[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

What 's new in SWIS
ความเคลื่อนไหวในระบบฐานข้อมูล SWIS วันนี้

Today 's Events ::    
แนวทางการติดตามและการประเมิณผล ของ
ลำดับที่ แนวทางการติดตามและการประเมิณผล เวลาที่เปลี่ยนแปลง
1 -trgtsargsfdgfd 15:58:26
2 -จากการสังเกต ซักถาม และสัมภาษณ์ ผู้เข้าร่วมประชุม 15:06:37
3 -ประเมินผลจากผลงาน รางวัล เกียรติบัตร และการตอบแบบสอบถาม 15:41:27
4 -แบบสอบถาม 15:59:11
5 -วิธีการประเมินผล ของโครงการสร้างคุณธรรมนำชีวิต โดยสุ่มนักเรียนทำแบบสอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ความเหมาะสมของการประกวด เวลา สถานที่ หรือความเหมาะสมของของรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 2 และ 3 16:08:54
6 -สามารถรองรับการใช้งานได้ทุกโปรแกรม 16:14:46
7 -สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 16:15:21
8 -สามารถจัดเก็บข้อมูลและเรียกข้อมูลมาใช้ได้อย่างสะดวก 16:16:38
9 -การเบิกจ่ายน้ำมันเบนซิน91 16:19:17
10 -ถุงดำ 16:22:58
11 -สร้างแบบประเมินผล KPI บทพรรณนางาน พัสดุครุภัณฑ์ 16:36:45
12 -ผู้รับบริการแจ้งติดตามการรับเข้าครุภัณฑ์ใหม่ ได้รับบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความแม่นยำ 16:39:20
13 -สามารถ ติดตาม การเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์จากสติกเกอร์ที่ติดตามตัวเครื่อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 16:41:42
14 -1.การประชุม 11:03:10
15 -2. แบบสอบถาม 11:03:53
16 -โทรศัพท์ติดตาม 11:08:15
17 -ออกหนังสือถึงผู้ปกครองเพื่อขอติดตามเอกสาร 11:09:03
18 -( * ) สังเกต ( ) แบบสอบถาม ( ) สัมภาษณ์ ( ) อื่นๆ โปรดระบุ 12:14:01
19 -eeee 22:47:46
20 -สังเกต และพูดคุยซักถาม 11:48:23
21 -สรุปรายการจ่ายสินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์ 11:57:10
22 -แบบสอบถาม 12:21:59
23 -สังเกต 12:22:07
24 -แบบสอบถามและการสังเกต 12:22:35
25 -การสัมภาษณ์ 12:22:19
26 -สังเกตุ 12:22:21
27 -แบบสอบถามและการสังเกต 12:22:25
28 -แบบสอบถามและการสังเกต 12:22:26
29 -สังเกตุ และประชุมคณะกรรมการ 12:22:49
30 -1.ตามรายการประเมิน จากสรรพากรเขตพื้นที่ 12:23:24
31 -สัมภาษณ์ 12:23:27
32 -แบบสอบถามโดยการสังเกต 12:23:34
33 -ทำแบบสอบถามและสังเกตุ 12:23:35
34 -เก็บสถิติข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ 12:23:55
35 -iii 12:42:51
36 -( ) สังเกต (* ) แบบสอบถาม ( ) สัมภาษณ์ ( *) ใบเบิก , ใบแจ้ง 14:36:12
37 -( ) สังเกต (*) แบบสอบถาม ( ) สัมภาษณ์ ( * ) ใบเบิก , ใบแจ้ง 14:38:58
38 -รูปภาพ ผลการแข่งขัน 14:52:54
39 -( * ) สังเกต ( ) แบบสอบถาม ( ) สัมภาษณ์ ( ) อื่นๆ โปรดระบุ 14:56:48
40 -( * ) สังเกต ( ) แบบสอบถาม ( ) สัมภาษณ์ ( ) อื่นๆ โปรดระบุ ………………………. 14:57:24
41 - แบบสอบถาม 14:57:02
42 -( ) สังเกต ( * ) แบบสอบถาม (* ) สัมภาษณ์ ( ) อื่นๆ โปรดระบุ 14:57:31
43 -( * ) สังเกต ( ) แบบสอบถาม ( ) สัมภาษณ์ ( ) อื่นๆ โปรดระบุ ………………………. 14:57:13
44 -( / ) สังเกต ( ) แบบสอบถาม ( ) สัมภาษณ์ ( ) อื่นๆ โปรด 14:57:47
45 -( * ) สังเกต ( * ) แบบสอบถาม ( * ) สัมภาษณ์ ( ) อื่นๆ โปรดระบุ …………………… 14:58:32
46 -สรุปผลการแข่งขันแต่ละรายการเมื่อสิ้นภาคเรียน 14:58:43
47 -( ) สังเกต (/) แบบสอบถาม ( ) สัมภาษณ์ (/) อื่นๆ โปรดระบุ แบบประเมินประสิทธิภาพการทำงานการนิเทศ 14:59:04
48 -( ) สังเกต ( * ) แบบสอบถาม ( ) สัมภาษณ์ ( * ) อื่นๆ รูปภาพ เอกสารสรุปการอบรม/สัมมนา 14:59:31
49 -( ) สังเกต ( ) แบบสอบถาม ( ) สัมภาษณ์ ( ) อื่นๆ โปรดระบุ ……………… 15:03:56
50 -( ) แบบสอบถาม ( ) สัมภาษณ์ ( ) อื่นๆ รูปภาพ 15:05:40
51 -( ) สังเกต ( * ) แบบสอบถาม ( ) สัมภาษณ์ ( *) อื่นๆ โปรดระบุ ผลงานครู 15:09:06
52 -( ) สังเกต ( ) แบบสอบถาม ( ) สัมภาษณ์ (*) การให้ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบันของระเบียนสะสม 15:20:37
53 -แบบสอบถาม 16:20:42
54 -สถิติบันทึกการเข้ารับการอบรม - แบบสอบถาม 23:13:34
55 -สรุปจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน และสรุปจำนวนนักเรียนใหม่ในแต่ละระดับชั้น 08:00:12
56 -แบบสอบถาม 14:22:57
57 -แบบฝึกทักษะ 14:23:19
58 -แบบสอบถามการใช้งานระบบเครือข่าย 22:41:51
59 -สรุปผลการดำเนินงาน 22:41:56
60 -แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์สำนักงาน 22:42:27
61 -แบบสรุปผลการดำเนินงาน 22:42:40
62 -แบบสอบถามการใช้งานระบบเครือข่าย 10:27:28
63 -สรุปผลการดำเนินงาน 10:28:00
64 -สถิติบันทึกการเข้ารับการอบรม 11:41:25
65 -แบบสอบถาม 11:41:40
66 -สถิติบันทึกการแก้ไขระบบเครือข่าย 12:44:39
67 -แบบสรุปผลการดำเนินงาน 12:45:03
68 -แบบสอบถามสภาพการใช้งาน 13:11:04
69 -สถิติการซ่อมบำรุง 13:11:33
70 -การประเมินจากหน่วยงานอาคารสถานที่ในโครงการ 5 ส 15:09:03
71 -แบบประเมินการเข้าใช้บริการ 15:09:22
72 -รายงานการปฏิบัติงานรายเดือน 11:41:05
73 -แบบสรุปผลการดำเนินงาน 11:41:23
74 -แบบสอบถามสภาพการใช้งาน 11:59:59
75 -สถิติการซ่อมบำรุง 12:00:22
76 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 14:27:00
77 -แบบสรุปผลการดำเนินงาน 14:27:09
78 -ใบตรวจสอบการใช้งานระบบประจำเดือน 15:14:28
79 -สถิติการใช้งาน 15:14:38
80 -แบบสรุปผลการดำเนินงาน 15:14:50
81 -สถิติบันทึกการแก้ไขระบบเครือข่าย 15:39:11
82 -แบบสรุปผลการดำเนินงาน 15:39:25
83 -รายงานการปฏิบัติงานรายเดือน 16:10:26
84 -แบบสรุปผลการดำเนินงาน 16:10:57
85 - สรุปจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การ ประเมินของโรงเรียน และสรุปจำนวนนักเรียน ใหม่แต่ละระดับชั้น 15:57:10
86 -บันทึกรายงานการประชุม 07:57:39
87 -สังเกต ทำแบบสอบถาม และสรุปผลการใช้ประจำเดือน 08:28:18
88 -เอกสารการรับทุนการศึกษา 09:16:00
89 -สังเกต 09:25:38
90 -เก็บสถิติข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ 09:32:57
91 -เก็บสถิติข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ 09:39:01
92 -สังเกต 09:44:54
93 -สังเกต และประชุมคณะกรรมการ 10:17:43
94 -ด้วยการสังเกต และ แบบสอบถาม 10:41:55
95 -ประมคณะกรรมการ ติดตาม และจัดเก็บ 10:50:11
96 -ด้วยการสังเกต และ ประชุมคณะกรรมการ 11:03:16
97 -จากการสังเกต และการสัมภาษณ์ 12:38:23
98 -จากการสังเกต และพูดคุยซักถาม 12:57:32
99 -จากการสังเกต และพูดคุยซักถาม 13:08:29
100 -การสังเกต 13:27:42
101 -ตามรายการประเมิน จากสรรพากรพื้นที่ 13:42:38
102 - เอกสารสรุปรายการจ่ายค่าสินค้าและบริการโดยระบบเงิน โอนออนไลน์ 13:52:42
103 -สังเกตจากรายงานการตรวจสอบบัญชี และสรุปงานประจำเดือน 14:04:07
104 -ด้วยการสังเกต 14:31:53
105 -ด้วยการสังเกต 14:46:33
106 -สถิติบันทึกการเข้ารับการอบรม 23:36:23
107 -แบบสอบถาม 23:36:37
108 -สังเกต 09:38:48
109 -1. จากการประชุมติดตามงานประจำเดือน . จากแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงาน 11:08:45
110 -จากการสังเกต 11:11:27
111 -- สังเกต 11:16:14
112 -เครื่องมือการติดตามและประเมินผล       แบบสอบถาม 11:16:54
113 -แบบสรุปผลการดำเนินงาน 11:22:31
114 -การแจ้งข้อมูล 11:24:01
115 -แบบสอบถามประเมินผลโครงการ P.2 One sentence a day 11:28:24
116 -แบบสอบถาม 12:13:40
117 -บันทึกการเข้าใช้ห้องเรียนสีเขียว 12:14:05
118 -สังเกต ประชุมคณะกรรมการ 12:56:19
119 -- บันทึกรายงานการประชุม 12:20:21
120 -สังเกต 12:26:08
121 -สังเกต สัมภาษณ์ 12:27:04
122 -แฟ้มงาน 12:27:07
123 -ทะเบียนอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 12:28:29
124 -สังเกต 12:30:05
125 -แบบสอบถาม 12:30:43
126 -1. บันทึกการเบิกจ่ายอุปกรณ์การเรียนการสอน 2. แบบสอบถามความพึงพอใจ 12:53:15
127 -การสังเกตุ 13:25:28
128 -แบบสอบถามประเมินผลโครงการ P.2 One sentence a day 13:32:09
129 -แบบสอบถามประเมินผลโครงการ P.2 One sentence a day 13:57:22
130 -1.สถิติการยืม 2.สถิติการเข้าใช้ 14:25:05
131 - - การสังเกต - แบบสอบถาม - ใบงานของนักเรียน 14:32:14
132 -สรุปรายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 14:56:57
133 -- สถิติการใช้งาน - แบบสอบถามความพึงพอใจ 15:30:29
134 -รายงานการประชุม 16:58:07
135 -- แบบสอบถาม - รายงานการจัดกิจกรรม 09:47:33
136 -ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนในระบบคอมพิวเตอร์ที่ครบถ้วน เป็นปัจจุบันของระเบียนสะสม 12:31:49
137 -- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี - แบบสรุปผลการดำเนินงาน 13:21:31
138 -- แบบสอบถามสภาพการใช้งาน - สถิติการซ่อมบำรุง 13:41:15
139 -แบบประเมินการใช้โปรแกรม 14:10:30
140 -- แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์สำนักงาน - แบบสรุปผลการดำเนินงาน 14:22:12
141 -- แบบสอบถามการใช้งานระบบเครือข่าย - สรุปผลการดำเนินงาน 14:43:06
142 -- รายงานการปฏิบัติงานรายเดือน - แบบสรุปผลการดำเนินงาน 14:57:55
143 -- ใบตรวจสอบการใช้งานระบบประจำเดือน - สถิติการใช้งาน - แบบสรุปผลการดำเนินงาน 15:14:48
144 -- สถิติบันทึกการแก้ไขระบบเครือข่าย - แบบสรุปผลการดำเนินงาน 15:48:05
145 -- แบบสอบถามสภาพการใช้งาน - สถิติการซ่อมบำรุง 15:57:01
146 -- แบบสอบถามสภาพการใช้งาน - สถิติการซ่อมบำรุง 16:07:23
147 -- รายงานการปฏิบัติงานรายเดือน - แบบสรุปผลการดำเนินงาน 16:29:53
148 -แบบสอบถามความพึงพอใจ 11:32:46
149 -รายงานการประชุม และแบบสอบถาม 13:31:56
150 -สังเกต และแบบสอบถาม 09:42:58
151 -แบบสอบถาม และบันทึกรายงานการประชุม 15:25:14
152 -รายงานประชุมและบันทึกการเยี่ยมบ้าน 15:47:03
153 -สัมภาษณ์ และ แบบสรุปการอบรม 10:06:29
154 -สัมภาษณ์ และใบเสร็จรับเงินจากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 15:26:18
155 -แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์สำนักงาน 19:28:22
156 -แบบสรุปผลการดำเนินงาน 19:28:37
157 - แบบตอบรับการใช้งานระบบเครือข่าย 15:04:43
158 -แบบสอบถามสภาพการใช้งาน 15:06:05
159 -แบบสอบถามสภาพการใช้งาน 15:07:38
160 -สถิติการซ่อมบำรุง 11:35:54
161 -สถิติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 12:07:07
162 -แบบบันทึกการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ประจำเดือน 12:16:53
163 -ใบตรวจสอบการใช้งานระบบประจำเดือน 15:10:57
164 -สถิติการใช้งาน 15:10:52
165 -รายงานการปฏิบัติงานรายเดือน 12:44:52
166 -แบบสรุปผลการดำเนินงาน 12:45:09
167 -สถิติบันทึกการแก้ไขระบบเครือข่าย 12:57:57
168 -แบบสรุปผลการดำเนินงาน 12:58:07
169 -รายงานการปฏิบัติงานรายเดือน 13:06:17
170 -แบบสรุปผลการดำเนินงาน 13:06:25
171 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 13:14:02
172 -แบบสรุปผลการอบรมสัมมนาต่างๆ 13:14:09
173 -สถิติการเข้าใช้งานระบบ 13:23:41
174 -แบบสอบถาม 13:33:37
175 -แบบทดสอบวัดความรู้ในแต่ละหลักสูตร 13:33:46
176 -แบบสรุปผลการดำเนินงาน 15:04:54
177 -สถิติการซ่อมบำรุง 15:06:11
178 -สถิติการซ่อมบำรุง 15:07:44
179 -แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์สำนักงาน 14:45:02
180 -รายงานการประชุม 16:51:30
181 -แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์สำนักงาน 09:48:11
182 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 09:48:23
183 -ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน 09:48:33
184 -รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์ คอมพิวเตอร์ 09:48:50
185 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 09:49:05
186 -แบบสรุปผลการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาต่างๆ 09:49:16
187 -แบบสอบถามการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาต่างๆ ของบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกในแต่ละหลักสูตร 09:49:26
188 -รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์ คอมพิวเตอร์ 14:17:33
189 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 14:17:51
190 -แบบประเมินการตรวจรับงานโครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอน 14:37:53
191 -แบบประเมินการตรวจรับงานโครงการจัดซื้อเครื่อง Projector ห้องเรียน 14:38:04
192 -แบบประเมินการตรวจรับงานโครงการขยายเครือข่ายใยแก้ว อัฒจันทร์สนามกีฬา 14:38:14
193 -ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน 14:49:35
194 -1.แบบสรุปงานนิเทศครู 2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 3.แบบสรุปผลสัมฤทธิ์โครงการ/งาน 4.แบบสรุปความพึงพอใจบุคลากรต่อการดำเนินงานสุนทรียภาพ 08:46:18
195 -สังเกต/สัมภาษณ์ 15:52:12
196 -สังเกต/สัมภาษณ์ 15:51:06
197 -สังเกต/สัมภาษณ์ 15:51:31
198 -สังเกต/สัมภาษณ์ 15:51:52
199 -1. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีความร่วมมือกับชุมชน 13:54:20
200 -2. แบบประเมินการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากร 13:54:51
201 -1.แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 09:48:39
202 -2.แบบสรุปผู้เข้าร่วมกิจกรรม 09:48:06
203 -1.แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 13:27:55
204 -2.แบบสรุปผู้เข้าร่วมกิจกรรม 13:28:02
205 -แบบสรุปผู้เข้าร่วมกิจกรรม 14:57:52
206 -1.แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 3.แบบสรุปการนิเทศครู 4.รายงานการได้รับรางวัล/การยกย่องจากชุมชน/สังคม 5.รายงานการมาศึกษาดูงานจากภายนอก 6.รายงานการเป็นต้นแบบสู่สถานศึกษาอื่น 10:24:24
207 -1.แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 3.แบบสรุปการนิเทศครู 4.รายงานการได้รับรางวัลการยกย่องจากชุมชน/สังคม 5.รายงานการมาศึกษาดูงานจากภายนอก 6.รายงานการเป็นต้นแบบสู่สถานศึกษาอื่น 10:30:55
208 -1. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีความร่วมมือกับชุมชน 16:23:58
209 -2. แบบประเมินการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากร 16:24:14
210 -แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์สำนักงาน 11:03:02
211 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 11:03:14
212 -ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน 11:03:27
213 -สังเกต/สัมภาษณ์ 10:21:21
214 -แบบสอบถาม 10:34:37
215 -ผลสอบ 10:39:21
216 -การสังเกต/แบบสอบถาม/ชิ้นงาน 10:44:30
217 -ประชุม/รายงานประจำเดือน/สรุปรายเดือน 10:53:42
218 -ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน 10:17:26
219 -แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์สำนักงาน 14:07:19
220 -ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน 14:08:28
221 -แบบสอบถามการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาต่างๆ ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกในแต่ละหลักสูตร 14:09:32
222 -แบบสรุปผลการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาต่างๆ 14:09:47
223 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 14:38:49
224 -รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 14:39:08
225 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 14:39:32
226 -รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 15:21:36
227 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 15:21:48
228 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 08:39:47
229 -ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน 08:40:52
230 -รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 08:41:24
231 -แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์สำนักงาน 09:33:53
232 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 09:34:44
233 -ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน 10:43:13
234 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 11:13:45
235 -ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน 11:49:09
236 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 11:52:18
237 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 16:07:08
238 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 16:22:57
239 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 16:23:03
240 -แบบประเมินการตรวจรับงานโครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอนระดับ ป.3 10:53:05
241 -แบบประเมินการโครงการจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายสำหรับระบบ SWIS 11:06:55
242 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 16:51:19
243 -รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 16:51:41
244 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 16:51:52
245 -แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์สำนักงาน 16:52:49
246 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 16:52:58
247 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 16:53:17
248 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 16:53:43
249 -รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 16:54:05
250 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 16:54:18
251 -แบบสรุปผลการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาต่างๆ 16:54:27
252 -แบบสอบถามการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาต่างๆ ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกในแต่ละหลักสูตร 16:54:38
253 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 09:03:47
254 -รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 09:04:11
255 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 09:04:23
256 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 09:05:04
257 -รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 09:18:18
258 -ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน 10:31:23
259 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 11:29:13
260 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 16:49:57
261 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 16:50:10
262 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 09:56:37
263 -ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน 09:56:53
264 -รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 09:57:03
265 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 09:57:51
266 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 14:17:30
267 -รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 14:17:44
268 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 14:17:53
269 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 15:25:50
270 -แบบประเมินการตรวจรับงานโครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอนระดับ ป.4 และ EP ระดับชั้น ป4-ป.6 15:40:04
271 -แบบประเมินการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ 15:55:55
272 -แบบรายงานการใช้ข้อมูลสารสนเทศ 15:56:02
273 -แบบบันทึกการติดตั้ง และดำเนินโครงการขยายระบบเครือข่ายอาคาร Alexis Music Building 15:58:03
274 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 09:05:12
275 -รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 09:05:13
276 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 09:05:13
277 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 08:46:31
278 -รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 08:46:32
279 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 08:46:32
280 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 08:48:02
281 -รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 08:48:02
282 -แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์สำนักงาน 08:49:31
283 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 08:49:31
284 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 08:49:31
285 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 08:50:11
286 -รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 08:50:11
287 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 08:50:11
288 -แบบสรุปผลการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาต่างๆ 08:50:11
289 -แบบสอบถามการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาต่างๆ ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกในแต่ละหลักสูตร 08:50:11
290 -ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน 08:53:26
291 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 08:53:48
292 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 08:53:59
293 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 08:53:59
294 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 08:54:11
295 -ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน 08:54:11
296 -รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 08:54:11
297 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 08:54:11
298 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 08:54:37
299 -รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 08:54:37
300 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 08:54:37
301 -1. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน 2. แบบสรุปสถิติ 3. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 4. รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 17:31:14
302 -1. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน 2. แบบสรุปสถิติ 3. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 4. รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 17:06:21
303 -1. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน 2. แบบสรุปสถิติ 3. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 4. รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 17:31:04
304 -1. แบบสรุปสถิติการปฏิบัติหน้าที่งาน 2. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน 3. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 4. รูปภาพประกอบ 14:54:49
305 -1. แบบสรุปสถิติการปฏิบัติหน้าที่งาน 2. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน 3. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 4. รูปภาพประกอบ 15:50:32
306 -1.แบบสรุปงานนิเทศครู 2.แบบสรุปความพึงพอใจบุคลากร 3.แบบสรุปผลสัมฤทธิ์โครงการ 13:53:53
307 -1.แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 3.แบบสรุปการนิเทศครู 4.รายงานการได้รับรางวัล/การยกย่องจากชุมชนสังคม 5.แบบสรุปความพึงพอใจของบุคลากร 6.รายงานการมาศึกษาดูงานจากภายนอก 7.รายงานการเป็นต้นแบบสู่สถานศึกษาอื่น 13:51:54
308 -1.แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 3.แบบสรุปการนิเทศครู 4.รายงานการได้รับรางวัล/การยกย่องจากชุมชนสังคม 5.แบบสรุปความพึงพอใจของบุคลากร 6.รายงานการมาศึกษาดูงานจากภายนอก 7.รายงานการเป็นต้นแบบสู่สถานศึกษาอื่น 14:22:31
309 -แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 11:04:53
310 -แบบประเมินความพึงพอใจบุคลากรที่มีต่อความร่วมมือกับชุมชน 11:05:26
311 -แบบประเมินการมีส่วนร่วมของผู้เรียน บุคลากร 11:05:38
312 -รายงานการมาศึกษาดูงานจากภายนอก 11:05:49
313 -แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 11:29:14
314 -แบบประเมินความพึงพอใจบุคลากรที่มีต่อความร่วมมือกับชุมชน 11:29:27
315 -แบบประเมินการมีส่วนร่วมของผู้เรียน บุคลากร 11:29:42
316 -รายงานการมาศึกษาดูงานจากภายนอก 11:29:59
317 -แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 14:10:13
318 -แบบประเมินความพึงพอใจบุคลากรที่มีต่อความร่วมมือกับชุมชน 14:10:47
319 -แบบประเมินการมีส่วนร่วมของผู้เรียน บุคลากร 14:10:59
320 -รายงานการมาศึกษาดูงานจากภายนอก 14:11:13
321 -1.แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 3.แบบสรุปการนิเทศครู 4.รายงานการได้รับรางวัล/การยกย่องจากชุมชนสังคม 5.แบบสรุปความพึงพอใจของบุคลากร 6.รายงานการมาศึกษาดูงานจากภายนอก 7.รายงานการเป็นต้นแบบสู่สถานศึกษาอื่น 11:02:11
322 -1.แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 3.แบบสรุปการนิเทศครู 4.รายงานการได้รับรางวัล/การยกย่องจากชุมชนสังคม 5.แบบสรุปความพึงพอใจของบุคลากร 6.รายงานการมาศึกษาดูงานจากภายนอก 7.รายงานการเป็นต้นแบบสู่สถานศึกษาอื่น 11:16:56
323 -รายงานการประชุม และแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ 13:20:03
324 -แบบสอบถามความพึงพอใจ 13:42:49
325 -สรุปผลการดำเนินงานตรวจคัดกรองนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 14:40:35
326 -การออกตรวจ กำกับ ติดตาม 09:44:20
327 -แบบสอบถามความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม 12:21:51
328 -แบบสอบถามความพึงพอใจ 13:08:14
329 -สรุปผลรายงานการประสานหน่วยงานภายนอก 14:06:56
330 -1.แบบสอบถามความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม 2.แฟ้มสรุปกิจกรรม 14:56:03
331 -1.แบบสอบถามความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม 2.แฟ้มสรุปกิจกรรม 15:00:48
332 -1.แบบสอบถามความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม 2.แฟ้มสรุปกิจกรรม 15:26:46
333 -แบบสอบถามความพึงพอใจ 16:52:49
334 -แบบสอบถามความพึงพอใจ และใบลงชื่อเข้าร่วมประชุม 17:37:33
335 -กำกับ ติดตาม และประเมินผลเป็นระยะ 18:20:23
336 -ติดตามประเมินผลเป็นระยะ 18:51:45
337 -1.แบบสอบถามความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม 09:40:46
338 -2.แฟ้มสรุปกิจกรรม 09:40:55
339 -แบบสอบถาม 16:03:13
340 -แบบประเมินความพึงพอใจ 10:16:11
341 -แบบสอบถามความพึงพอใจ 10:28:53
342 -แบบสอบถามความพึงพอใจ 10:42:42
343 -1.แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 3.แบบสรุปการนิเทศครู 4.รายงานการได้รับรางวัล/การยกย่องจากชุมชนสังคม 5.แบบสรุปความพึงพอใจของบุคลากร 6.รายงานการมาศึกษาดูงานจากภายนอก 7.รายงานการเป็นต้นแบบสู่สถานศึกษาอื่น 13:13:43
344 -แฟ้มสรุปผลงาน 13:21:18
345 -1.แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 3.แบบสรุปการนิเทศครู 4.รายงานการได้รับรางวัล/การยกย่องจากชุมชนสังคม 5.แบบสรุปความพึงพอใจของบุคลากร 6.รายงานการมาศึกษาดูงานจากภายนอก 7.รายงานการเป็นต้นแบบสู่สถานศึกษาอื่น 13:58:33
346 -แบบประเมินความพึงพอใจ 14:06:14
347 -1.แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 3.แบบสรุปการนิเทศครู 4.รายงานการได้รับรางวัล/การยกย่องจากชุมชนสังคม 5.แบบสรุปความพึงพอใจของบุคลากร 6.รายงานการมาศึกษาดูงานจากภายนอก 7.รายงานการเป็นต้นแบบสู่สถานศึกษาอื่น 15:03:20
348 -1.แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 3.แบบสรุปการนิเทศครู 4.รายงานการได้รับรางวัล/การยกย่องจากชุมชนสังคม 5.แบบสรุปความพึงพอใจของบุคลากร 6.รายงานการมาศึกษาดูงานจากภายนอก 7.รายงานการเป็นต้นแบบสู่สถานศึกษาอื่น 08:56:08
349 -1.แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 3.แบบสรุปการนิเทศครู 4.รายงานการได้รับรางวัล/การยกย่องจากชุมชนสังคม 5.แบบสรุปความพึงพอใจของบุคลากร 6.รายงานการมาศึกษาดูงานจากภายนอก 7.รายงานการเป็นต้นแบบสู่สถานศึกษาอื่น 09:13:43
350 -แบบสรุปผลการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาต่างๆ 09:28:49
351 -แบบสอบถามการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาต่างๆ ของ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกในแต่ละหลักสูตร 09:29:06
352 -แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์สำนักงาน 12:15:21
353 -ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน 12:15:43
354 -รายงานการปฏิบัติงานของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 12:16:12
355 -1. รายงานผลลัพธ์การดำเนินงานหน่วยงานในสังกัด 2. แบบประเมินความพึงพอใจ 10:32:29
356 -สรุปรายงานค่าใช้จ่าย 11:20:24
357 -1. แบบสรุปการประเมินแผนงานแผนกธุรการ 2. แบบสรุปข้อมูลการส่งรายงานประจำเดือนของบุคลากรในแผนกธุรการ 3. สรุปรายชื่อคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานในแผนกธุรการ 4. แบบสำรวจวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในสำนักงานของแผนกธุรการ 5. แบบประเมินความพึงพอใจแผนกธุรการ 6. สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนแผนกธุรการ 13:43:47
358 -1.แบบตรวจสอบรายการข้อมูลรับเงิน 2.สรุปผลการชำระเงิน รายงานการชำระเงินค่าเรียนดนตรีและกีฬา 3.รายงานการส่งเงินห้องการเงิน 4.สรุปผลการชำระเงินและค้างชำระ 5.แบบบันทึกการนำส่งข้อมูลเงินเดือน 6.สรุปงานประจำเดือน 7.แบบสอบถาม 14:00:21
359 -1. แบบสรุปข้อมูลหนังสือเข้า-หนังสือออก 14:18:44
360 -2.สรุปข้อมูลหนังสือออก ประกาศและคำสั่งของโรงเรียน 14:18:55
361 -3.แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานของงานสารบรรณ 14:19:06
362 -1.แบบสรุปอัพเดทเว็บไซต์ทำเนียบคนเก่ง 2.แบบสรุปอัพเดทปฏิทินโรงเรียน 3.แบบสรุปโปสเตอร์ 4.แบบสรุป TV Signage 5.แบบสรุป SMS 6.แบบสรุปของที่ระลึก 7.แบบสรุปเอกสารประชาสัมพันธ์ 8.แบบสรุปการปฏิบัติรายปี / ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ / ศึกษาดูงานประจำปี / MOU 14:33:19
363 -1. แบบสรุปประวัติครุภัณฑ์รับเข้าใหม่ปีการศึกษา 2564 14:37:42
364 -2. บันทึกการติดตามข้อมูลครุภัณฑ์ ปีการศึกษา 2564 14:38:02
365 -3.สรุปครุภัณฑ์ที่จำหน่ายออก ประจำปีการศึกษา 2564 14:38:17
366 -4.แบบบันทึกการสุ่มตรวจครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2563 14:38:39
367 -5. แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการงานจัดซื้อและพัสดุครุภัณฑ์ 14:38:56
368 -1. แบบฟอร์มรับเข้าของพัสดุ 14:51:04
369 -2. แบบฟอร์มจ่ายออกของพัสดุ 14:51:29
370 -3. แบบฟอร์มรายงานการตรวจนับพัสดุแต่ละเดือน 14:51:48
371 -4. รายงานการสุ่มตรวจพัสดุประจำปี 14:52:12
372 -5. แบบสรุปการดำเนินงานใบเบิกพัสดุ 14:52:38
373 -6. แบบสำรวจความพึงพอใจของใช้บริการ 14:52:58
374 -1.แบบสรุปการดำเนินงานใบขอสั่งซื้อ 15:17:20
375 -1. แบบสรุปการดำเนินงานใบขอสั่งซื้อ 15:17:29
376 -2. แบบสรุปการดำเนินงานใบวางบิล 15:17:45
377 -1. แบบบันทึกการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์โรงเรียน 2. แบบบันทึกการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 3. สรุปงานประจำเดือน 4. แบบสอบถามความพึงพอใจ 5. แบบบันทึกการเผยแพร่ความโดดเด่นของโรงเรียน 6. แบบบันทึกสถิติยอดติดตาม Social Media โรงเรียน 7. แบบบันทึกช่องทางในการประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ โรงเรียน 8. สถิติการโพสต์ข้อมูลข่าวสารและความโดดเด่นของ โรงเรียน 9. สถิติการตอบ Chat ผ่าน Line 10. แบบรวบรวมคำถามผ่านช่องทาง Line 16:10:43
378 -3. แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการ 15:25:07
379 -4. สรุปการจัดทำงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 15:25:16
380 -3. แบบสำรวจความพึงพอใจของการใช้บริการ 15:28:35
381 -4. สรุปรายงานการปฏิบัติงานอื่น 15:31:21
382 -2. แบบสรุปการตั้งเจ้าหนี้/ทำใบเบิก 15:38:53
383 -1. แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน 16:30:40
384 -2. แบบรวบรวม แนวปฏิบัติ คู่มือในการดำเนินงานต่าง ๆ ของฝ่ายธุรการ-การเงิน 16:30:54
385 -3. แบบสรุปผลความพึงพอใจผู้ใช้บริการหน่วยงาน ใน ฝ่ายธุรการ-การเงิน 16:33:11
386 -4. สรุปข้อมูลการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วย งานต่าง ๆ 16:33:23
387 - 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 16:37:42
388 -6. ใบลงทะเบียนการสัมมนา /แบบสรุปการอบรม สัมมนา 16:34:48
389 -7. แบบสรุปจำนวนนักเรียน และบุคลากรที่ยื่นเข้าบริษัท ประกัน และสรุปรายงานการยื่นเคลมประกัน 16:35:03
390 -8. สรุปรายรับ รายจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล 16:35:25
391 -9. สรุปรายรับ รายจ่ายเงินอุดหนุนเรียนฟรี (ค่าอุปกรณ์การ เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 16:35:45
392 - 10. สรุปการจัดอาหารเสริม (นม) 16:36:01
393 -11. สรุปบัญชีเงินกองทุน 16:36:19
394 -12. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน และรายงานการ ประชุมคณะกรรมการกองทุนต่าง ๆ 16:36:40
395 -13. รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุน 16:36:58
396 -14. รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ตลอดปีการศึกษา 16:37:16
397 -15. สรุปข้อมูลในสารสนเทศโรงเรียน 16:37:28
398 -1.ข้อมูลใยเสร็จรับเงิน 16:44:44
399 -2.สรุปงานประจำเดือน 16:45:10
400 -3.สรุปรายงานรับเงินประจำวัน 16:45:29
401 -4.สรุปข้อมุลจำนวนนักเรียนค้างชำระ 16:45:51
402 -5.สรุปรายงานรับเงินประจำวัน 16:46:17
403 -6.สรุปข้อมูลการจ่ายเงินเดือน 16:46:40
404 -7.สรุปสถิติงานปนะจำเดือน 16:47:23
405 -8.แบบประเมินความพึงพอใจ 16:47:39
406 -สรุปข้อมูล สถิติการให้บริการทางโทรศัพท์ สายเข้า-ออก Q&Aคำถามพบบ่อย และเรื่องร้องเรียน เสนอแนะ 16:56:50
407 -1. แบบสรุปผลการดำเนินงานของบุคลากรแผนกการเงิน 10:15:17
408 -2. แบบสรุปผลการติดตามข้อมูลงบประมาณจาก ฝ่ายต่าง ๆ 10:15:30
409 -3. แบบสรุปข้อมูลการให้ทุนการศึกษานักเรียน 10:15:49
410 -4. แบบสรุปข้อมูลการติดตามค่าธรรมเนียมค้างชำระ 10:16:10
411 -5. แบบสรุปผลการดำเนินงานของบุคลากรแผนการเงิน 10:16:26
412 -6. แบบสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน รายปีของแผนกการเงิน 10:16:35
413 -7. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 10:16:44
414 -1. แบบบันทึกข้อมูลการใช้วัสดุ อุปกรณ์ของบุคลากรงานจัดซื้อ 12:26:37
415 -2. การลงทะเบียนใบขอสั่งซื้อ 12:26:44
416 -3.รายงานสรุปการตรวจนับสินค้าเหลือประจำเดือน 12:26:57
417 -4. รายงานสรุปใบเบิกพัสดุประจำเดือน 12:57:10
418 -5.โปรแกรมระบบงานพัสดุและการ์ดประจำตัวสินค้า 12:57:28
419 -6.รายการตรวจเช็คพัสดุในสต๊อกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 12:57:53
420 -7. บัญชีการจัดซื้อครุภัณฑ์ 12:58:14
421 -8.ทะเบียนครุภัณฑ์ประจำปี 12:58:27
422 -9.รายงานการตรวจเช็คครุภัณฑ์ 12:58:42
423 -10.แบบประเมินความพึงพอใจ 12:58:57
424 -11.หลักฐานการลงชื่อรับหนังสือแบบเรียน 12:59:13
425 -12.รายการหนังสือประจำปี 12:59:27
426 -13.หลักฐานการลงชื่อรับอุปกรณ์ เครื่องแบบรองเท้านักเรียนใหม่ทุกคน 12:59:51
427 -1. สรุปรายรับประจำวัน 13:35:15
428 -2.ทะเบียนโอนเงินออนไลน์และทะเบียนเช็ค 13:36:03
429 -3.ใบสำคัญรับเงินประจำวันและทะเบียนคุมลูกหนี้และเจ้าหนี้ 13:37:24
430 -4.รายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีอนุญาต 13:38:29
431 -5.บันทึกการแจ้งส่งสรุปงบประมาณผ่านทางระบบ E-Office รายเดือนและแบบตรวจสอบข้อมูลจากใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย 13:42:30
432 -6.แผนปฏิบัติการประจำปี 13:42:46
433 -7.แบบประเมินความพึงพอใจ 13:44:11
434 -1.สรุปรายรับประจำวัน 15:16:12
435 -2.ทะเบียนคุมเช็คและทะเบียนโอนเงินออนไลน์ 15:16:39
436 -3.ใบสำคัญรับเงินประจำวัน ใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญรายการขั้นต้นและใบสำคัญเจ้าหนี้การค้า 15:18:18
437 -4.ทะเบียนคุมลูกหนี้และเจ้าหนี้ 15:18:31
438 -5.รายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีอนุญาต 15:18:58
439 -6.บันทึกการแจ้งส่งสรุปงบประมาณผ่านทางระบบ E-Office รายเดือนและแบบตรวจสอบข้อมุลจากใบสำคัญรับ ใบรายการเจ้าหนี้การค้าและใบรายการขั้นต้น 15:20:23
440 -7.แผนปฏิบัติการประจำปี 15:20:38
441 -8.แบบประเมินความพึงพอใจ 15:20:51
442 -9.รายงานสถิติผู้ใช้บริการรายเดือน 12:26:06
443 -3. ข้อมูลสถิติการใช้บริการห้องพยาบาลแยกตามอาการ 14:21:17
444 -1.สรุปรายงานตรวจสอบจากสต็อคยาและเวชภัณฑ์ 14:20:25
445 -2.เอกสารสรุปการตรวจรับสินค้า 14:20:51
446 -4.สรุปข้อมูลการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมการรักษาสุขภาพ 14:21:40
447 -5.ข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการอบรมการส่งเสริมการรักษาสุขภาพ 14:23:55
448 -6.สรุปข้อมูลน้ำหนัก-ส่วนสูงของนักเรียน 14:24:23
449 -7.สรุปรายชื่อนักเรียนที่เข้ารับการรับวัคซีน/ตรวจสุขภาพช่องปาก/เคลือบฟลูออไรด์ 14:24:47
450 -8.สรุปผลการตรวจสุขภาพบุคลากร 14:25:01
451 -9.แบบประเมินความพึงพอใจ 14:25:14
452 -10.สรุปข้อมูลการร่วมมือ/กิจกรรมร่วมกับโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลต่างๆ 14:25:39
453 -11.บันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (สศ.3) 14:26:01
454 -12.ข้อมูลสารสนเทศด้านผลการตรวจสุขภาพนักเรียน 14:26:14
455 -13.สรุปข้อมูลนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสุขภาพและการส่งต่อส่งมูล 14:26:40
456 -14.สรุปรายงานข้อมูลการประสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ 14:26:58
457 -15.ประกาศเรื่องมาตรการ/แนวปฏิบัติในกรณีที่เกิดโรคระบาด 14:27:12
458 -1. แบบสรุปการประเมินแผนงานแผนกธุรการ 14:17:13
459 -2. แบบสรุปข้อมูลการส่งรายงานประจำเดือนของบุคลากรในแผนกธุรการ 14:17:32
460 -3. สรุปรายชื่อคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานในแผนกธุรการ 14:18:30
461 -4. แบบสำรวจวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในสำนักงานของแผนกธุรการ 14:19:06
462 -5. แบบประเมินความพึงพอใจแผนกธุรการ 14:19:22
463 - 6. สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนแผนกธุรการ 14:19:41
464 -7. แบบสรุปข้อมูลหนังสือเข้า-หนังสือออก 14:19:56
465 -8. สรุปข้อมูลหนังสือออก ประกาศ และคำสั่งของโรงเรียน 14:20:22
466 -9. แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานของงานสารบรรณ 14:20:46
467 -งานประชาสัมพันธ์ /บอร์ด/SMS/เว็บไซต์/อื่น ๆ 1.แบบสรุปอัพเดทเว็บไซต์ทำเนียบคนเก่ง 2.แบบสรุปอัพเดทปฏิทินโรงเรียน 3.แบบสรุปโปสเตอร์ 4.แบบสรุป TV Signage 5.แบบสรุป SMS 6.แบบสรุปของที่ระลึก 7.แบบสรุปเอกสารประชาสัมพันธ์ 8.แบบสรุปการปฏิบัติรายปี / ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ / ศึกษาดูงานประจำปี / MOU 14:14:29
468 -1. ประวัตินักเรียนมีครบทุกคน 15:28:22
469 -2. ข้อมูลนักเรียนในระบบ Swiss Plus 15:28:33
470 -3. รายชื่อนักเรียนส่งเข้าเกณฑ์ 15:28:46
471 -4. แบบบันทึกการออกเอกสาร 15:29:21
472 -5. แบบบันทึกการออกบัตรในแต่ละเดือน 15:29:36
473 -6. สารสนเทศงานทะเบียน 15:29:45
474 -7. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานทะเบียน 15:30:20