Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ปฏิทินโรงเรียน มิ.ย.2560

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(16)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(24)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ปฏิทินโรงเรียน มิ.ย.2560

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ปฏิทินโรงเรียน มิ.ย.2560

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ปฏิทินโรงเรียน มิ.ย.2560
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (16)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
03 มิ.ย. 2560 03 มิ.ย. 2560    ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.2 - ป.6 , ม.2 - 3 และ ม.5 - 6 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1606 วัน
01 มิ.ย. 2560 01 มิ.ย. 2560    ประกาศผลสอบประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2561 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1608 วัน
02 มิ.ย. 2560 02 มิ.ย. 2560    มิสซาศุกร์ต้นเดือน / ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับประถมฯ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1607 วัน
07 มิ.ย. 2560 09 มิ.ย. 2560    มอบตัวรักษาสิทธิ์ ป.1 ปี 2561 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1600 วัน
08 มิ.ย. 2560 08 มิ.ย. 2560    พิธีไหว้ครู 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1601 วัน
09 มิ.ย. 2560 09 มิ.ย. 2560    พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ ม.4 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1600 วัน
15 มิ.ย. 2560 28 ก.พ. 2561    ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1336 วัน
26 มิ.ย. 2560 26 มิ.ย. 2560    กิจกรรม "ให้ความรู้สิ่งเสพติด โรคเอดส์และเพศศึกษา" 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1583 วัน
30 มิ.ย. 2560 30 มิ.ย. 2560    ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมฯ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1579 วัน
30 มิ.ย. 2560 30 มิ.ย. 2560    พิธีปฏิญาณตนเดินสวนสนามและถวายราชสดุดี 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1579 วัน
24 มิ.ย. 2560 24 มิ.ย. 2560     ประชุมผู้ปกครองนักกีฬาโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1585 วัน
23 มิ.ย. 2560 01 ส.ค. 2560    ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1547 วัน
24 มิ.ย. 2560 24 มิ.ย. 2560    ประชุมผู้ปกครองโครงการเรียนล่วงหน้ากับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วันเสาร์ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1585 วัน
15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561    อบรมปฐมพยาบาล / ซ้อมหนีไฟ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1229 วัน
26 มิ.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561    สัปดาห์ต้านยาเสพติด/ โรคเอดส์และเพศศึกษา 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1217 วัน
29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561    วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1215 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (24)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประกาศผลสอบประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2561  1 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1608 วัน ไม่ได้เช็ค  ประกาศผลสอบประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2561  1 มิ.ย. 2560 - 1 มิ.ย. 2560
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน / ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับประถมฯ  2 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1607 วัน ไม่ได้เช็ค  มิสซาศุกร์ต้นเดือน / ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับประถมฯ  2 มิ.ย. 2560 - 2 มิ.ย. 2560
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.2 - ป.6 , ม.2 - 3 และ ม.5 - 6  3 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1606 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.2 - ป.6 , ม.2 - 3 และ ม.5 - 6  3 มิ.ย. 2560 - 3 มิ.ย. 2560
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท.และสอวน. ระดับชั้น ม.1/8 เวลา 10.45-12.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 2 อาคารรัตนฯ  3 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1606 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.2 - ป.6 , ม.2 - 3 และ ม.5 - 6  3 มิ.ย. 2560 - 3 มิ.ย. 2560
 มอบตัวรักษาสิทธิ์ ป.1 ปี 2561  7 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1602 วัน ไม่ได้เช็ค  มอบตัวรักษาสิทธิ์ ป.1 ปี 2561  7 มิ.ย. 2560 - 9 มิ.ย. 2560
 มอบตัวรักษาสิทธิ์ ป.1 ปี 2561  8 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1601 วัน ไม่ได้เช็ค  มอบตัวรักษาสิทธิ์ ป.1 ปี 2561  7 มิ.ย. 2560 - 9 มิ.ย. 2560
 พิธีไหว้ครู รอบที่ 1 เวลา 08.00 น. ระดับชั้นประถมศึกษา ณ มาร์ตินยิมเนเซียม รอบที่ 2 เวลา 10.50 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต รอบที่ 3 เวลา 13.20 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต  8 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1601 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีไหว้ครู  8 มิ.ย. 2560 - 8 มิ.ย. 2560
 มอบตัวรักษาสิทธิ์ ป.1 ปี 2561  9 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1600 วัน ไม่ได้เช็ค  มอบตัวรักษาสิทธิ์ ป.1 ปี 2561  7 มิ.ย. 2560 - 9 มิ.ย. 2560
 พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ ม.4  9 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1600 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ ม.4  9 มิ.ย. 2560 - 9 มิ.ย. 2560
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560  15 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1594 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2560  15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เข็มที่ 1 วันที่ 23 มิถุนายน 2560 , เข็มที่ 2 วันที่ 1 สิงหาคม 2560  23 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1586 วัน ไม่ได้เช็ค  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์  23 มิ.ย. 2560 - 1 ส.ค. 2560
  ประชุมผู้ปกครองนักกีฬาโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต  24 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1585 วัน ไม่ได้เช็ค   ประชุมผู้ปกครองนักกีฬาโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต  24 มิ.ย. 2560 - 24 มิ.ย. 2560
 ประชุมผู้ปกครองโครงการเรียนล่วงหน้ากับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วันเสาร์ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร  24 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1585 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมผู้ปกครองโครงการเรียนล่วงหน้ากับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วันเสาร์ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร  24 มิ.ย. 2560 - 24 มิ.ย. 2560
 กิจกรรม "ให้ความรู้สิ่งเสพติด โรคเอดส์และเพศศึกษา"  26 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1583 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม "ให้ความรู้สิ่งเสพติด โรคเอดส์และเพศศึกษา"  26 มิ.ย. 2560 - 26 มิ.ย. 2560
 ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมฯ  30 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1579 วัน ไม่ได้เช็ค  ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมฯ  30 มิ.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
 พิธีปฏิญาณตนเดินสวนสนามและถวายราชสดุดี  30 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1579 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีปฏิญาณตนเดินสวนสนามและถวายราชสดุดี  30 มิ.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เข็มที่ 1 วันที่ 23 มิถุนายน 2560 , เข็มที่ 2 วันที่ 1 สิงหาคม 2560  1 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1547 วัน ไม่ได้เช็ค  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์  23 มิ.ย. 2560 - 1 ส.ค. 2560
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560  28 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1489 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2560  15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560  30 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1426 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2560  15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560  22 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 1342 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2560  15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 อบรมปฐมพยาบาล / ซ้อมหนีไฟ  15 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 1229 วัน ไม่ได้เช็ค  อบรมปฐมพยาบาล / ซ้อมหนีไฟ  15 มิ.ย. 2561 - 15 มิ.ย. 2561
 สัปดาห์ต้านยาเสพติด/ โรคเอดส์และเพศศึกษา  26 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 1218 วัน ไม่ได้เช็ค  สัปดาห์ต้านยาเสพติด/ โรคเอดส์และเพศศึกษา  26 มิ.ย. 2561 - 27 มิ.ย. 2561
 สัปดาห์ต้านยาเสพติด/ โรคเอดส์และเพศศึกษา  27 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 1217 วัน ไม่ได้เช็ค  สัปดาห์ต้านยาเสพติด/ โรคเอดส์และเพศศึกษา  26 มิ.ย. 2561 - 27 มิ.ย. 2561
 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  29 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 1215 วัน ไม่ได้เช็ค  วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  29 มิ.ย. 2561 - 29 มิ.ย. 2561

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ปฏิทินโรงเรียน มิ.ย.2560 ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )