[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

What 's new in SWIS
ความเคลื่อนไหวในระบบฐานข้อมูล SWIS วันนี้

Today 's Events ::    
แนวทางการติดตามและการประเมิณผล ของ
ลำดับที่ แนวทางการติดตามและการประเมิณผล เวลาที่เปลี่ยนแปลง
1 -trgtsargsfdgfd 15:58:26
2 -จากการสังเกต ซักถาม และสัมภาษณ์ ผู้เข้าร่วมประชุม 15:06:37
3 -ประเมินผลจากผลงาน รางวัล เกียรติบัตร และการตอบแบบสอบถาม 15:41:27
4 -แบบสอบถาม 15:59:11
5 -วิธีการประเมินผล ของโครงการสร้างคุณธรรมนำชีวิต โดยสุ่มนักเรียนทำแบบสอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ความเหมาะสมของการประกวด เวลา สถานที่ หรือความเหมาะสมของของรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 2 และ 3 16:08:54
6 -สามารถรองรับการใช้งานได้ทุกโปรแกรม 16:14:46
7 -สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 16:15:21
8 -สามารถจัดเก็บข้อมูลและเรียกข้อมูลมาใช้ได้อย่างสะดวก 16:16:38
9 -การเบิกจ่ายน้ำมันเบนซิน91 16:19:17
10 -ถุงดำ 16:22:58
11 -สร้างแบบประเมินผล KPI บทพรรณนางาน พัสดุครุภัณฑ์ 16:36:45
12 -ผู้รับบริการแจ้งติดตามการรับเข้าครุภัณฑ์ใหม่ ได้รับบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความแม่นยำ 16:39:20
13 -สามารถ ติดตาม การเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์จากสติกเกอร์ที่ติดตามตัวเครื่อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 16:41:42
14 -1.การประชุม 11:03:10
15 -2. แบบสอบถาม 11:03:53
16 -โทรศัพท์ติดตาม 11:08:15
17 -ออกหนังสือถึงผู้ปกครองเพื่อขอติดตามเอกสาร 11:09:03
18 -( * ) สังเกต ( ) แบบสอบถาม ( ) สัมภาษณ์ ( ) อื่นๆ โปรดระบุ 12:14:01
19 -eeee 22:47:46
20 -สังเกต และพูดคุยซักถาม 11:48:23
21 -สรุปรายการจ่ายสินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์ 11:57:10
22 -แบบสอบถาม 12:21:59
23 -สังเกต 12:22:07
24 -แบบสอบถามและการสังเกต 12:22:35
25 -การสัมภาษณ์ 12:22:19
26 -สังเกตุ 12:22:21
27 -แบบสอบถามและการสังเกต 12:22:25
28 -แบบสอบถามและการสังเกต 12:22:26
29 -สังเกตุ และประชุมคณะกรรมการ 12:22:49
30 -1.ตามรายการประเมิน จากสรรพากรเขตพื้นที่ 12:23:24
31 -สัมภาษณ์ 12:23:27
32 -แบบสอบถามโดยการสังเกต 12:23:34
33 -ทำแบบสอบถามและสังเกตุ 12:23:35
34 -เก็บสถิติข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ 12:23:55
35 -iii 12:42:51
36 -( ) สังเกต (* ) แบบสอบถาม ( ) สัมภาษณ์ ( *) ใบเบิก , ใบแจ้ง 14:36:12
37 -( ) สังเกต (*) แบบสอบถาม ( ) สัมภาษณ์ ( * ) ใบเบิก , ใบแจ้ง 14:38:58
38 -รูปภาพ ผลการแข่งขัน 14:52:54
39 -( * ) สังเกต ( ) แบบสอบถาม ( ) สัมภาษณ์ ( ) อื่นๆ โปรดระบุ 14:56:48
40 -( * ) สังเกต ( ) แบบสอบถาม ( ) สัมภาษณ์ ( ) อื่นๆ โปรดระบุ ………………………. 14:57:24
41 - แบบสอบถาม 14:57:02
42 -( ) สังเกต ( * ) แบบสอบถาม (* ) สัมภาษณ์ ( ) อื่นๆ โปรดระบุ 14:57:31
43 -( * ) สังเกต ( ) แบบสอบถาม ( ) สัมภาษณ์ ( ) อื่นๆ โปรดระบุ ………………………. 14:57:13
44 -( / ) สังเกต ( ) แบบสอบถาม ( ) สัมภาษณ์ ( ) อื่นๆ โปรด 14:57:47
45 -( * ) สังเกต ( * ) แบบสอบถาม ( * ) สัมภาษณ์ ( ) อื่นๆ โปรดระบุ …………………… 14:58:32
46 -สรุปผลการแข่งขันแต่ละรายการเมื่อสิ้นภาคเรียน 14:58:43
47 -( ) สังเกต (/) แบบสอบถาม ( ) สัมภาษณ์ (/) อื่นๆ โปรดระบุ แบบประเมินประสิทธิภาพการทำงานการนิเทศ 14:59:04
48 -( ) สังเกต ( * ) แบบสอบถาม ( ) สัมภาษณ์ ( * ) อื่นๆ รูปภาพ เอกสารสรุปการอบรม/สัมมนา 14:59:31
49 -( ) สังเกต ( ) แบบสอบถาม ( ) สัมภาษณ์ ( ) อื่นๆ โปรดระบุ ……………… 15:03:56
50 -( ) แบบสอบถาม ( ) สัมภาษณ์ ( ) อื่นๆ รูปภาพ 15:05:40
51 -( ) สังเกต ( * ) แบบสอบถาม ( ) สัมภาษณ์ ( *) อื่นๆ โปรดระบุ ผลงานครู 15:09:06
52 -( ) สังเกต ( ) แบบสอบถาม ( ) สัมภาษณ์ (*) การให้ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบันของระเบียนสะสม 15:20:37
53 -แบบสอบถาม 16:20:42
54 -สถิติบันทึกการเข้ารับการอบรม - แบบสอบถาม 23:13:34
55 -สรุปจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน และสรุปจำนวนนักเรียนใหม่ในแต่ละระดับชั้น 08:00:12
56 -แบบสอบถาม 14:22:57
57 -แบบฝึกทักษะ 14:23:19
58 -แบบสอบถามการใช้งานระบบเครือข่าย 22:41:51
59 -สรุปผลการดำเนินงาน 22:41:56
60 -แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์สำนักงาน 22:42:27
61 -แบบสรุปผลการดำเนินงาน 22:42:40
62 -แบบสอบถามการใช้งานระบบเครือข่าย 10:27:28
63 -สรุปผลการดำเนินงาน 10:28:00
64 -สถิติบันทึกการเข้ารับการอบรม 11:41:25
65 -แบบสอบถาม 11:41:40
66 -สถิติบันทึกการแก้ไขระบบเครือข่าย 12:44:39
67 -แบบสรุปผลการดำเนินงาน 12:45:03
68 -แบบสอบถามสภาพการใช้งาน 13:11:04
69 -สถิติการซ่อมบำรุง 13:11:33
70 -การประเมินจากหน่วยงานอาคารสถานที่ในโครงการ 5 ส 15:09:03
71 -แบบประเมินการเข้าใช้บริการ 15:09:22
72 -รายงานการปฏิบัติงานรายเดือน 11:41:05
73 -แบบสรุปผลการดำเนินงาน 11:41:23
74 -แบบสอบถามสภาพการใช้งาน 11:59:59
75 -สถิติการซ่อมบำรุง 12:00:22
76 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 14:27:00
77 -แบบสรุปผลการดำเนินงาน 14:27:09
78 -ใบตรวจสอบการใช้งานระบบประจำเดือน 15:14:28
79 -สถิติการใช้งาน 15:14:38
80 -แบบสรุปผลการดำเนินงาน 15:14:50
81 -สถิติบันทึกการแก้ไขระบบเครือข่าย 15:39:11
82 -แบบสรุปผลการดำเนินงาน 15:39:25
83 -รายงานการปฏิบัติงานรายเดือน 16:10:26
84 -แบบสรุปผลการดำเนินงาน 16:10:57
85 - สรุปจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การ ประเมินของโรงเรียน และสรุปจำนวนนักเรียน ใหม่แต่ละระดับชั้น 15:57:10
86 -บันทึกรายงานการประชุม 07:57:39
87 -สังเกต ทำแบบสอบถาม และสรุปผลการใช้ประจำเดือน 08:28:18
88 -เอกสารการรับทุนการศึกษา 09:16:00
89 -สังเกต 09:25:38
90 -เก็บสถิติข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ 09:32:57
91 -เก็บสถิติข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ 09:39:01
92 -สังเกต 09:44:54
93 -สังเกต และประชุมคณะกรรมการ 10:17:43
94 -ด้วยการสังเกต และ แบบสอบถาม 10:41:55
95 -ประมคณะกรรมการ ติดตาม และจัดเก็บ 10:50:11
96 -ด้วยการสังเกต และ ประชุมคณะกรรมการ 11:03:16
97 -จากการสังเกต และการสัมภาษณ์ 12:38:23
98 -จากการสังเกต และพูดคุยซักถาม 12:57:32
99 -จากการสังเกต และพูดคุยซักถาม 13:08:29
100 -การสังเกต 13:27:42
101 -ตามรายการประเมิน จากสรรพากรพื้นที่ 13:42:38
102 - เอกสารสรุปรายการจ่ายค่าสินค้าและบริการโดยระบบเงิน โอนออนไลน์ 13:52:42
103 -สังเกตจากรายงานการตรวจสอบบัญชี และสรุปงานประจำเดือน 14:04:07
104 -ด้วยการสังเกต 14:31:53
105 -ด้วยการสังเกต 14:46:33
106 -สถิติบันทึกการเข้ารับการอบรม 23:36:23
107 -แบบสอบถาม 23:36:37
108 -สังเกต 09:38:48
109 -1. จากการประชุมติดตามงานประจำเดือน . จากแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงาน 11:08:45
110 -จากการสังเกต 11:11:27
111 -- สังเกต 11:16:14
112 -เครื่องมือการติดตามและประเมินผล       แบบสอบถาม 11:16:54
113 -แบบสรุปผลการดำเนินงาน 11:22:31
114 -การแจ้งข้อมูล 11:24:01
115 -แบบสอบถามประเมินผลโครงการ P.2 One sentence a day 11:28:24
116 -แบบสอบถาม 12:13:40
117 -บันทึกการเข้าใช้ห้องเรียนสีเขียว 12:14:05
118 -สังเกต ประชุมคณะกรรมการ 12:56:19
119 -- บันทึกรายงานการประชุม 12:20:21
120 -สังเกต 12:26:08
121 -สังเกต สัมภาษณ์ 12:27:04
122 -แฟ้มงาน 12:27:07
123 -ทะเบียนอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 12:28:29
124 -สังเกต 12:30:05
125 -แบบสอบถาม 12:30:43
126 -1. บันทึกการเบิกจ่ายอุปกรณ์การเรียนการสอน 2. แบบสอบถามความพึงพอใจ 12:53:15
127 -การสังเกตุ 13:25:28
128 -แบบสอบถามประเมินผลโครงการ P.2 One sentence a day 13:32:09
129 -แบบสอบถามประเมินผลโครงการ P.2 One sentence a day 13:57:22
130 -1.สถิติการยืม 2.สถิติการเข้าใช้ 14:25:05
131 - - การสังเกต - แบบสอบถาม - ใบงานของนักเรียน 14:32:14
132 -สรุปรายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 14:56:57
133 -- สถิติการใช้งาน - แบบสอบถามความพึงพอใจ 15:30:29
134 -รายงานการประชุม 16:58:07
135 -- แบบสอบถาม - รายงานการจัดกิจกรรม 09:47:33
136 -ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนในระบบคอมพิวเตอร์ที่ครบถ้วน เป็นปัจจุบันของระเบียนสะสม 12:31:49
137 -- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี - แบบสรุปผลการดำเนินงาน 13:21:31
138 -- แบบสอบถามสภาพการใช้งาน - สถิติการซ่อมบำรุง 13:41:15
139 -แบบประเมินการใช้โปรแกรม 14:10:30
140 -- แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์สำนักงาน - แบบสรุปผลการดำเนินงาน 14:22:12
141 -- แบบสอบถามการใช้งานระบบเครือข่าย - สรุปผลการดำเนินงาน 14:43:06
142 -- รายงานการปฏิบัติงานรายเดือน - แบบสรุปผลการดำเนินงาน 14:57:55
143 -- ใบตรวจสอบการใช้งานระบบประจำเดือน - สถิติการใช้งาน - แบบสรุปผลการดำเนินงาน 15:14:48
144 -- สถิติบันทึกการแก้ไขระบบเครือข่าย - แบบสรุปผลการดำเนินงาน 15:48:05
145 -- แบบสอบถามสภาพการใช้งาน - สถิติการซ่อมบำรุง 15:57:01
146 -- แบบสอบถามสภาพการใช้งาน - สถิติการซ่อมบำรุง 16:07:23
147 -- รายงานการปฏิบัติงานรายเดือน - แบบสรุปผลการดำเนินงาน 16:29:53
148 -แบบสอบถามความพึงพอใจ 11:32:46
149 -รายงานการประชุม และแบบสอบถาม 13:31:56
150 -สังเกต และแบบสอบถาม 09:42:58
151 -แบบสอบถาม และบันทึกรายงานการประชุม 15:25:14
152 -รายงานประชุมและบันทึกการเยี่ยมบ้าน 15:47:03
153 -สัมภาษณ์ และ แบบสรุปการอบรม 10:06:29
154 -สัมภาษณ์ และใบเสร็จรับเงินจากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 15:26:18
155 -แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์สำนักงาน 19:28:22
156 -แบบสรุปผลการดำเนินงาน 19:28:37
157 - แบบตอบรับการใช้งานระบบเครือข่าย 15:04:43
158 -แบบสอบถามสภาพการใช้งาน 15:06:05
159 -แบบสอบถามสภาพการใช้งาน 15:07:38
160 -สถิติการซ่อมบำรุง 11:35:54
161 -สถิติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 12:07:07
162 -แบบบันทึกการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ประจำเดือน 12:16:53
163 -ใบตรวจสอบการใช้งานระบบประจำเดือน 15:10:57
164 -สถิติการใช้งาน 15:10:52
165 -รายงานการปฏิบัติงานรายเดือน 12:44:52
166 -แบบสรุปผลการดำเนินงาน 12:45:09
167 -สถิติบันทึกการแก้ไขระบบเครือข่าย 12:57:57
168 -แบบสรุปผลการดำเนินงาน 12:58:07
169 -รายงานการปฏิบัติงานรายเดือน 13:06:17
170 -แบบสรุปผลการดำเนินงาน 13:06:25
171 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 13:14:02
172 -แบบสรุปผลการอบรมสัมมนาต่างๆ 13:14:09
173 -สถิติการเข้าใช้งานระบบ 13:23:41
174 -แบบสอบถาม 13:33:37
175 -แบบทดสอบวัดความรู้ในแต่ละหลักสูตร 13:33:46
176 -แบบสรุปผลการดำเนินงาน 15:04:54
177 -สถิติการซ่อมบำรุง 15:06:11
178 -สถิติการซ่อมบำรุง 15:07:44
179 -แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์สำนักงาน 14:45:02
180 -รายงานการประชุม 16:51:30
181 -แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์สำนักงาน 09:48:11
182 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 09:48:23
183 -ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน 09:48:33
184 -รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์ คอมพิวเตอร์ 09:48:50
185 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 09:49:05
186 -แบบสรุปผลการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาต่างๆ 09:49:16
187 -แบบสอบถามการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาต่างๆ ของบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกในแต่ละหลักสูตร 09:49:26
188 -รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์ คอมพิวเตอร์ 14:17:33
189 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 14:17:51
190 -แบบประเมินการตรวจรับงานโครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอน 14:37:53
191 -แบบประเมินการตรวจรับงานโครงการจัดซื้อเครื่อง Projector ห้องเรียน 14:38:04
192 -แบบประเมินการตรวจรับงานโครงการขยายเครือข่ายใยแก้ว อัฒจันทร์สนามกีฬา 14:38:14
193 -ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน 14:49:35
194 -1.แบบสรุปงานนิเทศครู 2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 3.แบบสรุปผลสัมฤทธิ์โครงการ/งาน 4.แบบสรุปความพึงพอใจบุคลากรต่อการดำเนินงานสุนทรียภาพ 08:46:18
195 -สังเกต/สัมภาษณ์ 15:52:12
196 -สังเกต/สัมภาษณ์ 15:51:06
197 -สังเกต/สัมภาษณ์ 15:51:31
198 -สังเกต/สัมภาษณ์ 15:51:52
199 -1. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีความร่วมมือกับชุมชน 13:54:20
200 -2. แบบประเมินการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากร 13:54:51
201 -1.แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 09:48:39
202 -2.แบบสรุปผู้เข้าร่วมกิจกรรม 09:48:06
203 -1.แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 13:27:55
204 -2.แบบสรุปผู้เข้าร่วมกิจกรรม 13:28:02
205 -แบบสรุปผู้เข้าร่วมกิจกรรม 14:57:52
206 -1.แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 3.แบบสรุปการนิเทศครู 4.รายงานการได้รับรางวัล/การยกย่องจากชุมชน/สังคม 5.รายงานการมาศึกษาดูงานจากภายนอก 6.รายงานการเป็นต้นแบบสู่สถานศึกษาอื่น 10:24:24
207 -1.แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 3.แบบสรุปการนิเทศครู 4.รายงานการได้รับรางวัลการยกย่องจากชุมชน/สังคม 5.รายงานการมาศึกษาดูงานจากภายนอก 6.รายงานการเป็นต้นแบบสู่สถานศึกษาอื่น 10:30:55
208 -1. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีความร่วมมือกับชุมชน 16:23:58
209 -2. แบบประเมินการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากร 16:24:14
210 -แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์สำนักงาน 11:03:02
211 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 11:03:14
212 -ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน 11:03:27
213 -สังเกต/สัมภาษณ์ 10:21:21
214 -แบบสอบถาม 10:34:37
215 -ผลสอบ 10:39:21
216 -การสังเกต/แบบสอบถาม/ชิ้นงาน 10:44:30
217 -ประชุม/รายงานประจำเดือน/สรุปรายเดือน 10:53:42
218 -ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน 10:17:26
219 -แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์สำนักงาน 14:07:19
220 -ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน 14:08:28
221 -แบบสอบถามการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาต่างๆ ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกในแต่ละหลักสูตร 14:09:32
222 -แบบสรุปผลการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาต่างๆ 14:09:47
223 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 14:38:49
224 -รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 14:39:08
225 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 14:39:32
226 -รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 15:21:36
227 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 15:21:48
228 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 08:39:47
229 -ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน 08:40:52
230 -รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 08:41:24
231 -แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์สำนักงาน 09:33:53
232 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 09:34:44
233 -ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน 10:43:13
234 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 11:13:45
235 -ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน 11:49:09
236 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 11:52:18
237 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 16:07:08
238 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 16:22:57
239 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 16:23:03
240 -แบบประเมินการตรวจรับงานโครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอนระดับ ป.3 10:53:05
241 -แบบประเมินการโครงการจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายสำหรับระบบ SWIS 11:06:55
242 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 16:51:19
243 -รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 16:51:41
244 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 16:51:52
245 -แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์สำนักงาน 16:52:49
246 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 16:52:58
247 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 16:53:17
248 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 16:53:43
249 -รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 16:54:05
250 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 16:54:18
251 -แบบสรุปผลการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาต่างๆ 16:54:27
252 -แบบสอบถามการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาต่างๆ ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกในแต่ละหลักสูตร 16:54:38
253 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 09:03:47
254 -รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 09:04:11
255 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 09:04:23
256 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 09:05:04
257 -รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 09:18:18
258 -ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน 10:31:23
259 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 11:29:13
260 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 16:49:57
261 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 16:50:10
262 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 09:56:37
263 -ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน 09:56:53
264 -รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 09:57:03
265 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 09:57:51
266 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 14:17:30
267 -รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 14:17:44
268 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 14:17:53
269 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 15:25:50
270 -แบบประเมินการตรวจรับงานโครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอนระดับ ป.4 และ EP ระดับชั้น ป4-ป.6 15:40:04
271 -แบบประเมินการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ 15:55:55
272 -แบบรายงานการใช้ข้อมูลสารสนเทศ 15:56:02
273 -แบบบันทึกการติดตั้ง และดำเนินโครงการขยายระบบเครือข่ายอาคาร Alexis Music Building 15:58:03
274 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 09:05:12
275 -รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 09:05:13
276 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 09:05:13
277 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 08:46:31
278 -รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 08:46:32
279 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 08:46:32
280 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 08:48:02
281 -รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 08:48:02
282 -แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์สำนักงาน 08:49:31
283 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 08:49:31
284 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 08:49:31
285 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 08:50:11
286 -รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 08:50:11
287 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 08:50:11
288 -แบบสรุปผลการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาต่างๆ 08:50:11
289 -แบบสอบถามการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาต่างๆ ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกในแต่ละหลักสูตร 08:50:11
290 -ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน 08:53:26
291 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 08:53:48
292 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 08:53:59
293 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 08:53:59
294 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 08:54:11
295 -ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน 08:54:11
296 -รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 08:54:11
297 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 08:54:11
298 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 08:54:37
299 -รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 08:54:37
300 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 08:54:37
301 -1. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน 2. แบบสรุปสถิติ 3. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 4. รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 17:31:14
302 -1. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน 2. แบบสรุปสถิติ 3. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 4. รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 17:06:21
303 -1. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน 2. แบบสรุปสถิติ 3. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 4. รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 17:31:04
304 -1. แบบสรุปสถิติการปฏิบัติหน้าที่งาน 2. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน 3. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 4. รูปภาพประกอบ 14:54:49
305 -1. แบบสรุปสถิติการปฏิบัติหน้าที่งาน 2. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน 3. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 4. รูปภาพประกอบ 15:50:32
306 -1.แบบสรุปงานนิเทศครู 2.แบบสรุปความพึงพอใจบุคลากร 3.แบบสรุปผลสัมฤทธิ์โครงการ 13:53:53
307 -1.แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 3.แบบสรุปการนิเทศครู 4.รายงานการได้รับรางวัล/การยกย่องจากชุมชนสังคม 5.แบบสรุปความพึงพอใจของบุคลากร 6.รายงานการมาศึกษาดูงานจากภายนอก 7.รายงานการเป็นต้นแบบสู่สถานศึกษาอื่น 13:51:54
308 -1.แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 3.แบบสรุปการนิเทศครู 4.รายงานการได้รับรางวัล/การยกย่องจากชุมชนสังคม 5.แบบสรุปความพึงพอใจของบุคลากร 6.รายงานการมาศึกษาดูงานจากภายนอก 7.รายงานการเป็นต้นแบบสู่สถานศึกษาอื่น 14:22:31
309 -แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 11:04:53
310 -แบบประเมินความพึงพอใจบุคลากรที่มีต่อความร่วมมือกับชุมชน 11:05:26
311 -แบบประเมินการมีส่วนร่วมของผู้เรียน บุคลากร 11:05:38
312 -รายงานการมาศึกษาดูงานจากภายนอก 11:05:49
313 -แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 11:29:14
314 -แบบประเมินความพึงพอใจบุคลากรที่มีต่อความร่วมมือกับชุมชน 11:29:27
315 -แบบประเมินการมีส่วนร่วมของผู้เรียน บุคลากร 11:29:42
316 -รายงานการมาศึกษาดูงานจากภายนอก 11:29:59
317 -แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 14:10:13
318 -แบบประเมินความพึงพอใจบุคลากรที่มีต่อความร่วมมือกับชุมชน 14:10:47
319 -แบบประเมินการมีส่วนร่วมของผู้เรียน บุคลากร 14:10:59
320 -รายงานการมาศึกษาดูงานจากภายนอก 14:11:13
321 -1.แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 3.แบบสรุปการนิเทศครู 4.รายงานการได้รับรางวัล/การยกย่องจากชุมชนสังคม 5.แบบสรุปความพึงพอใจของบุคลากร 6.รายงานการมาศึกษาดูงานจากภายนอก 7.รายงานการเป็นต้นแบบสู่สถานศึกษาอื่น 11:02:11
322 -1.แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 3.แบบสรุปการนิเทศครู 4.รายงานการได้รับรางวัล/การยกย่องจากชุมชนสังคม 5.แบบสรุปความพึงพอใจของบุคลากร 6.รายงานการมาศึกษาดูงานจากภายนอก 7.รายงานการเป็นต้นแบบสู่สถานศึกษาอื่น 11:16:56
323 -รายงานการประชุม และแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ 13:20:03
324 -แบบสอบถามความพึงพอใจ 13:42:49
325 -สรุปผลการดำเนินงานตรวจคัดกรองนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 14:40:35
326 -การออกตรวจ กำกับ ติดตาม 09:44:20
327 -แบบสอบถามความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม 12:21:51
328 -แบบสอบถามความพึงพอใจ 13:08:14
329 -สรุปผลรายงานการประสานหน่วยงานภายนอก 14:06:56
330 -1.แบบสอบถามความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม 2.แฟ้มสรุปกิจกรรม 14:56:03
331 -1.แบบสอบถามความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม 2.แฟ้มสรุปกิจกรรม 15:00:48
332 -1.แบบสอบถามความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม 2.แฟ้มสรุปกิจกรรม 15:26:46
333 -แบบสอบถามความพึงพอใจ 16:52:49
334 -แบบสอบถามความพึงพอใจ และใบลงชื่อเข้าร่วมประชุม 17:37:33
335 -กำกับ ติดตาม และประเมินผลเป็นระยะ 18:20:23
336 -ติดตามประเมินผลเป็นระยะ 18:51:45
337 -1.แบบสอบถามความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม 09:40:46
338 -2.แฟ้มสรุปกิจกรรม 09:40:55
339 -แบบสอบถาม 16:03:13
340 -แบบประเมินความพึงพอใจ 10:16:11
341 -แบบสอบถามความพึงพอใจ 10:28:53
342 -แบบสอบถามความพึงพอใจ 10:42:42
343 -1.แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 3.แบบสรุปการนิเทศครู 4.รายงานการได้รับรางวัล/การยกย่องจากชุมชนสังคม 5.แบบสรุปความพึงพอใจของบุคลากร 6.รายงานการมาศึกษาดูงานจากภายนอก 7.รายงานการเป็นต้นแบบสู่สถานศึกษาอื่น 13:13:43
344 -แฟ้มสรุปผลงาน 13:21:18
345 -1.แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 3.แบบสรุปการนิเทศครู 4.รายงานการได้รับรางวัล/การยกย่องจากชุมชนสังคม 5.แบบสรุปความพึงพอใจของบุคลากร 6.รายงานการมาศึกษาดูงานจากภายนอก 7.รายงานการเป็นต้นแบบสู่สถานศึกษาอื่น 13:58:33
346 -แบบประเมินความพึงพอใจ 14:06:14
347 -1.แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 3.แบบสรุปการนิเทศครู 4.รายงานการได้รับรางวัล/การยกย่องจากชุมชนสังคม 5.แบบสรุปความพึงพอใจของบุคลากร 6.รายงานการมาศึกษาดูงานจากภายนอก 7.รายงานการเป็นต้นแบบสู่สถานศึกษาอื่น 15:03:20
348 -1.แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 3.แบบสรุปการนิเทศครู 4.รายงานการได้รับรางวัล/การยกย่องจากชุมชนสังคม 5.แบบสรุปความพึงพอใจของบุคลากร 6.รายงานการมาศึกษาดูงานจากภายนอก 7.รายงานการเป็นต้นแบบสู่สถานศึกษาอื่น 08:56:08
349 -1.แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 3.แบบสรุปการนิเทศครู 4.รายงานการได้รับรางวัล/การยกย่องจากชุมชนสังคม 5.แบบสรุปความพึงพอใจของบุคลากร 6.รายงานการมาศึกษาดูงานจากภายนอก 7.รายงานการเป็นต้นแบบสู่สถานศึกษาอื่น 09:13:43
350 -แบบสรุปผลการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาต่างๆ 09:28:49
351 -แบบสอบถามการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาต่างๆ ของ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกในแต่ละหลักสูตร 09:29:06
352 -แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์สำนักงาน 12:15:21
353 -ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน 12:15:43
354 -รายงานการปฏิบัติงานของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 12:16:12
355 -1. รายงานผลลัพธ์การดำเนินงานหน่วยงานในสังกัด 2. แบบประเมินความพึงพอใจ 10:32:29
356 -สรุปรายงานค่าใช้จ่าย 11:20:24
357 -1. แบบสรุปการประเมินแผนงานแผนกธุรการ 2. แบบสรุปข้อมูลการส่งรายงานประจำเดือนของบุคลากรในแผนกธุรการ 3. สรุปรายชื่อคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานในแผนกธุรการ 4. แบบสำรวจวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในสำนักงานของแผนกธุรการ 5. แบบประเมินความพึงพอใจแผนกธุรการ 6. สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนแผนกธุรการ 13:43:47
358 -1.แบบตรวจสอบรายการข้อมูลรับเงิน 2.สรุปผลการชำระเงิน รายงานการชำระเงินค่าเรียนดนตรีและกีฬา 3.รายงานการส่งเงินห้องการเงิน 4.สรุปผลการชำระเงินและค้างชำระ 5.แบบบันทึกการนำส่งข้อมูลเงินเดือน 6.สรุปงานประจำเดือน 7.แบบสอบถาม 14:00:21
359 -1. แบบสรุปข้อมูลหนังสือเข้า-หนังสือออก 14:18:44
360 -2.สรุปข้อมูลหนังสือออก ประกาศและคำสั่งของโรงเรียน 14:18:55
361 -3.แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานของงานสารบรรณ 14:19:06
362 -1.แบบสรุปอัพเดทเว็บไซต์ทำเนียบคนเก่ง 2.แบบสรุปอัพเดทปฏิทินโรงเรียน 3.แบบสรุปโปสเตอร์ 4.แบบสรุป TV Signage 5.แบบสรุป SMS 6.แบบสรุปของที่ระลึก 7.แบบสรุปเอกสารประชาสัมพันธ์ 8.แบบสรุปการปฏิบัติรายปี / ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ / ศึกษาดูงานประจำปี / MOU 14:33:19
363 -1. แบบสรุปประวัติครุภัณฑ์รับเข้าใหม่ปีการศึกษา 2564 14:37:42
364 -2. บันทึกการติดตามข้อมูลครุภัณฑ์ ปีการศึกษา 2564 14:38:02
365 -3.สรุปครุภัณฑ์ที่จำหน่ายออก ประจำปีการศึกษา 2564 14:38:17
366 -4.แบบบันทึกการสุ่มตรวจครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2563 14:38:39
367 -5. แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการงานจัดซื้อและพัสดุครุภัณฑ์ 14:38:56
368 -1. แบบฟอร์มรับเข้าของพัสดุ 14:51:04
369 -2. แบบฟอร์มจ่ายออกของพัสดุ 14:51:29
370 -3. แบบฟอร์มรายงานการตรวจนับพัสดุแต่ละเดือน 14:51:48
371 -4. รายงานการสุ่มตรวจพัสดุประจำปี 14:52:12
372 -5. แบบสรุปการดำเนินงานใบเบิกพัสดุ 14:52:38
373 -6. แบบสำรวจความพึงพอใจของใช้บริการ 14:52:58
374 -1.แบบสรุปการดำเนินงานใบขอสั่งซื้อ 15:17:20
375 -1. แบบสรุปการดำเนินงานใบขอสั่งซื้อ 15:17:29
376 -2. แบบสรุปการดำเนินงานใบวางบิล 15:17:45
377 -1. แบบบันทึกการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์โรงเรียน 2. แบบบันทึกการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 3. สรุปงานประจำเดือน 4. แบบสอบถามความพึงพอใจ 5. แบบบันทึกการเผยแพร่ความโดดเด่นของโรงเรียน 6. แบบบันทึกสถิติยอดติดตาม Social Media โรงเรียน 7. แบบบันทึกช่องทางในการประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ โรงเรียน 8. สถิติการโพสต์ข้อมูลข่าวสารและความโดดเด่นของ โรงเรียน 9. สถิติการตอบ Chat ผ่าน Line 10. แบบรวบรวมคำถามผ่านช่องทาง Line 16:10:43
378 -3. แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการ 15:25:07
379 -4. สรุปการจัดทำงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 15:25:16
380 -1. แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน 16:30:40
381 -2. แบบรวบรวม แนวปฏิบัติ คู่มือในการดำเนินงานต่าง ๆ ของฝ่ายธุรการ-การเงิน 16:30:54
382 -3. แบบสรุปผลความพึงพอใจผู้ใช้บริการหน่วยงาน ใน ฝ่ายธุรการ-การเงิน 16:33:11
383 -4. สรุปข้อมูลการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วย งานต่าง ๆ 16:33:23
384 - 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 16:37:42
385 -6. ใบลงทะเบียนการสัมมนา /แบบสรุปการอบรม สัมมนา 16:34:48
386 -7. แบบสรุปจำนวนนักเรียน และบุคลากรที่ยื่นเข้าบริษัท ประกัน และสรุปรายงานการยื่นเคลมประกัน 16:35:03
387 -8. สรุปรายรับ รายจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล 16:35:25
388 -9. สรุปรายรับ รายจ่ายเงินอุดหนุนเรียนฟรี (ค่าอุปกรณ์การ เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 16:35:45
389 - 10. สรุปการจัดอาหารเสริม (นม) 16:36:01
390 -11. สรุปบัญชีเงินกองทุน 16:36:19
391 -1.ข้อมูลใยเสร็จรับเงิน 16:44:44
392 -2.สรุปงานประจำเดือน 16:45:10
393 -3.สรุปรายงานรับเงินประจำวัน 16:45:29
394 -4.สรุปข้อมุลจำนวนนักเรียนค้างชำระ 16:45:51
395 -5.สรุปรายงานรับเงินประจำวัน 16:46:17
396 -6.สรุปข้อมูลการจ่ายเงินเดือน 16:46:40
397 -7.สรุปสถิติงานปนะจำเดือน 16:47:23
398 -8.แบบประเมินความพึงพอใจ 16:47:39
399 -1.สรุปสถิติและข้อมูลการให้บริการทางโทรศัพท์(สอบถามข้อมูลทั่วไป, ต่อสายออก, ข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอก) 10:39:26
400 -1. แบบสรุปผลการดำเนินงานของบุคลากรแผนกการเงิน 10:15:17
401 -2. แบบสรุปผลการติดตามข้อมูลงบประมาณจาก ฝ่ายต่าง ๆ 10:15:30
402 -3. แบบสรุปข้อมูลการให้ทุนการศึกษานักเรียน 10:15:49
403 -4. แบบสรุปข้อมูลการติดตามค่าธรรมเนียมค้างชำระ 10:16:10
404 -5. แบบสรุปผลการดำเนินงานของบุคลากรแผนการเงิน 10:16:26
405 -6. แบบสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน รายปีของแผนกการเงิน 10:16:35
406 -7. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 10:16:44
407 -1. แบบบันทึกข้อมูลการใช้วัสดุ อุปกรณ์ของบุคลากรงานจัดซื้อ 12:26:37
408 -2. การลงทะเบียนใบขอสั่งซื้อ 12:26:44
409 -3.รายงานสรุปการตรวจนับสินค้าเหลือประจำเดือน 12:26:57
410 -4. รายงานสรุปใบเบิกพัสดุประจำเดือน 12:57:10
411 -5.โปรแกรมระบบงานพัสดุและการ์ดประจำตัวสินค้า 12:57:28
412 -6.รายการตรวจเช็คพัสดุในสต๊อกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 12:57:53
413 -7. บัญชีการจัดซื้อครุภัณฑ์ 12:58:14
414 -8.ทะเบียนครุภัณฑ์ประจำปี 12:58:27
415 -9.รายงานการตรวจเช็คครุภัณฑ์ 12:58:42
416 -10.แบบประเมินความพึงพอใจ 12:58:57
417 -11.หลักฐานการลงชื่อรับหนังสือแบบเรียน 12:59:13
418 -12.รายการหนังสือประจำปี 12:59:27
419 -13.หลักฐานการลงชื่อรับอุปกรณ์ เครื่องแบบรองเท้านักเรียนใหม่ทุกคน 12:59:51
420 -1. สรุปรายรับประจำวัน 13:35:15
421 -2.ทะเบียนโอนเงินออนไลน์และทะเบียนเช็ค 13:36:03
422 -3.ใบสำคัญรับเงินประจำวันและทะเบียนคุมลูกหนี้และเจ้าหนี้ 13:37:24
423 -4.รายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีอนุญาต 13:38:29
424 -5.บันทึกการแจ้งส่งสรุปงบประมาณผ่านทางระบบ E-Office รายเดือนและแบบตรวจสอบข้อมูลจากใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย 13:42:30
425 -6.แผนปฏิบัติการประจำปี 13:42:46
426 -7.แบบประเมินความพึงพอใจ 13:44:11
427 -1.สรุปรายรับประจำวัน 15:16:12
428 -2.ทะเบียนคุมเช็คและทะเบียนโอนเงินออนไลน์ 15:16:39
429 -3.ใบสำคัญรับเงินประจำวัน ใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญรายการขั้นต้นและใบสำคัญเจ้าหนี้การค้า 15:18:18
430 -4.ทะเบียนคุมลูกหนี้และเจ้าหนี้ 15:18:31
431 -5.รายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีอนุญาต 15:18:58
432 -6.บันทึกการแจ้งส่งสรุปงบประมาณผ่านทางระบบ E-Office รายเดือนและแบบตรวจสอบข้อมุลจากใบสำคัญรับ ใบรายการเจ้าหนี้การค้าและใบรายการขั้นต้น 15:20:23
433 -7.แผนปฏิบัติการประจำปี 15:20:38
434 -8.แบบประเมินความพึงพอใจ 15:20:51
435 -9.รายงานสถิติผู้ใช้บริการรายเดือน 12:26:06
436 -3. ข้อมูลสถิติการใช้บริการห้องพยาบาลแยกตามอาการ 14:21:17
437 -1.สรุปรายงานตรวจสอบจากสต็อคยาและเวชภัณฑ์ 14:20:25
438 -2.เอกสารสรุปการตรวจรับสินค้า 14:20:51
439 -4.สรุปข้อมูลการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมการรักษาสุขภาพ 14:21:40
440 -5.ข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการอบรมการส่งเสริมการรักษาสุขภาพ 14:23:55
441 -6.สรุปข้อมูลน้ำหนัก-ส่วนสูงของนักเรียน 14:24:23
442 -7.สรุปรายชื่อนักเรียนที่เข้ารับการรับวัคซีน/ตรวจสุขภาพช่องปาก/เคลือบฟลูออไรด์ 14:24:47
443 -8.สรุปผลการตรวจสุขภาพบุคลากร 14:25:01
444 -9.แบบประเมินความพึงพอใจ 14:25:14
445 -10.สรุปข้อมูลการร่วมมือ/กิจกรรมร่วมกับโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลต่างๆ 14:25:39
446 -11.บันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (สศ.3) 14:26:01
447 -12.ข้อมูลสารสนเทศด้านผลการตรวจสุขภาพนักเรียน 14:26:14
448 -13.สรุปข้อมูลนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสุขภาพและการส่งต่อส่งมูล 14:26:40
449 -14.สรุปรายงานข้อมูลการประสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ 14:26:58
450 -15.ประกาศเรื่องมาตรการ/แนวปฏิบัติในกรณีที่เกิดโรคระบาด 14:27:12
451 -1. แบบสรุปการประเมินแผนงานแผนกธุรการ 14:17:13
452 -2. แบบสรุปข้อมูลการส่งรายงานประจำเดือนของบุคลากรในแผนกธุรการ 14:17:32
453 -3. สรุปรายชื่อคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานในแผนกธุรการ 14:18:30
454 -4. แบบสำรวจวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในสำนักงานของแผนกธุรการ 14:19:06
455 -5. แบบประเมินความพึงพอใจแผนกธุรการ 14:19:22
456 - 6. สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนแผนกธุรการ 14:19:41
457 -7. แบบสรุปข้อมูลหนังสือเข้า-หนังสือออก 14:19:56
458 -8. สรุปข้อมูลหนังสือออก ประกาศ และคำสั่งของโรงเรียน 14:20:22
459 -9. แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานของงานสารบรรณ 14:20:46
460 -งานประชาสัมพันธ์ /บอร์ด/SMS/เว็บไซต์/อื่น ๆ 1.แบบสรุปอัพเดทเว็บไซต์ทำเนียบคนเก่ง 2.แบบสรุปอัพเดทปฏิทินโรงเรียน 3.แบบสรุปโปสเตอร์ 4.แบบสรุป TV Signage 5.แบบสรุป SMS 6.แบบสรุปของที่ระลึก 7.แบบสรุปเอกสารประชาสัมพันธ์ 8.แบบสรุปการปฏิบัติรายปี / ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ / ศึกษาดูงานประจำปี / MOU 14:14:29
461 -1. ประวัตินักเรียนมีครบทุกคน 15:28:22
462 -2. ข้อมูลนักเรียนในระบบ Swiss Plus 15:28:33
463 -3. รายชื่อนักเรียนส่งเข้าเกณฑ์ 15:28:46
464 -4. แบบบันทึกการออกเอกสาร 15:29:21
465 -5. แบบบันทึกการออกบัตรในแต่ละเดือน 15:29:36
466 -6. สารสนเทศงานทะเบียน 15:29:45
467 -7. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานทะเบียน 15:30:20
468 -1. รายงานสถิติผู้ใช้บริการรายเดือน 12:22:31
469 -2.สรุปงานรายเดือน 12:22:43
470 -3. ข้อมูลใบลดยอด(ใบขอคืนใบเสร็จ) 12:22:51
471 -4. สรุปข้อมูลจำนวนนักเรียนค้างชำระ 12:23:00
472 -5. สรุปรายรับประจำวัน 12:23:08
473 -6 .สลิปใบฝากเงินกับสรุปรายรับประจำวัน 12:23:15
474 -7. สรุปรายงานประจำเดือน 12:23:22
475 -8. แบบประเมินความพึงพอใจ 12:23:28
476 -2. แบบสรุปจำนวนใบวางบิล 13:18:49
477 -3. แบบสรุปการตั้งเจ้าหนี้ / ใบเบิกงบประมาณ 13:19:09
478 -4. แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการงานจัดซื้อและพัสดุครุภัณฑ์ 13:19:42
479 -5. สรุปรายงานการปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 13:20:13
480 -แบบติดตามการเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านต่าง ๆ 16:24:00
481 -2. แบบประเมินความพึงพอใจ 10:40:00
482 -1. สรุปข้อมูลการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคันประจำเดือน 08:54:05
483 -2. บัญชีควบคุมการใช้น้ำมันสำหรับรถแต่ละคัน 14:38:54
484 -3. สรุปรายงานบันทึกการซ่อมแซม/สรุปบันทึกเอกสารใบเสร็จการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ 14:37:45
485 -4. สรุปข้อมูลการทำประกันภัยตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯกำหนด 14:38:48
486 -5. รายงานการตรวจสภาพรถตามที่กฎหมายกำหนด 14:39:21
487 -6. สรุปข้อมูลการจ่ายเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถประจำเดือน 14:39:55
488 -7. สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าทางด่วนประจำเดือน 14:40:23
489 -8. รายงานประจำเดือน สถิติรายรับ - รายจ่ายแก่ผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียน 08:54:50
490 -9. สรุปหัวข้อการอบรมพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน 14:42:04
491 -10. สรุปรายงานการตรวจสารเสพติดของพนักงานขับรถของโรงเรียนและรถรับ - ส่งนักเรียนของผู้ประกอบการ 14:43:36
492 -11. สรุปรายงานการตรวจสภาพรถรับ- ส่งนักเรียน 14:44:16
493 -12. แบบประเมินความพึงพอใจนักเรียนที่ใช้บริการรถรับ - ส่งนักเรียน 14:45:12
494 -1. แผนปฏิบัติงานซ่อมบำรุง 2. แบบสรุปสถิติการแจ้งซ่อม/รูปภาพประกอบ 3. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน 4. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 11:52:38
495 -แนวทางการติดตามและประเมินผล 12:03:03
496 -1. สรุปข้อมูลการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคันประจำเดือน 12:03:17
497 -2. บัญชีควบคุมการใช้น้ำมันสำหรับรถแต่ละคัน 12:03:30
498 -3. สรุปรายงานบันทึกการซ่อมแซม/สรุปบันทึกเอกสารใบเสร็จการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ 12:03:45
499 -4. สรุปข้อมูลการทำประกันภัยตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯกำหนด 12:04:00
500 - 5. รายงานการตรวจสภาพรถตามที่กฎหมายกำหนด 12:04:16
501 -6. สรุปข้อมูลการจ่ายเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถประจำเดือน 12:04:28
502 -7. สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าทางด่วนประจำเดือน 12:04:43
503 - 8. รายงานประจำเดือน สถิติรายรับ - รายจ่ายแก่ผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียน 12:04:57
504 -9. สรุปหัวข้อการอบรมพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน 12:05:16
505 -10. สรุปรายงานการตรวจสารเสพติดของพนักงานขับรถของโรงเรียนและรถรับ - ส่งนักเรียนของผู้ประกอบการ 12:05:28
506 -11. สรุปรายงานการตรวจสภาพรถรับ- ส่งนักเรียน 12:05:40
507 -12. แบบประเมินความพึงพอใจนักเรียนที่ใช้บริการรถรับ - ส่งนักเรียน 12:05:53
508 -1. แผนงานการดำเนินงานหอพัก 2. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน / รูปภาพประกอบ 3. สรุปเล่มรายงานประจำเดือน 4. ใบตรวจเช็คงาน 5. แบบสอบถามความพึงพอใจการเข้าพักอาศัยในหอพัก 14:16:29
509 -1. แผนงานการดำเนินงานหอพัก 2. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน / รูปภาพประกอบ 3. สรุปเล่มรายงานประจำเดือน 14:40:00
510 -1.แผนปฏิบัติงานอาคารจอดรถ 2.แผนงานนำเสนออนุมัติการดำเนินงาน 3.รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 4.สรุปเล่มรายงานการปฏิบัติงาน 5.สภาพจริงที่ปรากฎ 15:05:44
511 -1.เอกสรุปผลการดำเนินงาน 09:28:59
512 -2. แบบประเมินความพึงพอใจ 09:29:20
513 -3.สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา 09:29:51
514 -4.แบบสรุปบัญชีรับ-จ่ายประจำเดือน 09:30:05
515 -5. แบบสรุป ข้อมูลจำนวนแก้ว ที่จำหน่ายต่อเดือน 09:30:23
516 -6.เอกสารตรวจรับสินค้า 09:30:44
517 -7.แบบสรุปบัญชีประจำเดือน 09:30:59
518 -8.สรุปข้อมูลการผลิตสินค้าและสินค้าที่ถูกส่งกลับ คืนเนื่องจากชำรุดบกพร่อง 09:31:28
519 -1. แผนปฏิบัติงานอาคารจอดรถ 2. แผนงานนำเสนออนุมัติการดำเนินงาน 3.รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 4. สรุปเล่มรายการปฏิบัติงาน 5.สภาพจริงที่ปรากฏ 09:41:16
520 -1.สรุปบัญชีจ่ายค่าตอบแทนร้านค้า 10:33:40
521 -2. สรุปยอดขอสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องครัว 11:45:30
522 -3.เอกสารการตรวจรับสินค้าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องครัว 11:45:53
523 -4.เอกสารสรุปการแจ้งซ่อมต่าง ๆและผลการ ดำเนินงาน 11:46:12
524 - 1.ข้อมูลจำนวนอุปกรณ์และภาชนะต่าง ๆ 13:13:19
525 - 2.สรุปข้อมูลการจัดซื้อ/ซ่อม 13:13:48
526 -3. ผลตรวจอาหารสดและผลการสว็อกมือที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข (โครงการความปลอดภัยด้านอาหาร FOOD SAFETY) 13:14:14
527 -4.ผลตรวจอาหารสดและผลการสว็อกมือที่ได้รับการรับรองจากเขตบางแค (ฝ่ายสิ่งแวดล้อม) 13:14:59
528 -5.ใบต่ออายุประกอบร้านอาหารภายในโรงเรียน 13:15:20
529 -6.บันทึกการตรวจสอบ สภาพการใช้งาน 13:16:06
530 -7.แบบสรุปการสำรวจ วัสดุ - อุปกรณ์ที่คงเหลือ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 13:16:24
531 -8.แบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ 13:16:44
532 -9.สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม, หัวข้อการอบรมและการนำมาใช้ประโยชน์ 13:17:09
533 -10..รายการอาหารกลางวัน (วิคราะห์อาหาร 5 หมู่) 13:20:16
534 -11.สรุปข้อมูลการให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์ 13:20:44
535 -แบบสรุปผลการดำเนินงาน 10:26:05
536 -1.สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม,หัวข้อการอบรมและการนำมาใช้ประโยชน์ 16:31:39
537 -1.สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม,หัวข้อการอบรมและการนำมาใช้ประโยชน์ 16:31:39
538 -1.สรุปรายงานค่าใช้จ่ายของนักกีฬาโครงการพิเศษ 09:42:20
539 -2.แบบประเมินความพึงพอใจ 09:42:43
540 -3.สรุปรายงานข้อมูลรายการแข่งขันตลอดปีการศึกษา และรายการที่เข้าร่วม 09:43:11
541 -4. สรุปข้อมูลผลรางวัลการแข่งขัน 09:44:23
542 -5.สรุปรายงานข้อมูลการขอใช้บริการรถรับ-ส่ง 09:44:51
543 -6.แบบสำรวจวัสดุ อุปกรณ์และข้อมูลการเบิกใช้งาน 09:45:39
544 -7.สรุปรายงานสถิติการเข้าใช้งานเพื่อการฝึกซ้อม 09:46:02
545 -8.เอกสารการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 09:46:27
546 -9.สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล กรณีนักกีฬาโครงการพิเศษเจ็บป่วย 09:46:47
547 -10.สรุปข้อมูลการผลิตสินค้าและสินค้าที่ถูกส่งกลับ คืนเนื่องจากชำรุดบกพร่อง 09:47:04
548 -5. แบบสอบความพึงพอใจ จากการใช้บริการของนักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรของโรงเรียน 10:53:13
549 -6.สรุปข้อมูลยอดขาย กำไร ต้นทุน 10:53:44
550 -7.รายการเครื่องดื่มที่จำหน่ายและรายงานการตรวจสอบคุณภาพ 10:54:38
551 -8.แบบประเมินผู้ใช้งานระบบโปรแกรม Food Courtจากร้านจำหน่ายอาหารของโรงเรียนและผู้ใช้บริการ 11:00:16
552 -9.การบันทึกการเช็คระบบของบริษัทที่ดูแลระบบโปรแกรม Food Court 11:01:13
553 -1.สรุปบัญชีรายรับ-รายจ่าย 2.สรุปบญชีรายการสินค้า 3.สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ยอดขายของสินค้าแต่ละประเภท 4.แบบประเมินความพึงพอใจ 5.สรุปข้อมูลการซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ 11:36:39
554 -1.สรุปบัญชีรายรับ-รายจ่าย 14:02:08
555 -2.สรุปบัญชีรายการสินค้า 14:02:27
556 -3.สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ยอดขายของสินค้าแต่ละประเภท 14:03:23
557 -4.แบบประเมินความพึงพอใจ 14:03:46
558 -5.สรุปข้อมูลการซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ 14:04:14
559 -1. แผนปฏิบัติงานสาธารณูปโภค 12:43:16
560 -2. แบบสรุปสถิติการแจ้งซ่อม/รูปภาพประกอบ 12:43:30
561 -3. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน 12:43:44
562 -4. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 12:44:00
563 -5. แบบประเมินความพึงพอใจ 12:44:20
564 -1. สรุปรายงานการขอให้ดำเนินการออกแบบไวนิล/โปสเตอร์/โลโก้และผลการดำเนินงาน 2. สรุปรายงานการถ่ายภาพนิ่งกิจกรรมระดับโรงเรียนและผลการดำเนินงาน 3. แบบประเมินความพึงพอใจ 09:54:23
565 -แบบสรุปผลการดำเนินงาน 13:27:26
566 -1. ทะเบียบโอนเงิน/ทะเบียบจ่ายเช็ค 14:54:57
567 -2. สรุปเงินสดย่อยประจำเดือน 14:55:35
568 -3. ทะเบียนจ่ายเช็ค 14:55:54
569 -4. ทะเบียนคุมออนไลน์ 14:56:08
570 -5. สรุปการจ่ายเงินเดือนในแต่ละเดือน 14:56:24
571 -6. ใบเสร็จและแบบยื่นแสดงรายการภาษีที่นำส่งเป็นรายบุคคล 14:56:39
572 -7. สรุปรายงานประจำเดือน 14:56:54
573 -8. แบบประเมินความพึงพอใจ 14:57:24
574 -แบบสรุปผลการดำเนินงาน 12:18:12
575 -1.รายงานผลลัพธ์การดำเนินงานหน่วยงานในสังกัด 15:09:14
576 -2.แบบประเมินความพึงพอใจ 15:09:25
577 -เอกสารครุภัณฑ์/วัสดุสิ้นเปลือง 13:18:16
578 -แบบประเมินความพึงพอใจ 13:18:25
579 -รายงานโครงการ/กิจกรรม 14:54:49
580 -แบบประเมินความพึงพอใจ 14:55:02
581 -รายงานโครงการ/กิจกรรม 15:54:42
582 -รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน 15:54:56
583 -สรุปผลการประเมินกิจกรรม Best Practice 15:55:11
584 -รายงานโครงการ/กิจกรรม 15:24:08
585 -แบบประเมินความพึงพอใจ 15:24:22
586 -1.เอกสารการรับรองมาตรฐานจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย 12:31:38
587 -2. สถิติการการใช้บริการอัฒจันทร์และสนามฟุตบอลทุกเดือน 12:32:04
588 -3.รายงานผลการตรวจสอบอัฒจันทร์และสนามฟุตบอล 12:32:39
589 -4. แบบประเมินความพึงพอใจ 12:33:03
590 -ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน 10:15:41
591 -รายงานผลลัพธ์การดำเนินงาน 10:16:59
592 -รายงานการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ศูนย์ดนตรี แบบประเมินความพึงพอใจ 10:17:11
593 -รายงานโครงการ/กิจกรรม 10:17:36
594 -รายงานโครงการ/กิจกรรม จำนวนผู้เรียน 10:17:48
595 -แบบประเมินผลงานของนักเรียน 10:17:54
596 -แผนปฏิบัติงาน 10:17:56
597 -แบบประเมินจากคณะกรรมการร่วมระหว่างโรงเรียนและสถาบันภายนอก 10:18:02
598 -แบบประเมินความพึงพอใจ 10:18:08
599 -รายงานการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ศูนย์ฟิตเนส 09:26:51
600 -รายงานโครงการ/กิจกรรม 10:24:39
601 -จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10:24:54
602 -แผนการดำเนินงาน 10:25:10
603 -แบบประเมินความพึงพอใจ 10:25:22
604 -จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10:25:51
605 -แบบประเมินความพึงพอใจ 10:26:09
606 -รายงานโครงการ/กิจกรรม 10:26:16
607 -จำนวนสมาชิก 10:26:28
608 -แบบประเมินความพึงพอใจ 10:26:42
609 -รายงานครุภัณฑ์/วัสดุสิ้นเปลือง แบบประเมินความพึงพอใจ 10:32:40
610 -รายงานโครงการ/กิจกรรม 10:35:09
611 -แผนการดำเนินงาน 10:35:18
612 -จำนวนสมาชิกวงดนตรี 10:35:24
613 -ผลสรุปการเข้าร่วมกิจกรรม,การประกวดแข่งขัน 10:35:33
614 -แบบประเมินความพึงพอใจ 10:35:40
615 -รายงานโครงการ/กิจกรรม 10:35:54
616 -แผนการดำเนินงาน 10:36:29
617 -รายงานโครงการ/กิจกรรม 10:36:40
618 -จำนวนสมาชิกวงดนตรี 10:36:42
619 -รายงานโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน จำนวนยอดจำหน่ายสลากคริสต์มาส แบบประเมินความพึงพอใจ 10:36:50
620 -รายงานโครงการ/กิจกรรม จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม แบบประเมินความพึงพอใจ 10:36:58
621 -แผนปฏิบัติงาน 10:37:01
622 -ผลสรุปการเข้าร่วมกิจกรรม,การประกวดแข่งขัน 10:37:05
623 -แบบประเมินความพึงพอใจ 10:37:18
624 -จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10:37:19
625 -แบบประเมินความพึงพอใจ 10:37:37
626 -รายงานกิจกรรม 10:28:31
627 -แผนดำเนินงานการฝึกซ้อม 10:38:19
628 -จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10:38:24
629 -จำนวนนักเรียน 10:38:30
630 -แผนการดำเนินงาน 10:38:32
631 -1 รายงานโครงการ/กิจกรรม 10:38:34
632 -สรุปผลการแข่งขัน 10:38:39
633 -แบบประเมินความพึงพอใจ 10:38:39
634 -รายงานโครงการ/กิจกรรม แบบรายงานปริมาณเคมีภัณฑ์ แบบสรุปค่าคุณภาพน้ำตลอดปีการศึกษา 10:38:47
635 -แบบประเมินความพึงพอใจ 10:38:47
636 -2.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10:39:03
637 -3.แผนการดำเนินงาน 10:39:28
638 -4.แบบประเมินความพึงพอใจ 10:39:50
639 -รายงานโครงการ/กิจกรรม -จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม -แบบประเมินความพึงพอใจ 10:21:38
640 -จำนวนนักเรียน 10:43:26
641 -รายงานโครงการ/กิจกรรม 10:43:34
642 -รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ดนตรี 10:43:42
643 -รายงานโครงการ/กิจกรรม 10:43:51
644 -ผลประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 10:43:52
645 -สรุปรายงานผลการนิเทศครูศูนย์ดนตรี 10:44:01
646 -แผนปฏิบัติงาน 10:44:04
647 -แบบประเมินความพึงพอใจ 10:44:08
648 -จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรร 10:44:18
649 -แบบประเมินความพึงพอใจ 10:44:34
650 -รายงานโครงการ/กิจกรรม 10:45:47
651 -แผนดำเนินงานการฝึกซ้อม 10:46:14
652 -1.จำนวนนักเรียน 10:46:20
653 -จำนวนนักเรียน 10:46:29
654 -จำนวนนักเรียน รายงานโครงการ/กิจกรรม ผลประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน แบบประเมินความพึงพอใจ 10:46:29
655 -2.รายงานโครงการ/กิจกรรม 10:46:39
656 -สรุปผลการแข่งขัน 10:46:54
657 -3.รายงานการประชุมคณะกรรมการสระว่ายน้ำ 10:47:04
658 -แบบประเมินความพึงพอใจ 10:47:08
659 -4.ผลประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 10:47:24
660 -จำนวนนักเรียน 10:47:44
661 -5.สรุปรายงานผลการนิเทศครูสระว่ายน้ำ 10:47:44
662 -รายงานโครงการ/กิจกรรม 10:47:55
663 -รายงานโครงการ/กิจกรรม 10:48:02
664 -รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์กีฬา 10:48:03
665 -6.แบบประเมินความพึงพอใจ 10:48:04
666 -รายงานครุภัณฑ์/วัสดุสิ้นเปลือง แบบประเมินความพึงพอใจ 10:48:06
667 -ผลประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 10:48:11
668 -สรุปรายงานผลการนิเทศครูศูนย์กีฬา 10:48:18
669 -แบบรายงานผลงานนักเรียน 10:48:19
670 -แบบประเมินความพึงพอใจ 10:48:24
671 -เอกสาร/เกียรติบัตร/รางวัล 10:48:34
672 -รายงานโครงการ/กิจกรรม แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 10:48:42
673 -รายงานโครงการ/กิจกรรม 10:50:19
674 -แผนปฏิบัติงาน 10:50:36
675 -จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10:50:53
676 -แบบประเมินความพึงพอใจ 10:51:07
677 -รายงานโครงการ/กิจกรรม จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม แบบประเมินความพึงพอใจ 10:53:14
678 -รายงานโครงการ/กิจกรรม แผนดำเนินงาน จำนวนสมาชิก ผลสรุปการเข้าร่วมกิจกรรม,การประกวดแข่งขัน แบบประเมินความพึงพอใจ 10:56:27
679 -รายงานโครงการ/กิจกรรม 10:56:45
680 -แผนการดำเนินงาน 10:56:52
681 -จำนวนสมาชิกวงดนตรี 10:56:59
682 -ผลสรุปการเข้าร่วมกิจกรรม, การประกวดแข่งขัน 10:57:08
683 -แบบประเมินความพึงพอใจ 10:57:16
684 -แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์สำนักงาน 11:00:22
685 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 11:00:33
686 -รายงานการปฏิบัติงานของหน่วยงานฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม 11:01:09
687 -จำนวนนักเรียน รายงานโครงการ/กิจกรรม ผลประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน แบบประเมินความพึงพอใจ 11:07:11
688 -รายงานโครงการ/กิจกรรม จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 11:07:53
689 -รายงานโครงการ/กิจกรรม 11:22:33
690 -จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 11:22:46
691 -แผนการดำเนินงาน 11:23:13
692 -แบบประเมินความพึงพอใจ 11:23:42
693 -รายงานโครงการ/กิจกรรม 11:26:58
694 -เกณฑ์การประเมิน ACT MUSIC EXAM 11:27:05
695 -จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบ 11:27:16
696 -ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 11:27:26
697 -แบบประเมินความพึงพอใจ 11:27:34
698 -รายงานโครงการ/กิจกรรม 11:36:24
699 -สรุปผลการจัดกิจกรรม 11:36:32
700 -จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 11:36:41
701 -แบบประเมินความพึงพอใจ 11:36:47
702 -จำนวนนักเรียน รายงานโครงการ/กิจกรรม ผลประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน แบบประเมินความพึงพอใจ 11:37:27
703 -แบบสอบถามการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาต่างๆ ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกในแต่ละหลักสูตร 11:37:47
704 -รายงานโครงการ/กิจกรรม 12:10:34
705 -แผนดำเนินงานการฝึกซ้อม 12:10:55
706 -จำนวนนักเรียน 12:11:17
707 -สรุปผลการแข่งขัน 12:11:35
708 -แบบประเมินความพึงพอใจ 12:11:54
709 -รายงานโครงการ/กิจกรรม จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม แบบประเมินความพึงพอใจ 12:12:50
710 -'รายงานการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สระว่ายน้ำ แบบประเมินความพึงพอใจ 12:43:40
711 -สรุปผลการแข่งขัน 13:10:24
712 -รายงานโครงการ/กิจกรรม จำนวนนักกีฬา สรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขัน แบบประเมินความพึงพอใจ 14:12:28
713 -รายงานโครงการ/กิจกรรม จำนวนนักกีฬา แบบประเมินความพึงพอใจ แบบสรุปสถิติการว่ายน้ำนักเรียน ก่อน-หลังการเข้าค่าย 14:36:49
714 -รายงานโครงการ/กิจกรรม จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม แผนปฏิบัติงาน แบบประเมิน/แบบสอบถามการจัดกิจกรรม 14:48:14
715 -รายงานโครงการ/กิจกรรม แผนการดำเนินงาน จำนวนสมาชิกวงดนตรี ผลสรุปการเข้าร่วมกิจกรรม, การประกวดแข่งขัน แบบประเมินความพึงพอใจ 15:24:15
716 -รายงานโครงการ/กิจกรรม รายงานการจัดซื้อหรือการใช้งานอุปกรณ์ แบบประเมินความพึงพอใจ 15:47:31
717 --1.เอกสารการรับรองมาตรฐานจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย 19:19:00
718 --2. สถิติการการใช้บริการอัฒจันทร์และสนามฟุตบอลทุกเดือน 19:19:19
719 -3.รายงานผลการตรวจสอบอัฒจันทร์และสนามฟุตบอล 19:19:51
720 -4. แบบประเมินความพึงพอใจ 19:20:15
721 ---1.เอกสารการรับรองมาตรฐานจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย --2. สถิติการการใช้บริการอัฒจันทร์และสนามฟุตบอลทุกเดือน -3.รายงานผลการตรวจสอบอัฒจันทร์และสนามฟุตบอล -4. แบบประเมินความพึงพอใจ 10:24:21
722 -1.เอกสรุปผลการดำเนินงาน 10:27:38
723 -2. แบบประเมินความพึงพอใจ 10:27:53
724 -3.สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา 10:28:09
725 -4.แบบสรุปบัญชีรับ-จ่ายประจำเดือน 10:28:24
726 -5. แบบสรุป ข้อมูลจำนวนแก้ว ที่จำหน่ายต่อเดือน 10:28:48
727 -6.เอกสารตรวจรับสินค้า 10:29:07
728 -7.แบบสรุปบัญชีประจำเดือน 10:29:24
729 -8.สรุปข้อมูลการผลิตสินค้าและสินค้าที่ถูกส่งกลับ คืนเนื่องจากชำรุดบกพร่อง 10:29:39
730 -แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง / ผลงานนักเรียน 10:57:01
731 -รายงานโครงการ/กิจกรรม 11:15:03
732 -จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 11:15:15
733 -แบบประเมินความพึงพอใจ 11:15:30
734 -รายงานโครงการ/กิจกรรม 11:38:05
735 -แผนปฏิบัติงาน 11:38:20
736 -จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 11:38:32
737 -แบบประเมินความพึงพอใจ 11:38:48
738 -1.ใบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 2. แบบสอบถามความพึงพอใจ 12:33:23
739 -1.เอกสารการรับรองมาตรฐานจากสมาคมฟุตบอล แห่งประเทศไทย 12:41:38
740 -2. สถิติการการใช้บริการอัฒจันทร์และสนาม 12:42:06
741 -3.รายงานผลการตรวจสอบอัฒจันทร์และสนามฟุตบอล 12:42:29
742 -4. แบบประเมินความพึงพอใจ 12:43:00
743 -1.ใบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 2. แบบสอบถามความพึงพอใจ 13:41:57
744 -1.ใบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 2. แบบสอบถามความพึงพอใจ 3. แบบสังเกตุ 13:42:10
745 -1. ตารางการปฏิบัติหน้าที่ 2. รายงานการประชุม และแบ่งหน้าที่การทำงาน (PDCA) 13:42:31
746 -รายงานโครงการ/กิจกรรม 14:34:55
747 -จำนวนบุคลากร 14:35:04
748 -แบบประเมินความพึงพอใจ 14:35:13
749 -รายงานโครงการ/กิจกรรม 14:56:11
750 -แบบรายงานผลงานนักเรียน 14:56:22
751 -เอกสาร/เกียรติบัตร/รางวัล 14:56:33
752 -1. จัดทำรายงานการดำเนินงาน 2. รายงานการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 3. สรุปประเมินผลสำเร็จ 4. แบบสำรวจความพึงพอใจ 10:02:24
753 -รายงานกิจกรรม 10:35:49
754 -ข้อมูลสินค้าจัดจำหน่าย 09:24:50
755 -แบบประเมินความพึงพอใจ 09:26:55
756 -รายงานกิจกรรม 10:39:54
757 -จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 09:48:03
758 -แผนการดำเนินงาน 09:48:10
759 -แบบประเมินความพึงพอใจ 09:48:17
760 -รายงานกิจกรรม 10:10:36
761 -แผนดำเนินงานการฝึกซ้อม 10:10:47
762 -จำนวนนักเรียน 10:10:54
763 -สรุปผลการแข่งขัน 10:10:59
764 -แบบประเมินความพึงพอใจ 10:11:06
765 -สรุปข้อมูลการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ 11:54:12
766 -รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 12:22:06
767 -ใบลงทะเบียนการสัมมนา /แบบสรุปการอบรม สัมมนา 12:30:41
768 -1. แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการฝ่ายธุรการ-การเงิน 12:46:38
769 -2. แบบรวบรวม แนวปฏิบัติ คู่มือในการดำเนินงานต่าง ๆ ของฝ่ายธุรการ-การเงิน 12:46:14
770 -3. แบบสรุปผลความพึงพอใจผู้ใช้บริการหน่วยงาน ในฝ่ายธุรการ-การเงิน 12:46:31
771 -แบบสรุปจำนวนนักเรียน และบุคลากรที่ยื่นเข้าบริษัทประกัน และสรุปรายงานการยื่นเคลมประกัน 13:05:29
772 -จำนวนนักเรียน 13:08:35
773 -รายงานโครงการ/กิจกรรม 13:08:45
774 -ผลประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 13:08:52
775 -แบบประเมินความพึงพอใจ 13:09:01
776 -จำนวนนักเรียน 13:09:49
777 -รายงานโครงการ/กิจกรรม 13:10:00
778 -ผลประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 13:10:07
779 -แบบประเมินความพึงพอใจ 13:10:15
780 -จำนวนนักเรียน 13:10:42
781 -รายงานโครงการ/กิจกรรม 13:10:50
782 -ผลประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 13:11:07
783 -แบบประเมินความพึงพอใจ 13:11:14
784 -รายงานโครงการ/กิจกรรม 13:12:18
785 -ผลการประเมินการดำเนินงานของบุคลากร 13:12:25
786 -แบบประเมินความพึงพอใจ 13:12:42
787 -รายงานการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ศูนย์กีฬา แบบประเมินความพึงพอใจ 13:25:49
788 -สรุปผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย 13:36:49
789 -สรุปรายงานการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาโรงเรียนประจำปีการศึกษา 13:36:58
790 - แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 13:37:18
791 -สรุปผลการดำเนินงาน 13:37:27
792 -สรุปจำนวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาด้อยโอกาส หรือทุนขาดแคลน 14:22:37
793 -รายงานครุภัณฑ์/วัสดุสิ้นเปลือง 14:42:05
794 -สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ 14:42:14
795 -1. เอกสารการเบิกพัสดุ / ใบขอสั่งซื้อ 15:30:53
796 -2. แบบประเมินความพึงพอใจ 15:31:13
797 -3. ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 15:31:35
798 -4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 15:32:03
799 -5. แผนปฏิบัติการประจำปี 15:32:26
800 -6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ, รายงานการประชุม,สรุปผลการ Internal audit หน่วยงานผู้รับผิดชอบตามมาตรฐานของสถานศึกษา 15:32:52
801 -7. สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 15:33:13
802 -8. รายงานการประเมินตนเองและเอกสารการนำส่งข้อมูลต้นสังกัด 15:33:35
803 -9. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันฯเกี่ยวกับการนำผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้วางแผนปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการศึกษา 15:34:05
804 -10. สรุปข้อมูลการจัดอบรมหรือการส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมงานประกันคุณภาพการศึกษา 15:34:26
805 -11. รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก (มูลนิธิฯ หรือ สมศ.) 15:34:49
806 -12. สรุปข้อมูลวิธีการการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายงานการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดรวมทั้งบุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียนและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 15:35:13
807 -1 สรุปรายรับ รายจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล 16:02:22
808 -2. สรุปรายรับ รายจ่ายเงินอุดหนุนเรียนฟรี (ค่าอุปกรณ์การ เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 16:02:51
809 -3. สรุปการจัดอาหารเสริม (นม) 16:03:20
810 -จัดทำรายงานการดำเนินงาน 16:06:42
811 -รายงานการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 16:06:50
812 -สรุปประเมินผลสำเร็จ 16:07:01
813 -แบบสำรวจความพึงพอใจ 16:07:06
814 -1. แผนปฏิบัติงานซ่อมบำรุง 16:47:53
815 -2. แบบสรุปสถิติการแจ้งซ่อม/รูปภาพประกอบ 16:48:01
816 -3. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน 16:48:10
817 -4. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 16:48:15
818 -1. แผนปฏิบัติงานสาธารณูปโภค 17:09:59
819 -2. แบบสรุปสถิติการแจ้งซ่อม/รูปภาพประกอบ 17:10:41
820 -3. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน 17:10:49
821 -4. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 17:10:57
822 -5. แบบประเมินความพึงพอใจ 17:11:04
823 -รายงานโครงการ/กิจกรรม 09:25:35
824 -จำนวนบุคลากร 09:25:48
825 -แบบประเมินความพึงพอใจ 09:25:57
826 -1.สรุปผลการดำเนินงาน 10:25:43
827 -2.ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน 10:26:00
828 -3.สรุปรายชื่อการเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือน 10:26:15
829 -4.ใบลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม/กิจกรรม 10:26:27
830 -5.ผลการทดสอบในรายวิชาสังคม 10:26:46
831 -6.สรุปข้อมูลการเผยแพร่ประวัติและจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ 10:27:06
832 -7.สรุปข้อมูลนักเรียนกลุ่มยุวธรรมทูต และกลุ่ม YCS ที่เข้าร่วมกิจกรรม 10:27:18
833 -8.แบบประเมินการเป็นคริสตชนที่ดีสำหรับนักเรียน 10:27:29
834 -9.สรุปกิจกรรมของกลุ่มเพื่อนนักบุญหลุยส์ มารีฯ ตลอดปีการศึกษา 10:27:45
835 -10. แบบประเมินความพึงพอใจ/แบบสัมภาษณ์/แบบสังเกต 10:28:00
836 -รายงานโครงการ/กิจกรรม 10:36:58
837 -แผนการดำเนินงาน 10:37:15
838 -สรุปจำนวนนักเรียน 10:37:23
839 -สรุปการจัดจำหน่ายโต๊ะจีน 10:37:31
840 -แบบประเมินความพึงพอใจ 10:37:39
841 -1.     แผนงานการปฏิบัติงานอาคารสถานที่ 2.     แผนงานนำเสนออนุมัติการดำเนินงาน 3.     เอกสารประกอบการดำเนินงาน 4.     รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 5.     สรุปรูปเล่มรายงาน 6.     ตรวจเช็คจากพื้นที่จริง 11:22:53
842 -1. แผนงานการปฏิบัติงานอาคารสถานที่ 2. แผนงานนำเสนออนุมัติการดำเนินงาน 3. เอกสารประกอบการดำเนินงาน 4. รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 5. สรุปรูปเล่มรายงาน 6. ตรวจเช็คจากพื้นที่จริง 11:23:06
843 -1. แผนงานการปฏิบัติงานอาคารสถานที่ 2. แผนงานนำเสนออนุมัติการดำเนินงาน 3. เอกสารประกอบการดำเนินงาน 4. รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 5. สรุปรูปเล่มรายงาน 6. ตรวจเช็คจากพื้นที่จริง 11:23:17
844 -1. แผนงานการปฏิบัติงานอาคารสถานที่ 2. แผนงานนำเสนออนุมัติการดำเนินงาน 3. เอกสารประกอบการดำเนินงาน 4. รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 5. สรุปรูปเล่มรายงาน 6. ตรวจเช็คจากพื้นที่จริง 11:23:31
845 -1. แผนงานการปฏิบัติงานอาคารสถานที่ 2. แผนงานนำเสนออนุมัติการดำเนินงาน 3. เอกสารประกอบการดำเนินงาน 4. รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 5. สรุปรูปเล่มรายงาน 6. ตรวจเช็คจากพื้นที่จริง 11:23:41
846 -1. แผนงานการปฏิบัติงานอาคารสถานที่ 2. แผนงานนำเสนออนุมัติการดำเนินงาน 3. เอกสารประกอบการดำเนินงาน 4. รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 5. สรุปรูปเล่มรายงาน 6. ตรวจเช็คจากพื้นที่จริง 11:23:53
847 -1. แผนงานการปฏิบัติงานอาคารสถานที่ 2. แผนงานนำเสนออนุมัติการดำเนินงาน 3. เอกสารประกอบการดำเนินงาน 4. รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 5. สรุปรูปเล่มรายงาน 6. ตรวจเช็คจากพื้นที่จริง 11:24:03
848 -1.แผนปฏิบัติงานอาคารจอดรถ 2.แผนงานนำเสนออนุมัติการดำเนินงาน 3.รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 4.สรุปเล่มรายงานการปฏิบัติงาน 5.สภาพจริงที่ปรากฎ 11:24:12
849 -สรุปบัญชีเงินกองทุนบัญชีสวัสดิการโดยครูฯ และสวัสดิการโดยพนักงานประจำปี 13:41:30
850 -สรุปบัญชีกองทุนของโรงเรียนจำนวน 11 ทุน ประจำปีการศึกษา 13:57:40
851 -1. แผนงานการดำเนินงานหอพัก 2. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน / รูปภาพประกอบ 3. สรุปเล่มรายงานประจำเดือน 10:19:01
852 -\1. แผนงานการดำเนินงานหอพัก 2. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน / รูปภาพประกอบ 3. สรุปเล่มรายงานประจำเดือน 4. ใบตรวจเช็คงาน 5. แบบสอบถามความพึงพอใจการเข้าพักอาศัย ในหอพัก 10:19:59
853 -แบบสรุปการประเมินแผนงานแผนกธุรการ 11:33:38
854 -แบบสรุปการประเมินแผนงานแผนกธุรการ 12:41:44
855 -แบบประเมินตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน 13:08:20
856 -แบบประเมินความพึงพอใจแผนกธุรการ 13:27:39
857 -1. แบบสรุปข้อมูลหนังสือเข้า-หนังสือออก 14:44:05
858 -2.สรุปข้อมูลหนังสือออก ประกาศและคำสั่งของโรงเรียน 14:44:23
859 -3.แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานของงานสารบรรณ 14:44:35
860 -ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน 16:53:57
861 -แบบประเมินชิ้นงาน/ผลงานของผู้เรียน 17:34:52
862 -รายงานโครงการ/กิจกรรม 18:09:57
863 -จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 18:10:10
864 -แผนการดำเนินงาน 18:10:18
865 -แบบประเมินความพึงพอใจ 18:10:28
866 -1. แบบประเมินชิ้นงาน/ผลงานของผู้เรียน 15:12:18
867 -2. สถิติการสมัครเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา 15:12:43
868 -จำนวนนักเรียน 10:02:49
869 -รายงานครุภัณฑ์/วัสดุสิ้นเปลือง 10:02:51
870 -รายงานโครงการ/กิจกรรม 10:03:01
871 -สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ 10:03:02
872 -รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์กีฬา 10:03:19
873 -1. แบบวัดและประเมินทักษะการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร 2. แบบสอบถามเพื่อวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย 3. แบบวัดและประเมินทักษะการพูด 4. สรุปรายงานการส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวด และแข่งขัน 13:38:29
874 -รายงานโครงการ/กิจกรรม ข้อมูลสินค้าจัดจำหน่าย 17:08:47
875 -รายงานโครงการ/กิจกรรม จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม แผนการดำเนินงาน แบบประเมินความพึงพอใจ 18:44:35
876 -รายงานโครงการ/กิจกรรม 10:15:29
877 -จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10:15:38
878 -แผนการดำเนินงาน 10:15:51
879 -แบบประเมินความพึงพอใจ 10:16:03
880 -1.แผนการปฏิบัติหน้าที่งานจราจรและรักษาความปลอดภัย 15:38:22
881 -2.แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน 15:38:49
882 -3. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 15:39:15
883 -4. รูปภาพประกอบ 15:39:43
884 -แบบบันทึกการออกเอกสาร 21:40:00
885 -1. แบบสังเกต 2. แบบนิเทศ 22:04:30
886 -แบบบันทึกการออกบัตรต่าง ๆ ในแต่ละเดือน 23:03:03
887 -1. สรุปรายงานการประชุมตลอดปีการศึกษา 2. สรุปรายการวัสดุ อุปกรณ์ 3. รายงานการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนระดับ ป.6 ม.3 และม.6 4. สรุปรายงานการทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 5. สรุปค่าใช้จ่ายการเชิญวิทยากรสำหรับการอบรมต่าง ๆ (2 ครั้งต่อปีการศึกษา) 6. สรุปการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือนักเรียน 7. สรุปการส่งแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน 10:31:54
888 -แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมงานพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี 12:58:23
889 -1. สรุปข้อมูลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรของศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell (การสรรหา, การธำรงรักษา การพัฒนา, การจำหน่าย, สวัสดิการต่าง ๆ ) 14:49:26
890 -2. ข้อมูลสารสนเทศของศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell (จำนวนนักเรียน, จำนวนบุคลากร, ผลสอบการสอบ) 14:49:53
891 -3. สรุปรายงานค่าใช้จ่าย 14:50:05
892 -4. ผลการประเมินบุคลากรครูต่างชาติ 14:50:20
893 -5. สรุปรายงานการตรวจประเมินจากศูนย์ Bell ประเทศอังกฤษ 14:50:34
894 -6.สรุปข้อมูลการอบรมบุคลากรครูต่างชาติ 14:50:46
895 -7. แบบประเมินความพึงพอใจ 14:50:58
896 -1. แบบประเมินชิ้นงาน/ผลงานของผู้เรียน 2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 3. แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4. แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน 5. แบบสรุปผลการทดสอบระดับชาติ 22:21:34
897 -1. แบบบันทึกการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ 2. แบบสำรวจอุปกรณ์และสารเคมีในห้องปฏิบัติการ 3. แบบประเมินความพึงพอใจ 16:09:52
898 -1. ข้อมูลรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์ภายนอก 2. ข้อมูลผลการแข่งขัน 16:38:04
899 -สรุปรายงานค่าใช้จ่าย 17:44:48
900 -1. แบบสรปการปฏิบัติหน้าที่งาน 11:36:38
901 -2. แบบสรุปสถิติ 11:36:57
902 -3. แบบตรวจเซ็คผลการดำเนินงาน 11:37:55
903 -4. รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 11:38:17
904 -5. แบบประเมินความพึงพอใจ 11:39:09
905 -1. เอกสารการเบิกพัสดุ / ใบขอสั่งซื้อ 14:57:21
906 -2. แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจ 14:57:38
907 -3. สรุปผลการดำเนินงาน 14:57:53
908 -1. ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 15:12:40
909 -2. สรุปผลการ Internal audit หน่วยงานผู้รับผิดชอบตามมาตรฐานของสถานศึกษา 15:12:55
910 -3. สรุปผลการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก(มูลนิธิฯ หรือสมศ.) 15:13:11
911 -4. รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 15:13:26
912 -5. สรุปข้อมูลการจัดอบรมหรือการส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมงานประกันคุณภาพการศึกษา (สรุปผลการดำเนินงาน) 15:13:43
913 -1. เล่มรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 และเอกสารการนำส่งข้อมูลต้นสังกัด 15:35:50
914 -2. สรุปข้อมูลวิธีการการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายงานการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดรวมทั้งบุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียนและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (สรุปผลการดำเนินงาน) 15:36:05
915 -1. สรุปผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย 15:55:51
916 -2. สรุปรายงานการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาโรงเรียนประจำปีการศึกษา 15:56:03
917 -1. แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 16:12:49
918 -2. สรุปผลการดำเนินงาน 16:13:05
919 -1.     แผนงานการปฏิบัติงานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่ 17:28:10
920 -2.     แผนงานนำเสนออนุมัติการดำเนินงาน 17:25:42
921 -3.     เอกสารประกอบการดำเนินงาน 17:25:54
922 -4.     รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 17:26:06
923 -5.     สรุปรูปเล่มรายงาน 17:26:19
924 -6. ตรวจเช็คจากพื้นที่จริง 17:27:12
925 -7. แบบสอบถามความพึงพอใจ 17:27:55
926 -8.รายงานการประชุม (ถ้ามี) 17:28:48
927 -1.สรุปบัญชีจ่ายค่าตอบแทนร้านค้า 15:29:07
928 -1. รายงานสรุปยอดขอสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องครัว 2.เอกสารการตรวจรับสินค้าวัสดุอุปกรณ์ 12:49:51
929 -1.เอกสารสรุปการแจ้งซ่อมต่าง ๆและผลการดำเนินงาน 12:57:32
930 -2.แบบประเมินความพึงพอใจสำหรับร้านค้า 12:57:52
931 -1.สรุปข้อมูลการดำเนินงานลอกท่อระบายน้ำ 13:08:00
932 -2. สถิติการอุดตันของท่อระบายน้ำ 13:08:22
933 -1. สรุปผลการคัดเลือกร้านค้าภายนอก 13:15:29
934 -2. แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการร้านค้าภายนอก 13:15:55
935 -1.รายการอาหารที่จัดจำหน่าย (วิเคราะห์อาหาร 5 หมู่) 13:53:19
936 -2. แบบสอบความพึงพอใจ จากการใช้บริการของนักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรของโรงเรียน 13:53:50
937 -3.สรุปข้อมูลยอดขาย กำไร ต้นทุน 13:54:12
938 -1. แบบสอบความพึงพอใจ จากการใช้บริการของนักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรของโรงเรียน 14:11:58
939 -2.สรุปข้อมูลยอดขาย กำไร ต้นทุน 14:12:22
940 -1.รายการอาหารที่จัดจำหน่าย (วิเคราะห์อาหาร 5 หมู่) 14:24:07
941 -2. แบบสอบความพึงพอใจ จากการใช้บริการของนักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรของโรงเรียน 14:24:34
942 -3.สรุปข้อมูลยอดขาย กำไร ต้นทุน 14:24:52
943 -1. แบบสอบความพึงพอใจ จากการใช้บริการของนักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรของโรงเรียน 14:36:33
944 -2.สรุปข้อมูลยอดขาย กำไร ต้นทุน 14:36:57
945 -3.รายการเครื่องดื่มที่จำหน่ายและรายงานการตรวจสอบคุณภาพ 14:37:22
946 -1.การบันทึกการเช็คระบบของบริษัทที่ดูแลระบบโปรแกรม Food Court 14:44:23
947 -1. สรุปผลการดำเนินงาน 10:08:22
948 -2. ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน 10:08:32
949 -1.สรุปรายชื่อการเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือน 10:32:49
950 -2.ใบลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม/กิจกรรม 10:33:13
951 -3. แบบประเมินความพึงพอใจ/แบบสัมภาษณ์/แบบสังเกต 10:33:41
952 -1.ใบลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม/กิจกรรม 10:47:47
953 -1.แบบสรุปบัญชีรับ-จ่ายประจำเดือน 10:48:28
954 -2.แบบสรุป ข้อมูลจำนวนแก้ว ที่จำหน่ายต่อเดือน 10:48:46
955 -2. แบบประเมินความพึงพอใจ/แบบสัมภาษณ์/แบบสังเกต 10:51:35
956 -1.ใบลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม/กิจกรรม 11:21:24
957 -2.ผลการทดสอบในรายวิชาสังคม 11:22:01
958 -3.สรุปข้อมูลการเผยแพร่ประวัติและจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ 11:22:24
959 -1.สรุปรายงานตรวจสอบจากสต็อคยาและเวชภัณฑ์ 11:23:49
960 -2.เอกสารสรุปการตรวจรับสินค้า 11:24:11
961 -3. ข้อมูลสถิติการใช้บริการห้องพยาบาลแยกตามอาการ 11:24:32
962 -1.สรุปรายงานค่าใช้จ่ายของนักกีฬาโครงการพิเศษ 11:50:47
963 -แบบประเมินความพึงพอใจ 11:55:54
964 -1.สรุปรายงานบันทึกการซ่อมแซม / สรุปบันทึกเอกสารใบเสร็จการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ 12:11:08
965 -1.ใบลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม/กิจกรรม 12:12:55
966 -2. แบบประเมินความพึงพอใจ/แบบสัมภาษณ์/แบบสังเกต 12:13:07
967 -1.แบบสรุปบัญชีประจำเดือน 12:28:55
968 -2.สรุปข้อมูลการผลิตสินค้าและสินค้าที่ถูกส่งกลับคืนเนื่องจากชำรุดบกพร่อง 12:29:20
969 -1.ใบลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม/กิจกรรม 12:30:29
970 -2.แบบประเมินการเป็นคริสตชนที่ดีสำหรับนักเรียน 12:31:20
971 -1. สรุปข้อมูลการทำประกันภัยตามที่ พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯกำหนด 12:42:16
972 -1.ใบลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม/กิจกรรม 12:47:27
973 -2.สรุปกิจกรรมของกลุ่มเพื่อนนักบุญหลุยส์ มารีฯ ตลอดปีการศึกษา 12:47:41
974 -1. สรุปข้อมูลการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคันประจำเดือน 12:51:46
975 -2. บัญชีควบคุมการใช้น้ำมันสำหรับรถแต่ละคัน 12:52:16
976 -1.สรุปข้อมูลการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมการรักษาสุขภาพ 12:55:44
977 -2.ข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการอบรมการส่งเสริมการรักษาสุขภาพ 12:56:05
978 -3.สรุปข้อมูลน้ำหนัก-ส่วนสูงของนักเรียน 12:56:20
979 -1. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน 12:59:59
980 -2. แบบสรุปสถิติ 13:00:13
981 -3. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 13:00:21
982 -4. รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 13:00:30
983 -1.ใบลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม/กิจกรรม 13:06:28
984 -2.แบบประเมินการเป็นคริสตชนที่ดีสำหรับนักเรียน 13:06:43
985 -3. แบบประเมินความพึงพอใจ/แบบสัมภาษณ์/แบบสังเกต 13:07:01
986 -1.สรุปรายงานข้อมูลรายการแข่งขันตลอดปีการศึกษา และรายการที่เข้าร่วม 2. สรุปข้อมูลผลรางวัลการแข่งขัน 13:08:42
987 -1. สรุปข้อมูลการจ่ายเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถประจำเดือน 13:21:35
988 -1.ใบลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม/กิจกรรม 13:24:21
989 -2. แบบประเมินความพึงพอใจ/แบบสัมภาษณ์/แบบสังเกต 13:24:45
990 -1. สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม/รายงานการประชุม 13:33:58
991 -2. สรุปกิจกรรมของกลุ่มเพื่อนนักบุญหลุยส์ มารีฯ ตลอดปีการศึกษา 13:34:08
992 -1. สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายเงินค่าทางด่วนประจำเดือน 13:47:39
993 -1. รายงานประจำเดือน สถิติรายรับ - รายจ่ายแก่ผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียน 13:57:40
994 -1. รายงานประจำเดือน สถิติรายรับ - รายจ่ายแก่ผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียน 14:02:25
995 -1. สรุปหัวข้อการอบรมพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน 14:11:28
996 -2. สรุปรายงานการตรวจสารเสพติดของพนักงานขับรถของโรงเรียนและรถรับ-ส่งนักเรียนของผู้ประกอบการ 14:12:30
997 -3. สรุปรายงานการตรวจสภาพรถรับ-ส่งนักเรียน 14:12:55
998 -4. แบบประเมินความพึงพอใจนักเรียนที่ใช้บริการรถรับ - ส่งนักเรียน 14:13:41
999 -1.เอกสรุปผลการดำเนินงาน 14:19:49
1000 -2. แบบประเมินความพึงพอใจ 14:20:11
1001 -2.สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา 09:32:38
1002 -1.สรุปรายงานข้อมูลการขอใช้บริการรถรับ-ส่ง 08:40:16
1003 -1.สรุปค่าใช้จ่ายการให้บริการจัดเก็บขยะ 09:31:06
1004 -2 แบบบันทึกติดตามผลการดำเนินงานอาทิตย์ละ 2 ครั้ง 09:31:24
1005 -3. แบบประเมินความพึงพอใจ 09:31:42
1006 -1. ใบสั่งซื้อพืชพรรณ / วัสดุบำรุงพืชพรรณ 09:50:33
1007 -2.แบบประเมินความพึงพอใจ 09:50:58
1008 -3.สรุปค่าใช้จ่ายการให้บริการจัดเก็บขยะ 09:51:20
1009 -1. จัดทำเอกสารการตรวจผลการดำเนินงาน 09:56:20
1010 -2.แบบประเมินความพึงพอใจ 09:56:41
1011 -1. ใบสั่งซื้อ / แบบตรวจรับอุปกรณ์ 10:31:41
1012 -2.ใบตรวจสอบการใช้งาน 10:32:13
1013 -1 อบรมให้ความรู้บุคลากร และนักเรียน 10:47:58
1014 -2. จัดทำนโยบาย และมาตรการการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 10:48:16
1015 -3. งานส่งเสริมโรงเรียน และชุมชนเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 10:48:32
1016 -4.งานป้องกันและกำจัดมลพิษ 10:48:50
1017 -5.งานจัดทำมาตรฐานตัวบ่งชี้ 10:49:13
1018 -6.กิจกรรมการดำเนินงาน 10:49:30
1019 -รายงานโครงการ/กิจกรรม 15:26:11
1020 -จำนวนบุคลากร 15:26:19
1021 -แบบประเมินความพึงพอใจ 15:26:29
1022 -แบบประเมินความพึงพอใจ 08:55:13
1023 -1.เอกสรุปผลการดำเนินงาน 09:27:49
1024 -2.แบบสรุปบัญชีรับ-จ่ายประจำเดือน 09:28:13
1025 -1.เอกสรุปผลการดำเนินงาน 09:30:55
1026 -2.แบบสรุปบัญชีรับ-จ่ายประจำเดือน 09:31:37
1027 -1.เอกสรุปผลการดำเนินงาน 09:32:30
1028 -1. ใบประเมินการนิเทศการสอนของคุณครูต่างชาติ 2.แบบสรุปการเข้าร่วมสัมมนาภายใน/ภายนอก /ประกาศนียบัตร(แบบฟอร์มโรงเรียน) 3. แบบประเมินความพึงพอใจ 09:33:59
1029 -1. แบบสำรวจข้อมูลการเลือกเรียนวิชาดนตรีของผู้เรียน 2. แบบสอบถามความพึงพอใจ 09:40:18
1030 - 1. แผนการปฏิบัติหน้าที่งานจราจรและรักษาความปลอดภัย 09:41:47
1031 -2. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน 09:42:21
1032 -3. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 09:42:48
1033 -1.แบบสำรวจวัสดุ อุปกรณ์และข้อมูลการเบิกใช้งาน 11:11:05
1034 -1.สรุปรายงานสถิติการเข้าใช้งานเพื่อการฝึกซ้อม 11:52:09
1035 -1. สรุปรายชื่อนักเรียนที่เข้ารับการรับวัคซีน 12:06:46
1036 -1.สรุปข้อมูลผลรางวัลการแข่งขัน 12:12:25
1037 -แบบสรุปรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนราฟาแอล และ ทุนยอห์นแมรี่ 12:27:46
1038 -1.สรุปผลการตรวจสุขภาพบุคลากร 12:43:15
1039 -2..แบบประเมินความพึงพอใจ 12:43:33
1040 -3.สรุปข้อมูลการร่วมมือ/กิจกรรมร่วมกับโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลต่างๆ 12:43:50
1041 -1. สรุปข้อมูลผลรางวัลการแข่งขัน 13:17:33
1042 -1. แบบสรุปการรับหนังสือเรียน 2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการเรียน 13:23:27
1043 -1. แบบสรุปข้อมูลการสอนของอาจารย์พิเศษ 2. แบบประเมินการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษ 3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอน 14:02:23
1044 -แบบสรุปผลการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม 14:27:00
1045 -1. แผนปฏิบัติงานสาธารณูปโภค 16:56:25
1046 -2. แบบสรุปสถิติการแจ้งซ่อม/รูปภาพประกอบ 16:56:40
1047 -3. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน 16:56:52
1048 -4. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 16:57:05
1049 -1. แผนปฏิบัติงานสาธารณูปโภค 16:59:36
1050 -2. แบบสรุปสถิติการแจ้งซ่อม/รูปภาพประกอบ 16:59:44
1051 -3. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน 16:59:54
1052 -4. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 17:00:03
1053 -5. แบบตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์และ ปั๊มน้ำ 17:00:12
1054 -1. แผนปฏิบัติงานสาธารณูปโภค 17:02:25
1055 -2. รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 17:02:38
1056 -3. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน 17:02:51
1057 -4. แบบรายงานอาคารควบคุม 17:02:59
1058 -5. รายงานการตรวจเช็คการใช้พลังงานไฟฟ้า 17:03:08
1059 -1. แผนปฏิบัติงานสาธารณูปโภค 17:18:27
1060 -2. แบบสรุปสถิติการแจ้งซ่อม/รูปภาพประกอบ 17:18:48
1061 -3. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน 17:18:56
1062 -4. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 17:19:07
1063 -5. แบบตรวจเช็คระบบไฟฟ้า 17:19:18
1064 -1. แผนปฏิบัติงานสาธารณูปโภค 17:23:03
1065 -2. แบบสรุปสถิติการแจ้งซ่อม/รูปภาพประกอบ 17:23:14
1066 -3. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน 17:23:25
1067 -4. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 17:23:36
1068 -1. แผนปฏิบัติงานสาธารณูปโภค 17:30:01
1069 -2. แบบสรุปสถิติการแจ้งซ่อม/รูปภาพประกอบ 17:30:09
1070 -3. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน 17:30:18
1071 -4. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 17:30:26
1072 -1. แผนปฏิบัติงานสาธารณูปโภค 17:33:02
1073 -2. แบบสรุปสถิติการแจ้งซ่อม/รูปภาพประกอบ 17:33:10
1074 -3. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน 17:33:21
1075 -4. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 17:33:28
1076 -5. แบบตรวจเช็คการทำงานของระบบตู้ คอนโทรลระบบไฟฟ้า 17:33:35
1077 -1. แผนปฏิบัติงานสาธารณูปโภค 17:36:13
1078 -2. แบบสรุปสถิติการแจ้งซ่อม/รูปภาพประกอบ 17:36:22
1079 -3. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน 17:36:31
1080 -4. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 17:36:37
1081 -1. แผนปฏิบัติงานสาธารณูปโภค 17:42:38
1082 -2. แบบสรุปสถิติการแจ้งซ่อม/รูปภาพประกอบ 17:42:47
1083 -3. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน 17:42:54
1084 -4. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 17:43:02
1085 -1.เอกสารการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 08:44:04
1086 -1.สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล กรณีนักกีฬาโครงการพิเศษเจ็บป่วย 09:18:11
1087 -1. แผนปฏิบัติงานสาธารณูปโภค 09:33:58
1088 -2. แบบสรุปสถิติการแจ้งซ่อม/รูปภาพประกอบ 09:34:37
1089 -3. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน 09:34:44
1090 -4. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 09:34:53
1091 -5. เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณภาพน้ำ 09:35:02
1092 -1. แผนปฏิบัติงานสาธารณูปโภค 09:37:09
1093 -2. แบบสรุปสถิติการแจ้งซ่อม/รูปภาพประกอบ 09:37:18
1094 -3. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน 09:37:27
1095 -4. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 09:37:38
1096 -1. แผนปฏิบัติงานสาธารณูปโภค 09:40:11
1097 -2. แบบสรุปสถิติการแจ้งซ่อม/รูปภาพประกอบ 09:40:20
1098 -3. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน 09:40:29
1099 -4. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 09:40:38
1100 -1. แผนปฏิบัติงานสาธารณูปโภค 09:53:42
1101 -2. แบบสรุปสถิติการแจ้งซ่อม/รูปภาพประกอบ 09:53:50
1102 -3. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน 09:53:58
1103 -4. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 09:54:06
1104 -1. แผนปฏิบัติงานสาธารณูปโภค 09:56:27
1105 -2. แบบสรุปสถิติการแจ้งซ่อม/รูปภาพประกอบ 09:56:35
1106 -3. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน 09:56:45
1107 -4. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 09:56:53
1108 -1. แผนการปฏิบัติหน้าที่งานจราจรและรักษาความปลอดภัย 13:20:53
1109 -2. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน 13:21:01
1110 -3. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 13:21:08
1111 -4. รูปภาพประกอบ 13:21:24
1112 -รายงานโครงการ/กิจกรรม 02:36:04
1113 -จำนวนบุคลากร 02:36:13
1114 -แบบประเมินความพึงพอใจ 02:36:22
1115 -1.สรุปผลการตรวจสุขภาพนักเรียน 13:53:45
1116 -2.บันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (สศ.3) 13:54:06
1117 -3.ข้อมูลสารสนเทศด้านผลการตรวจสุขภาพนักเรียน 13:54:46
1118 -4.สรุปข้อมูลนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสุขภาพและการส่งต่อส่งมูล 13:55:28
1119 -1.สรุปรายงานข้อมูลการประสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ 14:29:38
1120 -2.ประกาศเรื่องมาตรการ/แนวปฏิบัติในกรณีที่เกิดโรคระบาด 14:30:01
1121 -1.สรุปรายชื่อนักเรียนที่เข้ารับการรับวัคซีน 14:57:20
1122 -2.แบบประเมินความพึงพอใจ 14:57:40
1123 -1.สรุปรายชื่อนักเรียนที่ตรวจสุขภาพช่องปาก/เคลือบฟลูออไรด์ 15:32:23
1124 -2..แบบประเมินความพึงพอใจ 15:32:39
1125 -แบบสรุปผลการดำเนินงาน 10:17:19
1126 -สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 11:51:19
1127 -สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 14:12:35
1128 -สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 14:36:54
1129 -สรุปรายงานค่าใช้จ่าย 15:28:33
1130 -1. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน 10:23:33
1131 -2. แบบสรุปสถิติ 10:23:44
1132 -3. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 10:23:55
1133 -4. รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 10:24:04
1134 -1. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน 10:37:44
1135 -2. แบบสรุปสถิติ 10:37:52
1136 -3. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 10:38:03
1137 -4. รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 10:38:15
1138 -1. แบบประเมินความพึงพอใจ 10:46:14
1139 -2. ภาพถ่ายการดำเนินโครงการ 10:46:46
1140 -3. รายงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย 10:46:55
1141 -1. แผนปฏิบัติงานซ่อมบำรุง 13:26:54
1142 -2. แบบสรุปสถิติการแจ้งซ่อม/รูปภาพประกอบ 13:27:01
1143 -3. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน 13:27:07
1144 -4. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 13:27:10
1145 -1. แผนปฏิบัติงานซ่อมบำรุง 13:30:12
1146 -2. แบบสรุปสถิติการแจ้งซ่อม/รูปภาพประกอบ 13:30:21
1147 -3. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน 13:30:28
1148 -4. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 13:30:31
1149 -1. จัดทำรายงานการดำเนินงาน 13:49:53
1150 -2. รายงานการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 13:50:02
1151 -3. สรุปประเมินผลสำเร็จ 13:50:08
1152 -4. แบบสำรวจความพึงพอใจ 13:50:11
1153 -1.     แผนงานการปฏิบัติงานอาคารสถานที่ 13:55:55
1154 -2.     แผนงานนำเสนออนุมัติการดำเนินงาน 13:56:02
1155 -3.     เอกสารประกอบการดำเนินงาน 13:56:10
1156 -4.     รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 13:56:18
1157 -5.     สรุปรูปเล่มรายงาน 13:56:25
1158 -6.     ตรวจเช็คจากพื้นที่จริง 13:56:29
1159 -1. แผนงานการปฏิบัติงานอาคารสถานที่ 13:58:59
1160 -2. แผนงานนำเสนออนุมัติการดำเนินงาน 13:59:08
1161 -3. เอกสารประกอบการดำเนินงาน 13:59:15
1162 -4. รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 13:59:23
1163 -5. สรุปรูปเล่มรายงาน 13:59:29
1164 -6. ตรวจเช็คจากพื้นที่จริง 13:59:33
1165 -1. แผนงานการปฏิบัติงานอาคารสถานที่ 14:03:00
1166 -2. แผนงานนำเสนออนุมัติการดำเนินงาน 14:03:08
1167 -3. เอกสารประกอบการดำเนินงาน 14:03:15
1168 -4. รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 14:03:21
1169 -5. สรุปรูปเล่มรายงาน 14:03:26
1170 -6. ตรวจเช็คจากพื้นที่จริง 14:03:33
1171 -1. แผนงานการปฏิบัติงานอาคารสถานที่ 14:07:40
1172 -2. แผนงานนำเสนออนุมัติการดำเนินงาน 14:07:46
1173 -3. เอกสารประกอบการดำเนินงาน 14:07:54
1174 -4. รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 14:07:59
1175 -5. สรุปรูปเล่มรายงาน 14:08:05
1176 -6. ตรวจเช็คจากพื้นที่จริง 14:08:11
1177 -1. แผนงานการปฏิบัติงานอาคารสถานที่ 14:11:55
1178 -2. แผนงานนำเสนออนุมัติการดำเนินงาน 14:12:02
1179 -3. เอกสารประกอบการดำเนินงาน 14:12:08
1180 -4. รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 14:12:14
1181 -5. สรุปรูปเล่มรายงาน 14:12:21
1182 -6. ตรวจเช็คจากพื้นที่จริง 14:12:29
1183 -1. แผนงานการปฏิบัติงานอาคารสถานที่ 14:25:50
1184 -2. แผนงานนำเสนออนุมัติการดำเนินงาน 14:25:55
1185 -3. เอกสารประกอบการดำเนินงาน 14:26:00
1186 -4. รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 14:26:07
1187 -5. สรุปรูปเล่มรายงาน 14:26:13
1188 -6. ตรวจเช็คจากพื้นที่จริง 14:26:19
1189 -1. แผนงานการปฏิบัติงานอาคารสถานที่ 14:30:32
1190 -2. แผนงานนำเสนออนุมัติการดำเนินงาน 14:30:42
1191 -3. เอกสารประกอบการดำเนินงาน 14:30:48
1192 -4. รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 14:30:54
1193 -5. สรุปรูปเล่มรายงาน 14:31:00
1194 -6. ตรวจเช็คจากพื้นที่จริง 14:31:05
1195 -1.แผนปฏิบัติงานอาคารจอดรถ 14:34:42
1196 -2.แผนงานนำเสนออนุมัติการดำเนินงาน 14:34:49
1197 -3.รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 14:34:55
1198 -4.สรุปเล่มรายงานการปฏิบัติงาน 14:35:01
1199 -5.สภาพจริงที่ปรากฎ 14:35:07
1200 -1. แผนงานการดำเนินงานหอพัก 14:39:42
1201 -2. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน / รูปภาพประกอบ 14:39:48
1202 -3. สรุปเล่มรายงานประจำเดือน 14:39:55
1203 -4. ใบตรวจเช็คงาน 14:40:00
1204 -5. แบบสอบถามความพึงพอใจการเข้าพักอาศัยในหอพัก 14:40:08
1205 -1. แผนงานการดำเนินงานหอพัก 14:42:58
1206 -2. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน / รูปภาพประกอบ 14:43:05
1207 -3. สรุปเล่มรายงานประจำเดือน 14:43:10
1208 -1. แผนงานการดำเนินงานหอพัก 17:18:12
1209 -2. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน / รูปภาพประกอบ 17:18:19
1210 -3. สรุปเล่มรายงานประจำเดือน 17:18:25
1211 -1. แผนงานการดำเนินงานหอพัก 17:25:09
1212 -2. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน / รูปภาพประกอบ 17:25:16
1213 -3. สรุปเล่มรายงานประจำเดือน 17:25:24
1214 -4. ใบตรวจเช็คงาน 17:25:31
1215 -5. แบบสอบถามความพึงพอใจการเข้าพักอาศัยในหอพัก 17:25:41
1216 -1.รายการอาหารกลางวัน (วิคราะห์อาหาร 5 หมู่) 19:20:36
1217 -2. สรุปข้อมูลการให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์ 19:20:44
1218 -1.ข้อมูลจำนวนอุปกรณ์และภาชนะต่าง ๆ 19:46:03
1219 -2.สรุปข้อมูลการจัดซื้อ/ซ่อม 19:46:12
1220 -1.ผลตรวจอาหารสดและผลการสว็อกมือที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข (โครงการความปลอดภัยด้านอาหาร FOOD SAFETY) 19:51:22
1221 -1.ผลตรวจอาหารสดและผลการสว็อกมือที่ได้รับการรับรองจากเขตบางแค (ฝ่ายสิ่งแวดล้อม) 20:03:48
1222 -2.ใบต่ออายุประกอบร้านอาหารภายในโรงเรียน 20:03:58
1223 -1.แบบประเมินผู้ใช้งานจากร้านจำหน่ายอาหารของโรงเรียน 20:14:40
1224 -2.แบบประเมินผู้ใช้จากผู้ใช้บริการ 20:14:46
1225 -3.การบันทึกการเช็คระบบของบริษัท 20:15:12
1226 -4. สถิติประจำเดือนเกี่ยวกับข้อมูลการเสียของเครื่องอิเล็กโทรนิกส์โปรแกรมระบบ Food Court เครื่องเช็คยอดเงินในบัตร Food Court 20:15:20
1227 -5. สถิติประจำเดือนเกี่ยวกับจำนวนบัตร Visitor และบัตร Food Court Card 20:15:28
1228 -1.แบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ 20:32:36
1229 -1. สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม, หัวข้อการอบรมและการนำมาใช้ประโยชน์ 20:55:56
1230 -1. สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม, หัวข้อการอบรมและการนำมาใช้ประโยชน์ 21:12:20
1231 -1. จัดทำรายงานการดำเนินงาน 10:10:13
1232 -2. รายงานการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 10:10:21
1233 -3. สรุปประเมินผลสำเร็จ 10:10:27
1234 -4. แบบสำรวจความพึงพอใจ 10:10:32
1235 -สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 14:35:12
1236 -สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 15:12:44
1237 -สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 15:51:25
1238 -1. สรุปรายงานการประชุมตลอดปีการศึกษา 2. สรุปรายงานการทำความร่วมมือกับหน่วยงาน ภายนอก 3. สรุปค่าใช้จ่ายการเชิญวิทยากรสำหรับการอบรม ต่าง ๆ (2 ครั้งต่อปีการศึกษา) 18:42:25
1239 -1. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 2. แบบประเมินความพึงพอใจ 16:04:34
1240 -1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 2564 17:00:46
1241 -2. สรุปรายงานวิเคราะห์และตรวจสอบโครงสร้างการทำงานและแผนหน่วยงาน 17:01:04
1242 -3. สรุปข้อมูลการตรวจสอบแผนงานของทุกหน่วยงาน และเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 17:01:21
1243 -4. รายงานสรุปการกำกับติดตามและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 17:01:36
1244 -5. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 17:01:57
1245 -6. รายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและตามมาตรการของแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ 17:02:11
1246 -7. รายงานการรวบรวมข้อมูลบทบาทของผู้บริหารจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในเรื่องการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร 17:02:31
1247 -8. รายงานผลความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (คณะกรรมการบริหารโรงเรียน, นักเรียน, ผู้ปกครอง, ครูและชุมชน) 17:02:49
1248 -1. เอกสารการเบิกพัสดุ / ใบขอสั่งซื้อ 12:32:59
1249 -2. แบบประเมินความพึงพอใจ 12:42:40
1250 -3. ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 12:43:01
1251 -4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 12:43:17
1252 -5. แผนปฏิบัติการประจำปี 12:43:33
1253 -6.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ, รายงานการประชุม,สรุปผลการ Internal audit หน่วยงานผู้รับผิดชอบตามมาตรฐานของสถานศึกษา 12:43:51
1254 -7.สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 12:44:05
1255 -8.รายงานการประเมินตนเองและเอกสารการนำส่งข้อมูลต้นสังกัด 12:44:21
1256 -9.สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันฯเกี่ยวกับการนำผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้วางแผนปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการศึกษา 12:44:38
1257 -10. สรุปข้อมูลการจัดอบรมหรือการส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมงานประกันคุณภาพการศึกษา 12:44:52
1258 -11. รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก (มูลนิธิฯ หรือ สมศ.) 12:45:07
1259 -12.สรุปข้อมูลวิธีการการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายงานการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดรวมทั้งบุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียนและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 12:45:23
1260 -แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักเรียน 15:40:52
1261 -- แบบสรุปผลการทดสอบนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสอนเสริมหลังเลิกเรียน - แบบสรุปผลการทดสอบนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบแข่งขันภายนอก - แบบสรุปสารสนเทศนักเรียนที่ได้รับรางวัล - แบบประเมินความพึงพอใจ 10:21:24
1262 -หลักฐานการลงชื่อรับหนังสือแบบเรียน 10:24:01
1263 -รายการหนังสือประจำปี 10:24:17
1264 -รายงานผลการเรียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 10:24:50
1265 -แบบสำรวจอุปกรณ์ สารเคมีและกล้องจุลทรรศน์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 11:02:32
1266 -แบบันทึกการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ 11:02:58
1267 -แบบบันทึกข้อมูลการใช้วัสดุ อุปกรณ์ของบุคลากรงานจัดซื้อ 11:31:13
1268 -การลงทะเบียนใบขอสั่งซื้อ 11:31:27
1269 -รายงานสรุปการตรวจนับสินค้าเหลือประจำเดือน 11:32:29
1270 -รายงานสรุปใบเบิกพัสดุประจำเดือน 11:32:48
1271 -โปรแกรมระบบงานพัสดุและการ์ดประจำตัวสินค้า 11:33:07
1272 -หลักฐานการลงชื่อรับอุปกรณ์ เครื่องแบบรองเท้านักเรียนใหม่ทุกคน 10:54:53
1273 -หลักฐานการลงชื่อรับอุปกรณ์ เครื่องแบบ รองเท้านักเรียนใหม่ทุกคน 11:04:40
1274 -หลักฐานการลงชื่อรับอุปกรณ์ เครื่องแบบ รองเท้านักเรียนใหม่ทุกคน 11:29:32
1275 -รายการตรวจเช็คพัสดุในสต๊อกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 11:18:09
1276 -บัญชีการจัดซื้อครุภัณฑ์ 11:18:31
1277 -ทะเบียนครุภัณฑ์ประจำปี 11:18:52
1278 -รายงานการตรวจเช็คครุภัณฑ์ 11:19:50
1279 -แบบประเมินความพึงพอใจ 11:20:04
1280 -1. ใบประเมินการนิเทศการสอนของคุณครูต่างชาติ 13:55:16
1281 -2.แบบสรุปการเข้าร่วมสัมมนาภายใน/ภายนอก /ประกาศนียบัตร(แบบฟอร์มโรงเรียน) 13:55:32
1282 -3. แบบประเมินความพึงพอใจ 13:55:36
1283 -สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 11:27:11
1284 -1. แบบประเมินชิ้นงาน/ผลงานของผู้เรียน 22:14:05
1285 -2. สถิติการสมัครเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา 22:14:22
1286 -1. แบบประเมินความพึงพอใจ 2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา 3. แบบบันทึกการใช้แหล่งการเรียนรู้ 4. สรุปโครงการพัฒนาบุคลากร 10:52:07
1287 -1. แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการฝ่ายธุรการ-การเงิน 13:18:06
1288 -2. แบบรวบรวมแนวปฏิบัติ คู่มือในการดำเนินงานต่าง ๆ ของฝ่ายธุรการ-การเงิน 13:18:18
1289 -3. แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการหน่วยงานในฝ่ายธุรการ-การเงิน 13:18:27
1290 -4. รายชื่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนตามวาระ 13:18:34
1291 -5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจากมูลนิธิฯ 13:19:05
1292 -6. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 13:19:12
1293 -7.แบบสรุปการอบรมสัมมนา 13:20:08
1294 -8. สรุปบัญชี รับ จ่าย และยอดเงินคงเหลือแต่ละกองทุน 13:20:21
1295 -เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล 1.สรุปการประชาสัมพันธ์ความเด่นในการจัดการศึกษาแนวมงฟอร์ต อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 2. สรุปยอดผู้เข้าชม สื่อออนไลน์โรงเรียนตลอดปีการศึกษา 3. สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการงานประชาสัมพันธ์ 4. สรุปการประชาสัมพันธ์ผลงานโรงเรียน นักเรียน และ กิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 5. สรุป สิ่งพิมพ์ทีออนไลน์ที่นำเข้าระบบ E-Journal หน้าเว็บไซต์โรงเรียน 6.สรุปเอกสารสิ่งพิมพ์ที่จัดทำในแต่ละปีการศึกษา 7. สรุปข้อมูลการจัดประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอื่น ๆ 8. สรุปข้อมูลสารสนเทศที่มาจากแต่ละหน่วยงาน 9. สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้สารสนเทศของโรงเรียน 10:30:15
1296 -1.สรุปการประชาสัมพันธ์ความเด่นในการจัดการศึกษาแนวมงฟอร์ต อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 2.สรุปยอดผู้เข้าชมสื่อออนไลน์โรงเรียนตลอดปีการศึกษา 3.สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการงานประชาสัมพันธ์ 4.สรุปการประชาสัมพันธ์ผลงานโรงเรียน นักเรียน และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 5.สรุป สิ่งพิมพ์ที่ออนไลน์ที่นำเข้าระบบ E-Journal หน้าเว็บไซต์โรงเรียน 6.สรุปเอกสารสิ่งพิมพ์ที่จัดทำในแต่ละปี 7.สรุปข้อมูลการจัดประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอื่น ๆ 8.สรุปข้อมูลสารสนเทศที่มาจากแต่ละหน่วยงาน 9.สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้สารสนเทศของโรงเรียน 12:10:58
1297 -1. มีคู่มือ/แนวปฏิบัติของแผนกการเงิน 11:06:26
1298 -2. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในแผนกการเงิน 11:06:35
1299 -3.สรุปจำนวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาประเภททุนขาดแคลนและประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ 11:06:46
1300 -4. ข้อมูลสรุปรายชื่อนักเรียน ที่ได้รับทุนการศึกษาทุกประเภทจากโรงเรียน 11:06:56
1301 -5. สรุปข้อมูลการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ 11:07:04
1302 -6. รายงานการประชุมการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุ 11:07:14
1303 -7 แบบสรุปจำนวนนักเรียนและบุคลากรที่ยื่นเข้าบริษัทประกันและสถิติการยื่นเคลมประกันอุบัติเหตุ 11:07:23
1304 -1. งบกำไรขาดทุน งบดุล และรายการที่เกี่ยวข้อง 11:17:35
1305 -2.รายงานการตรวจสอบบัญชีจากภายนอก 11:17:46
1306 -3.สรุปรายรับ รายข่ายกิจกรรมต่าง ๆ 11:17:58
1307 -1. แบบบันทึกครุภัณฑ์อุปกรณ์สำนักงาน 12:46:19
1308 -2. แบบตรวจสอบรายการข้อมูลรับเงิน 12:46:35
1309 -3. แบบบันทึกข้อมูลสรุปจำนวนนักเรียนค้างชำระ 12:46:56
1310 -4. แบบบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินเดือนครู 12:47:12
1311 -5.สถิติรายงานประจำเดือน 12:47:27
1312 -6.แบบประเมินความพึงพอใจ 12:47:43
1313 -1. สรุปจำนวนนักเรียนที่นำเข้าระบบ PSIS 13:28:31
1314 -2. สรุปจำนวนนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) และทะเบียนรับ-จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) 13:28:45
1315 -3 .สรุปจำนวนนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุน และทะเบียนรับ-จ่ายเงินอุดหนุนแต่ละประเภท 13:28:57
1316 -1.สรุปจำนวนนักเรียนชำระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น 14:40:43
1317 -2. สรุปรายชำระค่าธรรมเนียมของนักเรียนที่ค้างชำระ 14:40:58
1318 -3. สรุปรายการโอนเงิน และจ่ายเช็ครประจำวัน และรายเดือน 14:41:04
1319 -4. สรุปการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการวันนำส่งภาษี 14:41:12
1320 -5.สรุปการนำส่งเงินหัก ณ ที่จ่ายให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการ 14:41:20
1321 -1.สรุปจำนวนนักเรียนชำระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น 14:46:20
1322 -2. สรุปรายชำระค่าธรรมเนียมของนักเรียนที่ค้างชำระ 14:46:27
1323 -3. สรุปรายการโอนเงิน และจ่ายเช็ครประจำวัน และรายเดือน 14:46:32
1324 -4. สรุปการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการวันนำส่งภาษี 14:46:41
1325 -5.สรุปการนำส่งเงินหัก ณ ที่จ่ายให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการ 14:46:45
1326 -1. รายนามคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 15:12:32
1327 -2.ใบแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมจากเขตบางแค 15:12:43
1328 -3.รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ 15:12:51
1329 -4. สรุปการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคม 15:13:01
1330 -5. รายงานการประชุม และ รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 15:13:11
1331 -6. สรุปจำนวนคณะกรรมการและครอบครัวเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวสมาคมฯ 15:13:41
1332 -7. สรุปการให้การสนับสนุนโรงเรียนจากสมาคม 15:13:52
1333 -8. รายนามคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า และสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่า 15:14:03
1334 -9.สรุปการให้การสนับสนุนสมาคมศิษย์เก่าฯ ในการจัดงานคืนสู่เหย้า 15:14:15
1335 -1. คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียน 16:56:10
1336 -2. สรุปจำนวนนักเรียน ป.1 ม.1 ม.4 และนักเรียนแทรกชั้น แต่ละแผนการเรียน 16:56:21
1337 -3. สรุปจำนวนนักเรียนแต่ละผนการเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน และ 10 พฤศจิกายน และทุกสิ้นเดือน 16:56:34
1338 -4.รายชื่อนักเรียนส่งเข้าเกณฑ์ 16:56:45
1339 -5. สรุปสารสนเทศงานทะเบียน 16:56:54
1340 -6. สรุปข้อมูลนักเรียนในระบบ Psis และ Swis 16:57:06
1341 -7. แบบบันทึกการออกเอกสารงานทะเบียน 16:57:18
1342 -8. แบบบันทึกการออกบัตร 16:57:34
1343 -1.สรุปจำนวนนักเรียนชำระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น 17:06:48
1344 -2. สรุปรายชำระค่าธรรมเนียมของนักเรียนที่ค้างชำระ 17:06:48
1345 -3. สรุปรายการโอนเงิน และจ่ายเช็ครประจำวัน และรายเดือน 17:06:48
1346 -4. สรุปการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการวันนำส่งภาษี 17:06:48
1347 -5.สรุปการนำส่งเงินหัก ณ ที่จ่ายให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการ 17:06:48
1348 -1.สรุปประเมินแผนการปฏิบัติงานประจำปี 18:48:27
1349 -2.รายงานสต๊อกคงเหลือและวิเคราะห์ สต๊อกพัสดุแต่ละเดือน 18:48:39
1350 -3.รายงานสต๊อกคงเหลือและวิเคราะห์ สต๊อกพัสดุแต่ละเดือน 18:48:57
1351 -1. รายนามคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 08:20:15
1352 -2.ใบแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมจากเขตบางแค 08:20:15
1353 -3.รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ 08:20:15
1354 -4. สรุปการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคม 08:20:15
1355 -5. รายงานการประชุม และ รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 08:20:15
1356 -6. สรุปจำนวนคณะกรรมการและครอบครัวเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวสมาคมฯ 08:20:15
1357 -7. สรุปการให้การสนับสนุนโรงเรียนจากสมาคม 08:20:15
1358 -8. รายนามคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า และสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่า 08:20:15
1359 -9.สรุปการให้การสนับสนุนสมาคมศิษย์เก่าฯ ในการจัดงานคืนสู่เหย้า 08:20:15
1360 -1. รายนามคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 08:21:23
1361 -2.ใบแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมจากเขตบางแค 08:21:23
1362 -3.รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ 08:21:23
1363 -4. สรุปการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคม 08:21:23
1364 -5. รายงานการประชุม และ รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 08:21:23
1365 -6. สรุปจำนวนคณะกรรมการและครอบครัวเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวสมาคมฯ 08:21:23
1366 -7. สรุปการให้การสนับสนุนโรงเรียนจากสมาคม 08:21:23
1367 -8. รายนามคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า และสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่า 08:21:23
1368 -9.สรุปการให้การสนับสนุนสมาคมศิษย์เก่าฯ ในการจัดงานคืนสู่เหย้า 08:21:23
1369 -1. แบบสรุปการประเมินแผนงานแผนกธุรการ 10:17:43
1370 -2. แบบประเมินความพึงพอใจในการของขวัญปีใหม่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 10:17:54
1371 -3. สรุปจำนวนนักเรียน ป.1 แต่ละแผนการเรียน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 10:18:04
1372 -4. สรุปจำนวนนักเรียน ม.1 แต่ละแผนการเรียน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 10:18:16
1373 -5. สรุปจำนวนนักเรียน ม.4 แต่ละแผนการเรียน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 10:18:26
1374 -6. สรุปจำนวนนักเรียนแทรกชั้น แต่ละชั้นเปรียบเทียบกับจำนวนนักเรียนที่ออกระหว่างปีการศึกษา 10:18:39
1375 -7. สรุปรายจำนวนผู้เข้ามาศึกษาดูงาน หรือการให้การต้อนรับ รับรองแขกของโรงเรียน 10:18:59
1376 -8. แบบสรุปข้อมูลหนังสือเข้า หนังสือออก ประกาศ คำสั่ง ต่าง ๆ ที่ดำเนินการผ่านระบบ SWIS 10:19:14