Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ปฏิทินโรงเรียนเดือนพฤศจิกายน 2558

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(19)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(35)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ปฏิทินโรงเรียนเดือนพฤศจิกายน 2558

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ปฏิทินโรงเรียนเดือนพฤศจิกายน 2558

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ปฏิทินโรงเรียนเดือนพฤศจิกายน 2558
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (19)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ย. 2558 01 พ.ย. 2558    ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2558 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2186 วัน
02 พ.ย. 2558 04 พ.ย. 2558    รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2559 วันที่2-4 พ.ย.58 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2183 วัน
07 พ.ย. 2558 11 พ.ย. 2558    สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 (ภายใน) ปีการศึกษา 2559 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2176 วัน
07 พ.ย. 2558 28 พ.ย. 2558    EXTREME SAT 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2159 วัน
23 พ.ย. 2558 23 พ.ย. 2558    ACT Extreme Education 2015 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2164 วัน
23 พ.ย. 2558 27 พ.ย. 2558     เทศกาลดนตรี วันที่ 23-27 พ.ย.58 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2160 วัน
30 พ.ย. 2558 30 พ.ย. 2558    รักษาสิทธิ์เรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (ม.3 เก่า) 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2157 วัน
19 พ.ย. 2558 19 พ.ย. 2558    ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2558 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2168 วัน
20 พ.ย. 2558 20 พ.ย. 2558    อบรมการป้องกันอัคคีภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2167 วัน
24 พ.ย. 2558 24 พ.ย. 2558    พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสวรรคต ร.6 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2163 วัน
25 พ.ย. 2558 27 พ.ย. 2558    รักษาสิทธิ์เรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2559 (ป.6 เก่า) วันที่ 25-27 พ.ย.58 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2160 วัน
20 พ.ย. 2558 22 พ.ย. 2558    ค่ายภาษาอังกฤษ ภายในประเทศสำหรับนักเรียน ม.3 – ม.6 (Grade 9 – 12) ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ บ้านผานำ้รีสอร์ท อำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2165 วัน
14 พ.ย. 2558 14 พ.ย. 2558    งาน CGPTA Gala Dinner ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.00 – 21.30 น. ณ Louis – Marie Grand Hall ช้ัน 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2173 วัน
02 พ.ย. 2558 03 พ.ย. 2558    ค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 วันที่ 2 –3 พฤศจิกายน 2558 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2184 วัน
05 พ.ย. 2558 05 พ.ย. 2558    ปลูกป่าเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมมายุครบ 60 พรรษา 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2182 วัน
07 พ.ย. 2558 28 พ.ย. 2558    อบรมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางทัศนศิลป์ 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2159 วัน
25 พ.ย. 2558 25 พ.ย. 2558    งานแนะแนวพานักเรีนเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิ ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 06.30 – 17.00 น. 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2162 วัน
05 พ.ย. 2558 05 พ.ย. 2558    อบรมในหัวข้อ“พลังแห่งการเป็นผู้ให้สร้างสุขสู่สังคม” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมปรีชาวุฒิช้ัน 3 อาคารเซนต์ปีเตอร์ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2182 วัน
30 ต.ค. 2558 30 ต.ค. 2558    กอล์ฟการกุศล ACT OPEN 5th สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สนามกฤษดา ซิตี้ กอล์ฟฮิลล์ ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี จ.นครปฐม วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 Shot Gun Start เวลา 12.00 น. 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2188 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (35)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 กอล์ฟการกุศล ACT OPEN 5th สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สนามกฤษดา ซิตี้ กอล์ฟฮิลล์ ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี จ.นครปฐม วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 Shot Gun Start เวลา 12.00 น.  30 ต.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2188 วัน ไม่ได้เช็ค  กอล์ฟการกุศล ACT OPEN 5th สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สนามกฤษดา ซิตี้ กอล์ฟฮิลล์ ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี จ.นครปฐม วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 Shot Gun Start เวลา 12.00 น.  30 ต.ค. 2558 - 30 ต.ค. 2558
 ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รอบเช้า 09.00-12.00 น.ผู้ปกครอง ป.6 ประชุมชั้น 2 หอประชุมหลุยส์ - (ป.6 และ ม.3 เฉพาะ EP) ชั้นล่าง ห้องประชุมมงฟอร์ตฯ ผู้ปกครอง ป.1,ป.2,ป.3,ป.4,ป.5 รับผลที่ห้องเรียน // รอบบ่าย 13.00-15.00 น. ผู้ปกครอง ม.3 ประชุมชั้น 2 หอประชุมหลุยส์ มารีฯ ผู้ปกครอง ม.1 ,ม.2,ม.4,ม.5,ม.6 รับผลการเรียนที่ห้องเรียน (  1 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2186 วัน ไม่ได้เช็ค  ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2558  1 พ.ย. 2558 - 1 พ.ย. 2558
  รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2559  2 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2185 วัน ไม่ได้เช็ค  รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2559 วันที่2-4 พ.ย.58  2 พ.ย. 2558 - 4 พ.ย. 2558
 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 วันที่ 2 –3 พฤศจิกายน 2558  2 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2185 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 วันที่ 2 –3 พฤศจิกายน 2558  2 พ.ย. 2558 - 3 พ.ย. 2558
 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2559  3 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2184 วัน ไม่ได้เช็ค  รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2559 วันที่2-4 พ.ย.58  2 พ.ย. 2558 - 4 พ.ย. 2558
 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 วันที่ 2 –3 พฤศจิกายน 2558  3 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2184 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 วันที่ 2 –3 พฤศจิกายน 2558  2 พ.ย. 2558 - 3 พ.ย. 2558
 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2559  4 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2183 วัน ไม่ได้เช็ค  รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2559 วันที่2-4 พ.ย.58  2 พ.ย. 2558 - 4 พ.ย. 2558
 มปลูกป่ าเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมมายุครบ 60 พรรษา  5 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2182 วัน ไม่ได้เช็ค  ปลูกป่าเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมมายุครบ 60 พรรษา  5 พ.ย. 2558 - 5 พ.ย. 2558
 อบรมในหัวข้อ“พลังแห่งการเป็นผู้ให้ สร้างสุขสู่สังคม” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมปรีชาวุฒิช้ัน 3 อาคารเซนต์ปี เตอร  5 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2182 วัน ไม่ได้เช็ค  อบรมในหัวข้อ“พลังแห่งการเป็นผู้ให้สร้างสุขสู่สังคม” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมปรีชาวุฒิช้ัน 3 อาคารเซนต์ปีเตอร์  5 พ.ย. 2558 - 5 พ.ย. 2558
 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 (ภายใน) ปีการศึกษา 2559  7 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2180 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 (ภายใน) ปีการศึกษา 2559  7 พ.ย. 2558 - 11 พ.ย. 2558
 EXTREME SAT ครั้งที่ 1  7 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2180 วัน ไม่ได้เช็ค  EXTREME SAT  7 พ.ย. 2558 - 28 พ.ย. 2558
  อบรมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางทัศนศิลป์ ครั้งที่ 1  7 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2180 วัน ไม่ได้เช็ค  อบรมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางทัศนศิลป์  7 พ.ย. 2558 - 28 พ.ย. 2558
 ประกาศผลสอบนักเรียน ม.4 (ภายใน) ปีการศึกษา 2559  11 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2176 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 (ภายใน) ปีการศึกษา 2559  7 พ.ย. 2558 - 11 พ.ย. 2558
 EXTREME SAT ครั้งที่ 2  14 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2173 วัน ไม่ได้เช็ค  EXTREME SAT  7 พ.ย. 2558 - 28 พ.ย. 2558
 CGPTA Gala Dinner ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.00 – 21.30 น. ณ Louis – Marie Grand Hall ช้ัน 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ  14 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2173 วัน ไม่ได้เช็ค  งาน CGPTA Gala Dinner ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.00 – 21.30 น. ณ Louis – Marie Grand Hall ช้ัน 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ  14 พ.ย. 2558 - 14 พ.ย. 2558
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2558  19 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2168 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2558  19 พ.ย. 2558 - 19 พ.ย. 2558
 ค่ายภาษาอังกฤษ ภายในประเทศสำหรับนักเรียน ม.3 – ม.6 (Grade 9 – 12) ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ บ้านผานำ้รีสอร์ท อำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี  20 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2167 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายภาษาอังกฤษ ภายในประเทศสำหรับนักเรียน ม.3 – ม.6 (Grade 9 – 12) ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ บ้านผานำ้รีสอร์ท อำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี  20 พ.ย. 2558 - 22 พ.ย. 2558
 EXTREME SAT ครั้งที่ 3  21 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2166 วัน ไม่ได้เช็ค  EXTREME SAT  7 พ.ย. 2558 - 28 พ.ย. 2558
  ค่ายภาษาอังกฤษ ภายในประเทศสำหรับนักเรียน ม.3 – ม.6 (Grade 9 – 12) ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ บ้านผานำ้รีสอร์ท อำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี  21 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2166 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายภาษาอังกฤษ ภายในประเทศสำหรับนักเรียน ม.3 – ม.6 (Grade 9 – 12) ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ บ้านผานำ้รีสอร์ท อำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี  20 พ.ย. 2558 - 22 พ.ย. 2558
 อบรมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางทัศนศิลป์ ครั้งที่ 2  21 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2166 วัน ไม่ได้เช็ค  อบรมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางทัศนศิลป์  7 พ.ย. 2558 - 28 พ.ย. 2558
 ค่ายภาษาอังกฤษ ภายในประเทศสำหรับนักเรียน ม.3 – ม.6 (Grade 9 – 12) ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ บ้านผานำ้รีสอร์ท อำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี  22 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2165 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายภาษาอังกฤษ ภายในประเทศสำหรับนักเรียน ม.3 – ม.6 (Grade 9 – 12) ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ บ้านผานำ้รีสอร์ท อำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี  20 พ.ย. 2558 - 22 พ.ย. 2558
 ACT Extreme Education 2015  23 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2164 วัน ไม่ได้เช็ค  ACT Extreme Education 2015  23 พ.ย. 2558 - 23 พ.ย. 2558
  เทศกาลดนตรี  23 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2164 วัน ไม่ได้เช็ค   เทศกาลดนตรี วันที่ 23-27 พ.ย.58  23 พ.ย. 2558 - 27 พ.ย. 2558
  เทศกาลดนตรี  24 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2163 วัน ไม่ได้เช็ค   เทศกาลดนตรี วันที่ 23-27 พ.ย.58  23 พ.ย. 2558 - 27 พ.ย. 2558
 พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสวรรคต ร.6  24 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2163 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสวรรคต ร.6  24 พ.ย. 2558 - 24 พ.ย. 2558
  เทศกาลดนตรี  25 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2162 วัน ไม่ได้เช็ค   เทศกาลดนตรี วันที่ 23-27 พ.ย.58  23 พ.ย. 2558 - 27 พ.ย. 2558
 รักษาสิทธิ์เรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2559 (ป.6 เก่า)  25 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2162 วัน ไม่ได้เช็ค  รักษาสิทธิ์เรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2559 (ป.6 เก่า) วันที่ 25-27 พ.ย.58  25 พ.ย. 2558 - 27 พ.ย. 2558
 เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิ ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 06.30 – 17.00 น.  25 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2162 วัน ไม่ได้เช็ค  งานแนะแนวพานักเรีนเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิ ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 06.30 – 17.00 น.  25 พ.ย. 2558 - 25 พ.ย. 2558
  เทศกาลดนตรี  26 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2161 วัน ไม่ได้เช็ค   เทศกาลดนตรี วันที่ 23-27 พ.ย.58  23 พ.ย. 2558 - 27 พ.ย. 2558
 รักษาสิทธิ์เรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2559 (ป.6 เก่า)  26 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2161 วัน ไม่ได้เช็ค  รักษาสิทธิ์เรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2559 (ป.6 เก่า) วันที่ 25-27 พ.ย.58  25 พ.ย. 2558 - 27 พ.ย. 2558
  เทศกาลดนตรี  27 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2160 วัน ไม่ได้เช็ค   เทศกาลดนตรี วันที่ 23-27 พ.ย.58  23 พ.ย. 2558 - 27 พ.ย. 2558
 รักษาสิทธิ์เรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2559 (ป.6 เก่า)  27 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2160 วัน ไม่ได้เช็ค  รักษาสิทธิ์เรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2559 (ป.6 เก่า) วันที่ 25-27 พ.ย.58  25 พ.ย. 2558 - 27 พ.ย. 2558
 EXTREME SAT ครั้งที่ 4  28 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2159 วัน ไม่ได้เช็ค  EXTREME SAT  7 พ.ย. 2558 - 28 พ.ย. 2558
 อบรมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางทัศนศิลป์ ครั้งที่ 3  28 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2159 วัน ไม่ได้เช็ค  อบรมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางทัศนศิลป์  7 พ.ย. 2558 - 28 พ.ย. 2558
 รักษาสิทธิ์เรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (ม.3 เก่า)  30 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2157 วัน ไม่ได้เช็ค  รักษาสิทธิ์เรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (ม.3 เก่า)  30 พ.ย. 2558 - 30 พ.ย. 2558

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ปฏิทินโรงเรียนเดือนพฤศจิกายน 2558 ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )