Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ปฎิทินโรงเรียนเดือนกรกฎาคม 2558

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(14)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(25)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ปฎิทินโรงเรียนเดือนกรกฎาคม 2558

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ปฎิทินโรงเรียนเดือนกรกฎาคม 2558

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ปฎิทินโรงเรียนเดือนกรกฎาคม 2558
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (14)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.ค. 2558 01 ก.ค. 2558    พิธีปฏิญาณตนและถวายราชสดุดี 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2309 วัน
04 ก.ค. 2558 27 ก.ค. 2558    EXTREME SAT 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2283 วัน
16 ก.ค. 2558 17 ก.ค. 2558    กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2293 วัน
17 ก.ค. 2558 17 ก.ค. 2558    พิธีเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2293 วัน
23 ก.ค. 2558 29 ก.ค. 2558    สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2281 วัน
24 ก.ค. 2558 25 ก.ค. 2558    ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2285 วัน
30 ก.ค. 2558 30 ก.ค. 2558    วันอาสาฬหบูชา (หยุด) 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2280 วัน
31 ก.ค. 2558 31 ก.ค. 2558    วันเข้าพรรษา (หยุด) 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2279 วัน
04 ก.ค. 2558 04 ก.ค. 2558    Hong Kong – Thailand Music Exchange Tour 2015 นักเรียนประเทศฮ่องกงแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับนักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เวลา 18.00–19.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2306 วัน
03 ก.ค. 2558 03 ก.ค. 2558    สภานักเรียน ศึกษาดูงานและฟังการบรรยาย ปลูกฝัง ความเป็นผู้นำ เวลา 09.00-13.00 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2307 วัน
06 ก.ค. 2558 06 ก.ค. 2558    ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2558 วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2304 วัน
06 ก.ค. 2558 10 ก.ค. 2558    ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2558 วันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2300 วัน
26 ก.ย. 2558 25 ต.ค. 2558    โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ประเทศอังกฤษ เมือง Brighton และประเทศสกอตแลนด์ เมือง Edinburgh วันที่ 26 กันยายน – 25 ตุลาคม 2558 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2193 วัน
14 ก.ค. 2558 18 ก.ค. 2558    ผู้อำนวยการ คณะครูที่เกี่ยวข้อง และนักกีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษ รุ่นอายุ 18 ปี เดินทางไปเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 14-18 กรกฎาคม 2558 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2292 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (25)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 พิธีปฏิญาณตนและถวายราชสดุดี  1 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2309 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีปฏิญาณตนและถวายราชสดุดี  1 ก.ค. 2558 - 1 ก.ค. 2558
 สภานักเรียน ศึกษาดูงานและฟังการบรรยาย ปลูกฝัง ความเป็นผู้นำ เวลา 09.00-13.00 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  3 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2307 วัน ไม่ได้เช็ค  สภานักเรียน ศึกษาดูงานและฟังการบรรยาย ปลูกฝัง ความเป็นผู้นำ เวลา 09.00-13.00 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  3 ก.ค. 2558 - 3 ก.ค. 2558
 Hong Kong – Thailand Music Exchange Tour 2015 นักเรียนประเทศฮ่องกงแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับนักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เวลา 18.00–19.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (ไม่มีค่าใช้จ่าย  4 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2306 วัน ไม่ได้เช็ค  Hong Kong – Thailand Music Exchange Tour 2015 นักเรียนประเทศฮ่องกงแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับนักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เวลา 18.00–19.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (ไม่มีค่าใช้จ่าย)  4 ก.ค. 2558 - 4 ก.ค. 2558
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2558 วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558  6 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2304 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2558 วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558  6 ก.ค. 2558 - 6 ก.ค. 2558
 ตรวจสุขภาพนักเรียน ป.1 ป.2 ป.5 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม  6 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2304 วัน ไม่ได้เช็ค  ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2558 วันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม  6 ก.ค. 2558 - 10 ก.ค. 2558
 ตรวจสุขภาพนักเรียน ป.4 ป.5 ป.6 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม  7 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2303 วัน ไม่ได้เช็ค  ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2558 วันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม  6 ก.ค. 2558 - 10 ก.ค. 2558
 ตรวจสุขภาพนักเรียน ม.1 ม.2 ม.3 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม  8 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2302 วัน ไม่ได้เช็ค  ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2558 วันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม  6 ก.ค. 2558 - 10 ก.ค. 2558
 ตรวจสุขภาพนักเรียน ม.4 ม.5 ม.6 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม  9 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2301 วัน ไม่ได้เช็ค  ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2558 วันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม  6 ก.ค. 2558 - 10 ก.ค. 2558
 ตรวจสุขภาพนักเรียน English Program ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม  10 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2300 วัน ไม่ได้เช็ค  ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2558 วันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม  6 ก.ค. 2558 - 10 ก.ค. 2558
 EXTREME SAT ครั้งที่ 7  11 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2299 วัน ไม่ได้เช็ค  EXTREME SAT  4 ก.ค. 2558 - 27 ก.ค. 2558
 ผู้อำนวยการ คณะครูที่เกี่ยวข้อง และนักกีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษ รุ่นอายุ 18 ปี เดินทางไปเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 14-18 กรกฎาคม 2558  14 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2296 วัน ไม่ได้เช็ค  ผู้อำนวยการ คณะครูที่เกี่ยวข้อง และนักกีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษ รุ่นอายุ 18 ปี เดินทางไปเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 14-18 กรกฎาคม 2558  14 ก.ค. 2558 - 18 ก.ค. 2558
 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  16 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2294 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  16 ก.ค. 2558 - 17 ก.ค. 2558
 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  17 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2293 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  16 ก.ค. 2558 - 17 ก.ค. 2558
 EXTREME SAT ครั้งที่ 8  18 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2292 วัน ไม่ได้เช็ค  EXTREME SAT  4 ก.ค. 2558 - 27 ก.ค. 2558
 ผู้อำนวยการ คณะครูที่เกี่ยวข้อง และนักกีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษ รุ่นอายุ 18 ปี เดินทางไปเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 14-18 กรกฎาคม 2558  18 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2292 วัน ไม่ได้เช็ค  ผู้อำนวยการ คณะครูที่เกี่ยวข้อง และนักกีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษ รุ่นอายุ 18 ปี เดินทางไปเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 14-18 กรกฎาคม 2558  14 ก.ค. 2558 - 18 ก.ค. 2558
 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 ป.1-ป.6 เรียนตามปกติ / ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-6 สอบ  23 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2287 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558  23 ก.ค. 2558 - 29 ก.ค. 2558
 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 ป.1-ป.6 เรียนตามปกติ / ม.1-ม.3 สอบ / ม.4-6 หยุด  24 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2286 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558  23 ก.ค. 2558 - 29 ก.ค. 2558
 EXTREME SAT ครั้งที่ 9  25 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2285 วัน ไม่ได้เช็ค  EXTREME SAT  4 ก.ค. 2558 - 27 ก.ค. 2558
 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 ป.1-ป.6 สอบ / ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-6 สอบ  27 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2283 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558  23 ก.ค. 2558 - 29 ก.ค. 2558
 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 ป.1-ป.6 หยุด / ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-6 สอบ  28 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2282 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558  23 ก.ค. 2558 - 29 ก.ค. 2558
 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 ป.1-ป.6 สอบ / ม.1-ม.3 สอบ / ม.4-6 หยุด  29 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2281 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558  23 ก.ค. 2558 - 29 ก.ค. 2558
 วันอาสาฬหบูชา (หยุด)  30 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2280 วัน ไม่ได้เช็ค  วันอาสาฬหบูชา (หยุด)  30 ก.ค. 2558 - 30 ก.ค. 2558
 วันเข้าพรรษา (หยุด)  31 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2279 วัน ไม่ได้เช็ค  วันเข้าพรรษา (หยุด)  31 ก.ค. 2558 - 31 ก.ค. 2558
 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ประเทศอังกฤษ เมือง Brighton และประเทศสกอตแลนด์ เมือง Edinburgh วันที่ 26 กันยายน – 25 ตุลาคม 2558  26 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2222 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ประเทศอังกฤษ เมือง Brighton และประเทศสกอตแลนด์ เมือง Edinburgh วันที่ 26 กันยายน – 25 ตุลาคม 2558  26 ก.ย. 2558 - 25 ต.ค. 2558
 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ประเทศอังกฤษ เมือง Brighton และประเทศสกอตแลนด์ เมือง Edinburgh วันที่ 26 กันยายน – 25 ตุลาคม 2558  25 ต.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2193 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ประเทศอังกฤษ เมือง Brighton และประเทศสกอตแลนด์ เมือง Edinburgh วันที่ 26 กันยายน – 25 ตุลาคม 2558  26 ก.ย. 2558 - 25 ต.ค. 2558

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ปฎิทินโรงเรียนเดือนกรกฎาคม 2558 ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )