศักยภาพ คุณภาพ 09:42:30
487 -นักเรียนผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปริมาณ 09:43:23
488 -บุคลากรในหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์มีทักษะทางคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น และนำความรู้ที่ได้มาใช้ในหน่วยงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพของตนเอง คุณภาพ 13:19:44
489 -บุคลากรในหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ทุกคนมีการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ ปริมาณ 13:20:11
490 -เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แมคอินทอชสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 13:40:09
491 -คอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการสอน จำนวน 92 ชุด ปริมาณ 13:40:32
492 -ซอฟต์แวร์มีคุณภาพสามารถใช้บริหารจัดการและได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคจากผู้ผลิต คุณภาพ 14:09:34
493 -ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์สำหรับการใช้งานพื้นฐาน 250 ชุด ปริมาณ 14:09:50
494 -บริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ภายในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:20:52
495 -วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือสำนักงานใช้ในหน่วยงานอย่างเพียงพอ ปริมาณ 14:21:07
496 -บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีบัญชีอินเตอร์เน็ตเพื่อการใช้งาน คุณภาพ 14:42:15
497 -บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีทั้งหมด ปริมาณ 14:42:28
498 - ระบบฐานข้อมูลคลังข้อสอบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:56:58
499 -ระบบฐานข้อมูลคลังข้อสอบโรงเรียนทั้งหมด ปริมาณ 14:57:15
500 - ระบบเครือข่ายสามารถให้บริการและตอบสนองการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 15:13:34
501 -นักเรียนและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ทั้งหมดมีระบบเครือข่ายอินเตอร์สำหรับใช้งานในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ปริมาณ 15:14:15
502 - ระบบเครือข่ายของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 15:46:48
503 -ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจำนวน 1 คน ปริมาณ 15:47:12
504 -เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานทั้งหมดสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 15:56:07
505 -คอมพิวเตอร์ตามสำนักงานจำนวน 200 ชุด ปริมาณ 15:56:34
506 -อุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตลอดเวลา คุณภาพ 16:06:30
507 -อุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปริมาณ 16:06:50
508 -ระบบฐานข้อมูลโรงเรียน (Soft Project) สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 16:29:01
509 -ระบบฐานข้อมูลโรงเรียน (Soft Project) ทั้งหมด 8 ระบบ ปริมาณ 16:29:18
510 -เครื่อง Projector ในห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 เครื่องอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีและมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 11:28:33
511 -เครื่อง Projector ในห้องคอมพิวเตอร์จำนวน 7 เครื่อง ปริมาณ 11:29:30
512 -นักเรียนที่มีพฤติกรรมกระทำความผิดเกี่ยวกับระเบียบวินัยสามารถปรับพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น คุณภาพ 13:30:31
513 -นักเรียนที่มีพฤติกรรมผิดระเบียบวินัยบ่อยครั้งและต้องปรับพฤติกรรมจำนวนประมาณ 100 คน ปริมาณ 13:31:02
514 -การปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นไปอย่างสะดวก คุณภาพ 08:34:21
515 -เอกสาร อุปกรณ์ และเครื่องมือสำนักงานใช้ใน ปริมาณ 08:33:52
516 -ลูกเสือ-เนตรนารี กองร้อยพิเศษสามารถนำความรู้ที่ได้อบรมมาใช้ในชีวิตประจำวันและช่วยเหลือสังคมได้ คุณภาพ 09:41:34
517 -ลูกเสือ-เนตรนารีกองร้อยพิเศษโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีทุกคน ปริมาณ 09:42:11
518 -นักเรียนระดับชั้น ป.1 –ม.6 ปริมาณ 15:23:02
519 -นักเรียนภายในโรงเรียนทุกคน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถรู้ถึงวิธีป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย คุณภาพ 15:24:01
520 -นักเรียนที่ควรได้รับการเยี่ยมบ้านจำนวน 600 คน ปริมาณ 15:44:52
521 -นักเรียนที่ได้รับการเยี่ยมบ้านจะมีพฤติกรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีขึ้นมีการพัฒนาพฤติกรรมสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข คุณภาพ 15:46:10
522 -ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีนำวิชาความรู้จากการฝึกอบรมมาถ่ายทอดให้กับลูกเสือ - เนตรนารีได้ถูกต้อง เหมาะสม คุณภาพ 10:04:40
523 -ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารี ที่ได้ส่งเข้ารับการฝึกอบรม มีคุณวุฒิสูงขึ้นเพื่อบรรจุเป็นผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารี ปริมาณ 10:05:36
524 -ลูกเสือ - เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - เนตรนารีระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปริมาณ 15:24:41
525 -โรงเรียนได้ชำระค่าบำรุงกองลูกเสือ - เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา คุณภาพ 15:25:10
526 -วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือสำนักงานใช้ในหน่วยงานอย่างเพียงพอ ปริมาณ 19:26:28
527 -บริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ภายในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 19:26:53
528 - บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีบัญชี อินเทอร์เน็ตเพื่อการใช้งาน คุณภาพ 08:33:38
529 -บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีทั้งหมด ปริมาณ 08:33:59
530 - เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียนต่างๆ ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 ถึง ม.6 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ต่างๆ สามารถ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 09:18:03
531 -คอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการสอนจำนวน 620 ชุด ปริมาณ 09:18:18
532 - เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานทั้งหมดสามารถทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 09:30:54
533 -คอมพิวเตอร์ตามสำนักงานต่างๆ จำนวน 240 ชุด ปริมาณ 09:31:09
534 -อุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 11:35:12
535 -อุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปริมาณ 11:35:25
536 - อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ทั้งหมดทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน คุณภาพ 12:06:20
537 -อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ทั้งหมดของโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี ปริมาณ 12:06:35
538 -กล้องวงจรปิดทั้งหมดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 12:15:48
539 -กล้องวงจรปิดทั้งหมดของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปริมาณ 12:16:07
540 - ระบบเครือข่ายสามารถให้บริการและตอบสนองการ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างครอบคลุมและ มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 12:27:43
541 - นักเรียนและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีทั้งหมดมีระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้งานในการดำเนินกิจกรรม ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ปริมาณ 12:27:54
542 - ระบบฐานข้อมูลโรงเรียน (SoftProject) สามารถทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 12:43:53
543 -ระบบฐานข้อมูลโรงเรียน (SoftProject) ทั้งหมด 8 ระบบ ปริมาณ 12:44:09
544 - ระบบเครือข่ายของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีสามารถ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 12:56:53
545 - ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 1 คน ปริมาณ 12:57:03
546 - ระบบฐานข้อมูลคลังข้อสอบสามารถทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ คุณภาพ 13:05:31
547 -ระบบฐานข้อมูลคลังข้อสอบโรงเรียนทั้งหมด ปริมาณ 13:05:41
548 - บุคลากรในหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์มีทักษะทาง คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นและสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ใน ในการทำงานได้อย่างเต็มที่ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล คุณภาพ 13:13:13
549 - บุคลากรในหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ทุกคนมีการ พัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ ปริมาณ 13:13:23
550 - ครู, บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่สามารถใช้งาน ระบบ SWIS ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 13:22:53
551 - ครู, บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปริมาณ 13:23:06
552 - บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ทางคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงานและการเรียนการสอน คุณภาพ 13:33:00
553 - บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีจำนวน 340 คน สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานและจัดการเรียน การสอนได้ ปริมาณ 13:33:11
554 -วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ มีใช้ในหน่วยงานอย่างพอเพียง ปริมาณ 14:42:18
555 -การบริหารจัดการการทำงานของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:42:08
556 -นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องานมีความพึงพอใจในการให้บริการ และได้รับความสะดวก รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ คุณภาพ 16:50:14
557 -นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องาน ปริมาณ 16:50:43
558 -วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ มีเพียงพอต่อการใช้งานใน หน่วยงาน ปริมาณ 09:36:21
559 -บุคลากรและนักเรียนมีบัญชีการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตทุกคน ปริมาณ 09:37:03
560 -บุคลากรและนักเรียนทั้งหมดใช้ระบบเครือข่ายในการดำเนิน กิจกรรมด้านต่างๆ ของโรงเรียน ปริมาณ 09:37:18
561 -บุคลากรของโรงเรียนประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และข้อมูล สารสนเทศในการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนอย่างมีคุณภาพ ปริมาณ 09:37:59
562 -บุคลากรในชุมชนนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการ ประกอบอาชีพและพัฒนางานของตนเอง ปริมาณ 09:38:13
563 -ซอฟท์แวร์ที่ใช้กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนทั้งหมดมีคุณภาพ ถูกกฎหมาย และใช้ในการบริหารจัดการด้านทำงานต่างๆ ของโรงเรียน ปริมาณ 09:38:26
564 -การบริหารจัดการการทำงานของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 09:39:43
565 -บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนใช้งานเครือข่ายครอบคลุม ตามสิทธิ์ที่ตนได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 09:39:53
566 -บุคลากรของโรงเรียนประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และข้อมูล สารสนเทศในการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนอย่างมีคุณภาพ คุณภาพ 09:40:06
567 -บุคลากรในชุมชนสามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ ในการประกอบอาชีพและพัฒนางานของตน คุณภาพ 09:40:19
568 -ซอฟท์แวร์มีคุณภาพ ถูกกฎหมาย ใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน คุณภาพ 09:40:31
569 -1. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 –มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปริมาณ 10:33:05
570 -2.ชุมชน ปริมาณ 10:34:02
571 -เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานตามสำนักงานมีจำนวนเพียงพอ ปริมาณ 14:14:17
572 -อุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดของโรงเรียน ปริมาณ 14:14:33
573 -ระบบฐานข้อมูลทั้งหมดของโรงเรียน ปริมาณ 14:14:52
574 -เครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์ เครือข่าย ทำงานตอบสนองต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:15:44
575 -ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีอุปกรณ์และเครื่องมือ สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัย ปริมาณ 14:31:52
576 -ระบบเครือข่ายเพิ่มพื้นที่ครอบคลุมการให้บริการภายใน อัฒจันทร์สนามฟุตบอล ปริมาณ 14:32:06
577 -ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 ห้อง มีอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนที่ทันสมัย คุณภาพ 14:33:12
578 -มีเครื่องฉายโปรเจคเตอร์อย่างเพียงพอในการสนับสนุนการจัด กิจกรรมและการจัดการศึกษาของโรงเรียน คุณภาพ 14:33:27
579 -นักเรียน ผู้ปกครอง และครู ใช้งานระบบเครือข่ายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ไม่เป็นอุปสรรคการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ คุณภาพ 14:33:39
580 -บุคลากรและนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนมีระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภาย ในและภายนอกโรงเรียน ปริมาณ 14:47:01
581 -Domain Name ทั้งหมดของโรงเรียน ปริมาณ 14:47:13
582 -IP Number 4 Class (203.62.152.0 - 203.62.155.255) ของโรงเรียน ปริมาณ 14:47:25
583 -ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียนจำนวน 1 คน ปริมาณ 14:47:35
584 -ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (SoftProject) ของโรงเรียนจำนวน 1 คน ปริมาณ 14:47:46
585 -เครือข่ายของโรงเรียนให้บริการและตอบสนองต่อการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:48:02
586 -ระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนทำงานและตอบสนองต่อ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:48:11
587 -บุคลากรของโรงเรียนสามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามสถานะงาน ที่ตนสังกัด ปริมาณ 14:48:26
588 -1.ผู้เรียนสามารถทำงานเป็นทีมและสามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีมีคุณภาพ คุณภาพ 10:01:01
589 -2.ผู้เรียนมีวินัยและมีความรับผิดชอบช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอย่างเต็มความสามารถ คุณภาพ 10:01:26
590 -1.ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่6 ปริมาณ 10:03:20
591 -2.ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ คุณภาพ 10:04:55
592 -นักเรียนจำนวน 5,483 คน ปริมาณ 09:32:38
593 -1.ครูสามารใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนำบริบท และภูมิปัญญาของท้องถิ่น มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ คุณภาพ 08:38:04
594 -2. ครูได้มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน คุณภาพ 08:38:53
595 -บุคลากรฝ่ายกิจกรรม ปริมาณ 08:36:39
596 -ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา คุณภาพ 13:33:40
597 -2.ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง คุณภาพ 13:19:45
598 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ ตามจินตนาการ คุณภาพ 13:20:01
599 -ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง คุณภาพ 13:25:32
600 -นักเรียนจำนวน 5,483คน ปริมาณ 13:26:24
601 -ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ ตามจินตนาการ คุณภาพ 14:54:24
602 -นักเรียนจำนวน 5,483คน ปริมาณ 14:54:59
603 -ผู้แทนครู 6 คน /ศิษย์เก่า 2 คน /ผู้ปกครอง 1 คน /ชุมชม 10 คน /ทั้งหมด 19 ตน ปริมาณ 08:20:58
604 -3.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และสอดคล้องกับท้องถิ่น คุณภาพ 08:39:38
605 -4. สถานศึกษามีผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย คุณภาพ 08:40:07
606 -1.นักเรียนจำนวน 5,483 คน ปริมาณ 08:54:32
607 -2.บุคลากรจำนวน...........คน ปริมาณ 08:55:56
608 -3.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง ปริมาณ 08:55:47
609 -4.รางวัลระดับชาติ 10 รางวัล ปริมาณ 08:56:26
610 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี คุณภาพ 08:57:28
611 -2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และสอดคล้องกับท้องถิ่น คุณภาพ 08:59:01
612 -3.สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน คุณภาพ 09:00:09
613 -4.สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา คุณภาพ 09:01:26
614 -5.สถานศึกษาจัดทำการนิเทศภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุงการเรียนการสอน คุณภาพ 09:41:34
615 -1.นักเรียนจำนวน 5,483 คน ปริมาณ 10:11:19
616 -2.บุคลากรจำนวน............คน ปริมาณ 10:12:40
617 -3.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง ปริมาณ 10:12:59
618 -4.รางวัลระดับชาติ 10 รางวัล ปริมาณ 10:13:07
619 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา และนันทนาการ คุณภาพ 10:13:37
620 -2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และสอดคล้องกับท้องถิ่น คุณภาพ 10:14:01
621 -3.สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน คุณภาพ 10:14:16
622 -4.สถานศึกษาจัดทำการนิเทศภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุงการเรียนการสอน คุณภาพ 10:15:39
623 -5.สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา คุณภาพ 10:16:29
624 -ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา คุณภาพ 16:22:44
625 -วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ มีเพียงพอต่อการใช้งานใน หน่วยงาน ปริมาณ 11:00:24
626 -บุคลากรและนักเรียนมีบัญชีการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตทุกค ปริมาณ 11:00:43
627 -บุคลากรและนักเรียนทั้งหมดใช้ระบบเครือข่ายในการดำเนิน กิจกรรมด้านต่างๆ ของโรงเรียน ปริมาณ 11:01:04
628 -การบริหารจัดการการทำงานของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 11:01:46
629 -บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนใช้งานเครือข่ายครอบคลุม ตามสิทธิ์ที่ตนได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 11:02:06
630 -บุคลากรของโรงเรียนประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และข้อมูล สารสนเทศในการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนอย่างมีคุณภาพ คุณภาพ 11:02:19
631 -บุคลากรในหน่วยงานทุกคนใช้วัสดุสิ้นเปลืองอย่างประหยัดและปฎิบัติงานได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 10:12:51
632 -ครูชาวต่างชาติมีความพึงพอใจที่ได้รับค่าตอบแทนตรงเวลา คุณภาพ 10:13:27
633 -ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ คุณภาพ 10:14:02
634 -บุคลากรในศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell ปริมาณ 10:20:05
635 -นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปริมาณ 10:20:41
636 -นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โปรแกรมการเรียน Bell มีความภาคภูมิใจในศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell ปริมาณ 10:33:29
637 -นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โปรแกรมการเรียน ฺำสส ที่สำเร็จการศึกษา คุณภาพ 10:34:19
638 -นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีทีี 3ของโปรแกรมการเรียน Bell จำนวนร้อยละ 85 ที่เข้าร่วมโครงการสอบผ่าน ปริมาณ 10:38:14
639 -ทักษะทางภาษาของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาชั้นปีสุดท้ายโปรแกรมการเรียน Bell ได้มาตรฐาน คุณภาพ 10:39:03
640 -นักเรียนมีความสามารถในการฟัง พูด สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆได้ คุณภาพ 10:43:16
641 -นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 90 คน ปริมาณ 10:44:06
642 -ครูชาวต่างชาติมีความพึงพอใจที่ได้รับค่าตอบแทนตรงเวลา คุณภาพ 10:47:18
643 -บุคลากรในศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell ปริมาณ 10:47:28
644 -ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ คุณภาพ 10:53:02
645 -บุคลากรในศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell ปริมาณ 10:53:12
646 -บุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน จำนวน 23 คน ปริมาณ 08:56:00
647 -บุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงินมีความรู้ ความสามารถความสามารถตามวิชาชีพ คุณภาพ 08:56:49
648 -1. ฝ่ายธุรการ-การเงิน ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 10:07:01
649 -2. ฝ่ายธุรการ-การเงินดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผล คุณภาพ 10:07:26
650 - 3. บุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงินมีความรู้ ความสามารถตามวิชาชีพ คุณภาพ 10:07:43
651 -4. ฝ่ายธุรการ-การเงิน มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 10:08:02
652 -5. ฝ่ายธุรการ-การเงิน มีการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 10:08:14
653 -6. ฝ่ายธุรการ-การเงิน มีระบบเทคโนโลยี่และสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการใช้งาน คุณภาพ 10:09:09
654 -7. ฝ่ายธุรการ-การเงิน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรภายในและภายนอก คุณภาพ 10:08:56
655 -8. ฝ่ายธุรการ-การเงิน ดำเนินงานสำนักงานอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 10:09:36
656 -9. คณะกรรมการสถานศึกษาดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 10:09:52
657 -10. คณะกรรมการสถานศึกษา มีการกำกับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษา บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 10:10:28
658 -11. บุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมหรือสรุปงานประจำปี คุณภาพ 10:10:55
659 -คณะกรรมการสถานศึกษา ปริมาณ 10:11:27
660 -บุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน จำนวน 23 คน ปริมาณ 10:11:47
661 -ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรที่ใช้บริการ ปริมาณ 10:13:01
662 -4. สมาคมผู้ปกครองและครูฯ/สมาคมศิษย์เก่าฯ/หน่วยงานภายนอก ปริมาณ 10:12:37
663 -บุคลากรและนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ปริมาณ 10:15:01
664 -Domain Name ทั้งหมดของโรงเรียน ปริมาณ 10:15:09
665 -IP Number 4 Class (203.62.152.0 - 203.62.155.255) ของโรงเรียน ปริมาณ 10:15:17
666 -ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียนจำนวน 1 คน ปริมาณ 10:15:25
667 -ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (SoftProject) ของโรงเรียนจำนวน 1 คน ปริมาณ 10:15:31
668 -เครือข่ายของโรงเรียนให้บริการและตอบสนองต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 10:16:07
669 -ระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนทำงานและตอบสนองต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 10:16:13
670 -บุคลากรของโรงเรียนสามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามสถานะงานที่ตนสังกัด คุณภาพ 10:16:18
671 -การบริหารจัดการการทำงานของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 11:30:11
672 -วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ มีเพียงพอต่อการใช้งานใน หน่วยงาน ปริมาณ 11:33:12
673 -บุคลากรและนักเรียนมีบัญชีการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตทุกคน ปริมาณ 11:37:07
674 -บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนใช้งานเครือข่ายครอบคลุม ตามสิทธิ์ที่ตนได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 11:43:45
675 -บุคลากรของโรงเรียนประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และข้อมูล สารสนเทศในการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนอย่างมีคุณภาพ ปริมาณ 13:38:53
676 -บุคลากรของโรงเรียนประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และข้อมูล สารสนเทศในการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนอย่างมีคุณภาพ คุณภาพ 13:48:12
677 -บุคลากรในชุมชนสามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ ในการประกอบอาชีพและพัฒนางานของตน คุณภาพ 13:48:28
678 -เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานตามสำนักงานมีจำนวนเพียงพอ ปริมาณ 14:32:25
679 -เครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์ เครือข่าย ทำงานตอบสนองต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:35:53
680 -เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานตามสำนักงานมีจำนวนเพียงพอ ปริมาณ 15:19:14
681 -เครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์ เครือข่าย ทำงานตอบสนองต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 15:20:34
682 -เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานตามสำนักงานมีจำนวนเพียงพอ ปริมาณ 08:27:27
683 -อุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดของโรงเรียน ปริมาณ 08:27:47
684 -เครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์ เครือข่าย ทำงานตอบสนองต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 08:28:10
685 -เครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์ เครือข่าย ทำงานตอบสนองต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 09:17:48
686 -เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานตามสำนักงานมีจำนวนเพียงพอ ปริมาณ 09:22:04
687 -บุคลากรและนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนมีระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภาย ในและภายนอกโรงเรียน คุณภาพ 10:16:19
688 -บุคลากรและนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนมีระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภาย ในและภายนอกโรงเรียน ปริมาณ 11:10:05
689 -Domain Name ทั้งหมดของโรงเรียน ปริมาณ 11:10:14
690 -IP Number 4 Class (203.62.152.0 - 203.62.155.255) ของโรงเรียน ปริมาณ 11:10:22
691 -เครือข่ายของโรงเรียนให้บริการและตอบสนองต่อการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 11:11:06
692 -บุคลากรและนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนมีระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภาย ในและภายนอกโรงเรียน ปริมาณ 11:42:43
693 -ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียนจำนวน 1 คน ปริมาณ 11:43:13
694 -เครือข่ายของโรงเรียนให้บริการและตอบสนองต่อการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 11:48:21
695 -เครือข่ายของโรงเรียนให้บริการและตอบสนองต่อการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 13:27:52
696 -ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (SoftProject) ของโรงเรียนจำนวน 1 คน ปริมาณ 16:17:53
697 -ระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนทำงานและตอบสนองต่อ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ คุณภาพ 16:18:36
698 -บุคลากรของโรงเรียนสามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามสถานะงาน ที่ตนสังกัด คุณภาพ 16:18:46
699 -ซอฟท์แวร์ที่ใช้กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนทั้งหมดมีคุณภาพ ถูกกฎหมาย และใช้ในการบริหารจัดการด้านทำงานต่างๆ ของโรงเรียน ปริมาณ 16:55:32
700 -ซอฟท์แวร์มีคุณภาพ ถูกกฎหมาย ใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน คุณภาพ 16:56:08
701 -ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีอุปกรณ์และเครื่องมือ สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัยครบ 8 ห้อง ปริมาณ 10:52:07
702 -ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 ห้อง มีอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนที่ทันสมัย คุณภาพ 10:52:28
703 -เครื่องแม่ข่ายสำหรับสำหรับการบริหารจัดการระบบ SWIS 1 เครื่อง ปริมาณ 11:05:08
704 -การบริการสารสนเทศและการบริหารจัดการระบบ SWIS เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 11:05:26
705 -วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ มีเพียงพอต่อการใช้งานใน หน่วยงาน ปริมาณ 11:21:12
706 -การบริหารจัดการการทำงานของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 11:21:55
707 -บุคลากรของโรงเรียนประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และข้อมูล สารสนเทศในการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนอย่างมีคุณภาพ คุณภาพ 16:14:22
708 -บุคลากรในชุมชนสามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ ในการประกอบอาชีพและพัฒนางานของตน คุณภาพ 16:14:52
709 -บุคลากรของโรงเรียนประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และข้อมูล สารสนเทศในการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนอย่างมีคุณภาพ ปริมาณ 16:15:59
710 -บุคลากรในชุมชนนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการ ประกอบอาชีพและพัฒนางานของตนเอง ปริมาณ 16:17:22
711 -บุคลากรและนักเรียนมีบัญชีการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตทุกคน ปริมาณ 16:20:56
712 -บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนใช้งานเครือข่ายครอบคลุม ตามสิทธิ์ที่ตนได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 16:21:33
713 -เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานตามสำนักงานมีจำนวนเพียงพอ ปริมาณ 16:50:06
714 -เครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์ เครือข่าย ทำงานตอบสนองต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 16:50:28
715 -อุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดของโรงเรียน ปริมาณ 09:01:42
716 -เครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์ เครือข่าย ทำงานตอบสนองต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 09:02:07
717 -เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานตามสำนักงานมีจำนวนเพียงพอ ปริมาณ 09:16:04
718 -อุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดของโรงเรียน ปริมาณ 09:16:19
719 -เครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์ เครือข่าย ทำงานตอบสนองต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 09:16:36
720 -บุคลากรและนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนมีระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภาย ในและภายนอกโรงเรียน ปริมาณ 10:29:29
721 -เครือข่ายของโรงเรียนให้บริการและตอบสนองต่อการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 10:30:05
722 -Domain Name ทั้งหมดของโรงเรียน ปริมาณ 10:46:22
723 -เครือข่ายของโรงเรียนให้บริการและตอบสนองต่อการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 11:11:50
724 -บุคลากรของโรงเรียนสามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามสถานะงาน ที่ตนสังกัด คุณภาพ 11:14:19
725 -IP Number 4 Class (203.62.152.0 - 203.62.155.255) ของโรงเรียน ปริมาณ 16:48:21
726 -บุคลากรและนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนมีระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภาย ในและภายนอกโรงเรียน ปริมาณ 16:48:36
727 -เครือข่ายของโรงเรียนให้บริการและตอบสนองต่อการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 16:48:55
728 -บุคลากรและนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนมีระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภาย ในและภายนอกโรงเรียน ปริมาณ 09:37:17
729 -ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียนจำนวน 1 คน ปริมาณ 09:37:45
730 -เครือข่ายของโรงเรียนให้บริการและตอบสนองต่อการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 09:38:11
731 -บุคลากรของโรงเรียนสามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามสถานะงาน ที่ตนสังกัด คุณภาพ 09:38:47
732 -บุคลากรและนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนมีระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภาย ในและภายนอกโรงเรียน ปริมาณ 14:13:37
733 -ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (SoftProject) ของโรงเรียนจำนวน 1 คน ปริมาณ 14:13:55
734 -เครือข่ายของโรงเรียนให้บริการและตอบสนองต่อการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:14:13
735 -ระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนทำงานและตอบสนองต่อ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:14:35
736 -บุคลากรของโรงเรียนสามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามสถานะงาน ที่ตนสังกัด คุณภาพ 14:14:47
737 -ซอฟท์แวร์ที่ใช้กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนทั้งหมดมีคุณภาพ ถูกกฎหมาย และใช้ในการบริหารจัดการด้านทำงานต่างๆ ของโรงเรียน ปริมาณ 14:38:16
738 -ซอฟท์แวร์มีคุณภาพ ถูกกฎหมาย ใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน คุณภาพ 14:43:05
739 -ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 8 ห้อง และ EP ระดับชั้น ป4-ป6 จำนวน 6 ห้อง มีอุปกรณ์และ เครื่องมือสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัย คุณภาพ 15:48:31
740 -ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 8 ห้อง และ EP ระดับชั้น ป4-ป6 จำนวน 6 ห้อง มีอุปกรณ์และเครื่องมือ สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัย ปริมาณ 15:48:52
741 -บุคลากรมีความรู้ด้านข้อมูลสารสนเทศอย่างแท้จริง ปริมาณ 15:53:11
742 -โรงเรียนมีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ปริมาณ 15:53:23
743 -การบริการข้อมูลด้านสารสนเทศและการบริหารจัดการระบบ SWIS มีข้อมูลที่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการดำเนิน กิจกรรมต่างของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 15:56:22
744 -เพิ่มพื้นที่การให้บริการเครือข่ายครอบคลุมอาคาร Alexis Music Building ปริมาณ 16:02:26
745 -ทักษะทางภาษาของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาชั้นปีสุดท้ายโปรแกรมเรียน Bell ได้มาตรฐานสากล คุณภาพ 12:24:41
746 -นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาปีสุดท้ายของโปรแกรมการเรียน Bellจำนวนร้อยละ 85 ที่เข้าโครงการสอบผ่าน ปริมาณ 12:25:38
747 -นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 โปรแกรมการเรียน Bell มีความภาคภูมิใจในศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell และ นักเรียนที่ได้รับรางวัลมีกำลังใจ ตั้งใจเรียน มีความวิริยะอุตสาหะยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้เพื่อนนักเรียนนำไปปฏิบัติตาม คุณภาพ 13:50:36
748 -นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โปรแกรมการเรียน Bell ที่สำเร็จการศึกษา ปริมาณ 13:51:09
749 -ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:08:19
750 -จำนวนบุคลากรชาวต่างชาติมีเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนโปรแกรม Bell ปริมาณ 14:09:15
751 -บุคลากรในศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell ปริมาณ 14:35:15
752 -ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:36:17
753 -บุคลากรในศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell ปริมาณ 14:57:23
754 -ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:57:36
755 -บุคลากรในศูนย์ภาษาอังกฤษACT - Bell ปริมาณ 12:30:58
756 -นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปริมาณ 12:31:48
757 -ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-bell ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ คุณภาพ 12:32:43
758 -บุคลากรในหน่วยงานทุกคนใช้วัสดุสิ้นเปลืองอย่างประหยัดและปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 12:40:09
759 -บุคลากรในศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell ปริมาณ 12:40:41
760 -บุคลากรในศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell ปริมาณ 12:50:14
761 -นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปริมาณ 12:50:48
762 -บุคลากรในหน่วยงานทุกคนใช้วัสดุสิ้นเปลืองอย่างประหยัและปฏิบัติงานได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 12:51:38
763 -ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ คุณภาพ 12:57:02
764 -ศูนย์ภาษาอังกฤษ Act-Bell ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 13:26:22
765 -ศูนย์ภาษาอังกฤษACT - Bell ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:06:11
766 -บุคลากรในศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell ปริมาณ 14:06:46
767 -บุคลากรในศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell ปริมาณ 14:15:18
768 -ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT -Bell ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:16:09
769 -ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:52:16
770 -นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปริมาณ 14:55:11
771 -ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ คุณภาพ 15:36:16
772 -บุคลากรในศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell ปริมาณ 15:39:03
773 -ครูชาวต่างชาติมีความพึงพอใจที่ได้รับค่าตอบแทนตรงเวลา คุณภาพ 15:40:30
774 -ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bellดำเนินการอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ คุณภาพ 15:41:10
775 -บุคลากรในศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell ปริมาณ 08:55:17
776 -ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ คุณภาพ 08:55:50
777 -ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ คุณภาพ 09:02:24
778 -บุคลากรในศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell ปริมาณ 09:02:37
779 -บุคลากรในศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell ปริมาณ 09:14:30
780 -ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ คุณภาพ 09:14:43
781 -บุคลการในศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell ปริมาณ 09:20:00
782 -ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ คุณภาพ 09:20:25
783 -เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานตามสำนักงานมีจำนวนเพียงพอ ปริมาณ 09:05:12
784 -เครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์ เครือข่าย ทำงานตอบสนองต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 09:05:12
785 -นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 85 สามารถสอบผ่านและมีทักษะภาษาอยู่ในระดับมาตรฐาน คุณภาพ 10:19:39
786 -นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 85 สามารถสอบผ่านและมีทักษะทางภาษาอยู่ในระดับมาตรฐาน คุณภาพ 10:20:26
787 -นักเรีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 85 สามารถสอบผ่านและมีทักษะทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาตรฐาน คุณภาพ 10:21:26
788 -นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 85 ได้เข้าสอบ ปริมาณ 10:22:02
789 -นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 85 ได้เข้าสอบ ปริมาณ 10:22:24
790 -นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 85 ได้เข้าสอบ ปริมาณ 10:34:27
791 -อุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดของโรงเรียน ปริมาณ 08:46:31
792 -เครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์ เครือข่าย ทำงานตอบสนองต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 08:46:31
793 -เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานตามสำนักงานมีจำนวนเพียงพอ ปริมาณ 08:48:02
794 -อุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดของโรงเรียน ปริมาณ 08:48:02
795 -เครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์ เครือข่าย ทำงานตอบสนองต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 08:48:02
796 -วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ มีเพียงพอต่อการใช้งานใน หน่วยงาน ปริมาณ 08:49:31
797 -การบริหารจัดการการทำงานของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 08:49:31
798 -บุคลากรและนักเรียนมีบัญชีการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตทุกคน ปริมาณ 08:49:31
799 -บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนใช้งานเครือข่ายครอบคลุม ตามสิทธิ์ที่ตนได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 08:49:31
800 -บุคลากรของโรงเรียนประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และข้อมูล สารสนเทศในการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนอย่างมีคุณภาพ ปริมาณ 08:50:11
801 -บุคลากรของโรงเรียนประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และข้อมูล สารสนเทศในการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนอย่างมีคุณภาพ คุณภาพ 08:50:11
802 -บุคลากรในชุมชนสามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ ในการประกอบอาชีพและพัฒนางานของตน คุณภาพ 08:50:11
803 -บุคลากรในชุมชนนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการ ประกอบอาชีพและพัฒนางานของตนเอง ปริมาณ 08:50:11
804 -บุคลากรและนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนมีระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภาย ในและภายนอกโรงเรียน ปริมาณ 08:53:26
805 -เครือข่ายของโรงเรียนให้บริการและตอบสนองต่อการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 08:53:26
806 -Domain Name ทั้งหมดของโรงเรียน ปริมาณ 08:53:48
807 -เครือข่ายของโรงเรียนให้บริการและตอบสนองต่อการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 08:53:48
808 -บุคลากรของโรงเรียนสามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามสถานะงาน ที่ตนสังกัด คุณภาพ 08:53:48
809 -IP Number 4 Class (203.62.152.0 - 203.62.155.255) ของโรงเรียน ปริมาณ 08:53:59
810 -บุคลากรและนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนมีระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภาย ในและภายนอกโรงเรียน ปริมาณ 08:53:59
811 -เครือข่ายของโรงเรียนให้บริการและตอบสนองต่อการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 08:53:59
812 -บุคลากรและนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนมีระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภาย ในและภายนอกโรงเรียน ปริมาณ 08:54:11
813 -ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียนจำนวน 1 คน ปริมาณ 08:54:11
814 -เครือข่ายของโรงเรียนให้บริการและตอบสนองต่อการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 08:54:11
815 -บุคลากรของโรงเรียนสามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามสถานะงาน ที่ตนสังกัด คุณภาพ 08:54:11
816 -บุคลากรและนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนมีระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภาย ในและภายนอกโรงเรียน ปริมาณ 08:54:37
817 -ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (SoftProject) ของโรงเรียนจำนวน 1 คน ปริมาณ 08:54:37
818 -เครือข่ายของโรงเรียนให้บริการและตอบสนองต่อการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 08:54:37
819 -ระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนทำงานและตอบสนองต่อ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ คุณภาพ 08:54:37
820 -บุคลากรของโรงเรียนสามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามสถานะงาน ที่ตนสังกัด คุณภาพ 08:54:37
821 -อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 21 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ ระบบโทรทัศน์ อุปกรณ์สำนักงานให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ คุณภาพ 14:47:23
822 -อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 21 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ ระบบโทรทัศน์ ระบบ MATV และระบบ CCTV ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ ปริมาณ 14:45:16
823 -การจ้างบริการจัดเก็บจากหน่วยงานภายนอก ให้เข้ามาบริการจัดเก็บขนมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ส่งผลให้สภาพบรรยากาศภายในโรงเรียน มีบรรยากาศที่ดี ถูกสุขลักษณะและหมดปัญหาเรื่องกลิ่นขยะ และมลพิษทางอากาศ คุณภาพ 14:49:03
824 -มีการจ้างบริการจัดเก็บจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาบริการเก็บขนมูลฝอยภายในโรงเรียน วันจันทร์-วันเสาร์ ปริมาณ 14:52:22
825 -อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 21 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมบำรุงระบบปั้มน้ำประปา ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ ปริมาณ 16:23:41
826 -อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 21 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมบำรุงระบบปั๊มน้ำประปา ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ คุณภาพ 16:23:04
827 -อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 21 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการตรวจสอบและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำประปา น้ำเสียในอาคารเรียนอาคารประกอบ ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ คุณภาพ 16:45:25
828 -อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 21 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการตรวจสอบและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำประปา น้ำเสียในอาคารเรียนอาคารประกอบ ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ ปริมาณ 16:46:25
829 -พืชพันธุ์ไม้ภายในโรงเรียนได้รับการดูแลบำรุงรักษา มีความสวยงามร่มรื่น ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศ คุณภาพ 16:50:17
830 -พื้นที่สีเขียวประมาณ 20,000 ตารางเมตร ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน โดยจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ ปริมาณ 16:52:43
831 -อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 21 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ คุณภาพ 17:19:20
832 -โรงเรียนมีสภาพบรรยากาศที่ดี มีความสวยงาม ร่มรื่น สามารถเป็นที่พักผ่อนสำหรับครู นักเรียน ผู้ปกครองได้เป็นอย่างดีและส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ คุณภาพ 17:25:38
833 -วัสดุอุปกรณ์ประจำศูนย์การเรียนรู้ได้รับการดูแลซ่อมบำรุง และปรับปรุงพัฒนาให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน ปริมาณ 17:28:29
834 -อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 21 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ ปริมาณ 17:36:37
835 -วัสดุอุปกรณ์ประจำศูนย์การเรียนรู้ได้รับการดูแลซ่อมบำรุง และปรับปรุงพัฒนาให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน คุณภาพ 17:48:15
836 -เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์งานสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน ปริมาณ 17:49:31
837 -อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 21 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมบำรุงระบบเครื่องเสียง ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ คุณภาพ 17:56:08
838 -อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 23 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมบำรุงระบบเครื่องเสียง ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ ปริมาณ 17:56:49
839 -อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 23 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมบำรุงระบบลิฟต์ ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ ปริมาณ 18:04:17
840 -อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 21 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมบำรุงระบบลิฟต์ ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ คุณภาพ 18:07:50
841 -อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 21 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมบำรุงระบบตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้า ระบบ MDB ตู้ไฟฟ้าทั้งหมด ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ คุณภาพ 18:16:30
842 -อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 23 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมบำรุงระบบตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้า ระบบ MDB ตู้ไฟฟ้าทั้งหมด ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ ปริมาณ 18:19:10
843 -อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 23 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมบำรุงระบบน้ำประปา ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ ปริมาณ 18:28:10
844 -อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 21 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมบำรุงระบบน้ำประปา ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ คุณภาพ 18:28:33
845 - อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 23 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมบำรุงงานดูแลระบบตู้คอนโทรลระบบน้ำประปา ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ ปริมาณ 08:18:07
846 - อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 21 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมบำรุงงานดูแลระบบตู้คอนโทรลระบบน้ำประปา ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ คุณภาพ 08:18:22
847 -อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 23 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ และคุณภาพน้ำเสีย ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ ปริมาณ 08:22:41
848 -อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 21 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ และคุณภาพน้ำเสีย ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ คุณภาพ 08:23:06
849 -อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 21 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศ ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ คุณภาพ 08:35:53
850 -อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 23 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศ ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ ปริมาณ 08:36:15
851 -อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 21 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ คุณภาพ 08:42:38
852 -อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 23 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ ปริมาณ 08:43:03
853 -อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 21 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมบำรุงระบบโทรทัศน์ ระบบ MATV /TV/นาฬิกา ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ คุณภาพ 08:58:10
854 -อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 23 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมบำรุงระบบโทรทัศน์ ระบบ MATV /TV/นาฬิกา ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ ปริมาณ 08:58:31
855 -อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 21 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมบำรุงระบบโทรทัศน์ ระบบ CCTV ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ คุณภาพ 09:55:43
856 -อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 23 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆ มีการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมบำรุงระบบโทรทัศน์ ระบบ CCTV ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ ปริมาณ 09:56:07
857 -ผู้มาติดต่อหรือผู้ปกครอง สามารถมองเห็นป้ายหรือเครื่องหมายได้อย่างชัดเจน และปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้อง คุณภาพ 14:47:03
858 -มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องหมายการจราจร สำหรับติดตั้งและวางตามจุดพื้นที่ต่างๆ ของโรงเรียน ปริมาณ 14:48:21
859 -ป้ายจราจร-อุปกรณ์ประกอบการจัดทำเครื่องหมายจราจรเป็นเครื่องมือเสริมช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คุณภาพ 15:44:03
860 -มีจำนวนป้ายจราจรและเหล็กกั้น พร้อมด้วยอุปกรณ์สีต่างๆ ที่ใช้ประกอบการทำเครื่องหมายการจราจร ปริมาณ 15:47:37
861 -1.ครูสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการ นำบริบท และภูมิปัญญาของท้องถิ่น มาบูรณาการในการจัด การเรียนรู้ 2.ครูได้มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 3.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ4.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และสอดคล้อง กับท้องถิ่น 5.สถานศึกษามีผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย คุณภาพ 13:51:30
862 -ครูจำนวน 382 คน บุคลากรทุกคน ปริมาณ 13:51:48
863 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ คุณภาพ 10:24:44
864 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา ปริมาณ 13:51:11
865 -1.ครูสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนำบริบท และภูมิปัญญาของท้องถิ่น มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 2.ครูได้มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 3.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และสอดคล้องกับท้องถิ่น 5.สถานศึกษามีผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย คุณภาพ 10:35:18
866 -ครูจำนวน 382 คน บุคลากรทุกคน ปริมาณ 10:35:59
867 -1.ครูสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนำบริบท และภูมิปัญญาของท้องถิ่น มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 2.ครูได้มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 3.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และสอดคล้องกับท้องถิ่น 5.สถานศึกษามีผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย คุณภาพ 11:04:25
868 -ครูจำนวน 382 คน บุคลากรทุกคน ปริมาณ 11:04:32
869 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 2. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้าน กีฬาตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 3. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา คุณภาพ 11:51:10
870 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู 50 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง ปริมาณ 11:51:36
871 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา คุณภาพ 14:19:46
872 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา ปริมาณ 14:20:18
873 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 2. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้าน กีฬาตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 3. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา คุณภาพ 14:42:54
874 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู 50 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง ปริมาณ 14:24:22
875 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู 50 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง ปริมาณ 14:40:38
876 -เป้าหมายเชิงคุณภาพ 1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 2. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้าน กีฬาตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 3. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา คุณภาพ 14:47:43
877 -1.ครูสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนำบริบท และภูมิปัญญาของท้องถิ่น มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 2.ครูได้มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 3.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และสอดคล้องกับท้องถิ่น 5.สถานศึกษามีผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย คุณภาพ 16:03:09
878 -ครูจำนวน 382 คน บุคลากรทุกคน ปริมาณ 16:03:14
879 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา คุณภาพ 10:03:27
880 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา ปริมาณ 10:04:06
881 -ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ คุณภาพ 11:00:01
882 -นักเรียนจำนวน 2,400 คน ปริมาณ 10:59:45
883 -ผู้ปกครองจำนวน 100 คน ปริมาณ 10:58:37
884 -บุคลากรจำนวน 200 คน ปริมาณ 10:59:26
885 -การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง ปริมาณ 10:59:38
886 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน ปริมาณ 11:05:42
887 -2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม ปริมาณ 11:05:54
888 -3.จำนวนครู 50 คน ปริมาณ 11:06:25
889 -4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง ปริมาณ 11:07:06
890 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 7. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้าน กีฬาตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 8. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา ปริมาณ 09:34:04
891 -นักเรียนจำนวน 2,400 คน ปริมาณ 11:17:22
892 -ผู้ปกครองจำนวน 100 คน ปริมาณ 11:17:57
893 -บุคลากรจำนวน 200 คน ปริมาณ 11:18:27
894 -ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ คุณภาพ 11:25:35
895 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา คุณภาพ 13:57:12
896 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา ปริมาณ 13:58:54
897 -นักเรียนจำนวน 2,400 คน ปริมาณ 14:07:49
898 -ผู้ปกครองจำนวน 100 คน ปริมาณ 14:08:05
899 -บุคลากรจำนวน 200 คน ปริมาณ 14:08:12
900 -ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ คุณภาพ 14:08:22
901 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา คุณภาพ 14:35:14
902 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา ปริมาณ 14:35:56
903 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา คุณภาพ 14:45:19
904 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา ปริมาณ 14:45:24
905 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 7. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้าน กีฬาตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 8. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา คุณภาพ 09:26:14
906 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู 50 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง ปริมาณ 09:21:16
907 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 7. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้าน กีฬาตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 8. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา คุณภาพ 09:35:49
908 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู 50 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง ปริมาณ 09:36:07
909 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 7. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้าน กีฬาตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 8. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา คุณภาพ 09:40:49
910 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู 50 คน ปริมาณ 09:41:11
911 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู 50 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง ปริมาณ 10:11:43
912 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 7. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้าน กีฬาตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 8. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา คุณภาพ 10:11:52
913 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา คุณภาพ 10:41:57
914 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา ปริมาณ 10:42:09
915 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา คุณภาพ 10:48:15
916 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา ปริมาณ 10:48:22
917 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 7. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้าน กีฬาตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 8. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา คุณภาพ 11:15:38
918 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู 50 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง ปริมาณ 11:16:02
919 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 7. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้าน กีฬาตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 8. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา คุณภาพ 11:20:46
920 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู 50 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง ปริมาณ 11:21:35
921 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 7. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้าน กีฬาตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 8. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา คุณภาพ 14:05:43
922 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู 50 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง ปริมาณ 14:06:06
923 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู 50 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง ปริมาณ 14:12:51
924 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 7. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้าน กีฬาตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 8. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา คุณภาพ 14:12:57
925 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู 50 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง ปริมาณ 14:16:22
926 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู 50 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง คุณภาพ 14:16:26
927 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู 50 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง ปริมาณ 14:23:20
928 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 7. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้าน กีฬาตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 8. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา คุณภาพ 14:23:37
929 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา คุณภาพ 14:27:22
930 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา ปริมาณ 14:27:27
931 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู 50 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง ปริมาณ 14:29:34
932 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 7. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้าน กีฬาตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 8. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา คุณภาพ 14:29:40
933 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู 50 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง ปริมาณ 14:51:55
934 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 7. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้าน กีฬาตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 8. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา คุณภาพ 14:52:02
935 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู 50 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง ปริมาณ 14:56:37
936 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 7. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้าน กีฬาตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 8. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา คุณภาพ 14:56:43
937 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 7. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้าน กีฬาตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 8. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา คุณภาพ 10:22:55
938 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู 50 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง ปริมาณ 10:23:12
939 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู 50 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง ปริมาณ 10:28:14
940 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 7. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้าน กีฬาตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 8. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา คุณภาพ 10:28:20
941 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู 50 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง ปริมาณ 10:32:34
942 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 7. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้าน กีฬาตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 8. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา คุณภาพ 10:32:39
943 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู 50 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง ปริมาณ 10:36:37
944 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 7. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้าน กีฬาตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 8. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา คุณภาพ 10:36:41
945 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 7. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้าน กีฬาตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 8. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา คุณภาพ 10:39:41
946 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู 50 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง ปริมาณ 10:39:52
947 -1.ครูสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนำบริบท และภูมิปัญญาของท้องถิ่น มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 2.ครูได้มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 3.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และสอดคล้องกับท้องถิ่น 5.สถานศึกษามีผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย คุณภาพ 16:48:41
948 -ครูจำนวน 382 คน บุคลากรทุกคน ปริมาณ 16:48:58
949 -1.ครูสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนำบริบท และภูมิปัญญาของท้องถิ่น มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 2.ครูได้มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 3.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และสอดคล้องกับท้องถิ่น 5.สถานศึกษามีผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย คุณภาพ 17:00:24
950 -ครูจำนวน 382 คน บุคลากรทุกคน ปริมาณ 17:00:29
951 -1.ครูสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนำบริบท และภูมิปัญญาของท้องถิ่น มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 2.ครูได้มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 3.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และสอดคล้องกับท้องถิ่น 5.สถานศึกษามีผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย คุณภาพ 17:11:31
952 -ครูจำนวน 382 คน บุคลากรทุกคน ปริมาณ 17:11:36
953 -การบริหารงานปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 09:11:57
954 -หน่วยงานสระว่ายน้ำ ปริมาณ 09:12:09
955 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา คุณภาพ 09:23:19
956 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา ปริมาณ 09:23:25
957 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา คุณภาพ 09:39:07
958 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา ปริมาณ 09:39:13
959 -การบริหารงานปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 09:57:48
960 -หน่วยงานสระว่ายน้ำ ปริมาณ 09:57:58
961 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา คุณภาพ 10:03:15
962 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา ปริมาณ 10:03:20
963 -การบริหารงานปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 10:20:19
964 -หน่วยงานสระว่ายน้ำ ปริมาณ 10:20:23
965 -การบริหารงานปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 10:39:44
966 -หน่วยงานสระว่ายน้ำ ปริมาณ 10:39:48
967 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา คุณภาพ 10:53:40
968 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา ปริมาณ 10:53:45
969 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา คุณภาพ 11:01:12
970 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา ปริมาณ 11:01:17
971 -การบริหารงานปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 11:02:47
972 -หน่วยงานสระว่ายน้ำ ปริมาณ 11:02:53
973 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา คุณภาพ 11:17:08
974 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา ปริมาณ 11:17:14
975 -การบริหารงานปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 11:17:31
976 -หน่วยงานสระว่ายน้ำ ปริมาณ 11:17:35
977 -การบริหารงานปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:08:43
978 -หน่วยงานสระว่ายน้ำ ปริมาณ 14:08:49
979 -การบริหารงานปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:21:38
980 -หน่วยงานสระว่ายน้ำ ปริมาณ 14:21:42
981 -การบริหารงานปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:30:28
982 -หน่วยงานสระว่ายน้ำ ปริมาณ 14:30:33
983 -การบริหารงานปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:46:43
984 -หน่วยงานสระว่ายน้ำ ปริมาณ 14:46:51
985 -ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา คุณภาพ 07:25:33
986 -บุคลากรจำนวน 444.คน ปริมาณ 07:25:40
987 -ผู้ปกครอง ปริมาณ 07:25:48
988 -ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา คุณภาพ 07:30:35
989 -บุคลากรจำนวน 444.คน ปริมาณ 07:30:39
990 -ผู้ปกครอง ปริมาณ 07:30:44
991 -ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา คุณภาพ 09:58:59
992 -บุคลากรจำนวน 444.คน ปริมาณ 09:59:08
993 -ผู้ปกครอง ปริมาณ 09:59:13
994 -ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการตามจินตนาการ คุณภาพ 13:42:10
995 -ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง คุณภาพ 13:42:29
996 -สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน คุณภาพ 13:43:00
997 -สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา คุณภาพ 13:43:25
998 -นักเรียนจำนวน 5,280 คน (ขึ้นอยู่กับแต่ละกิจกรรม) ปริมาณ 13:43:47
999 -บุคลากรจำนวน 444 คน ปริมาณ 13:44:00
1000 -ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการตามจินตนาการ คุณภาพ 14:07:30
1001 -ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง คุณภาพ 14:07:36
1002 -สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน คุณภาพ 14:08:09
1003 -สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา คุณภาพ 14:08:20
1004 -บุคลากรจำนวน 444.คน ปริมาณ 14:08:28
1005 -นักเรียนจำนวน 5,280 คน (ขึ้นอยู่กับแต่ละกิจกรรม) ปริมาณ 14:08:44
1006 -ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการตามจินตนาการ คุณภาพ 15:20:04
1007 -ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง คุณภาพ 15:20:09
1008 -สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน คุณภาพ 15:20:13
1009 -สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา คุณภาพ 15:20:34
1010 -บุคลากรจำนวน 444.คน ปริมาณ 15:20:43
1011 -นักเรียนจำนวน 5,280 คน (ขึ้นอยู่กับแต่ละกิจกรรม) ปริมาณ 15:20:53
1012 -ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการตามจินตนาการ คุณภาพ 15:28:38
1013 -ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง คุณภาพ 15:28:43
1014 -สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน คุณภาพ 15:28:48
1015 -สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา คุณภาพ 15:28:57
1016 -บุคลากรจำนวน 444.คน ปริมาณ 15:29:02
1017 -นักเรียนจำนวน 5,280 คน (ขึ้นอยู่กับแต่ละกิจกรรม) ปริมาณ 15:29:08
1018 -ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการตามจินตนาการ คุณภาพ 15:43:55
1019 -ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง คุณภาพ 15:44:00
1020 -สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน คุณภาพ 15:44:05
1021 -สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา คุณภาพ 15:44:09
1022 -บุคลากรจำนวน 444.คน ปริมาณ 15:44:13
1023 -นักเรียนจำนวน 5,280 คน (ขึ้นอยู่กับแต่ละกิจกรรม) ปริมาณ 15:44:19
1024 -ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการตามจินตนาการ คุณภาพ 16:15:36
1025 -ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง คุณภาพ 16:15:40
1026 -สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน คุณภาพ 16:15:43
1027 -สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา คุณภาพ 16:15:49
1028 -บุคลากรจำนวน 444.คน ปริมาณ 16:15:53
1029 -นักเรียนจำนวน 5,280 คน (ขึ้นอยู่กับแต่ละกิจกรรม) ปริมาณ 16:15:58
1030 -ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการตามจินตนาการ คุณภาพ 16:24:50
1031 -ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง คุณภาพ 16:25:04
1032 -สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน คุณภาพ 16:25:08
1033 -สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา คุณภาพ 16:25:12
1034 -บุคลากรจำนวน 444.คน ปริมาณ 16:25:16
1035 -นักเรียนจำนวน 5,280 คน (ขึ้นอยู่กับแต่ละกิจกรรม) ปริมาณ 16:25:23
1036 -นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องานมีความพึงพอใจในการให้บริการและได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ คุณภาพ 13:17:48
1037 -นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องานได้รับความสะดวกรวดเร็ว ปริมาณ 13:18:24
1038 -บุคลากรมีการติดต่อสื่อสาร และประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 13:40:58
1039 -จำนวนของวิทยุสื่อสารเพียงพอต่อความต้องการ ปริมาณ 13:41:28
1040 -นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงได้รับการคัดกรองให้ห่างไกลจากยาเสพติด อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:39:21
1041 -มีชุดตรวจหาสารเสพติดจากปัสสาวะ เพียงพอต่อความต้องการ ปริมาณ 14:38:30
1042 -นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทักษะในการป้องกันตนเอเงให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติด คุณภาพ 09:14:13
1043 -นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ปริมาณ 09:15:09
1044 -นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อในโรงเรียนมีความปลอดภัย คุณภาพ 09:39:11
1045 -นักเรียน ครู ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องานทุกคนมีความปลอดภัย ปริมาณ 09:40:24
1046 -1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่6 ปริมาณ 10:00:44
1047 -1.นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณภาพ 10:01:56
1048 -นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปริมาณ 10:22:53
1049 -นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน คุณภาพ 10:24:36
1050 -นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปริมาณ 10:26:11
1051 -นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน คุณภาพ 10:27:24
1052 -บุคลากรในฝ่ายปกครองมีเครื่องวิทยุสื่อสาร ใช้ในการติดต่อสื่อสารอย่างเพียงพอ คุณภาพ 13:02:47
1053 -บุคลากรในฝ่ายปกครอง มีเครื่องมือวิทยุสื่อสารใช้ในการติดต่อสื่อสารทุกคน ปริมาณ 13:03:45
1054 -นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปริมาณ 13:16:58
1055 -นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมรักษาความสะอาด คุณภาพ 13:35:25
1056 -นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปริมาณ 13:29:57
1057 -นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการทำความเคารพ คุณภาพ 13:46:44
1058 -นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปริมาณ 13:33:25
1059 -นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการแต่งเครื่องแบบนักเรียนได้อย่างถูกต้อง คุณภาพ 13:52:41
1060 -นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความตรงต่อเวลา คุณภาพ 14:29:40
1061 -นักเรียนร้อยละ 90 ของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความตรงต่อเวลา ปริมาณ 13:43:35
1062 -ดำเนินการติดต่อ สำรวจและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆตลอดปีการศึกษา คุณภาพ 14:04:14
1063 -ดำเนินการติดต่อ สำรวจและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆตลอดปีการศึกษา ปริมาณ 14:04:43
1064 -นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน มีความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองให้รู้ถึงโทษภัยของโรคเอดส์เพศศึกษา คุณภาพ 14:13:43
1065 -นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ปริมาณ 14:14:24
1066 -นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทักษะในการป้องกันและช่วยเหลือตนเองได้ เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ คุณภาพ 14:24:54
1067 -นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ปริมาณ 14:27:32
1068 -นักเรียน คณะครู บุคลากร และทุกคนได้รับการอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพ 14:34:06
1069 -นักเรียน คณะครู บุคลากร และทุกคนที่เข้ามาติดต่องานกับทางโรงเรียน ปริมาณ 14:35:05
1070 -ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมประชุมประจำปี คุณภาพ 16:51:42
1071 -ผู้ปกครองนักเรียนร้อยบละ 85 เข้าร่วมกิจกรรมประขุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปี ปริมาณ 16:52:09
1072 -ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมประชุมประจำปี คุณภาพ 17:36:25
1073 -ผู้ปกครองนักเรียนร้อยบละ 85 เข้าร่วมกิจกรรมประขุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปี ปริมาณ 17:36:41
1074 -นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้ คุณภาพ 17:43:37
1075 -นักเรียนทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้ ปริมาณ 17:44:02
1076 -มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 18:14:21
1077 -นักเรียนทุกคนได้รับการคัดกรอง จากครูประจำชั้นและครูคู่ชั้น ปริมาณ 18:16:32
1078 -นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของโรงเรียน คุณภาพ 18:48:06
1079 -นักเรียนร้อยละ 95 ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของโรงเรียน ปริมาณ 18:48:36
1080 -นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและปฎิบัติตนในเรื่องเกี่ยวกับยุติธรรมและสันติ คุณภาพ 10:01:05
1081 -นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 - มัธยมศึกษาปีที่6 ปริมาณ 10:01:39
1082 -เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนและชุมชน คุณภาพ 13:28:22
1083 -นักเรียน ครู และผู้ปกครองทุกระดับชั้นได้ร่วมสร้างความสัมพันธ์ และส่งเสริมความเข้าใจอันดี ปริมาณ 14:11:01
1084 -1. งาน โครงการ และกิจกรรมมุ่งส่งเสริมพัฒนาการ ทางด้าน ร่างกาย จิตใจ และมีบุคลิกภาพที่ดี มีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ที่มีคุณภาพ 2. ผู้เรียนสามารถทำงานเป็นทีม และสามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีมีคุณภาพ 3. ผู้เรียนมีวินัยและมีความรับผิดชอบช่วยเหลือในกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียนอย่างเต็มความสามารถ คุณภาพ 15:58:33
1085 -1. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 –มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปริมาณ 15:58:59
1086 -1. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 –มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปริมาณ 16:37:21
1087 -1. งาน โครงการ และกิจกรรมมุ่งส่งเสริมพัฒนาการ ทางด้าน ร่างกาย จิตใจ และมีบุคลิกภาพที่ดี มีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ที่มีคุณภาพ 2. ผู้เรียนสามารถทำงานเป็นทีม และสามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีมีคุณภาพ 3. ผู้เรียนมีวินัยและมีความรับผิดชอบช่วยเหลือในกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียนอย่างเต็มความสามารถ ปริมาณ 16:37:58
1088 -นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีงามตามหลักทางศาสนา คุณภาพ 16:58:31
1089 -นักเรียนชั้นประถามศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่6 ปริมาณ 16:59:02
1090 -นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 - มัธยมศึกษาปีที่6 ปริมาณ 17:00:57
1091 -นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีงามตามหลักทางศาสนา คุณภาพ 17:01:35
1092 -นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 - มัธยมศึกษาปีที่6 คุณภาพ 17:01:48
1093 -นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีงามตามหลักทางศาสนา ปริมาณ 17:02:15
1094 -นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปริมาณ 14:53:05
1095 -นักเรียนทุกคนประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน คุณภาพ 14:57:48
1096 -นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน คุณภาพ 10:11:38
1097 -นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ปริมาณ 10:13:05
1098 -นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ และประดับเข็มวิทยฐานะ คุณภาพ 10:26:05
1099 -นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ และประดับเข็มวิทยฐานะ ปริมาณ 10:27:30
1100 -นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีึความรักความสามัคคีในหมู่คณะและรักในสถาบัน คุณภาพ 10:36:19
1101 -นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะและรักในสถาบัน ปริมาณ 10:37:17
1102 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา คุณภาพ 11:10:44
1103 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา ปริมาณ 11:10:50
1104 -นักเรียนมีระเบียบวินัยในการใช้เครื่องมือสื่อสารในโรงเรียนมากยิ่งขึ้น คุณภาพ 13:13:20
1105 -นักเรียนมีสมาธิและตั้งใจเรียนในชั่วโมงมากยิ่งขึ้น คุณภาพ 13:17:03
1106 -นักเรียนร้อยละ 95 ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบการใช้เครื่องมือสื่อสารในโรงเรียน ปริมาณ 13:15:20
1107 -นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีตู้เก็บโทรศัพท์ในห้องเรียน จำนวน 82 ตู้ ปริมาณ 13:16:18
1108 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา คุณภาพ 13:34:54
1109 -นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ และมีบุคลิกภาพที่ดี มีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ คุณภาพ 14:03:56
1110 -นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ปริมาณ 14:04:24
1111 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา คุณภาพ 15:02:06
1112 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา ปริมาณ 15:02:12
1113 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา คุณภาพ 09:15:26
1114 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา ปริมาณ 09:15:34
1115 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา คุณภาพ 10:29:31
1116 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา ปริมาณ 10:29:45
1117 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา คุณภาพ 11:16:03
1118 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา ปริมาณ 11:16:09
1119 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา คุณภาพ 15:05:03
1120 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา ปริมาณ 15:05:08
1121 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา คุณภาพ 15:12:06
1122 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา ปริมาณ 15:12:11
1123 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา คุณภาพ 08:52:46
1124 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา คุณภาพ 08:52:51
1125 -1.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 2.หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5.ร้อยละ 93 สถานศึกษาดำเนินการจัดการทำนิเทศ ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำไปปรับปรุง การเรียนการสอน 6.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา คุณภาพ 09:12:20
1126 -1.นักเรียนจำนวน 5,280 คน 2.นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 3.จำนวนครู444 คน 4.การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่น 1 แห่ง 5.รางวัลระดับชาติ 6 รางวัล ตลอดปีการศึกษา ปริมาณ 09:12:28
1127 -เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานตามสำนักงานมีจำนวนเพียงพอ ปริมาณ 09:42:54
1128 -เครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์ เครือข่าย ทำงานตอบสนองต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 09:43:03
1129 -บุคลากรของโรงเรียนประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และ ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานและการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ปริมาณ 09:24:47
1130 -บุคลากรของโรงเรียนประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และ ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ คุณภาพ 09:24:50
1131 -เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานตามสำนักงานมีจำนวนเพียงพอ ปริมาณ 20:07:08
1132 -เครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์ เครือข่าย ทำงานตอบสนองต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 20:07:25
1133 -เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องพักครู Bell - EP จำนวน 7 เครื่อง ปริมาณ 13:20:31
1134 -เครื่องคอมพิวเตอร์มีมาตรฐานพร้อมใช้งาน คุณภาพ 13:20:54
1135 -เครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และ อุปกรณ์ เครือข่าย ทำงานตอบสนองต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 12:11:46
1136 -เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานตามสำนักงานมีจำนวนเพียงพอ ปริมาณ 12:13:30
1137 -อุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดของโรงเรียน ปริมาณ 12:14:52
1138 -1. การบริหารตามแผนงานของฝ่ายธุรการ-การเงิน จำนวน 10 แผนงาน ปริมาณ 15:24:28
1139 -2. การให้ความช่วยเหลือและให้ความสนับสนุนหน่วยงานที่ เป็นคาทอลิกและหน่วยงานภายนอก อย่างน้อย ปีการศึกษา ละ 5 หน่วยงานขึ้นไป ปริมาณ 15:24:52
1140 -3.โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ปริมาณ 15:25:15
1141 -4. บุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน จำนวน 19 คน ปริมาณ 15:25:54
1142 -5. นักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.6 ทุกคนและบุคลากรประจำการทุกคน ปริมาณ 15:26:26
1143 -6. นักเรียนที่ขาดแคลน หรือประสบปัญหาทางเศรษฐกิจในแต่ละปีการศึกษา จำนวน 5 ทุน ปริมาณ 15:26:48
1144 -7. นักเรียน ในระดับชั้น ป.1-ม.6 ที่มาสิทธิรับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ ค่าหนังสือเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 4,885 คน และนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 2,360 คน ปริมาณ 15:27:14
1145 -8. บัญชีกองทุนต่าง ๆ ของโรงเรียนจำนวน 8 กองทุน และ บัญชีสวัสดิการโดยครู เจ้าหน้าที่ และพนักงาน จำนวน 2กองทุน ปริมาณ 15:27:35
1146 -9. คณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ปริมาณ 15:28:02
1147 -10. ข้อมูล ของฝ่ายธุรการ-การเงินและของหน่วยงานต่าง ๆ มีการนำไปรวบรวม และวิเคราะห์ทุกปีการศึกษา ปริมาณ 15:28:24
1148 -1.การบริหารจัดการของฝ่ายธุรการ-การเงินเป็นไปตามเป้าหมาย มีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 15:28:48
1149 -2. โรงเรียนมีการให้ความช่วยเหลือและให้ความสนุนหน่วยงานที่เป็นคาทอลิกและหน่วยงานภายนอกเป็นประจำทุกปีอย่างเหมาะสม ตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต คุณภาพ 15:29:12
1150 -3. โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างถูกต้อง มีการกำกับติดตามดูและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนให้บรรลุสำเร็จตามเป้าหมาย คุณภาพ 15:29:32
1151 -4. บุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน ได้รับการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 15:29:50
1152 -5. นักเรียนและบุคลากรทุกคนมีหลักประกันอุบัติเหตุตามวงเงินที่ได้รับการคุ้มครองจากบริษัทประกัน อย่างเหมาะสม คุณภาพ 15:30:12
1153 -6. โรงเรียนให้การช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสม คุณภาพ 15:30:28
1154 -7. การดำเนินการรับ-จ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล เงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเรียนฟรี (ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ ค่าหนังสือเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) และค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนที่มีสิทธิตามที่หน่วยงานต้นสังกัด กำหนดเป็นไปอย่างถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ คุณภาพ 15:30:47
1155 -8. บัญชีกองทุนต่าง ๆ ของโรงเรียน ดำเนินการได้ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกองทุน คุณภาพ 15:31:06
1156 - 9. คณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของแต่ละงาน และร่วมกันแสดงความคิดเห็น คุณภาพ 15:31:25
1157 - 10. ข้อมูลวิเคราะห์ทางการเงินของฝ่ายธุรการ-การเงิน ได้นำไปใช้อ้างอิงในสารสนเทศของโรงเรียน คุณภาพ 15:31:43
1158 -บุคลากรในฝ่ายจำนวน 107 คน ปริมาณ 10:30:12
1159 -บุคลากรทุกคนมีคุณภาพมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามที่กำหนด คุณภาพ 10:30:37
1160 -บุคลากรครูชาวต่างชาติ ได้รับค่าตอบแทนต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่โรงเรียนกำหนด คุณภาพ 11:19:36
1161 -บุคลากรครูชาวต่างชาติ จำนวน 31 คน ปริมาณ 11:19:54
1162 -1. การบริหารจัดการของแผนกธุรการมีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 2. โรงเรียนมีของขวัญเพื่อมอบให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในโอกาสสำคัญอย่างเพียงพอและเหมาะสม และ เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร 3. โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนใหม่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้น มัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 4 ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับชั้น 4. การให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร คุณภาพ 13:41:20
1163 -1.งานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯและสมาคมศิษย์เก่าฯ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ปริมาณ 13:42:00
1164 -1. หน่วยงานที่สังกัดแผนกธุรการ จำนวน 5 หน่วยงาน มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 2. โรงเรียนมีการจัดเตรียมของขวัญสำหรับให้หน่วยงาน จำนวน 7 ฝ่าย เพื่อมอบให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในโอกาสสำคัญ 3. โรงเรียนมีนักเรียนระดับชั้น ป.1 จำนวน 460 คน ระดับชั้น ม.1 จำนวน 460 คน และระดับชั้น ม.4 จำนวน 460 คน ครบตามจำนวน 4. โรงเรียนให้การต้อนรับคณะผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 5. ผู้ปกครองและบุคคลภายนอก 6. คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ปริมาณ 13:42:01
1165 -2.ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน..คน ได้ร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน ปริมาณ 13:42:21
1166 -1.สมาคมผู้ปกครองฯ และสมาคมศิษย์เก่าฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียนเป็นอย่างดี คุณภาพ 13:42:54
1167 -2.ศิษย์เก่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างดี คุณภาพ 13:43:08
1168 -1.จัดเก็บเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 2.รับเงินและจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย 3.มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 4.ติดตามการค้างชำระและทวงหนี้อย่างมีประสิทธิผล 5.จ่ายค่าตอบแทนอย่างมีประสิทธิภาพ 6.สารสนเทศงานบัญชีและรับเงินฝ่ายกิจกรรมมีประสิทธิภาพ 7.ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 13:47:53
1169 -1.นักเรียน 2.ผู้ปกครอง 3.บุคลากร ปริมาณ 13:48:33
1170 -ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ กิจกรรม, ความโดดเด่นและผลงานต่าง ๆ ของโรงเรียนมีการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนได้รับทราบอย่างแพร่หลาย คุณภาพ 13:58:26
1171 -โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงาน กิจกรรม, ความโดดเด่นและผลงานต่าง ๆ ให้สาธารณชมได้รับทราบผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างน้อย 3 สื่อ ปริมาณ 14:00:22
1172 -1.หนังสือเข้า-หนังสือออก ประกาศและคำสั่งของโรงเรียนมีการดำเนินการอย่างถูกต้องทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา และกำหนดเวลา คุณภาพ 14:11:38
1173 -2.ประกาศ, คำสั่งของโรงเรียน และของมูลนิธิฯทุกฉบับมีการเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้ ทราบและตรวจสอบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:11:59
1174 -1.หนังสือเข้า, หนังสือออกของโรงเรียนทุกฉบับมีการดำเนินการส่ง-รับภายในกำหนดเวลาและ ตรวจสอบได้ ปริมาณ 14:15:31
1175 -2.ประกาศ, คำสั่งของโรงเรียน และของมูลนิธิฯทุกฉบับมีการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบและตรวจสอบข้อมูลได้ ปริมาณ 14:15:51
1176 -1. จัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:21:55
1177 -2. ครุภัณฑ์มีการติดตามข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:22:09
1178 -1. บุคลากรในหน่วยงานมีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอและพร้อมต่อการทำงานตลอดปีการศึกษา คุณภาพ 14:22:20
1179 -1. บุคลากรภายในโรงเรียน ปริมาณ 14:22:31
1180 -3. งานสำรวจครุภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ประจำปี ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:22:32
1181 -4. สุ่มตรวจครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:22:56
1182 -2. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างและระบบพัสดุ-ครุภัณฑ์ของโรงเรียนมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ คุณภาพ 14:23:05
1183 -2. ผู้ปกครองนักเรียน ปริมาณ 14:23:07
1184 -5.เพื่อมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานอื่นๆ คุณภาพ 14:23:10
1185 -3. นักเรียน ปริมาณ 14:23:24
1186 -1. บุคลากรแต่ละหน่วยงานภายในโรงเรียน ปริมาณ 14:23:27
1187 -3. จัดซื้อพัสดุเข้าสต๊อกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:23:30
1188 -2. บริษัท ห้างร้านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ปริมาณ 14:23:50
1189 -4. นักเรียนมีหนังสือแบบเรียนทุกรายวิชาอย่างมีคุณภาพและตรงตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด คุณภาพ 14:24:08
1190 -3.นักเรียน ปริมาณ 14:24:02
1191 -4.ผู้ปกครอง ปริมาณ 14:24:18
1192 -4. บริษัท ห้างร้านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ปริมาณ 14:24:25
1193 -5.นักเรียนระดับชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้นใหม่ทุกคนมีอุปกรณ์การเรียนที่มีคุณภาพ คุณภาพ 14:24:32
1194 -1. งานจัดซื้อมีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:25:40
1195 -1. งานพัสดุมีการดำเนินงาน การรับเข้าพัสดุของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:25:49
1196 -1. งานประชาสัมพันธ์ พัฒนาเว็บไซต์ทำเนียบคนเก่งอย่างมีประสิทธิภาพ 2. งานประชาสัมพันธ์ จัดทำแผนปฏิทินโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 3. งานประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 4. งานประชาสัมพันธ์ TV Sinet อย่างมีประสิทธิภาพ 5. งานประชาสัมพันธ์ ส่ง SMS อย่างมีประสิทธิภาพ 6.งานประชาสัมพันธ์ จัดของที่ระลึกโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 7.งานประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลบุคคลภายในและภายนอกหน้าเคาน์เตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:29:11
1197 -3. งานจัดซื้อตั้งเจ้าหนี้และเบิกจ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:29:44
1198 -1. นักเรียน 2. ผู้ปกครอง 3. บุคลากร 4. บุคคลภายนอก ปริมาณ 14:29:57
1199 -2. งานพัสดุมีการดำเนินงาน การจ่ายออกพัสดุของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:30:29
1200 -3. งานพัสดุมีการดำเนินงาน การตรวจนับพัสดุของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:35:06
1201 -6.นักเรียนระดับชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้นใหม่ทุกคนมีเครื่องแบบนักเรียนใหม่ที่มีคุณภาพและถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน คุณภาพ 14:35:52
1202 -4. งานพัสดุได้มีการสุ่มตรวจความถูกต้องของพัสดุของ โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:36:07
1203 -5. งานพัสดุดำเนินงานการเบิกพัสดุครบถ้วนไม่มีพัสดุ ตกค้าง คุณภาพ 14:36:41
1204 -6. งานพัสดุดำเนินงานอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:37:07
1205 -7.นักเรียนระดับชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้นใหม่ทุกคนมีรองเท้านักเรียนและรองเท้าพละที่มีคุณภาพและถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน คุณภาพ 14:42:43
1206 -1. บุคลากรในหน่วยงานจัดซื้อ จำนวน 5 คน ปริมาณ 14:43:31
1207 -2. บุคลากรภายในโรงเรียน ปริมาณ 14:43:51
1208 -3. นักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.6 ปริมาณ 14:44:09
1209 -4. นักเรียนระดับชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และนักเรียนแทรกชั้นที่เข้าใหม่ทุกคน ปริมาณ 14:45:20
1210 -5. บริษัท ห้างร้านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ปริมาณ 14:45:58
1211 -1. บุคลากรภายในโรงเรียน ปริมาณ 15:05:14
1212 -3. นักเรียน ปริมาณ 15:06:16
1213 -4. บริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ปริมาณ 15:06:58
1214 -หน่วยงานรับเงินมีการทำงานอย่างเป็นระบบ มีความน่าเชื่อถือ ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ คุณภาพ 15:07:33
1215 -หน่วยงานรับเงินศูนย์ดนตรีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 1 หน่วยงาน มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ปริมาณ 15:09:02
1216 -1. งานจัดซื้อดำเนินงานจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 15:14:39
1217 -2. งานจัดซื้อจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 15:14:52
1218 -3.ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คุณภาพ 15:15:03
1219 -4.ปฏิบัติงานอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 15:15:23
1220 -1. บุคลากรภายในโรงเรียน ปริมาณ 15:15:56
1221 -2. ร้านค้าภายนอก ปริมาณ 15:16:13
1222 -3. นักเรียน ปริมาณ 15:16:26
1223 -4. ผู้ปกครอง ปริมาณ 15:16:39
1224 -1. การบริหารตามแผนงานของฝ่ายธุรการ-การเงิน จำนวน 10 แผนงาน ปริมาณ 16:20:28
1225 -2. การให้ความช่วยเหลือและให้ความสนับสนุนหน่วยงานที่ เป็นคาทอลิกและหน่วยงานภายนอก อย่างน้อย ปีการศึกษา ละ 5 หน่วยงานขึ้นไป ปริมาณ 16:21:01
1226 -3.โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ปริมาณ 16:21:21
1227 -4. บุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน จำนวน 20 คน ปริมาณ 16:21:41
1228 -5. นักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.6 ทุกคนและบุคลากรประจำการ ทุกคน ปริมาณ 16:21:58
1229 -6. นักเรียนที่ขาดแคลน หรือประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ในแต่ละปีการศึกษา จำนวน 10 ทุน ปริมาณ 14:26:09
1230 -7. นักเรียน ในระดับชั้น ป.1-ม.6 ที่มาสิทธิรับเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ ค่าหนังสือเรียน และค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 4,885 คน และนักเรียนระดับ ชั้น ป.1-ป.6 ที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 2,360 คน ปริมาณ 16:22:47
1231 -8. บัญชีกองทุนต่าง ๆ ของโรงเรียนจำนวน 8 กองทุน และ บัญชีสวัสดิการโดยครู เจ้าหน้าที่ และพนักงาน จำนวน 2 กองทุน ปริมาณ 16:23:14
1232 -3. โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอย่าง ถูกต้อง มีการกำกับติดตามดูและขับเคลื่อนการดำเนินงาน ของโรงเรียนให้บรรลุสำเร็จตามเป้าหมาย คุณภาพ 16:25:21
1233 -4. บุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน ได้รับการพัฒนาตนเองตาม มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ใน การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 16:25:38
1234 -5. นักเรียนและบุคลากรทุกคนมีหลักประกันอุบัติเหตุ ตามวงเงินที่ได้รับการคุ้มครองจากบริษัทประกัน อย่าง เหมาะสม คุณภาพ 16:25:54
1235 -6. โรงเรียนให้การช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน ประสบ ปัญหาทางเศรษฐกิจ ได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสม คุณภาพ 16:26:13
1236 -7. การดำเนินการรับ-จ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเรียนฟรี (ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ ค่า หนังสือเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) และค่าอาหาร เสริม (นม) ให้กับนักเรียนที่มีสิทธิตามที่หน่วยงานต้นสังกัด กำหนดเป็นไปอย่างถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ คุณภาพ 16:27:34
1237 -8. บัญชีสวัสดิการและกองทุนต่าง ๆ ของโรงเรียน ดำเนินการได้ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกองทุน คุณภาพ 14:36:16
1238 - 9. คณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน มีการประชุมเพื่อ รับทราบผลการดำเนินงานของแต่ละงาน และร่วมกัน แสดงความคิดเห็น คุณภาพ 16:28:46
1239 -10. ข้อมูลวิเคราะห์ทางการเงินของฝ่ายธุรการ-การเงิน ได้นำไปใช้อ้างอิงในสารสนเทศของโรงเรียน คุณภาพ 16:29:01
1240 -1.การบริหารจัดการของฝ่ายธุรการ-การเงินเป็น ไปตามเป้าหมาย มีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 16:29:25
1241 -2. โรงเรียนมีการให้ความช่วยเหลือและให้ความสนุนหน่วย งานที่เป็นคาทอลิกและหน่วยงานภายนอกเป็นประจำทุกปี อย่างเหมาะสม ตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาตาม ทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต คุณภาพ 16:29:50
1242 -การประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ และการประสานงานติดต่อในการให้ข้อมูลด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนมีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรอย่างเหมาะสม คุณภาพ 16:53:45
1243 -ผู้ติดต่อกับทางโรงเรียนทางโทรศัพท์ทุกคนได้รับข้อมูลประชาสัมพันธ์และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ปริมาณ 16:54:02
1244 -1. แผนกการเงินมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 10:06:01
1245 -2. แผนกการเงินจัดทำร่างงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 10:06:26
1246 -3. แผนกการเงินมีการรวบรวมข้อมูลการให้ทุนการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 10:07:29
1247 -4. แผนกการเงินมีการดูแล ติดตามค่าธรรมเนียมค้างชำระอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 10:07:24
1248 -5. บุคลากรแผนกการเงินได้รับการติดตามผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 10:07:56
1249 -6. เพื่อประสิทธิภาพในการรวบรวมสารสนเทศของแผนก คุณภาพ 10:08:10
1250 -7. เพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการงานสำนักงานอื่น ๆ คุณภาพ 10:08:20
1251 -1. บุคลากรแผนกการเงิน ปริมาณ 10:09:13
1252 -2. ผู้ปกครอง ปริมาณ 10:09:29
1253 -3. นักเรียน ปริมาณ 10:09:38
1254 -4. บุคลากรภายในโรงเรียน ปริมาณ 10:09:52
1255 -5. บุคลากรภายนอกโรงเรียน ปริมาณ 10:10:06
1256 -1.หน่วยงานรับเงินและจ่ายเงินมีการทำงานอย่างเป็นระบบ มีความน่าเชื่อถื่อ ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ คุณภาพ 12:55:11
1257 -1.หน่วยงานรับเงินและจ่ายเงินของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ปริมาณ 12:54:57
1258 -2.การจัดทำบัญชีรับเงินของโรงเรียนมีการดำเนินการอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้เป็นปัจจุบันและเป็นไปตมกฏหมายที่กำหนดอย่างครบถ้วน คุณภาพ 12:56:18
1259 -2.บัญชีรับเงินของโรงเรียนทุกบัญชีมีการจัดทำและตรวจสอบทุกครั้ง ปริมาณ 12:56:57
1260 -3.การจัดทำบัญชีและงบการเงินของโรงเรียนมีการดำเนินการอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน คุณภาพ 12:58:08
1261 -3.บัญชีของโรงเรียนจำนวน 4 ประเภทและงบการเงินของโรงเรียนได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้อง ปริมาณ 12:58:58
1262 -4.การจัดทำสรุปงบประมาณประจำปีของโรงเรียนมีการดำเนินการอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใสสามารถนำข้อมุลไปใช้วิเคราะห์และวางแผนงบประมาณในการศึกษาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 13:00:28
1263 -4. รายงานสรุปงบประมาณประจำปีของฝ่ายต่างๆ ของโรงเรียนจำนวน 7 ฝ่าย ปริมาณ 13:00:56
1264 -1.หน่วยงานรับเงินและจ่ายเงินมีการทำงานอย่างเป็นระบบ มีความน่าเชื่อถือ ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ คุณภาพ 15:04:48
1265 -2. การจัดทำบัญชีรับเงินของโรงเรียนมีการดำเนินการอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใส สามารถตรวจสสอบได้เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามกฏหมายที่กำหนดอย่างครบถ้วน คุณภาพ 15:05:38
1266 -3.การจัดทำบัญชีแและงบการเงินของโรงเรียนมีการดำเนินการอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเป็นไปตามมาตราฐานการบัญชีและตามกฏมหมายกำหนดอย่างครบถ้วน คุณภาพ 15:06:32
1267 -4.การจัดทำสรุปงบประมาณประจำปีของโรงเรียนมีการดำเนินการอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใส สามารถนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์และวางแผนงบประมาณในการศึกษาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 15:07:30
1268 -1.งานรับเงินและงานจ่ายเงินของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ปริมาณ 15:08:14
1269 -2. บัญชีรับเงินของโรงเรียนทุกบัญชีมีการจัดทำและตรวจสอบทุกครั้ง ปริมาณ 15:08:49
1270 -3.บัญชีของโรงเรียนจำนวน 4 ประเภทและงบการเงินของโรงเรียนได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้อง ปริมาณ 15:09:22
1271 -4.รายงานสรุปงบประมาณประจำปีของฝ่ายต่างๆของโรงเรียนจำนวน 7 ฝ่าย ปริมาณ 15:10:22
1272 -1.ห้องพยาบาล มียา และเวชภัณฑ์ครบตามบัญชียาและเวชภัณฑ์เพียงพอต่อความต้องการ และได้มาตรฐาน คุณภาพ 13:33:13
1273 -2.งานอนามัยมีการดำเนินงานด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 13:33:03
1274 -3.งานอนามัยมีการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการรักษาสุขภาพสำหรับนักเรียนและบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 13:45:11
1275 -4.นักเรียน ป.1 และ ป.6 ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด คุณภาพ 13:45:34
1276 -5.โรงเรียนมีการจัดสวัสดิการด้านการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บุคลากรอย่างเหมาะสม คุณภาพ 13:45:56
1277 -6.นักเรียนระดับ ป.1-ป.6 ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นไปตามสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขกำหนด คุณภาพ 13:46:32
1278 -7.งานอนามัยมีการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการรักษาสุขภาพสำหรับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 13:47:00
1279 -8.นักเรียนและบุคลากรได้รับความรู้ และรู้จักการป้องกันตนเองจากโรคระบาดได้อย่างมีคุณภาพ คุณภาพ 13:47:27
1280 -9.งานอนามัยมีการดำเนินงานด้านการป้องกันโรคระบาดสำหรับนักเรียนและบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 13:47:50
1281 -10.นักเรียนที่ตอบรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้รับวัคซีนตามที่กำหนดอย่างครบถ้วน คุณภาพ 13:48:16
1282 -3.ห้องพยาบาลมียา และเวชภัณฑ์ครบตามบัญชียาและเวชภัณฑ์ที่กำหนดไว้ 101 รายการ ปริมาณ 14:06:08
1283 -11.งานอนามัยมีการดำเนินงานด้านการป้องกันโรคเกี่ยวกับช่องปาก/ฟันสำหรับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:00:13
1284 -1.นักเรียนและบุคลากรทุกคน ปริมาณ 14:02:59
1285 -2.บุคลากรทุกคน ปริมาณ 14:03:19
1286 -4.งานอนามัยมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับส่งเสริมการรักษาสุขภาพให้แก่นักเรียนและบุคลากร อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ปริมาณ 14:05:41
1287 -5.นักเรียน ป.1 และ ป.6 ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ปริมาณ 14:06:34
1288 -6.นักเรียนและบุคลากรทุกคนได้รับความรู้ และรู้จักการป้องกันตนเองจากโรคระบาดได้อย่างมีคุณภาพ ปริมาณ 14:07:00
1289 -7.จัดหาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับนักเรียน ป.1-ม.6 ที่สนใจเข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน 1,000 คน ปริมาณ 14:07:24
1290 -8.จัดตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ สำหรับนักเรียนระดับ ป.1-ป.6 ที่สนใจ จำนวน 100 คน ปริมาณ 14:07:45
1291 -2. . งานจัดซื้อตรวจสอบเอกสารและเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 08:15:44
1292 -2. ผู้ปกครอง ปริมาณ 08:16:01
1293 -1. การบริหารจัดการของแผนกธุรการมีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:00:37
1294 -2. โรงเรียนมีของขวัญเพื่อมอบให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในโอกาสสำคัญอย่างเพียงพอและเหมาะสม และ เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร คุณภาพ 14:01:00
1295 -3. โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนใหม่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 4 ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับชั้น คุณภาพ 14:01:25
1296 -4. การให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร คุณภาพ 14:01:44
1297 -5. หนังสือเข้า-หนังสือออก ประกาศและคำสั่งของโรงเรียนมีการดำเนินการอย่างถูกต้องทั้งในด้าน รูปแบบ เนื้อหา และกำหนดเวลา คุณภาพ 14:02:05
1298 -6. ประกาศ, คำสั่งของโรงเรียน และของมูลนิธิฯทุกฉบับมีการเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้ ทราบและตรวจสอบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:02:27
1299 -1. หน่วยงานที่สังกัดแผนกธุรการ จำนวน 5 หน่วยงาน มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปริมาณ 14:03:10
1300 -2. โรงเรียนมีการจัดเตรียมของขวัญสำหรับให้หน่วยงาน จำนวน 7 ฝ่าย เพื่อมอบให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในโอกาสสำคัญ ปริมาณ 14:03:31
1301 -3. โรงเรียนมีนักเรียนระดับชั้น ป.1 จำนวน 460 คน ระดับชั้น ม.1 จำนวน 460 คน และระดับชั้น ม.4 จำนวน 460 คน ครบตามจำนวน ปริมาณ 14:07:44
1302 -4. โรงเรียนให้การต้อนรับคณะผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียนตลอดปีการศึกษา ปริมาณ 14:08:08
1303 -5. ผู้ปกครองและบุคคลภายนอก ปริมาณ 14:09:19
1304 -6. คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ปริมาณ 14:09:41
1305 -7. หนังสือเข้า, หนังสือออกของโรงเรียนทุกฉบับมีการดำเนินการส่ง-รับภายในกำหนดเวลาและ ตรวจสอบได้ ปริมาณ 14:10:07
1306 -8. ประกาศ, คำสั่งของโรงเรียน และของมูลนิธิฯ ทุกฉบับมีการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบและตรวจสอบข้อมูลได้ ปริมาณ 14:10:39
1307 -1.สมาคมผู้ปกครองฯ และสมาคมศิษย์เก่าฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียนเป็นอย่างดี คุณภาพ 13:04:19
1308 -2.ศิษย์เก่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างดี คุณภาพ 13:04:35
1309 -1.งานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯและสมาคมศิษย์เก่าฯ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ปริมาณ 13:04:53
1310 -2.ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน..คน ได้ร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน ปริมาณ 13:05:09
1311 -1. นักเรียน 2. ผู้ปกครอง 3. บุคลากร 4. บุคคลภายนอก ปริมาณ 14:12:12
1312 -1. งานประชาสัมพันธ์ พัฒนาเว็บไซต์ทำเนียบคนเก่ง อย่างมีประสิทธิภาพ 2. งานประชาสัมพันธ์ จัดทำแผนปฏิทินโรงเรียนอย่าง มีประสิทธิภาพ 3. งานประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ 4. งานประชาสัมพันธ์ TV Sinet อย่างมีประสิทธิภาพ 5. งานประชาสัมพันธ์ ส่ง SMS อย่างมีประสิทธิภาพ 6.งานประชาสัมพันธ์ จัดของที่ระลึกโรงเรียนอย่างมี ประสิทธิภาพ 7.งานประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลบุคคลภายในและภายนอก หน้าเคาน์เตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:12:39
1313 -1.หน่วยงานทะเบียนนักเรียน มีการจัดทำเอกสารงานทะเบียนอย่างถูกต้อง มีฐานข้อมูลนักเรียนที่เป็นปัจจุบันสำหรับการบริหารจัดการของโรงเรียนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:46:56
1314 -2.นักเรียน,บุคลากรและสมาชิกศูนย์ต่าง ๆ ทุกคนมีบัตรประจำตัวเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนการเป็นนักเรียน/บุคลากร/สมาชิกศูนย์ต่าง ๆ ของโรงเรียน คุณภาพ 14:47:27
1315 -1.หน่วยงานทะเบียนนักเรียน จำนวน 1 หน่วยงานมีการดำเนินงานที่เป็นระบบและครบถ้วน ปริมาณ 15:23:12
1316 -2.นักเรียนระดับ ป.1 ป.4 ม.1 ม.4 และนักเรียนแทรกชั้นทุกคน บุคลากร และสมาชิกศูนย์ต่าง ๆ ทุกคน ปริมาณ 15:23:33
1317 -1.งานรับเงินจัดเก็บค่าธรรมเนียมอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 12:19:12
1318 -2.งานรับเงินรับชำระเงินอย่างมีประสิทธิผล คุณภาพ 12:19:24
1319 -3.งานรับเงินติดตามค่าธรรมเนียมค้างชำระอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 12:19:42
1320 -4.การสรุปรายรับประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 12:19:55
1321 -5.ผู้รับบริการเกิดความพึ่งพอใจอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 12:20:04
1322 -ผู้ปกครอง ปริมาณ 12:20:12
1323 -นักเรียน ปริมาณ 12:20:18
1324 -บุคคลากร ปริมาณ 12:20:25
1325 -4. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คุณภาพ 13:15:09
1326 -5. งานจัดซื้อดำเนินงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 13:15:23
1327 -ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นข้อมูลสำหรับการบริหารของโรงเรียนมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและสามารถใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง คุณภาพ 16:21:36
1328 -ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นข้อมูลสำหรับการบริหารของโรงเรียน จำนวน 5 ประเภท มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ปริมาณ 16:22:15
1329 -หน่วยงานรับเงินมีการทำงานอย่างเป็นระบบ มีความน่าเชื่อถือ ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ คุณภาพ 09:24:06
1330 -หน่วยงานรับเงินของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 1 หน่วยงานมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ปริมาณ 09:24:23
1331 -1. มีการเลือกใช้เชื้อเพลิงที่ประหยัดเหมาะสมกับสภาพเครื่องยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 13:32:16
1332 -1. รถโรงเรียนจำนวน 13 คัน ได้รับเชื้อเพลิงครบทุกคันและเพียงพอต่อการใช้งานตลอดปีการศึกษา ปริมาณ 12:46:09
1333 -2. มีการตรวจเช็ค ดูแลซ่อมแซมและบำรุงรักษาได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 13:34:56
1334 -3. สามารถลดระยะเวลาการเดินทางของบุคลากรในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 13:36:02
1335 -4. หน่วยงานมีการบริหารจัดการรายรับ - รายจ่ายสำหรับผู้ประกอบการรถรับ - ส่ง อย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ คุณภาพ 13:38:07
1336 -5. พนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียนมีทักษะในการขับรถ การช่วยเหลือดูแลนักเรียนและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามต้องหลักเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกำหนดอย่างครบถ้วน คุณภาพ 13:42:44
1337 -6. รถรับส่งนักเรียนจำนวน 40 คัน ผ่านเกณฑ์ตรวจสภาพรถตามกฎหมาย และมีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย คุณภาพ 14:19:55
1338 -2. รถของโรงเรียนทุกคันได้รับการซ่อมแซมและบำรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปริมาณ 14:23:17
1339 -3. รถทุกคันของโรงเรียนมีประกันภัย พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ปริมาณ 14:24:18
1340 -4. พนักงานขับรถจำนวน 5 คน ได้รับสวัสดิการเบี้ยเลี้ยงประจำวัน ปริมาณ 14:29:10
1341 -5. หน่วยงานมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้บริการยานพาหนะทุกคันได้อย่างเพียงพอ ปริมาณ 16:27:02
1342 -อาคารเรียน อาคารประกอบ รวมถึงวัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียนอยู่ในสภาพดี มีความมั่นคงแข็งแรง พร้อมใช้งาน มีเพียงพอต่อการใช้งาน คุณภาพ 11:51:09
1343 -วัสดุครุภัณฑ์ อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 24 อาคาร ได้รับการดูแลบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน ปริมาณ 11:51:49
1344 -1. มีการเลือกใช้เชื้อเพลิงที่ประหยัดเหมาะสมกับสภาพเครื่องยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 11:52:51
1345 -2. มีการตรวจเช็ค ดูแลซ่อมแซมและบำรุงรักษาได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 11:53:36
1346 -3. สามารถลดระยะเวลาการเดินทางของบุคลากรในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 11:53:55
1347 -4. หน่วยงานมีการบริหารจัดการรายรับ - รายจ่ายสำหรับผู้ประกอบการรถรับ - ส่ง อย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ คุณภาพ 11:54:09
1348 -5. พนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียนมีทักษะในการขับรถ การช่วยเหลือดูแลนักเรียนและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามต้องหลักเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกำหนดอย่างครบถ้วน คุณภาพ 11:54:23
1349 -6. รถรับส่งนักเรียนจำนวน 40 คัน ผ่านเกณฑ์ตรวจสภาพรถตามกฎหมาย และมีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย คุณภาพ 11:54:39
1350 -1. รถโรงเรียนจำนวน 13 คัน ได้รับเชื้อเพลิงครบทุกคันและเพียงพอต่อการใช้งานตลอดปีการศึกษา ปริมาณ 11:56:22
1351 -2. รถของโรงเรียนทุกคันได้รับการซ่อมแซมและบำรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปริมาณ 11:56:40
1352 -3. รถทุกคันของโรงเรียนมีประกันภัย พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ปริมาณ 11:56:58
1353 -4. พนักงานขับรถจำนวน 5 คน ได้รับสวัสดิการเบี้ยเลี้ยงประจำวัน ปริมาณ 11:57:17
1354 -5. หน่วยงานมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้บริการยานพาหนะทุกคันได้อย่างเพียงพอ ปริมาณ 11:57:40
1355 -วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในหอพักครูต่างชาติ อาคารเซนต์แอนดรูว์ 1 - 2 ได้รับการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน คุณภาพ 14:08:19
1356 -วัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆภายในหอพักครูอาคารซนต์แอนดรูว์ 1-2 จำนวน 53 ห้องได้รับการดูแลซ่อมแซมและบำรุงรักษา ปริมาณ 14:11:34
1357 -จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ รับรองแขกเข้าพักอาศัย ของใช้ที่มีคุณภาพที่ดี พร้อมใช้งานและมีเพียงพอต่อแขกที่มาพัก คุณภาพ 14:35:38
1358 -จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ รับรองแขกผู้เข้าพักอาศัยให้อยู้ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งานและมีเพียงพอต่อการใช้งาน ปริมาณ 14:36:54
1359 -มีการตรวจเช็คความมั่นคงแข็งแรงอาคาร ดูแลรักษาความป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารจอดรถ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน คุณภาพ 14:59:25
1360 -ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในอาคารจอดรถตลอดจนระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารจอดรถ คุณภาพ 15:00:10
1361 -1. บุคลากรทุกคนในฝ่ายฯ มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน ที่เพียงพอ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตลอดปีการศึกษา ปริมาณ 09:18:29
1362 -2.บุคลากรในฝ่ายบริหารทั่วไปจำนวน 27 ท่านได้รับการ สัมมนา ปริมาณ 09:18:52
1363 -3.พนักงานในฝ่ายบริหารทั่วไปจำนวน 60 คนได้รับ ค่าตอบแทนในการทำงานล่วงเวลา ปริมาณ 09:19:12
1364 -4.สินค้าในร้าน (เครื่องดื่ม) มีการจัดจำหน่ายได้อย่างน้อย เดือนละ 4,800 แก้ว ปริมาณ 09:19:45
1365 -5.บุคลากรของประจำสวนบางละมุง จำนวน 1 คน ได้รับค่าตอบแทนครบถ้วนทุกเดือน ปริมาณ 09:20:08
1366 -6.โรงเรียนมีกำไรสุทธิร้อยละ 20 จากการจำหน่ายสินค้า ของที่ระลึก สโมสรอัสสัมชัญยูไนเต็ด ปริมาณ 09:20:30
1367 -1.การบริหารจัดการของฝ่าย มีการดำเนินงานอย่างเป็น ระบบและมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 09:21:17
1368 -2.บุคลากรในสังกัดฝ่ายบริหารทั่วไปได้รับการพัฒนา อย่างมีคุณภาพ คุณภาพ 09:21:37
1369 -3.พนักงานทุกคนที่ทำงานเกินเวลา ได้รับค่าตอบแทนตามที่ โรงเรียนกำหนด คุณภาพ 09:21:58
1370 -4.ร้าน ACT Café มีการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล คุณภาพ 09:22:59
1371 -5.บุคลากรของโรงเรียนได้รับค่าตอบแทนครบถ้วนตามที่ โรงเรียนกำหนด คุณภาพ 09:23:32
1372 -6. สินค้าของที่ระลึกสโมสรอัสสัมชัญยูไนเต็ดมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีปริมาณเพียงพอ คุณภาพ 09:24:10
1373 -ร้อยละ95จากการดูแลซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์อาคารจอดรถให้มีความสะอาดมั่นคงแข็งแรงและสร้างความปลอดภัยต่อนักเรียน ผู้ปกครอง ครูตลอดจนบุคคลภายนอก ที่เข้ามาใช้บริการอาคารจอดรถ คุณภาพ 09:33:35
1374 -ร้อยละ95 จากการดูแลซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์อาคารจอดรถให้มีความสะอาด มั่นคงแข็งแรงและสร้างความปลอดภัยต่อนักเรียน ผู้ปกครอง ครู ตลอดจนบุคคลภายนอก ที่เข้ามาใช้บริการอาคารจอดรถ ปริมาณ 09:36:51
1375 -1. งานร้านค้ามีการบริหารจัดการค่าตอบแทน ให้กับร้านค้า ที่เข้ามาจำหน่ายอาหารภายใน โรงเรียนอย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ คุณภาพ 10:15:56
1376 -2. วัสดุอุปกรณ์เครื่องครัวสำหรับร้านค้าภายนอก มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรงตามที่โรงเรียนกำหนด คุณภาพ 10:16:28
1377 -3. ร้านค้าได้รับการกำกับ ติดตาม ดูแลรักษา ซ่อมแซม อย่างมีระบบ คุณภาพ 10:16:53
1378 -4. ท่อน้ำทิ้งชั้นใต้ดินอาคารโกลเด้นจูบิลี่ สามารถ ระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 10:17:21
1379 -5. ร้านค้าขายอาหารและเครื่องดื่มจาก บุคคลภายนอกที่ได้รับการคัดเลือกมีคุณภาพ และมีมาตรฐานผ่านเกณฑ์การประเมินของคณะ กรรมการฯ โรงเรียน คุณภาพ 10:17:40
1380 -1. ร้านค้าขายอาหารและเครื่องดื่มจากบุคคลภายนอก จำนวน 15 ร้าน ปริมาณ 10:18:06
1381 -2.ร้านค้าขายอาหารและเครื่องดื่มจากบุคคลภายนอก จำนวน 15 ร้านมีวัสดุ อุปกรณ์เครื่องครัวที่เพียงพอ ต่อการใช้งาน ปริมาณ 10:18:36
1382 -4. ท่อน้ำทิ้งชั้นใต้ดินอาคารโกลเด้นจูบิลี่ ได้รับ การบำรุงรักษาปีการศึกษา ละ 2 ครั้ง ปริมาณ 10:19:25
1383 -5. โรงเรียนมีการคัดเลือกร้านค้าขาย อาหารและเครื่องดื่มจากบุคคลภายนอก จำนวน 15 ร้าน ทุกปีการศึกษา ปริมาณ 10:19:51
1384 -3.ร้านค้าขายอาหารและเครื่องดื่มจาก บุคคลภายนอก จำนวน 15 ร้าน มีการ บำรุงรักษาซ่อมแซม ร้านค้าให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งาน ปริมาณ 10:21:20
1385 - นักเรียน ระดับชั้น ป.1 - ป.3 ทุกคน ได้รับประทานอาหาร ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ปริมาณ 12:17:48
1386 -นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะอนามัยและอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ คุณภาพ 12:18:02
1387 -ครัวโรงเรียน จำนวน 5 ครัว ได้รับการสุ่มตรวจอาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ที่นำมาประกอบอาหาร จากกระทรวงสาธาณสุข ปริมาณ 12:17:55
1388 -อาหารและเครื่องดื่มที่ทางโรงเรียนจัดจำหน่ายมีคุณภาพและได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง คุณภาพ 12:18:09
1389 -ร้านจำหน่ายอาหารในครัวต่าง ๆ ของโรงเรียนได้รับการรับรองและได้รับการต่อใบอนุญาตการประกอบร้านค้าในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง คุณภาพ 12:18:22
1390 -ครัวโรงเรียน จำนวน 5 ครัว ได้รับการสุ่มตรวจอาหารสดเช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ที่นำมาประกอบอาหาร จากเขตบางแค (ฝ่ายสิ่งแวดล้อม) ปริมาณ 12:17:41
1391 -บุคลากรผู้สัมผัสอาหารของโรงเรียน จำนวน 52 คนได้รับการตรวจสอบความสะอาด ความปลอดภัยโดยการสว็อกมือจากเขตบางแค (ฝ่าย ปริมาณ 12:19:05
1392 -งานโภชนาการมีการจัดอาหารสำหรับงานเลี้ยง/กิจกรรมต่าง ๆตามใบขอใช้บริการอย่างครบถ้วน คุณภาพ 12:20:36
1393 - บุคลากรและบุคคลภายนอกที่ยื่นใบขอใช้บริการ ปริมาณ 12:20:58
1394 - พนักงานของหน่วยงานโภชนาการได้รับการพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาทักษะการทำงานของตนเองอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 12:21:55
1395 - บุคลากร งานโภชนาการจำนวน 52 คน ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปริมาณ 12:22:14
1396 - บุคคลากรของหน่วยงานโภชนาการได้รับการพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาทักษะการทำงานของตนเองอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 12:22:57
1397 -.บุคลากร งานโภชนาการจำนวน 52 คน ได้เข้าร่วมอบรม ศึกษาดูงาน ปริมาณ 12:23:17
1398 - งานโภชนาการมีอุปกรณ์และภาชนะต่อการใช้งานอย่างเพียงพอ คุณภาพ 12:26:30
1399 - อุปกรณ์-ภาชนะของงานโภชนาการ มีเพียงต่อการใช้งาน ตลอดปีการศึกษา ปริมาณ 12:26:59
1400 -ผู้อำนวยการมีวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่เพียงพออุปกรณ์สำนักงานอยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานได้ตลอดปีการศึกษา คุณภาพ 10:24:42
1401 -มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่เพียงพออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปริมาณ 10:24:58
1402 -งานโภชนาการมี อุปกรณ์ วัสดุภัณฑ์ต่อการใช้งานอย่างเพียงพอ คุณภาพ 15:53:39
1403 -บุคลากรผู้สัมผัสอาหารของโรงเรียน จำนวน 52 คน ได้รับการตรวจสอบความสะอาด ความปลอดภัยโดยการสว็อกมือจากกระทรวงสาธารณสุข ปริมาณ 15:58:38
1404 -บุคลากรผู้สัมผัสอาหารของโรงเรียน จำนวน 52 คน ได้รับการตรวจสอบความสะอาด ความปลอดภัยโดยการสว็อกมือจากกระทรวงสาธารณสุข ปริมาณ 15:58:38
1405 -1.นักกีฬาโครงการพิเศษ(ฟุตบอลและบาสเกตบอล) จำนวน 130 คน ปริมาณ 09:28:39
1406 -2. ผู้ฝึกสอนและทีมงานนักกีฬาโครงการพิเศษ จำนวน 18 คน ปริมาณ 09:29:12
1407 -3.บ้านพักนักกีฬาโครงการพิเศษ จำนวน 1 หลัง มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานที่เพียงพออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปริมาณ 09:29:39
1408 -4.มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่เพียงพออยู่ใน สภาพพร้อมใช้งาน ปริมาณ 09:29:55
1409 -5.สนามฝึกซ้อมคลองทวีวัฒนาจำนวน 1สนามมีการใช้ ฝึกสำหรับการซ้อมตลอดปีการศึกษา ปริมาณ 09:30:15
1410 -7.โรงเรียนมีกำไรสุทธิร้อยละ 20 จากการจำหน่าย สินค้าของที่ระลึก สโมสรอัสสัมชัญยูไนเต็ด ปริมาณ 09:31:12
1411 -6.ผู้ปกครองและนักกีฬาโครงการพิเศษ จำนวน 260 คน เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง และพิธีมอบทุนนักกีฬา โครงการพิเศษ ปริมาณ 09:32:01
1412 -1.โรงเรียนมีการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ นักเรียนของโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือมีความโดดเด่นด้านต่าง ๆ ให้ได้รับทุนการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาตามทิศทาง การศึกษาในแนวมงฟอร์ตอย่างต่อเนื่อง คุณภาพ 09:32:20
1413 -2.นักกีฬาโครงการพิเศษได้รับการส่งเสริมให้มีผลงาน ระดับชาติและนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 09:32:38
1414 -3.งานนักกีฬาโครงการพิเศษมีการบริหารจัดการอย่าง เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ สำนักงานที่เพียงพอ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดปีการศึกษา คุณภาพ 09:32:58
1415 -4.โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความ สะดวกสำหรับการส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถ พิเศษสู่ความเป็นเลิศได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 09:33:19
1416 -5.นักกีฬาโครงการพิเศษที่มีวินัยดี ความประพฤติดี เรียนดี ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด ได้รับการสร้าง โรงเรียนอย่างเหมาะสมขวัญและกำลังใจจากทาง คุณภาพ 09:35:31
1417 -5.ผู้ฝึกสอนและทีมงาน และนักกีฬาโครงการพิเศษมี ผลงานการแข่งขันตาม KPI ที่โรงเรียนกำหนดไว้ได้รับ การสร้างขวัญและกำลังใจจากทางโรงเรียนอย่างเหมาะสม คุณภาพ 09:35:54
1418 -6.ผู้ปกครองและนักกีฬาโครงการพิเศษ มีความเข้าใจ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย ที่โรงเรียนกำหนดไว้ เป็นอย่างดี คุณภาพ 09:36:07
1419 -7.นักกีฬาโครงการพิเศษที่เจ็บป่วยได้รับการช่วยเหลือ จากทางโรงเรียนอย่างเป็นระบบ คุณภาพ 09:36:21
1420 -8.สินค้าของที่ระลึกสโมสรอัสสัมชัญยูไนเต็ดมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีปริมาณเพียงพอ คุณภาพ 09:36:40
1421 -7. ร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มของโรงเรียนภายในบริเวณโรงเรียนและโรงอาหารจำนวน 12 ร้าน ปริมาณ 10:33:09
1422 -6. ระบบโปรแกรม Food Court จำนวน 1 โปรแกรม ปริมาณ 10:29:27
1423 -6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการร้านจำหน่ายอาหารต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพ คุณภาพ 10:30:41
1424 -7. อาหารและเครื่องดื่มที่ทางโรงเรียนจัดจำหน่าย มีคุณภาพและได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง คุณภาพ 10:31:25
1425 -8. โปรแกรมระบบ Food Court สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีอุปกรณ์ที่พร้อมต่อการใช้งานได้ตลอดเวลา คุณภาพ 10:32:37
1426 -9.โรงเรียนมีการบริหารจัดการร้านจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารประเภทต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพ คุณภาพ 10:34:18
1427 -10.ร้าน ACT Pung Nom มีการบริการเครื่องดื่มประเภทนมที่มีคุณภาพ คุณภาพ 10:38:00
1428 -1. ร้านจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนและการเรียนของโรงเรียน (Big A.) มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 2.โรงเรียนสามารถจัดหาและจัดจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนสำหรับ นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรของโรงเรียนได้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ 3.วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการทำงานของงานสเตชั่นเนอรี่ทุกชิ้นอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอย่างทีประสิทธิภาพ คุณภาพ 11:16:56
1429 -1.ร้านจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนของโรงเรียน (Big A.) จำนวน 1 ร้าน 2.นักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรทุกคน 3.วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการทำงานของงานสเตชั่นเนอรี่ทุกชิ้นอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน ปริมาณ 11:22:07
1430 -1.ร้านจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนและการเรียนของ โรงเรียน (Big A) มีการบริหารจัดอย่างอย่างมี ประสิทธิภาพ คุณภาพ 13:39:16
1431 -2.โรงเรียนสามารถจัดหาและจัดจำหน่ายอุปกรณ์และ เครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนสำหรับ นักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรของโรงเรียนได้อย่างเพียงพอ และมีคุณภาพ คุณภาพ 13:39:44
1432 -3.วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการทำงานของงาน สเตชั่นเนอรี่ทุกชิ้นอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอย่าง มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 13:42:09
1433 -1.ร้านจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์ การเรียนของโรงเรียน (Big A) จำนวน 1 ร้าน ปริมาณ 13:51:00
1434 -2.นักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรทุกคน ปริมาณ 13:52:27
1435 -3.วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการทำงานของงานสเตชั่นเนอรี่ทุกชิ้นอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน ปริมาณ 13:54:21
1436 -ผู้อำนวยการมีวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่เพียงพออุปกรณ์สำนักงานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดปีกการศึกษา คุณภาพ 10:24:37
1437 -มีวัสดุเปุกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่เพียงพออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปริมาณ 10:25:06
1438 -1. วัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานสาธารณูปโภค มีเพียงพอต่อการใช้งาน ปริมาณ 12:22:19
1439 -2. ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษามอเตอร์และปั๊มน้ำ จำนวน 107 ปั๊ม ปริมาณ 12:22:58
1440 -3. ตรวจสอบและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าอาคารเรียนอาคารประกอบ จำนวน 24 อาคาร ปริมาณ 12:23:26
1441 -4. ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 9 หม้อแปลง ปริมาณ 12:23:52
1442 -5. ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเสียงในอาคารเรียน อาคารจำนวน 24 อาคาร และภาคสนาม ปริมาณ 12:24:22
1443 -6.ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบลิฟต์ จำนวน 6 จุด ปริมาณ 12:25:41
1444 -7. ดูแลซ่อมบำรุงรักษาระบบตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้า จำนวน 25 ตู้ ปริมาณ 12:26:15
1445 -8. ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปาในอาคารเรียน อาคาร ประกอบ จำนวน 24 อาคาร ปริมาณ 12:26:43
1446 -9. ดูแลซ่อมบำรุงรักษาระบบตู้คอนโทรล ระบบประปาจำนวน 65 ตู้ ปริมาณ 12:27:08
1447 -10. ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ น้ำเสีย ในการอุปโภคบริโภค ของจำนวนนักเรียน ครู บุคาลากร ภายในโรงเรียน ปริมาณ 12:27:55
1448 -11. ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ SPLIT TYPE ระบบท่อส่งน้ำเย็น AIR COOLED CHILLER และเครื่องปรับอากาศระบบ VRV/VRF ปริมาณ 12:28:23
1449 -12. ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 98 หมายเลข ปริมาณ 12:28:51
1450 -13. ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบ MATV/TV ห้องเรียนห้องประชุม ภายในอาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 70 เครื่อง ปริมาณ 12:29:33
1451 -14. ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบ CCTV จำนวน 344 จุด ปริมาณ 12:29:53
1452 -1. อุปกรณ์สำนักงานสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน คุณภาพ 12:30:19
1453 -2. มีการซ่อมบำรุงรักษามอเตอร์และปั๊มน้ำให้มีประสิทธิภาพพร้อมต่อการใช้งาน คุณภาพ 12:30:39
1454 -3. ได้รับการตรวจสอบการ ใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 12:31:07
1455 -4. อาคารเรียนอาคารประกอบมีอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าที่พร้อมใช้งาน มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ คุณภาพ 12:31:25
1456 -5. อาคารเรียน อาคารประกอบมีอุปกรณ์ระบบเครื่องเสียงที่พร้อมใช้งาน มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ คุณภาพ 12:31:45
1457 -6. อาคารเรียน อาคารประกอบ มีระบบลิฟต์ที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ คุณภาพ 12:32:31
1458 -7. อาคารเรียน อาคารประกอบ มีระบบตู้คอนโทรลไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย คุณภาพ 12:32:52
1459 -8. สถานศึกษามีการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ คุณภาพ 12:33:18
1460 - 9. ระบบโทรศัพท์ภายในโรงเรียน มีประสิทธิภาพพร้อมใช้ งานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ คุณภาพ 12:33:42
1461 -10. ระบบ MATV ภายในโรงเรียนมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ คุณภาพ 12:34:10
1462 -11. ระบบ CCTV ภายในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน สามารถบันทึกเหตุการณ์ได้อย่างครบถ้วน คุณภาพ 12:34:40
1463 -ผู้อำนวยการมีวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่เพียงพอ อุปกรณ์สำนักงาอยุ่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดปีการศึกษา คุณภาพ 13:21:55
1464 -มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่เพียงพออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปริมาณ 13:22:25
1465 -ผู้อำนวยการมีวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่เพียงพออุปกรณ์สำนักงานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดปีการศึกษา คุณภาพ 15:29:32
1466 -มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่เพียงพออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปริมาณ 15:30:03
1467 -การประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ผลงาน/ความโดดเด่นของโรงเรียนในด้านต่าง ๆผ่านการออกแบบ, ภาพนิ่งและป้ายโฆษณารูปแบบต่าง ๆ มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนได้รับทราบอย่างแพร่หลาย คุณภาพ 09:52:59
1468 - การออกแบบ, ภาพนิ่งและป้ายโฆษณากิจกรรมต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในโรงเรียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม/ผลงาน/ความโดดเด่นของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ปริมาณ 09:53:27
1469 -บุคลากรได้รับการเข้าร่วมการจัดสัมมนาจำนวน 20 คน ปริมาณ 10:29:23
1470 -บุคลากรในสำนักผุ้อำนวยการได้รับความรุ้จากการสัมมนาร้อยละร้อย คุณภาพ 10:29:51
1471 -มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่เพียงพออุปกรณ์สำนักงานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดปีการศึกษา คุณภาพ 13:26:18
1472 -มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่เพียงพออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปริมาณ 13:26:35
1473 -บุคลากรในโรงเรียนได้สวัสดิการอย่างมีคุณภาพและเหมาะสม คุณภาพ 13:44:48
1474 -บุคลากรในโรงเรียน ร้อยละ 95 ได้สวัสดิการอย่างเหมาะสม ปริมาณ 13:45:23
1475 -ครูประพฤติปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา คุณภาพ 14:00:11
1476 -ครูร้อยละ 85 ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ ปริมาณ 14:00:53
1477 -ครูเกษียณร้อยละร้อยได้รับสวัสดิการทุกคน คุณภาพ 14:18:18
1478 -ครูเกษียณจำนวน 9 คนได้รับสวัสดิการจากโรงเรียน ปริมาณ 14:18:48
1479 -หน่วยงานจ่ายเงินของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 1 หน่วยงานมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ปริมาณ 14:45:59
1480 -หน่วยงานจ่ายเงินมีการทำงานอย่างเป็นระบบ มีความน่าเชื่อถือ ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ คุณภาพ 14:46:16
1481 -ผู้อำนวยการมีวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่เพียงพออุปกรณ์สำนักงานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดปีการศึกษา คุณภาพ 12:15:50
1482 -มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่เพียงพออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปริมาณ 12:16:38
1483 -การสรรหาบุคลากรให้มีคุณภาพ คุณภาพ 18:21:15
1484 -การประเมินบุคลากรมีคุณภาพ คุณภาพ 18:21:38
1485 -การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ คุณภาพ 18:22:04
1486 -การให้พ้นสภาพอย่างยุติธรรม คุณภาพ 18:22:28
1487 -ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา คุณภาพ 18:23:36
1488 -ข้อมูลของผู้บริหาร ด้านการจัดการถูกต้องครบถ้วน คุณภาพ 18:24:22
1489 -การสรรหาบุคลากร ปริมาณ 18:24:51
1490 -การธำรงรักษา ปริมาณ 18:25:08
1491 -การพัฒนา ปริมาณ 18:25:28
1492 -การพ้นสภาพ ปริมาณ 18:25:52
1493 -ข้อมูลผู้บริหารด้านงานบุคคล ปริมาณ 18:26:18
1494 -ข้อมูลด้านการบริหารและพัฒนา ปริมาณ 18:26:46
1495 -บุคลากรทุกคนมีคุณภาพมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามที่กำหนด คุณภาพ 15:06:03
1496 -บุคลากรในฝ่าย จำนวน 107 คน ปริมาณ 15:06:16
1497 -บุคลากรในหน่วยงานมีวัสดุ อุปกรณ์ที่เพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน คุณภาพ 13:15:55
1498 -บุคลากรในหน่วยงานบริหารฝ่ายและกิจกรรมนักเรียนจำนวน 7 คน มีวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน ปริมาณ 13:16:00
1499 -บุคลากรในฝ่าย มีความผูกพันธ์กับองค์กรสูงขึ้น คุณภาพ 14:11:20
1500 -บุคลากรในฝ่ายกิจกรรม จำนวน 28 คน ปริมาณ 14:11:41
1501 -บุคลากรฝ่ายกิจกรรม มีการพัฒนาตนเองเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ คุณภาพ 14:39:59
1502 -จัดการประชุมสัมมนาบุคลากรฝ่ายกิจกรรม ภายในโรงเรียน เทอมละ 2 ครั้ง ปริมาณ 14:40:30
1503 -จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก เทอมละ 1 ครั้ง ปริมาณ 14:40:54
1504 -บุคลากรในฝ่ายกิจกรรมเข้าร่วมการอบรมภายนอก เทอมละ 3 ครั้ง ปริมาณ 14:41:42
1505 -บุคลากรมีการพัฒนามาตรฐานคุณภาพในการปฏิบัติงานดีขึ้น คุณภาพ 15:53:35
1506 -บุคลากรในฝ่าย จำนวน 28 คน ปริมาณ 15:53:47
1507 -ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับทราบผลงานของโรงเรียนและมีความภาคภูมิใจในโรงเรียน คุณภาพ 15:22:23
1508 -ผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 5,000 คน ปริมาณ 15:22:44
1509 -1.สนามฟุตบอล 2 สนามและอาคารอัฒจันทร์ 1 หลัง และบริเวณรอบสนามฟุตบอลอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปริมาณ 13:37:31
1510 -1. สนามฟุตบอลและอาคารอัฒจันทร์ได้รับการ ตรวจสอบและผ่านการรับรองมาตรฐานจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย คุณภาพ 12:26:24
1511 -2. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมผู้การเรียนรู้ของเรียนทางด้านกีฬาอย่างมีคุณภาพ คุณภาพ 12:26:56
1512 -3. งานอัฒจันท์และสนามฟุตบอลมีการทำงานที่เป็น ระบบ มีมาตรฐานและสามารถดำเนินงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 12:27:34
1513 -2.ลู่วิ่งสนามว่องประชานุกูล จำนวน 1 ลู่ ปริมาณ 13:37:39
1514 -4.ลู่วิ่งสนามว่องประชานุกูล ได้รับการซ่อมแซมพื้นอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่โรงเรียน คุณภาพ 13:37:14
1515 -3.ไฟสปอร์ตไลท์สนามฟุตบอลราฟาแอลได้รับการเปลี่ยน จำนวน 4 ชุด ปริมาณ 13:39:54
1516 -5.ไฟสปอร์ตไลท์สนามฟุตบอลราฟาแอลสามารถให้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณภาพ 13:40:20
1517 -4.อาคารอัฒจันทร์ 1 อาคาร ปริมาณ 13:43:17
1518 -6.อาคารอัฒจันทร์ได้รับการซ่อมแซมพื้นอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่โรงเรียน คุณภาพ 13:44:02
1519 -บุคลากรและนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ปริมาณ 10:11:29
1520 -ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้การให้และการแบ่งปันตามแนวทางการจัดการศึกษามงฟอร์ตอย่างมีคุณภาพ คุณภาพ 10:11:36
1521 -Domain Name ทั้งหมดของโรงเรียน ปริมาณ 10:11:42
1522 -IP Number 4 Class (203.62.152.0 - 203.62.155.255) ของโรงเรียน ปริมาณ 10:11:58
1523 -ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียนจำนวน 1 คน ปริมาณ 10:12:11
1524 -เยาวชนของชุมชนรอบโรงเรียนจำนวนไม่น้อยกว่า 250 คน ปริมาณ 10:12:25
1525 -ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (SoftProject) ของโรงเรียนจำนวน 1 คน ปริมาณ 10:12:28
1526 -พื้นที่การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ SWIS ปริมาณ 10:12:41
1527 -เครือข่ายของโรงเรียนให้บริการและตอบสนองต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 10:13:18
1528 -ระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนทำงานและตอบสนองต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 10:13:37
1529 -บุคลากรของโรงเรียนสามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลต่างๆของโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามสถานะงานที่ตนสังกัด คุณภาพ 10:13:57
1530 -การบริการข้อมูลด้านสารสนเทศและการบริหารจัดการระบบ SWIS มีข้อมูลที่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 10:14:21
1531 -บุคลากรมีคุณภาพมาตรฐาน คุณภาพ 10:15:32
1532 -สมาชิกมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ฟิตเนสในระดับดีขึ้นไป คุณภาพ 10:15:33
1533 -อุปกรณ์เครื่องเสียง 5 ชุดและแสงสี 1 ชุด ปริมาณ 10:15:38
1534 -อุปกรณ์เครื่องเสียง 5 ชุดแสงสี 1 ชุด มีคุณภาพและมีความพร้อมต่อการใช้งาน คุณภาพ 10:15:49
1535 -บุคลากรในฝ่ายกิจกรรมจำนวน 107 คน ปริมาณ 10:15:50
1536 -สมาชิกศูนย์ฟิตเนสเข้าใช้บริการไม่น้อยกว่า 4,000 ครั้งต่อปี ปริมาณ 10:15:59
1537 -สมาชิกศูนย์ฟิตเนสเข้าใช้บริการไม่น้อยกว่า 4,000 ครั้งต่อปี ปริมาณ 10:15:59
1538 -สมาชิกบุคคลภายนอกไม่น้อยกว่า 150 คน ปริมาณ 10:16:15
1539 -นักเรียนมีการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีมากขึ้น คุณภาพ 10:16:25
1540 -นักเรียนมีทักษะทางกีฬาสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้อย่างมีคุณภาพ คุณภาพ 10:16:29
1541 -การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ คุณภาพ 10:16:32
1542 -นักเรียนมีทักษะทางกีฬาสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้อย่างมีคุณภาพ คุณภาพ 10:16:43
1543 -นักเรียนสายสหศิลป์และการแสดง จำนวน 25 คน ปริมาณ 10:16:44
1544 -มีจำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 20 คน ปริมาณ 10:17:01
1545 -นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด คุณภาพ 10:18:14
1546 -ผู้เรียนมีความพึงพอใจระดับดีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน คุณภาพ 10:18:28
1547 -นักเรียนเลือกเรียนจำนวน 2,500 คน ปริมาณ 10:18:52
1548 -อุปกรณ์ภายในศูนย์ดนตรีมีคุณภาพและพร้อมสำหรับการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา คุณภาพ 10:19:06
1549 -ห้องเรียน 60 ห้อง เครื่องดนตรี 217 ชิ้น ปริมาณ 10:19:50
1550 -อุปกรณ์ เครื่องออกกำลังกายภายในศูนย์ฟิตเนสมีคุณภาพและพร้อมให้บริการตลอดปีการศึกษา คุณภาพ 10:19:52
1551 -ผู้ร่วมกิจกรรมจากทั้งภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า 400 คน ปริมาณ 10:20:27
1552 -ห้องศูนย์ฟิตเนสและห้องคลาส จำนวน 2 ห้อง อุปกรณ์ เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 160 ชิ้น ปริมาณ 10:20:37
1553 -เพื่อเผยเพร่ความโดดเด่นของโรงเรียนทางด้านสุนทรียภาพ(ดนตรี) คุณภาพ 10:20:58
1554 - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีสู่ความเป็นเลิศ คุณภาพ 10:21:23
1555 -เพื่อให้การจัดการประกวดเป็นไปอย่างมีคุณภาพ คุณภาพ 10:21:35
1556 - สระว่ายน้ำมีคุณภาพน้ำที่สะอาดตามเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพ 10:25:19
1557 - สะว่ายน้ำจำนวน 2 สระ (ขนาด 25 เมตรและ 50 เมตร) ปริมาณ 10:25:15
1558 -นักเรียนร่วมแสดงจำนวน 800 คน ปริมาณ 10:28:22
1559 -นักเรียนจำนวน 800 คนสามารถสร้างผลงานสุนทรียภาพทางดนตรีได้ คุณภาพ 10:28:39
1560 -นักเรียนวงสตริงคอมโบมีจำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 20 คน คุณภาพ 10:29:25
1561 -บุคลากรในหน่วยงานมีวัสดุ อุปกรณ์ที่เพียงพอ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีคุณภาพสูงสุด คุณภาพ 10:29:31
1562 -นักเรียนมีทักษะความสามารถทางดนตรี สามารถแสดงความสามารถได้อย่างมีคุณภาพ คุณภาพ 10:29:37
1563 -บุคลากรในหน่วยงาน จำนวน 63 คน มีวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน ปริมาณ 10:29:46
1564 -นักเรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นจนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 10:29:50
1565 -นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า 200 คน ปริมาณ 10:30:11
1566 -1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะเพิ่มมากขึ้น คุณภาพ 10:30:42
1567 -2. มีการเผยแพร่ความโดดเด่นของโรงเรียนทางด้านสุนทรียภาพ(กีฬา)ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างแพร่หลาย คุณภาพ 10:31:17
1568 -นักเรียนวงขับร้องประสานเสียงมีจำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 25 คน ปริมาณ 10:31:24
1569 -นักเรียนมีทักษะทางดนตรีสามารถแสดงได้อย่างมีคุณภาพ คุณภาพ 10:31:57
1570 -นักเรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นจนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 10:33:20
1571 -เชิงปริมาณ : 1. จำหน่ายสลากคริสต์มาสจำนวน 2,900 เล่ม ปริมาณ 10:35:10
1572 -ชุมชนมีความพึงพอใจในระดับดีต่อการจัดการของโรงเรียน คุณภาพ 10:35:23
1573 -เชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจากผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่าในการระดมทุนเพื่อจัดกองทุนเพิ่มเติมในเงินเดือน/สวัสดิการแก่บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 10:35:35
1574 -คณะกรรมการจำนวน 20 คน ปริมาณ 10:35:50
1575 -นักเรียนจำนวน 460 คนต่อปี ปริมาณ 10:36:25
1576 -1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด คุณภาพ 10:37:16
1577 -นักเรียนเป็นผู้ที่ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม คุณภาพ 10:37:50
1578 -นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปริมาณ 10:38:09
1579 -2.ผู้เรียนมีความพึงพอใจระดับดีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน คุณภาพ 10:38:10
1580 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งจากภายในและภายนอกไม่น้อยกว่า 300 คน ปริมาณ 10:39:05
1581 -นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด คุณภาพ 10:39:14
1582 -ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาทักษะเพิ่มมากขึ้น คุณภาพ 10:45:34
1583 -มีการเผยแพร่ความโดดเด่นของโรงเรียนทางด้านสุนทรียภาพ(กีฬา)ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างแพร่หลาย คุณภาพ 10:45:47
1584 -ผู้เรียนมีความพึงพอใจระดับดีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน คุณภาพ 10:39:26
1585 -นักเรียนร่วมกิจกรรมจำนวน 1,500 คน ปริมาณ 10:39:43
1586 -นักเรียนมีทักษะทางกีฬาสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้อย่างมีคุณภาพ คุณภาพ 10:40:12
1587 -นักเรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นจนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 10:40:30
1588 -มีจำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 15 คน ปริมาณ 10:40:51
1589 -ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้การให้และการแบ่งปันตามแนวทางการจัดการศึกษามงฟอร์ดอย่างมีคุณภาพ คุณภาพ 10:42:28
1590 -เยาวชนของชุมชนรอบโรงเรียนจำนวนไม่น้อยกว่า 250 คน ปริมาณ 10:42:49
1591 -นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด คุณภาพ 12:00:09
1592 -ผู้เรียนมีความพึงพอใจระดับดีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน คุณภาพ 12:00:13
1593 -นักเรียนเลือกเรียนนอกเวลาจำนวน 880 คน ปริมาณ 12:00:17
1594 -นักเรียนเลือกเรียนวันเสาร์ จำนวน 200 คน ปริมาณ 12:00:22
1595 - บุคลากรในหน่วยงานมีวัสดุ อุปกรณ์ที่เพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีคุณภาพสูงสุด คุณภาพ 10:44:42
1596 - นักเรียนจำนวน 10 คน ปริมาณ 10:45:06
1597 -บุคลากรในหน่วยงานสระว่ายน้ำจำนวน 3 คน มีวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน ปริมาณ 10:45:14
1598 -นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาในการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศตามแนวการศึกษามงฟอร์ต คุณภาพ 10:45:43
1599 -บุคลากรอัตราจ้างรายปีได้รับค่าจ้างอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย คุณภาพ 10:47:28
1600 -บุคลากรอัตราจ้างรายปีศูนย์ดนตรีจำนวน 12 คน ปริมาณ 10:47:38
1601 -นักเรียนมีทักษะทางดนตรีแสดงความสามารถได้อย่างมีคุณภาพ คุณภาพ 10:47:51
1602 -นักเรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นจนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 10:48:51
1603 -ชุมชนมีความพึงพอใจในระดับดีต่อการจัดการของโรงเรียน คุณภาพ 10:49:16
1604 -คณะกรรมการจำนวน 20 คน ปริมาณ 10:49:33
1605 -นักเรียนเป็นผู้มีค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีในฐานะเป็นพลเมืองของชาติอย่างเหมาะสม คุณภาพ 10:49:34
1606 -นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปริมาณ 10:49:48
1607 -นักเรียนวงดนตรีไทยมีจำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 30 คน ปริมาณ 10:50:01
1608 -นักเรียนมีทักษะทางดนตรีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงได้อย่างมีคุณภาพ คุณภาพ 10:53:17
1609 -นักเรียนวงโยธวาทิตมีจำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 50 คน ปริมาณ 10:53:31
1610 -นักเรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นจนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 10:53:47
1611 -วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ มีเพียงพอต่อการใช้งานในหน่วยงาน ปริมาณ 10:56:21
1612 -บุคลากรและนักเรียนมีบัญชีการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทุกคน ปริมาณ 10:57:11
1613 -การบริหารจัดการการทำงานของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 10:58:55
1614 - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด คุณภาพ 12:01:29
1615 - ผู้เรียนมีความพึงพอใจระดับดีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน คุณภาพ 12:01:34
1616 - นักเรียนเลือกเรียนจำนวน 150 คน ปริมาณ 12:01:38
1617 -เชิงปริมาณ : นักเรียนระดับ ชั้น ป.1 - ม. 6 ปริมาณ 11:07:01
1618 -เชิงคุณภาพ : นักเรียนสามารถยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม ตระหนักถึงหน้าที่และความสำคัญในฐานะพลเมืองของชาติได้อย่างเหมาะสม คุณภาพ 11:07:19
1619 -นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน ปริมาณ 11:10:34
1620 -นักเรียนมีทักษะทางดนตรีและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มมากขึ้น คุณภาพ 11:15:12
1621 -มีการเผยเพร่ความโดดเด่นของโรงเรียนทางด้านสุนทรียภาพ(ดนตรี)ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างแพร่หลาย คุณภาพ 11:15:20
1622 -นักเรียนสามารถสอบผ่านการวัดและประเมินผล ACT MUSIC EXAM จำนวน 200 คน คุณภาพ 11:25:34
1623 -นักเรียนมีความพึงพอใจระดับดีต่อกระบวนการจัดการสอบ คุณภาพ 11:25:43
1624 -นักเรียนเข้าร่วมการสอบจำนวน 250 คน ปริมาณ 11:25:59
1625 -บุคลากรของโรงเรียนทุกคนประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ปริมาณ 11:34:54
1626 -บุคลากรในชุมชนที่เข้าร่วมสามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนางานของตนเอง ปริมาณ 11:35:13
1627 -บุคลากรของโรงเรียนประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ คุณภาพ 11:33:54
1628 -สมาชิกมีความพึงพอใจในระดับดีของการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ คุณภาพ 11:35:28
1629 -สมาชิกศูนย์ฟิตเนสจำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน ปริมาณ 11:35:39
1630 -นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด คุณภาพ 11:36:14
1631 -บุคลากรในชุมชนสามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนางานของตน คุณภาพ 11:36:16
1632 -ผู้เรียนมีความพึงพอใจระดับดีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน คุณภาพ 11:36:28
1633 -นักเรียนเลือกเรียนจำนวน 170 คน ปริมาณ 11:36:40
1634 -จัดจำหน่ายชุดและอุปกรณ์ว่ายน้ำไม่ต่ำกว่า 50 ชิ้นต่อปี ปริมาณ 11:39:09
1635 -งานสระว่ายน้ำมีชุดและอุปกรณ์ว่ายน้ำที่เพียงพอต่อความต้องการ คุณภาพ 11:39:37
1636 -นักเรียนจำนวน 60 คน ปริมาณ 11:57:53
1637 -ผู้เรียนมีความพึงพอใจระดับดีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน คุณภาพ 11:58:13
1638 - นักเรียนจำนวน 40 คน ปริมาณ 12:05:01
1639 -ผู้เรียนมีความพึงพอใจระดับดีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน คุณภาพ 12:05:23
1640 -นักเรียนมีทักษะทางกีฬาสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้อย่างมีคุณภาพ คุณภาพ 12:06:48
1641 -นักเรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นจนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 12:07:16
1642 -มีจำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 คน ปริมาณ 12:07:37
1643 -นักเรียนจำนวน 800 คนสามารถสร้างผลงานสุนทรียภาพทางดนตรีได้ คุณภาพ 12:10:12
1644 -นักเรียนร่วมแสดงจำนวน 800 คน ปริมาณ 12:13:26
1645 -ศูนย์ดนตรีมีการจัดจำหน่ายหนังสือและอุปกรณ์ที่มีเพียงพอต่อความต้องการ คุณภาพ 12:29:18
1646 -ศูนย์ดนตรีจัดจำหน่ายหนังสือไม่ต่ำกว่า 450 เล่มต่อปีและอุปกรณ์ดนตรีไม่ต่ำกว่า 100 ชิ้น ปริมาณ 12:29:28
1647 -สระว่ายน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ มีคุณภาพและพร้อมสำหรับการเรียนการสอนและการให้บริการตลอดปีการศึกษ คุณภาพ 12:39:39
1648 - สะว่ายน้ำจำนวน 2 สระ (ขนาด 25 เมตรและ 50 เมตร) ปริมาณ 12:40:55
1649 -ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งจากภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า 16 ทีม ปริมาณ 13:07:39
1650 -นักเรียนมีทักษะทางกีฬาสามารถเข้าร่วมการ แข่งขันได้อย่างมีคุณภาพ คุณภาพ 13:08:16
1651 -1. นักกีฬามีทักษะความสามารถทางกีฬาว่ายน้ำ สามารถแสดงความสามารถได้อย่างมีคุณภาพ 2. โรงเรียนสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการพัฒนานักกีฬาว่ายน้ำสโมสรอัสสัมชัญธนบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:09:16
1652 - สโมรสรว่ายน้ำอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 1สโมสร มีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ ปริมาณ 14:09:48
1653 -นักเรียน 40 คนมีพัฒนาการทักษะการว่ายน้ำที่ดีขึ้น คุณภาพ 14:34:49
1654 -นักเรียน 40 คน ปริมาณ 14:35:26
1655 -1.การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีคุณภาพ 2.นักกีฬาว่ายน้ำที่ร่วมการแข่งขันได้รับประสบการณ์และได้พัฒนาทักษะการว่ายน้ำเพิ่มมากขึ้น คุณภาพ 14:46:00
1656 -นักเรียนวงเครื่องสายสากลมีจำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 30 คน ปริมาณ 15:20:32
1657 -นักเรียนมีทักษะทางดนตรีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงได้อย่างมีคุณภาพ คุณภาพ 15:20:43
1658 -นักเรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นจนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 15:20:51
1659 -ครูและนักเรียนว่ายน้ำมีอุปกรณ์การสอนที่มีมาตรฐานเพียงพอต่อการเรียนการสอน คุณภาพ 15:44:34
1660 -ครูสอนว่ายน้ำ 10 คน นักเรียน 300 ตน ปริมาณ 15:45:10
1661 -1. สนามฟุตบอลและอาคารอัฒจันทร์ได้รับการ ตรวจสอบและผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย คุณภาพ 16:29:34
1662 -2. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมผู้การเรียนรู้ของเรียนทางด้านกีฬาอย่างมีคุณภาพ คุณภาพ 16:30:58
1663 -3. งานอัฒจันท์และสนามฟุตบอลมีการทำงานที่เป็น ระบบ มีมาตรฐานและสามารถดำเนินงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 16:32:01
1664 -1.สนามฟุตบอล 2 สนามและอาคารอัฒจันทร์ 1 หลัง และบริเวณรอบสนามฟุตบอลอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปริมาณ 16:33:44
1665 -2.อาคารอัฒจันทร์ 1 อาคาร ปริมาณ 16:44:05
1666 -4.อาคารอัฒจันทร์ได้รับการซ่อมแซมพื้นอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่โรงเรียน คุณภาพ 16:46:05
1667 -3.ลู่วิ่งสนามว่องประชานุกูล จำนวน .....ลู่ ปริมาณ 16:49:40
1668 -5.ลู่วิ่งสนามว่องประชานุกูล ได้รับการซ่อมแซมพื้นอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่โรงเรียน คุณภาพ 16:50:23
1669 -4.ไฟสปอร์ตไลท์สนามฟุตบอลราฟาแอลได้รับการเปลี่ยน จำนวน 4 ชุด ปริมาณ 16:53:16
1670 -6.ไฟสปอร์ตไลท์สนามฟุตบอลราฟาแอลสามารถให้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณภาพ 16:54:02
1671 -1. สนามฟุตบอลและอาคารอัฒจันทร์ได้รับการ ตรวจสอบและผ่านการรับรองมาตรฐานจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย คุณภาพ 19:11:05
1672 --2. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมผู้การเรียนรู้ของเรียนทางด้านกีฬาอย่างมีคุณภาพ คุณภาพ 19:11:29
1673 --3. งานอัฒจันท์และสนามฟุตบอลมีการทำงานที่เป็น ระบบ มีมาตรฐานและสามารถดำเนินงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 19:11:56
1674 --4.ลู่วิ่งสนามว่องประชานุกูล ได้รับการซ่อมแซมพื้นอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่โรงเรียน คุณภาพ 19:12:26
1675 --5.ไฟสปอร์ตไลท์สนามฟุตบอลราฟาแอลสามารถให้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณภาพ 19:13:10
1676 --6.อาคารอัฒจันทร์ได้รับการซ่อมแซมพื้นอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่โรงเรียน คุณภาพ 19:13:33
1677 --1.สนามฟุตบอล 2 สนามและอาคารอัฒจันทร์ 1 หลัง และบริเวณรอบสนามฟุตบอลอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปริมาณ 19:13:58
1678 --2.ลู่วิ่งสนามว่องประชานุกูล จำนวน 1 ลู่ ปริมาณ 19:14:26
1679 --3.ไฟสปอร์ตไลท์สนามฟุตบอลราฟาแอลได้รับการเปลี่ยน จำนวน 4 ชุด ปริมาณ 19:15:08
1680 -4.อาคารอัฒจันทร์ 1 อาคาร ปริมาณ 19:15:41
1681 -นักเรียนที่เลือกเรียนหลักสูตรSTEM ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ได้รับการพัฒนาในทุกๆมิติ คุณภาพ 19:48:31
1682 --1. สนามฟุตบอลและอาคารอัฒจันทร์ได้รับการ ตรวจสอบและผ่านการรับรองมาตรฐานจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย --2. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมผู้การเรียนรู้ของเรียนทางด้านกีฬาอย่างมีคุณภาพ --3. งานอัฒจันท์และสนามฟุตบอลมีการทำงานที่เป็น ระบบ มีมาตรฐานและสามารถดำเนินงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ --4.ลู่วิ่งสนามว่องประชานุกูล ได้รับการซ่อมแซมพื้นอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่โรงเรียน --5.ไฟสปอร์ตไลท์สนามฟุตบอลราฟาแอลสามารถให้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพในการใช้งาน --6.อาคารอัฒจันทร์ได้รับการซ่อมแซมพื้นอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่โรงเรียน คุณภาพ 10:22:09
1683 ---1.สนามฟุตบอล 2 สนามและอาคารอัฒจันทร์ 1 หลัง และบริเวณรอบสนามฟุตบอลอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน --2.ลู่วิ่งสนามว่องประชานุกูล จำนวน 1 ลู่ --3.ไฟสปอร์ตไลท์สนามฟุตบอลราฟาแอลได้รับการเปลี่ยน จำนวน 4 ชุด -4.อาคารอัฒจันทร์ 1 อาคาร ปริมาณ 10:23:07
1684 -นักเรียนห้องเรียน STEM Kids ร้อยละ80 ได้รับการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ ปริมาณ 10:27:48
1685 -นักเรียนที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนและสังคมได้รับการยกย่องและเผยแพร่ความโดดเด่นอย่างเหมาะสม คุณภาพ 11:11:53
1686 -นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นไม่ต่ำกว่า 200 คน ปริมาณ 11:12:14
1687 -นักเรียนที่ได้รับเสื้อสามารถไม่ต่ำกว่า 15 คน ปริมาณ 11:12:26
1688 -ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 1,500 คน หรือ 500 ทีม ปริมาณ 11:35:21
1689 -โรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจากผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่าในการระดมทุนเพื่อจัดกองทุนเพิ่มเติมในเงินเดือน/สวัสดิการแก่บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 11:35:41
1690 -1.สนามฟุตบอล 2 สนามและอาคารอัฒจันทร์ 1 หลัง และบริเวณรอบสนามฟุตบอลอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปริมาณ 12:27:48
1691 -1. สนามฟุตบอลและอาคารอัฒจันทร์ได้รับการ ตรวจสอบและผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย คุณภาพ 12:28:24
1692 -2. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริม ผู้การเรียนรู้ของเรียนทางด้านกีฬาอย่างมีคุณภาพ ปริมาณ 12:29:01
1693 -3. งานอัฒจันท์และสนามฟุตบอลมีการทำงานที่เป็น ระบบ มีมาตรฐานและสามารถดำเนินงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ปริมาณ 12:29:32
1694 -2.อาคารอัฒจันทร์ได้รับการซ่อมแซมพื้นอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่โรงเรียน คุณภาพ 12:30:48
1695 -4.อาคารอัฒจันทร์ 1 อาคาร ปริมาณ 12:31:40
1696 -3.ลู่วิ่งสนามว่องประชานุกูล ได้รับการซ่อมแซมพื้นอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่โรงเรียน คุณภาพ 12:32:28
1697 -นักเรียนมีความรู้และสามารถป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดได้เป็นอย่างดี คุณภาพ 12:32:42
1698 -นักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.6 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากสิ่งเสพย์ติด ปริมาณ 12:32:55
1699 -5.ลู่วิ่งสนามว่องประชานุกูล จำนวน 1ลู่ ปริมาณ 12:33:24
1700 -4.ไฟสปอร์ตไลท์สนามฟุตบอลราฟาแอลสามารถให้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณภาพ 12:34:11
1701 -6.ไฟสปอร์ตไลท์สนามฟุตบอลราฟาแอลได้รับการเปลี่ยน จำนวน 4 ชุด ปริมาณ 12:35:58
1702 -1.การบริหารจัดการของฝ่าย มีการดำเนินงานอย่างเป็น ระบบและมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 13:46:26
1703 -2.บุคลากรในสังกัดฝ่ายบริหารทั่วไปได้รับการพัฒนา อย่างมีคุณภาพ คุณภาพ 13:46:42
1704 -3.พนักงานทุกคนที่ทำงานเกินเวลา ได้รับค่าตอบแทนตามที่ โรงเรียนกำหนด คุณภาพ 13:46:56
1705 -4.ร้าน ACT Café มีการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล คุณภาพ 13:47:11
1706 -5.บุคลากรของโรงเรียนได้รับค่าตอบแทนครบถ้วนตามที่ โรงเรียนกำหนด คุณภาพ 13:47:27
1707 -6. สินค้าของที่ระลึกสโมสรอัสสัมชัญยูไนเต็ดมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีปริมาณเพียงพอ คุณภาพ 13:47:42
1708 -1. บุคลากรทุกคนในฝ่ายฯ มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน ที่เพียงพอ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตลอดปีการศึกษา ปริมาณ 13:48:02
1709 -2.บุคลากรในฝ่ายบริหารทั่วไปจำนวน 27 ท่านได้รับการ สัมมนา ปริมาณ 13:48:17
1710 -3.พนักงานในฝ่ายบริหารทั่วไปจำนวน 60 คนได้รับ ค่าตอบแทนในการทำงานล่วงเวลา ปริมาณ 13:48:34
1711 -4.สินค้าในร้าน (เครื่องดื่ม) มีการจัดจำหน่ายได้อย่างน้อย เดือนละ 4,800 แก้ว ปริมาณ 13:48:55
1712 -5.บุคลากรของประจำสวนบางละมุง จำนวน 1 คน ได้รับค่าตอบแทนครบถ้วนทุกเดือน ปริมาณ 13:49:12
1713 -6.โรงเรียนมีกำไรสุทธิร้อยละ 20 จากการจำหน่ายสินค้า ของที่ระลึก สโมสรอัสสัมชัญยูไนเต็ด ปริมาณ 13:50:06
1714 -บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการจัดสรรสวัสดิการพื้นฐานในระดับดีขึ้นไป คุณภาพ 14:30:44
1715 -บุคลากรอัตราจ้างรายปีจำนวน 12 คนและบุคลากรอัตราจ้างรายชั่วโมงจำนวน 47 คน ปริมาณ 14:31:19
1716 -2. เพื่อมอบความสุขให้กับนักเรียนในเทศกาลคริสต์มาส คุณภาพ 14:51:31
1717 -3. เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีคุณภาพ คุณภาพ 14:51:45
1718 -นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาและนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาในการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศตามแนวการศึกษามงฟอร์ต คุณภาพ 14:54:53
1719 - นักเรียนจำนวน 10 คน ปริมาณ 14:55:06
1720 -งานศิลป์มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ใช้ในงานจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายข้อความอย่างครบถ้วน ปริมาณ 09:59:22
1721 -งานศิลป์มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ใช้ในงานจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายข้อความ อย่างเพียงพอ และมีคุณภาพในการใช้งาน คุณภาพ 09:59:45
1722 -นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า 20 คน ปริมาณ 11:52:02
1723 -นักเรียนมีทักษะทางกีฬาสามารถเข้าร่วมการ แข่งขันได้อย่างมีคุณภาพ คุณภาพ 11:53:18
1724 -วัสดุครุภัณฑ์ อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 24 อาคาร ได้รับการดูแลบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน ปริมาณ 16:53:27
1725 -อาคารเรียน อาคารประกอบ รวมถึงวัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียนอยู่ในสภาพดี มีความมั่นคงแข็งแรง พร้อมใช้งาน มีเพียงพอต่อการใช้งาน คุณภาพ 16:53:50
1726 -เครื่องมือช่าง จำนวน 8 รายการ ใช้สำหรับการซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ อยู่ในสภาพที่ดี มีคุณภาพ พร้อมใช้งาน ปริมาณ 16:54:19
1727 -เครื่องมือช่าง มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน พร้อมใช้งาน มีเพียงพอต่อการใช้งาน คุณภาพ 16:54:33
1728 -ศูนย์กีฬามีการจัดจำหน่ายชุดและอุปกรณ์ที่มีเพียงพอต่อความต้องการ คุณภาพ 09:23:06
1729 -จัดจำหน่ายชุดและอุปกรณ์ไม่ต่ำกว่า 100 ชิ้นต่อปี ปริมาณ 09:23:41
1730 -นักเรียนเลือกเรียนนอกเวลาจำนวน 800 คน ปริมาณ 09:23:50
1731 -นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด คุณภาพ 09:24:04
1732 -ผู้เรียนมีความพึงพอใจระดับดีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน คุณภาพ 09:24:13
1733 -ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาทักษะเพิ่มมากขึ้น คุณภาพ 09:42:04
1734 -มีการเผยแพร่ความโดดเด่นของโรงเรียนทางด้านสุนทรียภาพ(กีฬา)ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างแพร่หลาย คุณภาพ 09:42:11
1735 -ผู้ร่วมกิจกรรมจากภายในและภายนอกไม่น้อยกว่า 40 คน ผู้ชมจำนวน300 คน ปริมาณ 09:42:22
1736 -นักเรียนมีทักษะทางกีฬาสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้อย่างมีคุณภาพ คุณภาพ 10:08:51
1737 -นักเรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นจนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 10:08:59
1738 -มีจำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 15 คน ปริมาณ 10:09:08
1739 -นักเรียนเลือกเรียนจำนวน 150 คน ปริมาณ 10:09:16
1740 -นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด คุณภาพ 10:09:42
1741 -ผู้เรียนมีความพึงพอใจระดับดีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน คุณภาพ 10:09:53
1742 -นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด คุณภาพ 10:40:06
1743 -ผู้เรียนมีความพึงพอใจระดับดีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน คุณภาพ 10:40:17
1744 -นักเรียนเลือกเรียนจำนวน 200 คน ปริมาณ 10:40:45
1745 -บุคลากรอัตราจ้างรายปีศูนย์กีฬาจำนวน 3 คน ปริมาณ 10:56:03
1746 -บุคลากรอัตราจ้างรายปีได้รับค่าจ้างอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย คุณภาพ 10:56:10
1747 -2. โรงเรียนมีการให้ความช่วยเหลือและให้ความสนุนหน่วยงานที่เป็นคาทอลิกและหน่วยงานภายนอกเป็นประจำทุกปีอย่างเหมาะสม ตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต คุณภาพ 11:52:50
1748 -โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ปริมาณ 12:06:56
1749 -โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างถูกต้อง มีการกำกับติดตามดูและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนให้บรรลุสำเร็จตามเป้าหมาย คุณภาพ 12:06:49
1750 -บุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน จำนวน 20 คน ปริมาณ 12:25:04
1751 -บุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน ได้รับการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 12:25:30
1752 -การบริหารจัดการของฝ่ายธุรการ-การเงินเป็นไปตามเป้าหมาย มีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 12:43:31
1753 -การบริหารตามแผนงานของฝ่ายธุรการ-การเงิน จำนวน 10 แผนงาน คุณภาพ 12:43:59
1754 -นักเรียนและบุคลากรทุกคนมีหลักประกันอุบัติเหตุตามวงเงินที่ได้รับการคุ้มครองจากบริษัทประกัน อย่างเหมาะสม คุณภาพ 13:03:54
1755 -ห้องเรียน 6 ห้อง และสนาม Arena อุปกรณ์กีฬา 200 ชิ้น ปริมาณ 13:25:14
1756 -อุปกรณ์ภายในศูนย์กีฬามีคุณภาพและพร้อมสำหรับการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา คุณภาพ 13:25:24
1757 -โรงเรียนให้การช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอากาส หรือขาดแคลน ได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสม คุณภาพ 14:21:23
1758 -โรงเรียนมีแผนงานที่ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ซึ่งกำหนดให้ 7 ยุทธศาสตร์ 30 ตัวชี้วัด ในการดำเนินการปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นปีที่ 4 ของการใช้แผนพัฒนาฉบับ พ.ศ. 2560-2564 คุณภาพ 13:39:24
1759 -เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียน มีการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการตามแผนงานที่กำหนดไว้ ปริมาณ 13:39:43
1760 -มีการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯและการประกันคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี คุณภาพ 13:40:08
1761 -โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณของทุกหน่วยงานอย่างเหมาะสม ปริมาณ 13:40:26
1762 -บุคลากรในหน่วยงาน จำนวน 9 คน มีวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน ปริมาณ 14:41:21
1763 -บุคลากรในหน่วยงานมีวัสดุ อุปกรณ์ที่เพียงพอ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีคุณภาพสูงสุด คุณภาพ 14:41:29
1764 -1. บุคลากรทุกคนมีวัสดุอุปกรณ์และมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ช่วยส่งเสริมให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ คุณภาพ 15:43:10
1765 -2. โรงเรียนมีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคม คุณภาพ 15:43:30
1766 -3. โรงเรียนมีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองและนำส่งหน่วยงานต้นสังกัด (สช.) สมศ. มูลนิธิตรงตามกำหนดเวลาและมีการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้รับทราบข้อมูลอย่างแพร่หลาย คุณภาพ 15:43:58
1767 -1. บุคลากรในหน่วยงานประกันคุณภาพ/นโยบายและแผนทุกคน ปริมาณ 15:44:28
1768 -2. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพ ปริมาณ 15:44:54
1769 -3. โรงเรียนมีจัดทำรายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2563 จำนวน 25 เล่ม และนำข้อมูลรายงานการประเมินตนเองเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล ปริมาณ 15:45:23
1770 -7. นักเรียน ในระดับชั้น ป.1-ม.6 ที่มาสิทธิรับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ ค่าหนังสือเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) ปริมาณ 16:00:23
1771 -การดำเนินการรับ-จ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล เงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเรียนฟรี (ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ ค่าหนังสือเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) และค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนที่มีสิทธิตามที่หน่วยงานต้นสังกัด กำหนดเป็นไปอย่างถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ คุณภาพ 16:00:56
1772 -งานศิลป์มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ใช้ในงานจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้ายข้อความอย่างครบถ้วน ปริมาณ 16:04:46
1773 -งานศิลป์มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ใช้ในงานจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้ายข้อความ อย่างเพียงพอ และมีคุณภาพ ในการใช้งาน คุณภาพ 16:04:59
1774 -1. วัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานสาธารณูปโภค มีเพียงพอต่อการใช้งาน ปริมาณ 16:37:41
1775 -2. ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษามอเตอร์และปั๊มน้ำ จำนวน 107 ปั๊ม ปริมาณ 16:38:02
1776 -3. ตรวจสอบและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าอาคารเรียนอาคารประกอบ จำนวน 24 อาคาร ปริมาณ 16:38:19
1777 -4. ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 9 หม้อแปลง ปริมาณ 16:38:36
1778 -5. ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเสียงในอาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 24 อาคาร และภาคสนาม ปริมาณ 16:39:31
1779 -6. ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบลิฟต์ จำนวน 6 จุด ปริมาณ 16:44:02
1780 -7. ดูแลซ่อมบำรุงรักษาระบบตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้า จำนวน 25 ตู้ ปริมาณ 16:44:29
1781 -8. ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปาในอาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 24 อาคาร ปริมาณ 16:44:53
1782 -9. ดูแลซ่อมบำรุงรักษาระบบตู้คอนโทรล ระบบประปาจำนวน 65 ตู้ ปริมาณ 16:47:03
1783 -10. ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ น้ำเสีย ในการอุปโภคบริโภค ของจำนวนนักเรียน ครู บุคาลากร ภายในโรงเรียน ปริมาณ 16:48:06
1784 -11. ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ SPLIT TYPE ระบบท่อส่งน้ำเย็น AIR COOLED CHILLER และเครื่องปรับอากาศระบบ VRV/VRF ปริมาณ 16:48:32
1785 -12. ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 98 หมายเลข ปริมาณ 16:48:51
1786 -13. ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบ MATV/TV ห้องเรียน ห้องประชุม ภายในอาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 70 เครื่อง ปริมาณ 16:49:20
1787 -14. ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบ CCTV จำนวน 344 จุด ปริมาณ 16:49:51
1788 -1. อุปกรณ์สำนักงานสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน คุณภาพ 16:50:53
1789 -2. มีการซ่อมบำรุงรักษามอเตอร์และปั๊มน้ำให้มีประสิทธิภาพพร้อมต่อการใช้งาน คุณภาพ 16:51:07
1790 -3. ได้รับการตรวจสอบการ ใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 16:51:23
1791 -4. อาคารเรียนอาคารประกอบมีอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าที่พร้อมใช้งาน มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ คุณภาพ 16:51:39
1792 -5. อาคารเรียน อาคารประกอบมีอุปกรณ์ระบบเครื่องเสียงที่พร้อมใช้งาน มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ คุณภาพ 16:52:00
1793 -6. อาคารเรียน อาคารประกอบ มีระบบลิฟต์ที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ คุณภาพ 16:52:16
1794 -7. อาคารเรียน อาคารประกอบ มีระบบตู้คอนโทรลไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย คุณภาพ 16:52:30
1795 -8. สถานศึกษามีการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ คุณภาพ 16:52:55
1796 -9. ระบบโทรศัพท์ภายในโรงเรียน มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ คุณภาพ 16:53:13
1797 -10. ระบบ MATV ภายในโรงเรียนมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ คุณภาพ 16:58:39
1798 -11. ระบบ CCTV ภายในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน สามารถบันทึกเหตุการณ์ได้อย่างครบถ้วน คุณภาพ 16:58:56
1799 -บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการจัดสรรสวัสดิการพื้นฐานในระดับดีขึ้นไป คุณภาพ 09:22:48
1800 -บุคลากรอัตราจ้างรายปี จำนวน 3 คนและบุคลากรอัตราจ้าง จำนวน 18 คน ปริมาณ 09:24:24
1801 -1. นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ม.6 ทุกคน ปริมาณ 10:19:22
1802 -2. นักเรียนคาทอลิก จำนวน 103 คนได้เข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนและการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจประจำปี ปริมาณ 10:19:41
1803 -3.ครูคาทอลิก จำนวน 35 คนได้เข้าร่วมกิจกรรมภาวนาศุกร์ต้นเดือนและการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจประจำปี ปริมาณ 10:20:40
1804 -4. หน่วยงานมีวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่เพียงพออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปริมาณ 10:21:17
1805 -5. มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต จำนวน 3 กิจกรรม ปริมาณ 10:21:37
1806 -6. กลุ่มเพื่อนนักบุญหลุยส์มารีฯ จำนวน 1 กลุ่ม ปริมาณ 10:22:59
1807 -นักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่า 3,500 คน ได้แสดงความสามารถเชิงสร้างสรรค์ ปริมาณ 10:35:20
1808 -นักเรียนได้แสดงความสามารถเชิงสร้างสรรค์และมีทักษะการทำงานเป็นทีมได้อย่างเหมาะสม คุณภาพ 10:35:39
1809 -โรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจากผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่าในการระดมทุนเพื่อจัดกองทุนเพิ่มเติมในเงินเดือน/สวัสดิการแก่บุคลากร คุณภาพ 10:35:55
1810 -1. อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 24 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่าง ๆ ได้รับการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน และมีสิ่งอำนวยความสะดวก ปริมาณ 10:55:19
1811 -อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 24 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆได้รับการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดกระจกและเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์กระจกภายในอาคารเรียน อาคารประกอบให้อยู่ในสภาพที่ดี มีความปลอดภัยต่อนักเรียน และบุคลากร ปริมาณ 10:55:58
1812 -อาคารเรียนอาคารประกอบการมีถังดับเพลิงติดตั้งประจำทั้ง 24 อาคาร เพื่อความปลอดภัยหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ปริมาณ 10:56:17
1813 -อาคารเรียน อาคารประกอบ และเสาวอล์คเวย์ จำนวน 6 อาคาร ได้รับการตรวจสอบสภาพเพื่อทำการปรับปรุงทาสี ใหม่ให้สะอาด สวยงาม และทันสมัย ปริมาณ 10:57:25
1814 -ท่อระบายน้ำภายในโรงเรียนจำนวน 2 จุด บริเวณถนนเส้นอาคารราฟาแอล ความยาว 200 เมตร และบริเวณถนนเส้นหอประชุมหลุยส์ความยาว 100 เมตร ปริมาณ 10:57:46
1815 -พื้นตัวหนอนและพื้นมาร์เบล็กซ์ภายในโรงเรียน ในพื้นที่ 80 ไร่ 27 ตารางวาได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดี แข็งแรง และมีความสวยงาม ปริมาณ 10:58:03
1816 -อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 24 อาคาร ได้รับการตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรง ปริมาณ 10:58:17
1817 -ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในอาคารจอดรถตลอดจนระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารจอดรถ ปริมาณ 10:58:49
1818 -อาคารเรียน อาคารประกอบ อยู่ในสภาพที่ดี มีความมั่นคงแข็งแรง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะพร้อมใช้งาน และ มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ คุณภาพ 11:02:07
1819 -กระจกอาคารเรียน อาคารประกอบ ได้รับการดูแล และบำรุงรักษา ให้อยู่ในสภาพที่ดี คุณภาพ 11:02:21
1820 -อาคารเรียนอาคารประกอบการมีถังดับเพลิงที่น้ำยาเคมีพร้อมใช้งานใน เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยภายในโรงเรียน คุณภาพ 11:02:35
1821 -ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนอาคารประกอบมีความปลอดภัย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน คุณภาพ 11:03:09
1822 -ท่อระบายน้ำภายในโรงเรียนบริเวณถนนเส้นอาคารราฟาแอลและถนนเส้นอาคารหอประชุมหลุยส์ฯได้รับการดูแลทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดท่ออุดตัน และทำให้เกิดน้ำท่วมขังภายในโรงเรียน คุณภาพ 11:05:12
1823 -พื้นทางเดิน และพื้นลานอเนกประสงค์ ภายในโรงเรียนมีความสวยงาม ปลอดภัย สะดวกในการสัญจร เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ คุณภาพ 11:07:28
1824 -อาคารเรียน อาคารประกอบ ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานศึกษามีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย สวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน คุณภาพ 11:11:00
1825 -มีการตรวจเช็คความมั่นคงแข็งแรงอาคาร ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารจอดรถ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน คุณภาพ 11:12:36
1826 -บัญชีสวัสดิการโดยครู เจ้าหน้าที่ จำนวน 2 กองทุน และบัญชีสวัสดิการโดยพนักงาน จำนวน 1 กองทุน ปริมาณ 13:38:19
1827 -บัญชีกองทุนสวัสดิการโดยครูและพนักงาน และสวัสดิการโดยพนักงานดำเนินการได้ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกองทุน คุณภาพ 13:38:49
1828 -บัญชีกองทุนต่าง ๆ ของโรงเรียนจำนวน 11 กองทุน ปริมาณ 13:55:47
1829 -บัญชีกองทุนต่าง ๆ ของโรงเรียน ดำเนินการได้ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกองทุน คุณภาพ 13:56:14
1830 -1ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งจากภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า 140 คน / 20 ทีม ปริมาณ 08:39:17
1831 -1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาทักษะเพิ่มมากขึ้น คุณภาพ 08:39:50
1832 -มีนักกีฬาจำนวนทั้งหมด 70 คน ปริมาณ 09:01:30
1833 -ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาทักษะเพิ่มมากขึ้น คุณภาพ 09:02:00
1834 -วัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆภายในหอพักครูอาคาร เซนต์แอนดรูว์ 1-2 จำนวน 53 ห้องได้รับการดูแลซ่อมแซมและบำรุงรักษา ปริมาณ 09:53:31
1835 -วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในหอพักครูต่างชาติ อาคารเซนต์แอนดรูว์ 1 - 2 ได้รับการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน คุณภาพ 09:54:20
1836 -จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ รับรองแขกผู้เข้าพักอาศัยให้อยู้ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งานและมีเพียงพอต่อการใช้งาน ปริมาณ 10:10:57
1837 -จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ รับรองแขกเข้าพักอาศัย ของใช้ที่มีคุณภาพที่ดี พร้อมใช้งานและมีเพียงพอต่อแขกที่มาพัก คุณภาพ 10:14:41
1838 -การบริหารจัดการของแผนกธุรการมีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 11:32:01
1839 -หน่วยงานที่สังกัดแผนกธุรการ จำนวน 5 หน่วยงาน มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปริมาณ 11:32:38
1840 -โรงเรียนมีของขวัญเพื่อมอบให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในโอกาสสำคัญอย่างเพียงพอและเหมาะสม และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร คุณภาพ 12:39:35
1841 -โรงเรียนมีการจัดเตรียมของขวัญสำหรับให้หน่วยงาน จำนวน 7 ฝ่าย เพื่อมอบให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในโอกาสสำคัญ ปริมาณ 12:40:16
1842 -โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนใหม่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 4 ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับชั้น คุณภาพ 13:04:06
1843 -โรงเรียนมีนักเรียนระดับชั้น ป.1 จำนวน 460 คน ระดับชั้น ม.1 จำนวน 460 คน และระดับชั้น ม.4 จำนวน 460 คน ครบตามจำนวน ปริมาณ 13:04:38
1844 -การให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร คุณภาพ 13:26:14
1845 -โรงเรียนให้การต้อนรับคณะผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียนตลอดปีการศึกษา ปริมาณ 13:26:46
1846 -1.หนังสือเข้า-หนังสือออก ประกาศและคำสั่งของโรงเรียนมีการดำเนินการอย่างถูกต้องทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา และกำหนดเวลา คุณภาพ 14:41:15
1847 -2.ประกาศ, คำสั่งของโรงเรียน และของมูลนิธิฯทุกฉบับมีการเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้ ทราบและตรวจสอบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:41:38
1848 -1.หนังสือเข้า, หนังสือออกของโรงเรียนทุกฉบับมีการดำเนินการส่ง-รับภายในกำหนดเวลาและ ตรวจสอบได้ ปริมาณ 14:42:02
1849 -2.ประกาศ, คำสั่งของโรงเรียน และของมูลนิธิฯทุกฉบับมีการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบและตรวจสอบข้อมูลได้ ปริมาณ 14:42:20
1850 -เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานตามสำนักงานมีจำนวนเพียงพอ ปริมาณ 16:51:19
1851 -อุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดของโรงเรียน ปริมาณ 16:51:35
1852 -เครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และ อุปกรณ์ เครือข่าย ทำงานตอบสนองต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 16:52:09
1853 -นักเรียนชมรมธนาคารโรงเรียนสามารถเรียนรู้ระบบการ ฝาก-ถอน เงินจากการทำงานในธนาคารโรงเรียนได้ทุกคน คุณภาพ 17:28:04
1854 -มีนักเรียนเปิดบัญชีธนาคารไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ปริมาณ 17:28:50
1855 -ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งจากภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า 140 คน / 20 ทีม ปริมาณ 18:08:55
1856 -ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาทักษะเพิ่มมากขึ้น คุณภาพ 18:09:04
1857 -มีการเผยแพร่ความโดดเด่นของโรงเรียนทางด้านสุนทรียภาพ(กีฬา)ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างแพร่หลาย คุณภาพ 18:09:23
1858 -ร้อยละ 75 ของจำนวนนักเรียนพิจารณาเลือกเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาด้านสื่อต่าง ๆ คุณภาพ 15:01:55
1859 -ร้อยละ 85 ของนักเรียนมีศักยภาพตามความถนัดโดยสามารถผลิตผลงานได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ ปริมาณ 15:02:25
1860 -นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด คุณภาพ 10:00:12
1861 -บุคลากรในหน่วยงานมีวัสดุ อุปกรณ์ที่เพียงพอ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีคุณภาพสูงสุด คุณภาพ 10:00:15
1862 -ผู้เรียนมีความพึงพอใจระดับดีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน คุณภาพ 10:00:27
1863 -บุคลากรในหน่วยงาน จำนวน 9 คน มีวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน ปริมาณ 10:00:31
1864 -นักเรียนเลือกเรียนจำนวน 2,500 คน ปริมาณ 10:00:46
1865 -1. นักเรียนมีทักษะการพูด การอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาไทยผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียน กำหนด และนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาไทย ในระดับดีขึ้นไป คุณภาพ 13:33:26
1866 -1. นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 -มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ปริมาณ 13:34:02
1867 -1.หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 2. ครูจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม ความถนัด ความสามารถและความสนใจ คุณภาพ 13:57:42
1868 -1. มีแผนการเรียนของโรงเรียน จำนวน 18 แผนการเรียน ปริมาณ 13:58:49
1869 -1. โรงเรียนมีการทำความร่วมมือทางวิชาการกับ สถาบันการศึกษาภายในและภายนอกประเทศ คุณภาพ 15:31:54
1870 -ศูนย์กีฬามีการจัดจำหน่ายชุดและอุปกรณ์ที่มีเพียงพอต่อความต้องการ คุณภาพ 17:07:03
1871 -จัดจำหน่ายชุดและอุปกรณ์ไม่ต่ำกว่า 100 ชิ้นต่อปี ปริมาณ 17:07:25
1872 -1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาทักษะเพิ่มมากขึ้น คุณภาพ 18:42:42
1873 -ผู้ร่วมกิจกรรมจากภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า 20 คน ปริมาณ 18:39:54
1874 -2. มีการเผยแพร่ความโดดเด่นของโรงเรียนทางด้านสุนทรียภาพ(กีฬา)ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างแพร่หลาย คุณภาพ 18:42:25
1875 - 1.นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางด้านวิชาการ และนำเสนอผลงานทางวิชาการ 2. นักเรียนที่เข้ารับรางวัลเรียนดีเกิดความ ภาคภูมิใจในตนเอง ทำให้เกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียน คุณภาพ 10:06:38
1876 - 1. นักเรียนได้แสดงมีส่วนร่วมทางด้านวิชาการ 2. นักเรียนระดับชั้น ป.2-ม.6 ที่ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 ปริมาณ 10:07:36
1877 -ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาทักษะเพิ่มมากขึ้น คุณภาพ 10:13:25
1878 -มีการเผยแพร่ความโดดเด่นของโรงเรียนทางด้านสุนทรียภาพ(กีฬา)ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างแพร่หลาย คุณภาพ 10:13:39
1879 -ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งจากภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า 140 คน / 20 ทีม ปริมาณ 10:13:55
1880 -1. นักเรียนได้มีส่วนร่วมทางด้านวิชาการ ปริมาณ 10:59:56
1881 - 1. นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางด้านวิชาการ และนำเสนอผลงานทางวิชาการ 2. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะต่างๆตามความถนัดและความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 11:01:11
1882 -1.มีครูคนจีนที่เป็นเจ้าของภาษาจัดกิจกรรมการสอนอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามระดับของภาษา 2. มีครูต่างชาติสอนภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. มีวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ใช้งานได้ 4.นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ภาษาจีน ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้พัฒนาทักษะภาษาจีนตามศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจ คุณภาพ 13:49:29
1883 - 1. มีครูจีนที่เป็นเจ้าของภาษาจัดกิจกรรมการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2. มีครูต่างชาติทำการสอน โดยใช้ภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.มีวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์สิ้นเปลืองใช้ในสำนักงานอย่างพอเพียง 4.มีกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมจีน และญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมศักยภาพในด้านทักษะภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ปริมาณ 13:53:33
1884 -1. ผู้ป้ายเครื่องหมายจราจรและเหล็กกั้นภายในโรงเรียน อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน คุณภาพ 15:23:37
1885 -2. มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ และอาสา ดูแลการจราจรและรักษาความปลอดภัยในงาน/กิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ทำให้การดำเนินงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คุณภาพ 15:25:47
1886 -1. มีจำนวนป้ายจราจร จำนวน 10 ชุด และเหล็กกั้น 2 แผง พร้อมด้วยอุปกรณ์สีต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการทำเครื่องหมายจราจร ปริมาณ 15:27:20
1887 -2. มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ จำนวน 2 นาย และ อาสาจราร จำนวน 3 คน ที่ดูแลการจราจรและรักษาความปลอดภัย เนื่องในงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ปริมาณ 15:29:54
1888 - 1. มีครูต่างชาติใน 5 รายวิชา โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. มีวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์สิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน อย่างพอเพียง 3. มีอุปกรณ์ในการผลิตสื่อการสอนให้กับนักเรียน คุณภาพ 19:45:58
1889 -นักเรียน บุคลากร และสมาชิกศูนย์ต่าง ๆ ทุกคนมีบัตรประจำตัวเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนการเป็นนักเรียน/บุคลากร/สมชิกศูนย์ต่าง ๆ ของโรงเรียน คุณภาพ 22:56:57
1890 -นักเรียนระดับ ป.1 ป.4 ม.1 ม.4 และนักเรียนแทรกชั้นทุกคน บุคลากร และสมาชิกศูนย์ต่าง ๆ ทุกคน ปริมาณ 22:57:37
1891 -หน่วยงาทะเบียนนักเรียนมีการจัดทำเอกสารงานทะเบียนอย่างถูกต้อง มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสำหรับการบริหารจัดการของโรงเรียนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 23:00:19
1892 -หน่วยงานทะเบียนนักเรียน จำนวน 1 หน่วยงาน มีการดำเนินงานที่เป็นระบบและครบถ้วน ปริมาณ 23:01:13
1893 -หน่วยงานแนะแนว มีวัสดุอุปกรณ์ที่ครบถ้วน สำหรับการทำงาน มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ดำเนินการได้ครบถ้วนกระบวนการของของงานแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 09:55:19
1894 -หน่วยงานแนะแนว จำนวน 1 หน่วยงาน มีการทำงานอย่างเป็นระบบ ปริมาณ 09:55:44
1895 -นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนมีการเข้าใช้บริการห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ปริมาณ 09:58:28
1896 -นักเรียนเป็นผู้ที่มีนิสัยรักการอ่าน และมีทักษะในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ห้องสมุดและสื่อต่างๆ อย่างเหมาะสม คุณภาพ 10:01:25
1897 -นักเรียนที่เข้ารับรางวัลเรียนดีเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ทำให้เกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียน คุณภาพ 12:21:59
1898 -นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีเกณฑ์คะแนนเข้ารับเกียรติบัตร เข้าร่วมงาน ปริมาณ 12:24:43
1899 -นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ ในการเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี คุณภาพ 12:55:39
1900 -นักเรียนระดับชั้น ป.2-ม.6ที่ผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดเข้าร่วมรับเกียรติบัตร ปริมาณ 12:56:51
1901 -การดำเนินการและการให้บริการเอกสารงานวัดผลอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 21:41:14
1902 -การดำเนินการและการให้บริการเอกสารทางวัดผลอย่างมีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน ปริมาณ 21:43:48
1903 -1. บุคลากรครูชาวต่างชาติ ได้รับค่าตอบแทนต่าง ๆ และสวัสดิการต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่โรงเรียนกำหนด คุณภาพ 14:34:55
1904 -2.นักเรียนได้รับแบบเรียนที่มีคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด คุณภาพ 14:35:24
1905 -3. ศูนย์ ACT-Bell มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพให้เพียงพอ มีวัสดุ อุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 14:44:12
1906 -4. นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR อย่างมีคุณภาพ คุณภาพ 14:44:34
1907 -5. ศูนย์ ACT-Bellมีการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ คุณภาพ 14:45:09
1908 -6. ศูนย์ ACT-Bell มีการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานตามที่ศูนย์ Bell ประเทศอังกฤษกำหนดไว้อย่างมีคุณภาพ คุณภาพ 14:45:46
1909 -1. นักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3 แผนการเรียน Bell จำนวน 1,965 คน ปริมาณ 14:46:12
1910 -2. ครูชาวต่างชาติประจำศูนย์เบลล์ จำนวน 31 คน ปริมาณ 14:46:29
1911 -3. บุคลากรครูและเจ้าหน้าที่คนไทย จำนวน 3 คน ปริมาณ 14:46:49
1912 -4. ศูนย์ ACT-Bell จำนวน 1 ศูนย์มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่เพียงพอต่อการทำงาน ปริมาณ 14:47:15
1913 -5. ตัวแทนจากศูนย์เบลล์ประเทศอังกฤษ เข้ามาตรวจสอบคุณภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ปริมาณ 14:47:47
1914 -1. ผู้เรียนชั้น ป.1-ม.6 เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 2. ผู้เรียนชั้น ป.1-ม.6 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 3. ผู้เรียนชั้น ป.1-ม.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 4. ผู้เรียนชั้น ป.1-ม.6 มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 5. ผู้เรียนชั้น ป.1-ม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 6. ผู้เรียนชั้น ป.1-ม.6 วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ 7. ผู้เรียนชั้น ป.1-ม.6 ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 8. ผู้เรียนชั้น ป.1-ม.6 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 9. ผู้เรียนชั้น ป.1-ม.6 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ปริมาณ 22:18:35
1915 -1. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 2. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน 3. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 5.ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 6. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 7. ผู้เรียนวางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ 8. ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 9. ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 10. ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ คุณภาพ 22:19:31
1916 -มีข้อสอบที่มีคุณภาพในการสอบกลางภาคและปลายภาค คุณภาพ 00:01:17
1917 -การดำเนินการสอบวัดความรู้ที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 00:01:25
1918 -การแปลผลการสอบวัดที่มีคุณภาพ คุณภาพ 00:01:36
1919 -สารสนเทศการสอบวัดต่างๆ สามารถนำไปใช้ตามความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุณภาพ 00:01:46
1920 -งานวิจัย/บทความมีคุณภาพถูกต้องตามหลักการเขียน คุณภาพ 00:01:57
1921 -ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานครบทั้ง 8 กลุ่มฯ คุณภาพ 00:02:10
1922 -ข้อสอบทุกฉบับที่มีคุณภาพในการสอบกลางภาคและปลายภาค ปริมาณ 00:02:42
1923 -การดำเนินการสอบวัดความรู้กลางภาคและปลายภาคที่มีประสิทธิภาพทุกครั้ง ปริมาณ 00:04:22
1924 -การแปลผลการสอบวัดกลางภาคและปลายภาคทุกฉบับมีคุณภาพ ปริมาณ 00:04:39
1925 -สารสนเทศการสอบวัดต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ตามความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทุกหัวข้อ ปริมาณ 00:04:52
1926 -ครูทุกคนมีผลงานวิจัย/บทความ คนละ 1 เรื่อง ปริมาณ 00:07:43
1927 -ผู้เรียนร้อยละ 100 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ ปริมาณ 00:05:18
1928 -ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ เป็นไปตามเกณฑ์การเข้ารับเกียรติบัตร คุณภาพ 10:20:50
1929 -ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ ร้อยละ 80 เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปริมาณ 10:22:38
1930 -ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระฯได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน ปริมาณ 11:45:41
1931 -ครูนำความรู้ไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการสอนอบ่างเต็มรูปแบบและการสอนออนไลน์ คุณภาพ 11:47:05
1932 -1. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 ห้อง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2. นักเรียนทุกคนได้เข้าใช้ห้องปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ ปริมาณ 16:06:38
1933 -ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มีอุปกรณ์และสารเคมีอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน คุณภาพ 16:07:04
1934 -นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ได้รับการการส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศอย่างมีคุณภาพ คุณภาพ 16:33:01
1935 -นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.1 - ม. 6จำนวน 150 คนได้รับการการส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ ปริมาณ 16:33:23
1936 -บุคลากรครูชาวต่างชาติ ได้รับค่าตอบแทนต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่โรงเรียนกำหนด คุณภาพ 17:43:21
1937 -บุคลากรครูชาวต่างชาติ จำนวน 31 คน ปริมาณ 17:43:40
1938 -นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ทุกคนสามารถใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง คุณภาพ 17:44:21
1939 -นักเรียนทุกคนในระดับชั้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ทุกคนเข้ารับการอบรมการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ปริมาณ 17:44:40
1940 -1.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 ห้อง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2.นักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.6 ทุกคนได้เข้าใช้ห้องปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ ปริมาณ 17:51:51
1941 -ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มีอุปกรณ์และสารเคมีอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน คุณภาพ 17:54:36
1942 -บุคลากรในหน่วยงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึงกันและกันและนำมาใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 10:09:19
1943 -บุคลากรร้อยละ 95 เข้าร่วมการสัมมนา ปริมาณ 10:09:36
1944 -มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่เพียงพออุปกรณ์สำนักงานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดปีการศึกษา คุณภาพ 10:11:48
1945 -มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่เพียงพออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปริมาณ 10:12:02